Evalueringer af skole mm.

Her er en oversigt over de evalueringer og evalueringslignende initiativer, som har været søsat i forlængelse af folkeskolereformens kvalitetsstandarder og operative måltal. Jeg har samlet evalueringerne, så godt jeg kan, fordi jeg skal ærligt indrømme, at jeg har været tæt ved at miste overblikket. Man må meget gerne skrive til mig med supplerende informationer og links. Jeg opdaterer listen løbende (frem til 2019-20). Pt er der ca. 100 rapporter, så der er tæt kontrol med “læringen”.

Jeg har også suppleret med en række evalueringer af læreruddannelse, ph.d.-råd mm. Endelig har jeg tilføjet nogle vigtige rapporter fra før folkeskolereformen.

Indholdsfortegnelse:

 1. Nationale tests, trivselsmålinger og karakterer
 2. Ministeriets årlige statusredegørelser
 3. Rapporter fra folkeskolereformens følgeforskningsprojekt (og lignende)
 • Elever
 • Lærere og pædagoger
 • Skoleledelse
 • Skolebestyrelse
 • Forældre
 • Kommuner
 • Specialundervisningstilbud
 • Kompetenceudvikling og øvrige publikationer
 1. Kommunale kvalitetsrapporter
 2. Ministeriets datavarehus
 3. Ministeriets redegørelse til Folketinget
 4. Evalueringer af AP Møller-projekter
 5. Rapporter fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM)
 6. Diverse andre afrapporteringer
 7. Internationale sammenligninger
 8. Evalueringer af læreruddannelsen
 9. Forum for Koordination af uddannelsesforskning
 10. Rådet for børns læring
 11. Evalueringer af ph.d.-råd/forskning mm.
 12. Vigtige rapporter før skolereformen

 

1. Nationale tests, trivselsmålinger og karakterer

Trivselsmålinger: https://www.uvm.dk/folkeskolen/test-evaluering-og-skoleudvikling/trivselsmaaling

Nationale tests: https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/karakterer-og-test/nationale-test

Alternativ: https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/karakterer-og-test/nationale-test

Datavarehus: https://www.stil.dk/uddannelsesdata/uddannelsesstatistik

Udviklingen i karakterer for folkeskolens afgangsprøve, fra 2015-2018: https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/karakterer-og-test/karakterer-i-grundskolen

VIVE: Evaluering af nationale tests, februar 2020.

Nationale tests 2019-20: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/nov/201104-resultater-fra-de-nationale-test-i-skoleaaret-2019-2020

 

2. Ministeriets årlige statusredegørelser

2014/15: https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2015-statusredegoerelse-for-folkeskolens-udvikling-skoleaaret-2014-15

2015/16: https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-statusredegoerelse-for-folkeskolens-udvikling-skoleaaret-2015-16

2016/17: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171127-ny-statusredegoerelse-for-folkeskolens-udvikling

2017/18: https://www.folkeskolen.dk/649228/ministerens-status-ingen-af-reformens-maal-er-indfriet

2018/19:https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/nov/191126-nationale-test-i-folkeskolen-viser-tilbagegang-i-laesning

2019/20: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210528-status-paa-folkeskolereformens-maalsaetninger-i-skoleaaret

2020/21: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf22/juni/220614-buvms-aarlige-statusredegoerelse-for-folkeskolen-2020-2021-3805260-18-0.pdf

2021/22: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/marts/230330-status-paa-folkeskolereformens-maalsaetninger-i-skoleaaret-20212022

2022/23: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/april/240416-statusredegoerelse-for-folkeskolen-2022-23-er-offentliggjort

 

3. Rapporter fra folkeskolereformens følgeforskningsprojekt (UVM)

I forbindelse med skolereformen blev der et etableret et omfattende følgeforskningsprogram, som skulle køre fra 2015-2020. Generel Information om ministeriets følgeforskningsprojekt og alle rapporterne kan tilgås her: https://uvm.dk/folkeskolen/viden-og-kompetencer/foelgeforskningsprogram/om-foelgeforskningsprogrammet.

Programmet følges af en videnskabelig gruppe, hvis arbejde ledes af Andreas Rasch-Christensen, som her samler op på 2016-situationen i et videoklip på undervisningsministeriets hjemmeside:https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/om-folgeforskningsprogrammet/2016-resultater-fra-evaluerings-og

Rasch-Christensen indtager dermed en for mig at se besynderlig tredobbelt rolle: 1. Han er med til at lave skolereformen. 2. Han er med til at evaluere skolereformen. 3. Han er med til at følge og fortolke evalueringen af skolereformen.

