Institutleder Claus Holms fyringsbrev

I forbindelse med en større fyringsrunde på DPU modtog jeg d. 29. november 2022 et afskedigelsesvarsel fra instituttets leder, Claus holm. Man kan læse varslet her: http://www.thomasaastruproemer.dk/indlaeg-og-artikler-om-institutleder-claus-holms-afskedigelsesvarsel.html.

Sagen blev efterfølgende diskuteret i mange medier. Alle artikler og indlæg om sagen kan tilgås her: http://www.thomasaastruproemer.dk/indlaeg-og-artikler-om-institutleder-claus-holms-afskedigelsesvarsel.html

Mandag d. 12. december afleverede jeg en indsigelse mod varslingen. Indsigelsen blev sendt til universitetets ledelse og HR-partner. Indsigelsesbrevet kan man læse her: http://www.thomasaastruproemer.dk/indsigelse-vedroerende-varslet-afskedigelse.html

Fredag aften d. 16. december modtog jeg så det endelige fyringsbrev fra institutlederen. Nedenfor kan man læse brevets tekst, men først er der en kort kritisk analyse af fyringsbrevets begrundelser.

 

1. Kort kritisk analyse

I det følgende vil jeg argumentere for, at fyringsbrevets morale er følgende: Du er fyret for at gøre det, vi beder dig om at gøre, og at dette paradoks er båret af ideologiske hensyn.

A. De fire kriterier

I brevet omtales fire såkaldt ”saglige kriterier”, som ledelsen har udmeldt for hele fyringsrunden. Disse kriterier drejer sig i kort form om forhold vedrørende forskning, undervisning, kollegialitet og opgavevaretagelse. Der står følgende:

”Du er udvalgt til afskedigelse på grundlag af en samlet vurdering ud fra de af ledelsen fastlagte saglige kriterier, og du ville ikke være blevet afskediget, hvis DPU ikke stod i den aktuelle alvorlige økonomiske situation.” (min kursivering, TAR)

Det er i parentes bemærket lidt pudsigt, at de fire kriterier pludselig er ophøjet til at være ”saglige”. Det stod der nemlig ikke i varslingsskrivelsen. Denne lidt pågående fordobling tyder på, at man selv er kommet i tvivl, både om kriterierne og deres anvendelse.

Nuvel, første del af min indsigelse adresserer faktisk alle fire kriterier, hvis ”saglighed” jeg egentlig ikke anfægter. Jeg forklarer blot, at den konkrete anvendelse af kriterierne på mit arbejde er usaglig, fordi jeg gør det virkelig godt på alle kriterier, også komparativt.

Dernæst skriver Holm da også, at jeg klarer mig fint på alle disse ”saglige kriterier”:

“Afskedigelsen af dig er således ikke udtryk for kritik af dit arbejde eller din indsats i forhold til forskning, undervisning eller kollegialt samarbejde, ligesom de klager, du omtaler fra 2012 og 2015, ikke har haft betydning for den samlede vurdering.”

Så der er ingen kritik af mit arbejde, tværtimod.

Så Holm giver mig altså helt ret i, at jeg gør det godt på alle de fire ”saglige kriterier”, som han selv har angivet, men alligevel vil han fyre mig med henvisning til selvsamme kriterier?

Det er jo et totalt juridisk og etisk kollaps?

B. Det femte kriterium

Dernæst står der, at ledelsen har et ”bagvedliggende hensyn” til nogle helt ubestemte “fremadrettede opgaver”. I min indsigelse kaldt jeg dette hensyn for ”et femte kriterium”. Her tales der pludselig ikke mere om “saglighed”. Holm skriver følgende:

”I en situation hvor ledelsen er nødsaget til at afskedige medarbejdere for at bringe balance i lønbudgettet, er ledelsen også nødt til at interessere sig for, hvordan de opgaver, der forventes at skulle varetages fremadrettet, kan løses. Dette bagvedliggende hensyn indgår ogsåud over de fastsatte kriterier – i den samlede vurdering” (mine kursiveringer, TAR)

Men dette ”bagvedliggende hensyn” kan jo ikke udrydde alle de fire kriterier, som Holm selv har anlagt, og som jeg scorer højt på? Så eftersom man ikke har fulgt de “fire saglige kriterier”, så er vi efterladt med et helt rent “ud over”.

