Ekspertgruppe om kønspædagogik

Den tidligere undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, nedsatte i juni 2022 en ”ekspertgruppe”, der skulle komme med dels en række kønspolitiske forslag til at optimere især drengenes faglige “præstationer”, og dels nogle mere generelle kønspædagogiske anbefalinger. Ekspertgruppens to mest fremtrædende fagfolk er fra DPU, hhv. institutleder Claus Holms, som er formand for gruppen, og professor Dorthe Staunæs.

Gruppen offentliggjorde sin rapport den 11. april 2024. Rosenkrantz-Theils afløser, Mattias Tesfaye, hældte i både Berlingske, BT og Folkeskolen.dk rapporten ned ad brættet pga. dens radikaliserede syn på køn. Eftersom Rosenkrantz-Theil i dag er socialminister, var der tilsyneladende en form for implicit strid i regeringens indre organer.

 

1. Rapportens filosofi

Rapporten er en symbiose af konkurrencestats- og identitetspolitisk ideologi.

Årsagen til, at konkurrencestaten udgør en form for herskerreference, er, at Ekspertgruppen er nedsat under Pernille Rosenkrantz-Theil, som er glødende tilhænger af den amerikanske økonom, James Heckman. Heckman er en vigtig eksponent for det humankapital-paradigme, som udgør konkurrencestatens kernefilosofi. Her oversættes samfundets liv til statistik, forebyggelse og økonomisk optimering.

Denne fortolkning understreges af, at Rosenkrantz-Theil har udnævnt DPU’s institutleder, Claus Holm, som formand for gruppen. Holm er kendt for sit opgør med dannelse og for at være inkarneret tilhænger af skolereform og konkurrencestat.

I rapporten viser dette konkurrencestatsfokus viser sig som et pågående fokus på statistisk definerede ”potentialer” og ”præstationer”.

Det identitetspolitiske fremgår af, at Dorthe Staunæs’ arbejde med poststrukturalisme og køn er den centrale faglige reference i gruppen. Rapporten refererer eksplicit til Staunæs’ kønspolitiske arbejde, og en anden af rapportens faglige referencer har også Staunæs’ arbejde som en central reference. Formand for Kvinfo, Henriette Laursen, som selv er med i Ekspertgruppen, fremhæver netop disse to rapporter i et af sine forsvar for Ekspertgruppens arbejde.

Staunæs sidder som sagt også i Ekspertgruppen. Hendes karriere på DPU har været kraftigt støttet af Holms syn på pædagogik og ledelse.

Så rapportens filosofi bygger altså på en symbiose mellem konkurrencestat og identitetspolitik. Allerede med dette udgangspunkt falder al pædagogik og kønsfilosofisk indhold i grøften.

 

2. Rapportens kønsbegreb

Rapportens kønsbegreb er faktisk kort omtalt i Claus Holms forord til rapporten, som udgør en slags filosofisk ramme.

Først sætter Holm to begreber om køn op som en modsætning. Han skriver, at nogen mener, at køn er ”naturgivent”, mens andre mener, at det er ”socialt betinget”.

Nu skulle man tro, at ekspertgruppen ville sige ”både og” i en eller anden form, ikke sandt? Men det sker ikke. Men hvad sker der så? Jo, i stedet får vi en slags forstærkning af det den ene side af modsætningen, nemlig af det ”socialt betingede”, hvorved ”det naturgivne” jo udelukkes endnu mere. Ekspertgruppen forstår nemlig køn som en blanding af ”individets forventninger” og det ”omgivende samfund”. Der er altså ikke noget om det ”naturgivne” overhovedet.

Dermed gøres køn pr. definition til en individualiseret og kognitiv social konstruktion, som fungerer helt uafhængigt af biologiske og kropslige aspekter.

Flere menige medlemmer af ekspertgruppen har ellers udtalt, at rapporten ikke har noget at gøre med ”woke” identitetspolitik. Men det er ikke korrekt, set i lyset af ovenstående definition.

Herfra går Ekspertgruppen så i gang med at kønspædagogisere nede på ”individets forventninger”, der jo var et af kønsbegrebets definerende træk. Så får man “bevidsthed”, fremgår det. Og således befriet fra både kulturhistorie og kroppens forudsætninger, kan man “udleve sit fulde potentiale”, som der står i bedste konkurrencestatsstil. Det er barske fakta for den næste generations drenge og piger.

