En vigtig forskel mellem pædagog- og læreruddannelsen?

Jeg har lagt mærke til en forskel mellem den nye pædagoguddannelse og den nye læreruddannelse, som jeg tror er vigtig.

Begge uddannelser har været igennem en instrumentalistisk atomisering uden lige, hvor alt er delt op i kompetence-, viden- og færdighedsmål. Man vil åbenbart fra politisk hold udrydde selvstændig tænkning og indre sammenhæng, og resultatet bliver formodentlig en gang formålsløs og usammenhængende løberi ude på professionshøjskolerne. Det hele vil, tror jeg, afstedkomme en masse styring, nysprog og intern splid og konkurrence – alt sammen dårligt.

Men på trods af disse store, ærgerlige og graverende ligheder, er der også en forskel, som måske kan vise sig at være vigtig på den lange bane, og det er en forskel, der stiller pædagoguddannelsen dårligere end læreruddannelsen.

 

1. Læreruddannelsen

Hvad går den forskel, jeg har fundet, da ud på? Jo, det drejer sig om, at læreruddannelsen trods alt har et samlingspunkt alligevel. Hvad er da det? Jo, det er folkeskolens formålsparagraf. Der står simpelthen sådan her i læreruddannelsesbekendtgørelsens §1:

”Formålet med uddannelsen er, at den studerende gennem uddannelsen tilegner sig den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for at kunne virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den danske folkeskole i henhold til folkeskolens formål, jf. folkeskolelovens §1.”

Og folkeskolelovens §1 handler jo om kundskaber, demokrati, åndsfrihed, virkelyst og folkestyre mm.. Henvisningen til §1 sætter læreruddannelsen i kontakt med samfundets indre formål, til dets tradition. Læreruddannelsen og skolen bliver derved til mål i sig selv. Det vil sige, at skolelærere og seminarielærere ikke kan nøjes med at være en læringsmåls-målermand. Det giver ganske vist en indre modsætning i uddannelsen, for man kan jo ikke på samme tid både uddanne til åndsfrihed og til mangel på samme, men nu må vi se, hvordan det går.

Hvis der nu ikke have stået en henvisning til §1, så var der ingen forbindelse mellem læreruddannelse og skoletradition, og så kunne vi nøjes med læringsmåls-målermanden. Og vi må da heller ikke glemme, at det  netop var forbindelsen mellem seminarium og skoletradition, som mange af fortalerne for den nye uddannelse slet og ret ville af med. Men nu står den der så stadigvæk i en lidt afledt form, og i den nye politiske aftale om læreruddannelsen nærmest myldrer det med ord fra folkeskolelovens §1. KLM-faget blev jo også bevaret, til stor fortrydelse for reformens arkitekter.

 

2. Pædagoguddannelsen

Nu er min pointe så, at der i den parallelle reform af pædagoguddannelsen ikke er en lignende henvisning til børnehavernes og socialpædagogikkens formål. Der står blot i bekendtgørelsens §1:

”Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv.”

Og efterfølgende kommer så en endnu større atomisering af fagene i forskellige funktionsområder, end vi så hos læreruddannelsen.

Der er altså ingenting, der kan beskytte børnehaverne og socialpædagogikken fra læringsmåls-målermandens erobring af børnehaver, børnehjem og specialpædagogiske institutioner.

Du vil måske indvende, at der står noget om “udvikling-, læring og omsorg”, men det er ikke deciderede formål, eftersom de er formuleret som “opgaver” og “kompetencer” i et “samfundsmæssigt perspektiv”. Professionen bliver et middel til, at “samfundet”, hvordan det end forstås af tilfældige magthavere, kan realisere sine mål. Pædagogen er ikke i kontakt med et mål i sig selv.

 

Diverse kommentarer

Forskellen bekræftes dog ikke på niveauet under bekendtgørelsen. Går man f.eks. ind på professionshøjskolernes uddannelsesportal kan man slet ikke registrere forskellen. Her er der kun instrumentalisering over hele linjen og strukturen i beskrivelsen af de to uddannelser er helt ens. Der er ingen formålsord overhovedet – heller ikke for læreruddannelsens vedkommende – så vidt jeg kan se. Måske er de unge ligeglade med det? Det tror jeg ikke.