Desuden tager jeg grundigt stilling til dette ”femte kriterium” i min indsigelse, hvor jeg viser, at det ikke gælder i mit tilfælde. F.eks. må Holm ifølge logikken mene, at en bog på 576 sider om ”skolens formål” ikke kan omfattes af ”et bagvedliggende hensyn” til DPU’s fremtid.

Om et halvt års tid kan Holm så ansætte nogle folk, der flugter med hans ”bagvedliggende hensyn”, ligesom han har gjort flere gange tidligere. I 2015 nedlagde han f.eks. uden videre et professorat i pædagogik. Få måneder senere oprettede han en række strategiske MSO-professorater, som han besatte med egne folk.

C. Atomiseringen

Endelig vil jeg sige, at fyringsbrevet indeholder en form for opsamling på indholdet i mit indsigelsesbrev. I min indsigelse er der 3 systematisk opbyggede afsnit med en dyb indre  sammenhæng. Men hele denne struktur har Holm splintret i atomer, så sætningerne og indvendingerne i fyringsbrevet blot er angivet som 17 korte punkter i tilfældig og rodet orden, som slet ikke adresseres.

Via en sådan atomisering kan Holm altså slippe for at adressere argumenterne, bortset fra at han – helt paradoksalt – samlet set giver mig ret, men alligevel opretholder fyringen ud fra en ”samlet vurdering” af de forhold, som han giver mig ret i (?!?!)

Denne atomisering og dens ledsagende ligegyldighed og paradoks er et udtryk for særdeles kritisabelt arbejde, som splintrer borgerens fornuft og dermed også truer grundlæggende demokratiske principper. Ødelæggelsen er efter min mening orkestreret af Holms ideologiske ”fremadrettethed”, hvilket jeg har argumenteret grundig for i nogle af de bøger, som altså ikke er en del af ”det fremadrettede”.

D. Konklusion

Så fra nu af kan man blive fyret for at klare sig godt på kriterier, som ledelsen selv har anlagt? Det er ”kafkask”, som man siger.

Tilbage står Claus Holms forladte og helt ubegrundede udtryk ”bagvedliggende hensyn” og ”fremadrettet”, hvilket alene kan henvise til hans egen konkurrencestatslærings-ideologi, der er udviklet som en forværring af DPUs grundlæggende ideologi, og som har sat sig som bjælker i DPU’s indre.

Hermed er vi ved sagens kerne, nemlig den splittelse af pædagogikken, som Holms virke er et udtryk for. Vi har fået ”pædagogikkens to verdener”, som jeg skrev om i en bog af samme navn i 2015. Kort sagt: Læringens verden har fyret pædagogikkens verden.

Fyringen er en form for empirisk bekræftelse af mit eget videnskabelige arbejde. Det er dejligt at få bekræftet sin hypotese, men det er ikke så rart at være sin egen empiri.

 

2. Selve fyringsbrevet

Her er selve fyringsbrevet i sin fulde længde:

“Thomas Aastrup Rømer
Sendt til Digital Post

Endelig afskedigelse

Aarhus Universitet har under henvisning til Cirkulærer om overenskomst for Akademikerne i Staten § 20 ved brev af 29. november 2022 meddelt dig, at det overvejedes at afskedige dig fra stillingen som lektor til fratræden med udgangen af juni måned 2023.

Begrundelsen herfor er besparelser på lønbudgettet.

Alle medarbejdere blev orienteret om den økonomiske situation på Aarhus Universitet, Faculty of Arts, herunder DPU via nyhedsbrev den 7. juni 2022 og på medarbejdermødet den 22. juni 2022. Heraf fremgik det, at Faculty of Arts skal spare ca. 35 mio. kr. og at DPU’s andel vil udgøre 13-15 mio. kr. Hen over sommeren blev der arbejdet på at finde besparelser udenfor lønbudgettet på baggrund af input fra medarbejderne. I denne proces blev der fundet besparelser på 2 mio. kr. via bygningsfortætning og en målrettet indsats for at forøge STÅ-produktionen.

Den 19. august 2022 godkendte Dekanen på Faculty of Arts de fremlagte budgettilpasninger. Der blev efterfølgende orienteret om budgettilpasningerne på et ekstraordinært FSU-møde den 31. august 2022.

