Institutleder Claus Holms afskedigelsesvarsel

DPU skal spare 5 mio. kroner; et beløb som Aarhus Universitetet med sin enorme egenkapital ikke har ønsket at dække. I den forbindelse blev otte ansatte prikket, herunder seks videnskabeligt ansatte (ud af 120). Det skete d. 29. november 2022.

På denne dato, kl. 9.03, fik jeg selv en mail fra institutleder Claus Holm med et vedhæftet afskedigelsesvarsel. Efterfølgende, kl. 14:30, deltog jeg i en TEAMS-samtale med Holm, som ikke ønskede at begrunde afskedigelsen. Han gentog blot de fire almene kriterier for fyringsrunden, som fremgår nedenfor, og sagde, at der var tale om en ”samlet vurdering”, med udgangspunkt i det, ”jeg mener, at DPU i fremtiden har brug for”.

Efter min opfattelse er der tale om en ideologisk baseret afskedigelse, hvilket mange er enige med mig i. Denne opfattelse bunder i,  at jeg performer udmærket på alle de fire kriterier, som angives i varslingsskrivelsen, hvilket jo betyder, at fyringen alene kan begrundes med henvisning til Holms “jeg mener”. Denne “mening”, en slags “femte kriterium”, er efter min opfattelse udtryk for et af landets mest instrumentelle, underdanige og ukritiske syn på pædagogik og videnskab, hvilket jeg har argumenteret grundigt for i andre sammenhænge.

Nærværende indlæg har dog alene et dokumentarisk formål. Nedenfor kan man nemlig læse selve afskedigelsesvarslet. Jeg har tilladt mig at opdele brevet i to dele for overskuelighedens skyld. Første del vedrører Holms forståelse af historikken, og anden del handler om hans afskedigelseskriterier og begrundelser.

Jeg har rettet et komma i den meget komplekse, men vigtige sætning, som følger efter listen med de fire kriterier i DEL 2. I denne sætning kan man studere varslingsskrivelsens version af den “jeg mener”-sætning, der varsler så ilde for forskningsfriheden og for den pædagogisk videnskab.

 

DEL 1: Holms forståelse af historikken

“Partshøring om påtænkt afskedigelse

Aarhus Universitet påtænker under henvisning til overenskomst for akademikere i staten §20 at afskedige dig fra stillingen som Lektor til fratræden med udgangen af juni måned 2023.

Begrundelsen herfor er besparelser på lønbudgettet.

Alle medarbejdere blev orienteret om den økonomiske situation på Aarhus Universitet, Faculty of Arts, herunder DPU via nyhedsbrev den 7. juni 2022 og på medarbejdermødet den 22. juni 2022. Heraf fremgik det, at Faculty of Arts skal spare ca. 35 mio. kr., og at DPU’s andel vil udgøre 13 – 15 mio. kr. Hen over sommeren blev der arbejdet på at finde besparelser udenfor lønbudgettet på baggrund af input fra medarbejderne. I denne proces blev der fundet besparelser på 2 mio. kr. via bygningsfortætning og en målrettet indsats for at forøge STÅ-produktionen.

Den 19. august 2022 godkendte Dekanen på Faculty of Arts de fremlagte budgettilpasninger. Der blev efterfølgende orienteret om budgettilpasningerne på et ekstraordinært FSU-møde den 31. august 2022.

Den 7. september 2022 blev der afholdt ekstraordinært LSAU-møde. Her blev der orienteret om, at sparekravet er 15 mio. kr., og at der er fundet 2. mio. kr. uden for lønbudgettet. Det betyder, at der skal findes 13 mio. kr. på lønbudgettet. På mødet blev rammerne og processen for frivillig fratrædelse fremlagt og drøftet.

Referat fra det ekstraordinære LSAU-møde, og det bagvedliggende økonominotat er vedlagt som bilag.

Den 19. september 2022 blev der afholdt medarbejdermøde, hvor restsparekravet på 13 mio. kr. blev fremlagt, herunder at besparelsen skal have fuld effekt fra 2024. Herudover blev mulighederne for frivillige fratrædelser fremlagt. Alle medarbejdere blev orienteret om indholdet af medarbejdermødet via DPUs nyhedsbrev den 20. september 2022.