Læreruddannelsens forbindelse med skolelovens §1 er derfor blot et potentiale, som lærertraditionen kan bruge, hvis de bliver opmærksom på det. Pædagoguddannelsen har ikke samme potentiale, og børnehavetraditionen og socialpædagogikken vil formodentlig derfor dø ud. Der findes vist heller ikke – i almindelighed – et mere tavst folkefærd i landet end lærerne på pædagogseminarierne? De tror måske, at de bare får deres løn for at undervise?

Derfor er pædagogstanden og dens tradition endnu mere truet, end lærernes tradition er, men det er der ingen, som taler om – er der?

Jeg tror, at den forskel, jeg har påpeget, vil betyde, at den unge pædagog-profession langsomt vil gå i opløsning, mens lærerne vil vedblive at have kritiske lommer – ja måske ligefrem kritisk kraft – i al fald så længe Folkeskolelovens §1 eksisterer.

 

En note om forholdet mellem lov og bekendtgørelse

Der er en krølle i forbindelse med ovenstående, som jeg har skrevet ned: Begge de to forskrifter, jeg hidtil har henvist til, er jo bekendtgørelser og ikke love. Det blev mig bekendt ændret i 2012. Lærer- og pædagoguddannelsen reguleres altså ved en administrativ forordning, og giver ministeriet og dets netværk stor magt.

Men hvad er så loven? Ja, der er to. Den ene har jeg nævnt, for det er jo Lov om Folkeskolen, hvis formål læreruddannelsen som sagt referer direkte til. Den anden lov er den nye Lov om Professionshøjskoler for Videregående Uddannelser, og i denne lov er formålet langt mere kompetence- og anvendelsesorienteret end folkeskolelovens formål, som jo er historisk, politisk og filosofisk.

På den måde får vi en situation, hvor pædagoguddannelsen er reguleret ved et samspil mellem professionshøjskoleloven og uddannelsesbekendtgørelse, mens læreruddannelsen er reguleret ved de samme to forskrifter, men med henvisning til folkeskolelovens grundende grund.

Læreruddannelsen har derfor kontakt til landets skoletradition, men pædagoguddannelsen har ingen filosofisk tilknytning. Læreren har derfor modstands- og værens kraft, men det har pædagogen ikke.

 

(formålet med alle professionsuddannelser ifølge professionshøjskoleloven:

“§ 3. Professionshøjskolerne har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.

§4: Professionshøjskolernes uddannelser skal bygge på forsknings- og udviklingsviden inden for de relevante fagområder og viden om praksis i de professioner og erhverv, som uddannelserne er rettet mod. Stk. 2. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i den region eller den del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme. Stk. 3. Professionshøjskolerne skal medvirke til at opfylde de studerendes behov for et varieret udbud af uddannelses- og studiemiljøer med forskellige identiteter og kulturer. Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan dog bestemme, at flere professionshøjskoler sammen skal dække regionens eller et geografisk områdes behov for en eller flere uddannelser, eller at professionshøjskolen skal dække behovet i hele landet eller nærmere bestemte dele heraf.

§5: Professionshøjskolen skal med udgangspunkt i sit uddannelsesudbud varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og det omgivende samfund. Stk. 2. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer inden for de erhverv og professioner, som professionshøjskolens uddannelser er rettet mod.”)

 

 

Referencer

Bekendtgørelse for læreruddannelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145748

Professionshøjskolernes portal for læreruddannelse: http://nylaereruddannelse.nu

Bekendtgørelse for pædagoguddannelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=162068

Professionshøjskolernes portal for pædagoguddannelse: http://nypaedagoguddannelse.nu/

Lov om Professionshøjskoler 

Lov om Folkeskolen

Politisk aftale om læreruddannelsen

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.