Ekspertgruppens kønsbegreb bygger dermed på et regelret opgør med køn. Konsekvensen vil være en pædagogiseret nedbrydning af kønnet. Og denne dybt radikaliserede opfattelse skal ifølge Ekspertgruppen endda plastres ud over skolens formål, hvorefter drenge og piger opløses, mens de ‘kønsreflekterer’ over deres ”potentialer”. Affaldet fra denne refleksion kaldes så for ”stereotyper”, og dem skal man også af med, fremgår det. Herfra er der åbent land for ødelæggelse af landets rige kunst og kultur.

Der findes i denne optik ingen ”verden”, som ikke er konstrueret, hvilket svarer til dannelsens opløsning. Det kommer på den baggrund ikke som nogen overraskelse, at både Holm og Staunæs ved tidligere lejligheder har demonstreret et særdeles problematisk forhold til forsknings- og åndsfrihed.

Her er det fulde citat, som man finder i Claus Holms indledende bemærkninger (s.5).

”Køn er genstand for omfattende debat i tiden. Nogle mener, at køn er et naturgivent fænomen, som den biologiske videnskab har de væsentligste indsigter til at forstå. Andre mener, at det udelukkende er socialt betinget.

Ekspertgruppens anbefalinger til at nedbringe de faglige forskelle mellem kønnene ud fra en generel betragtning trækker på den opfattelse, at køn og kønsforskelle bliver til i et samspil mellem det omgivende samfund og individets forventninger til egen faglig udvikling, læring og trivsel.

I forlængelse af kommissoriet for ekspertgruppen har ekspertgruppen derfor været optaget af, hvordan dette samspil kan påvirkes og formes, så uhensigtsmæssige betydninger af køn for børn og unges faglige præstationer nedbringes mest muligt.”

 

3. Rapportens anbefalinger

Her er nogle nedslag i rapportens anbefalinger:

For det første måles skolens liv næsten udelukkende som ”præstationer” og ”potentialer” i store testsystemer, hvilket er udtryk for ren konkurrencestatsideologi. Drengene har det ellers meget bedre end pigerne, selvom de altså scorer lidt mindre i de nationale test, men det noterer man blot i forbifarten for derefter at lade det ligge i glemsel.

Det er også karakteristisk, at to af rapportens pædagogiske referencer er til John Hattie samt til en rapport af Niels Egelund, som bygger på Hattie. Hattie var den helt store målstyringsguru omkring 2016, som kredsen omkring Claus Holm var nærmest forelsket i. De andre referencer er præget af en blanding af socialkonstruktivistisk kønspædagogik og Heckman-inspireret konkurrencestats-instrumentalisme.

For det andet forstår ekspertgruppen som sagt udelukkende køn som et kognitivt og socialkonstruktivistisk fænomen. Hvis man ikke abonnerer på det, så er man sådan en, der har ”kønsstereotyper og fordomsfulde forventninger”. Man bliver lidt trist.

For det tredje skal dette socialkonstruktivistiske apparat ligefrem skrives ind i både læreruddannelsens læseplaner og i skolens formålsparagraffer. På den måde undgår man ”kønsstereotyp praksis”, så eleverne kan ”udfordres optimalt”, som der står. Landets børn og unge skal med andre ord konstant belemres med den identitetspolitiske konkurrencestatslogik, helt inde i skolens og skolelivets forudsætninger. Skolens formål handler snarere om det modsatte, nemlig om at lade børn komme til syne i kundskabernes land.

For det fjerde skal det hele overvåges i store systemer af kommunal dataledelse og (DPU)-forskning. Så kan man rigtig kontrollere både lærere og pædagoger og drenge og piger, så det mindste statistiske udsving kommer under kontrol.

Som et eksempel på et sådant kontrolsystem får vi at vide, at kommunerne skal ”understøtte en databaseret ledelsespraksis på folkeskolerne, der kan være med til at sikre refleksion over, hvilke forståelser af køn, der er på spil i den pædagogiske praksis.”

Og videre i samme stil:

”Databaseret ledelse kan give mere baggrundsviden om forskelle i faglig udvikling og resultater blandt forskellige elevgrupper og kvalificere hverdagserfaringer fra praksis. Dette kan bidrage til en større opmærksomhed på betydningen af køn for faglige resultater generelt, og dermed også en opmærksomhed på at sætte ind, hvor der identificeres udfordringer.”