Den 4. november 2022 blev der afholdt ekstraordinært LSAU-møde, hvor der blev orienteret om, at der er indgået frivillige fratrædelsesaftaler med otte personer, og at tre medarbejdere har opsagt deres stilling. Det betyder, at sparekravet på 13 mio. kr. blev reduceret med yderligere 8 mio. kr. Referatet fra det 2. ekstraordinære LSAU-møde om fratrædelser er vedlagt som bilag.

Efter de nævnte besparelsesforslag, iværksatte afværgeforanstaltninger og ordinære opsigelser fra medarbejdere, mangler Faculty of Arts, DPU fortsat at finde varige besparelser for 5 mio. kr. for at den samlede nødvendige varige årlige besparelse kan opnås. Ledelsen har således besluttet at indstille otte medarbejdere ved Faculty of Arts, DPU til afskedigelse.”

DEL 2: Afskedigelseskriterier og begrundelser:

“Kriterier for udvælgelse af medarbejdere til afskedigelse blev fremlagt for LSAU på det ekstraordinære mødet den 4. november 2022. Ledelsen har besluttet, at udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse skal ske ud fra følgende kriterier:

 • Færre uddannelsesaktiviteter vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering)
 • Færre forskningsaktiviteter vurderes ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvantitativ vurdering)
 • Mindre evne eller vilje til kollegialt samarbejde vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering)
 • Svingende eller mindre god kvalitet i opgaveløsningen inden for undervisning eller forskning vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere (kvalitativ vurdering)

Det er således på baggrund af ovenstående besparelsesproces og de fastlagte udvælgelseskriterier, at ledelsen har besluttet at indstille dig til afskedigelse. Du påtænktes afskediget som følge af besparelseskravene på Faculty of Arts/DPU, og de deraf følgende nødvendige reduktioner på lønbudgettet.

Det er ud fra en samlet vurdering af de opstillede udvælgelseskriterier ledelsens vurdering, at du er blandt de medarbejdere, som Faculty of Arts, DPU i den givne situation bedst kan undvære henset til, at Faculty of Arts, DPU som helhed skal være bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver med de funktioner, kvalifikationer og forventninger til kollegialt samarbejde, som ledelsen vurderer, at der er behov for i forhold til Faculty of Arts, DPUs fremtidige opgavevaretagelse.

Universitetet har vurderet mulighederne for omplacering af dig til en eventuel ledig stilling på Faculty of Arts og på universitetet overordnet. Der er desværre ikke aktuelt en omplaceringsmulighed.

Du har, i henhold til forvaltningslovens § 19 om partshøring, ret til at udtale dig om sagen, inden der træffes afgørelse.

Da du har været ansat uafbrudt ved Aarhus Universitet i mere end 12 år, vil du såfremt du afskediges i forbindelse med ansættelsens ophør få udbetalt 1 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse under henvisning til funktionærlovens § 2a.

Hvis du har bemærkninger til ovenstående, skal disse være os i hænde senest den 13. december 2022 kl. 12.00. Eventuelle bemærkninger sendes til HR-partner, Henrik Jensen på mail heje@au.dk.

Hvis Aarhus Universitet ikke har hørt fra dig senest den 13. december 2022 kl. 12.00, forudsættes det, at du ikke har bemærkninger til den påtænkte afskedigelse. Der vil herefter blive truffet afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag.

Venlig hilsen Claus Holm, Institutleder, DPU”

En tanke om “Institutleder Claus Holms afskedigelsesvarsel

 1. I afskedigelsesbegrundelsen står:

  “Ledelsen har således besluttet at indstille otte medarbejdere ved Faculty of Arts, DPU til afskedigelse.”

  Beslutningen bredest således ud over hele ledelsen og det vil måske være en fodfejl at tillægge Holm det fulde ansvar for afgørelsen. Jeg ville søge indsigt i hvem “ledelsen” udgør og undersøge, om der var tale om fuldstændig enighed eller delvis enighed – en flertals afgørelse. Her ville jeg efterfølgende efterforske hvert medlems begrundelser.

  Det er klart, at Holm har størst finger på aftrækkeren, men jeg er da interesseret i at vide, om han reelt har hele ledelsens opbakning. I givet fald må hvert medlem gøres ansvarlig for afgørelsen i ledelsen. Der kan lægges individuelt pres for at afklare, om der er sprækker i ledelsen.

  Jeg håber, at din fagforening forfølger alle juridiske vinkler i sagen og at den klatrer op i hovedstyrelsen.

  Held, lykke og vedholdenhed er vejen og jeg ønsker de to første for dig, Thomas.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.