Den 7. september 2022 blev der afholdt ekstraordinært LSAU-møde. Her blev der orienteret om, at sparekravet er 15 mio. kr., og at der er fundet 2 mio. kr. uden for lønbudgettet. Det betyder, at der skal findes 13 mio. kr. på lønbudgettet. På mødet blev rammerne og processen for frivillig fratrædelse fremlagt og drøftet.

Referat fra det ekstraordinære LSAU-møde, og det bagvedliggende økonominotat er vedlagt som bilag.

Den 19. september 2022 blev der afholdt medarbejdermøde, hvor restsparekravet på 13 mio. kr. blev fremlagt, herunder at besparelsen skal have fuld effekt fra 2024. Herudover blev mulighederne for frivillige fratrædelser fremlagt. Alle medarbejdere blev orienteret om indholdet af medarbejdermødet via DPUs nyhedsbrev den 20. september 2022.

Den 4. november 2022 blev der afholdt ekstraordinært LSAU-møde, hvor der blev orienteret om, at der er indgået frivillige fratrædelsesaftaler med otte personer, og at tre medarbejder har opsagt deres stilling. Det betyder, at sparekravet på 13 mio. kr. blev reduceret med yderligere 8 mio. kr.

Referatet fra det 2. ekstraordinære LSAU-møde om fratrædelser er vedlagt som bilag.

Efter de nævnte besparelsesforslag, iværksatte afværgeforanstaltninger og ordinære opsigelser fra medarbejdere, mangler Faculty of Arts, DPU fortsat at finde varige besparelser for 5 mio. kr. for at den samlede nødvendige varige årlige besparelse kan opnås. Ledelsen har således besluttet at indstille otte medarbejdere ved Faculty of Arts, DPU til afskedigelse.

Kriterier for udvælgelse af medarbejdere til afskedigelse blev fremlagt for LSAU på det ekstraordinære mødet den 4. november 2022. Ledelsen har besluttet, at udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse skal ske ud fra følgende kriterier:

 • Færre uddannelsesaktiviteter vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering).
  • Færre forskningsaktiviteter vurderes ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering).
  • Mindre evne eller vilje til kollegialt samarbejde vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering).
  • Svingende eller mindre god kvalitet i opgaveløsningen inden for undervisning eller forskning vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering).

Du er blevet hørt i sagen og har fremsendt dine bemærkninger ved e-mail af 12. december 2022.

Du har i dit høringssvar bl.a. anført, at:

 • Afskedigelse af dig ikke har et sagligt grundlag og muligvis er i strid med grundlæggende videnskabelige principper.
  • Din præstation er i top på alle kriterier.
  • Du har en omfattende publikationsvirksomhed.
  • Du i 2014 blev erklæret professorkvalificeret.
  • Du har modtaget to pædagogiske priser.
  • En række førende internationale og danske forskere har fremhævet betydningen af dit videnskabelige arbejde.
  • Du i mange år har haft udmærkede evalueringer af undervisning, vejledning og modulkoordination.
  • Du har gode kollegiale relationer til alle, du arbejder sammen med.
  • Du har været blandt de mest aktive kritikere af den aktuelle fyringsrunde bl.a. for at beskytte dine kolleger, og at du uegennyttigt har forsvaret kolleger.
  • Der i 2012 og 2015 var klager over dit kritiske arbejde som fuldstændigt blev afvist af Aarhus Universitetets ledelse.
  • Du af de seneste ugers processer har fået en fornemmelse af, at en forveksling af kollegialitet og kritik, som fandt sted i 2012 og 2015, også kan have betydet noget for den aktuelle varsling.
  • Du har en god kvalitet i udførelsen af dine opgaver for DPU, og du ikke mindes at have haft klager i forbindelse med opgaveudførelsen.
  • Afskedigelsesvarslet af dig ikke kan begrundes ud fra kriterierne (til udvælgelse til afskedigelse) og i sagens natur heller ikke understøtte en negativ ”samlet vurdering” af dit virke, hvorfor der ikke kan være tale om, at dit arbejdes omfang, kvalitet og betydning skulle høre til blandt de svageste 5-10% af DPU ́s ansatte.
  • Varslingen af dig bør trækkes tilbage, idet der i modsat fald ingen forbindelse er mellem fyringens regler/kriterier og sagens empiriske realiteter/materielle indhold.
  • Der i varslet også er en slags ”femte kriterium”, som handler om, hvad ledelsen vurderer, at der er behov for i forhold til DPU ́s fremadrettede opgavevaretagelse, og der er efter din vurdering, også fremadrettet et behov for forskning og undervisning i dine to primære faglige områder.
  • Ledelsen ved tidligere lejligheder har haft problemer med at skelne faglig uenighed fra personalemæssige emner, og du er i tvivl om, hvorvidt denne uenighed har spillet ind på varslingen.
  • Fyringsvarslet har skabt en omfattende offentlig debat, hvor en række fremtrædende danske og udenlandske forskere og intellektuelle har kritiseret varslingen, og at støtten bekræfter din konklusion – at varslet er ubegrundet og muligvis imod videnskabelig etik.