For det femte foreslår Ekspertgruppen mere uddannelse i kønsbevidsthed, hvilket DPU så må formodes at stå for. Og personalegruppen skal endda ”afspejle det omliggende samfund”, som det truende hedder.

 

4. Ekspertgruppens sammensætning

Nedenfor kan man se en liste over ekspertgruppens medlemmer. Gruppen består af 20 personer, 6 mænd og 14 kvinder, der udover den – set i lyset af at temaet er “drenge” –  pudsige kvindelige overvægt, som sagt også har et kraftigt ideologisk bias.

Oprindelig var der faktisk 21 medlemmer. Adjunkt Ida Gran Andersen fra DPU, som ifølge Manderådet har en mere kritisk tilgang til emnet end de andre, forlod på et tidspunkt gruppen. Dog alene af praktiske grunde, har hun oplyst mig pr. mail.

Ifølge Ekspertgruppens rapport har der – på trods af dette tilsyneladende fælles bias – været nogen uenighed. Sådan må man forstå følgende passus:

”I ekspertgruppen har der været forskellige opfattelser af, hvordan man mest effektivt reducerer betydningen af køn for faglige resultater. Det betyder, at hele ekspertgruppen er nået til enighed om de fremlagte anbefalinger, men også at der på tværs af denne enighed kan lægges vægt på forskellige fortolkninger af såvel enkelte som de samlede anbefalinger.”

Men ok, uenigheden lader til kun at dække metoden, jf. ”hvordan”, og ikke filosofien?

Jeg har da heller ikke hørt nogen dissens i offentligheden. Tværtimod blev ministerens skepsis hele to gange offentligt irettesat af Kvinfo’s direktør, Henriette Laursen, som sidder med i ekspertgruppen. Og lærer Anne Hammer, som også er med i gruppen, forsvarede også rapporten. Begge mente, at rapporten ikke var identitetspolitisk og ”woke”, hvilket som sagt ikke er korrekt, jf. min diskussion under punkt 2.

Endelig vil jeg sige, at en gruppe magtfulde organisationer og en ministeriel styrelse i efteråret 2023 udkom med en kort rapport om det samme emne. Bag rapporten stod et “partnerskab” mellem DA, FH, KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Her lagde man især vægt på den konkurrencestatslige side, dvs. at kønsspørgsmålet hægtedes op på arbejdsudbud og konkurrenceevne. Man henviste dog også til ”kønsstereotyper” og så videre. Både DA og FH er også med i den aktuelle gruppe. Der er kort sagt kraftig opbakning til ekspertgruppens diskurs fra hele det indflydelsesrige organisatoriske lag.

Ekspertgruppen står lidt rodet på ministeriets hjemmeside, så jeg har opdelt medlemmerne i seks kategorier (A-F). Her bliver ekspertgruppens ideologiske bias tydeligere.

A. Forskningsverdenen:

 • Claus Holm (formand), institutleder, DPU. (konkurrencestat)
 • Dorthe Staunæs, professor, DPU. (identitetspolitik)
 • Mette Verner, professor mso, VIVE. (Konkurrencestat: Heckman mv, ligesom den tidligere minister)
 • Steen Baagøe Nielsen, lektor, Roskilde Universitet. (identitetspolitik)
 • Lise Tingleff, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut. (EVA gør som der bliver sagt)

 

B. Kønspolitiske organisationer:

 • Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, LGBT+ Danmark. (identitetspolitik)
 • Henriette Laursen, direktør, KVINFO. (identitetspolitik)
 • Thomas Christensen, formand, Dansk Mandesamfund (som er mere identitetspolitisk end Manderådet)

 

C. Arbejdsmarkedet:

 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation.
 • Elisabeth Lund Nyborg, chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening.

 

D. Lokalt ledelsesniveau

 • Ane Stallknecht, centerchef, Odsherred Kommune.
 • Dorte Fristrup, rektor, Aarhus Statsgymnasium.
 • Kristina Avenstrup, områdeleder, Børnehusene Kokkedal, Fredensborg Kommune.
 • Gitte Rasmussen, skoleleder, Lyngby-Taarbæk Kommune.
 • Helene Rossing Pedersen, leder, erhvervsskolen Learnmark Horsens.

 

E. Lærere:

 • Anne Hammer, folkeskolelærer, Silkeborg Kommune.
 • Henrik Dyrby Mogensen, faglærer, erhvervsskolen i Roskilde.
 • Helene Caprani, gymnasielærer, Midtsjællands Gymnasium.

 

F. Elever/elevorganisationer:

 • Marius Laursen Plamboeck, skoleelev, formand for Københavns Fælleselevråd (fratrådt).
 • Peter Møller Mink, gymnasieelev, næstformand i Danske Gymnasieelever (nyvalgt).

 

5. Liste over artikler og indlæg i debatten:

A. Ministerielle links:

Link til rapporten, april 2024: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/april/240411-ekspertgruppe-om-koen-er-klar-med-anbefalinger

Link vedr. nedsættelse af ekspertgruppe, juni 2022: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/jun/220613-ekspertgruppe-skal-undersoege–hvordan-faglige-forskelle-mellem-drenge-og-piger-kan-mindskes

Astrid Carøe (SF) stiller §20-spørgsmål til ministeren, d. 8. maj 2024, se hele debatten på:  https://www.ft.dk/samling/20231/spoergsmaal/S942/index.htm. Se også Altinget, inklusiv videouddrag: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/tesfaye-giver-kold-skulder-til-sin-egen-ekspertgruppe-skolen-skal-ikke-modvirke-koensnormer, og Skolemonitor:  https://skolemonitor.dk/nyheder/art9902655/%C2%BBI-m%C3%A5-vente-til-den-n%C3%A6ste-minister%C2%AB

 

B. Artikler og indlæg i debatten i kronologisk orden (opdateres løbende, skriv gerne til mig, hvis der mangler noget:

AU-DPUs opslag om gruppen, d. 11/4: https://dpu.au.dk/om-dpu/nyheder/nyhed/artikel/ekspertgruppe-klar-med-anbefalinger-til-at-mindske-betydningen-af-koen-i-skolen

AU-ARTS’ opslag om gruppen, d. 11/4: https://arts.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/ekspertgruppe-klar-med-anbefalinger-til-at-mindske-betydningen-af-koen-i-skolen

Dansk Erhverv, d. 11/4; https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2024/april/dansk-erhverv-mands-udfordringer-i-uddannelsessystemet-skal-loses/

Tesfaye i Folkeskolen.dk, d. 12/4: https://www.folkeskolen.dk/didaktik-dpu-kon/tesfaye-affejer-ekspertgruppes-losninger-pa-at-lofte-drengene/4763635

Manderådet, d. 14/4: https://manderaadet.dk/2024/04/14/koensaktivisters-respekt-for-drenge-i-skolen/

Tesfaye  BT-podcast, d. 17/4: https://www.bt.dk/debat/tesfaye-min-datter-kan-godt-lide-lyseroed-og-det-skal-hendes-boernehave-ikke

Tobias Petersen, d. 17/4: https://reelligestilling.dk/undervisningsministeren-boer-ikke-traekke-paa-skuldrene/

Henriette Laursen (medlem af gruppen), Kvinfo, Berlingske, d. 16/4: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/kvinfo-er-undervisningssektoren-og-arbejdsmarkedets-parter-virkelig

Bent Winther, Berlingske, d. 18/4: https://www.berlingske.dk/analyse-og-perspektiv/ministerens-eksperter-blotlaegger-en-uhoert-kamp-om-at

Thomas Rømer, Kontrast.dk, d. 18/4: https://kontrast.dk/sektioner/kommentar/artikel/nu-skal-drenge-ogsaa-vaere-12-tals-piger

Gymnasieskolen, d. 18/4: https://gymnasieskolen.dk/articles/ekspertgruppe-til-gymnasielaerere-i-forventer-for-lidt-af-drengene/

Rune Selsing, JP, d. 20/4: https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE17034765/i-klarer-jer-daarligt-drenge-hvad-man-skal-goere-ved-det-hold-op-med-at-vaere-drenge/.