Ud fra en samlet vurdering af sagen er det nu besluttet at afskedige dig fra stillingen som lektor ved DPU, Aarhus Universitet til fratræden med udgangen af juni måned 2023.

I den forbindelse har Aarhus Universitet især lagt vægt på den alvorlige økonomiske situation på DPU, samt at dine bemærkninger samlet set ikke giver Aarhus Universitet anledning til at ændre opfattelse af sagen.

Ledelsen bemærker hertil, at afskedigelsen af dig alene er begrundet i DPU’s økonomiske situation og nødvendigheden af at finde besparelser på lønbudgettet for 13 mio. kr. Du er udvalgt til afskedigelse på grundlag af en samlet vurdering ud fra de af ledelsen fastlagte saglige kriterier, og du ville ikke være blevet afskediget, hvis DPU ikke stod i den aktuelle alvorlige økonomiske situation.

Afskedigelsen af dig er således ikke udtryk for kritik af dit arbejde eller din indsats i forhold til forskning, undervisning eller kollegialt samarbejde, ligesom de klager, du omtaler fra 2012 og 2015, ikke har haft betydning for den samlede vurdering.

I en situation hvor ledelsen er nødsaget til at afskedige medarbejdere for at bringe balance i lønbudgettet, er ledelsen også nødt til at interessere sig for, hvordan de opgaver, der forventes at skulle varetages fremadrettet, kan løses. Dette bagvedliggende hensyn indgår også – ud over de fastsatte kriterier – i den samlede vurdering. Ledelsen har ingen forventning om, at DPU kan nedlægge 19 stillinger, uden at dette får konsekvenser for den fremadrettede opgavevaretagelse på DPU.

Efter genvurdering af sagen på baggrund af dit partshøringssvar ser ledelsen sig nødsaget til at fastholde afskedigelsen af dig. Din faglige organisation orienteres om afskedigelsen af dig, jf. vedhæftede brev. Den har herefter mulighed for at begære dine vilkår i opsigelsesperioden forhandlet med Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet har vurderet mulighederne for omplacering af dig til en eventuel ledig stilling på Faculty of Arts og på Aarhus Universitet som helhed. Der er desværre ikke aktuelt en omplaceringsmulighed.

Da du har været ansat uafbrudt ved Aarhus Universitet i mere end 12 år har du krav på udbetaling af en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneds løn under henvisning til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i Staten § 20/funktionærlovens § 2a.

Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales med den sidste månedsløn.

Du skal fortsat møde på arbejde i opsigelsesperioden. Du vil dog kunne få fri med løn til aktiv jobsøgning.

Allerede varslet ferie afvikles som planlagt.

Overskydende ferie vil blive afregnet til FerieKonto i overensstemmelse med ferielovens regler. Optjente, ikke-afholdte særlige feriedage udbetales i forbindelse med fratrædelsen. Der kan ansøges om ferie via siden www.borger.dk.

I forbindelse med din fratræden skal du aflevere PC, telefon, nøglekort eller andre arbejdspladsen tilhørende effekter til Sekretariatet, Aarhus senest den 30. juni 2023. I henhold til overenskomstens § 20 skal den forhandlingsberettigede organisation underrettes om afskedigelsen. DJØF har derfor modtaget et underretningsbrev (vedhæftes til orientering).

Venlig hilsen
Claus Holm
Institutleder, DPU”

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.