Tesfaye i Beringske, d. 22/4: https://www.berlingske.dk/laesere/mattias-tesfaye-folkeskolen-skal-ikke-goeres-til-en-arena-for. Også bragt på ministeriets hjemmeside: https://www.stil.dk/aktuelt/uvm/indlaeg-og-taler-af-m/2024/240425-folkeskolen-skal-ikke-goeres-til-en-arena-for-identitetspolitik

Dekan for ARTS/AU, Maja Horst, på X, d. 22/4, hvor hun deler Rune Selsings kommentar fra JP med en kritisk bemærkning til hans klumme: https://twitter.com/majahorst/status/1782315940857712759

Amalie Lyhne, leder i Berlingske, d. 23/4: https://www.berlingske.dk/ledere/berlingske-mener-folkeskolen-skal-ikke-vaere-woke-tesfaye-kaemper-modigt

Henriette Laursen, Information, d. 24/4: https://www.information.dk/debat/2024/04/selvopfyldende-profeti-naar-forventer-drenge-faar-lavere-karakterer

Kronik af ca. 50 personer fra professionshøjskolerne, d. 24/4: https://www.berlingske.dk/kronikker/fagfolk-i-skarp-irettesaettelse-af-mattias-tesfaye-ministerens

DLF, Skolemonitor, d. 24/4:  https://skolemonitor.dk/nyheder/art9866926/%C2%BBDet-handler-om-p%C3%A6dagogik-og-didaktik-ikke-om-identitetspolitik%C2%AB

Anne Hammer (medl. Af ekspertgruppen), d. 29/4: https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-didaktik-paedagogik/laerer-tesfaye-forstar-ikke-problemet-nar-han-lader-vores-konsanbefalinger-ende-i-skrivebordsskuffen/4765924

Mike Bruun-Lander, Kontrast.dk, d. 1/5: https://kontrast.dk/sektioner/kommentar/artikel/hvad-er-mere-elementaert-end-biologien

Kåre Fogh og Michael Bang, Skolemonitor, d. 3/5: https://skolemonitor.dk/debat/art9885905/Bek%C3%A6mpelse-af-k%C3%B8nsstereotyper-g%C3%A5r-ud-over-b%C3%A5de-drenge-og-piger

Mads Eriksen Storm (Dansk Erhverv) og Henriette Laursen (Kvinfo), Berlingske, d. 5/5: https://www.berlingske.dk/kommentatorer/haard-kritik-af-mattias-tesfaye-regeringen-svigter-baade-vores-boern

Lars Qvortrup, Skolemonitor, d. 6/5: https://skolemonitor.dk/debat/art9888207/R%C3%A5d-om-k%C3%B8n-i-skolen-er-harml%C3%B8se-men-reaktionerne-er-k%C3%B8rt-helt-af-sporet

Interview med sociolog Cecilie Nørgaard i Zetland, d. 7/5: https://www.zetland.dk/historie/se6Dpzy9-ae6Ewl5D-2d910

Kristina Malmer Rasmussen, Lærerbladet (s. 19), d. 15. maj: https://www.odenselaererforening.dk/media/17277939/laererbladet-0224_low.pdf

Emil Smith, Skolemonitor, d. 17. maj: https://skolemonitor.dk/debat/art9904258/Ekspertgruppen-om-k%C3%B8n-tager-n%C3%A6ppe-fejl

 

C. Tidligere indlæg/rapporter

KL og erhvervsorganisationer og fagbevægelse, rapport, september 2023: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2023/september/opgoer-med-koensopdelte-uddannelser-kraever-faelles-indsats

Manderådet, høring, oktober 2023. https://manderaadet.dk/2023/10/03/perspektiver-paa-de-faglige-forskelle-mellem-drenge-og-piger/

Se også Rune Selsing, marts 2021: https://jyllands-posten.dk/debat/kommentar/ECE12873278/tesfaye-vil-skabe-et-renset-helle-for-hvide-ifoelge-danske-forskere/

Indlæg her på siden fra 2013: http://www.thomasaastruproemer.dk/paedagogik-og-kon-om-modersmal-og-faedreland.html 

Dorthe Staunæs og forskningsfrihed, 2015: https://www.berlingske.dk/ledere/under-al-kritik

Claus Holm og forskningsfriheden, 2022: https://www.folkeskolen.dk/dpu/debat-protest-mod-dpus-varsel-om-fyring-af-lektor-thomas-aastrup-romer/4690136

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.