Desuden er han faktisk med i EVA’s bestyrelse, men jeg ved ikke, om det først er sket i 2018. Lars Qvortrup sidder i EVA’s repræsentantskab. Som det fremgår nedenfor, står EVA for en stor del af både følgeforskningsprogram og for diverse undersøgelser mere bredt.

I marts 2019 har Lars Qvortrup og Jens Rasmussen forsøgt at sammenfatte følgeforskningsprogrammets resultater. Det kan man læse om her: https://www.folkeskolen.dk/656568/koncentrat-af-foelgeforskning-laerere-arbejder-mere-professionelt-nu. Og lærer Niels Christian Sauer har sammenfattet Qvortrups og Rasmussens sammenfatning i dette indlæg: https://www.folkeskolen.dk/656782/professor-tilstaar-reformen-er-en-dundrende-fiasko. Lektor ved SDU, Dion Rüsselbæk Hansen, skrev  om emnet i tidsskriftet Unge Pædagoger, nr. 2, 2019. Min egen analyse af Qvortrups og Rasmussens rapport kan man læse i kapitel 10 i følgende indlæg: http://www.thomasaastruproemer.dk/facebook-drys-62-juni-juli-2019.html.

Her er rapporterne opdelt efter emner:

a) Elever:

SFI: ”Folkeskolereformen – Beskrivelse af 2. dataindsamling blandt elever” (2015) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/eleverne/2015-statusrapport-om-elevernes-syn-paa-erfaringer-med-den-nye-folkeskole

SFI: ”Folkeskolereformen – Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever” (2016) https://www.emu.dk/sites/default/files/Notat%20om%20elevernes%20holdning%20til%20skoledagens%20l%C3%A6ngde.pdf Se også: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/folke/2016/okt/161012%20status%20for%20folkeskolereformen

SFI: ”Notat om elevernes holdning til skoledagens længde” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-notat-om-elvernes-holdning-til-skoledagens-laengde

SFI: ”Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-resultater-fra-evaluerings–og-foelgeforskningsprogram-til-folkeskolereformen

SFI: Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-elevernes-faglige-deltagelse-og-interesse

Vive: ”Elevernes oplevelse af skolen i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-vive–elever

Vive: ”Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-den-leangere-skoledags-betydning-for-elevers-fritidsaktiviteter

EVA: ”Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-boern-og-unges-brug-af-fritids–og-klubtilbud

Vive: ”De yngste elevers hverdag i folkeskolen” (2018) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-rapport–de-yngste-elevers-hverdag-i-folkeskolen

EVA: ”Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud” (2018) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-boern-og-unges-brug-af-fritid-og-klubtilbud

Vive: ”Lektiehjælp og faglig fordybelse” (2018): https://uvm.dk/publikationer/2018/180607-lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse

EVA: ”Skolernes samarbejde med erhvervslivet – Fokus på elevernes læring i den åbne skole” https://uvm.dk/publikationer/2018/181101-rapport-skolernes-samarbejde-med-erhvervslivet, med tilhørende ”Inspirationshæfte: Skolernes samarbejde med erhvervslivet – Fokus på elevernes læring i den åbne skole”: https://uvm.dk/publikationer/2018/181101-inspirationshaefte-skolernes-samarbejde-med-erhvervslivet

Rambøll: “Evaluering af IT i folkeskolen” (2018) https://dk.ramboll.com/medier/rdk/hvad-vi-ved-og-ikke-ved-om-it-i-folkeskolen (STIL-UVM)

VIVE: ”Elevernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens fjerde år” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-elevernes-oplevelser-af-skolen-i-folkeskolereformens-fjerde-aar

VIVE: “Den længere og mere varierede skoledag” (2020). https://www.vive.dk/da/udgivelser/den-laengere-og-mere-varierede-skoledag-14679/

VIVE: “Elevernes læring, trivsel og oplevelse af undervisning i folkeskolen” (2020). https://www.uvm.dk/publikationer/2020/200120-elevernes-laering–trivsel-og-oplevelser-af-undervisningen

 

b) Lærere og pædagoger:

Rambøll: “Forskningskortlægning – undervisningsmiljø og trivsel” (2014)  https://dk.ramboll.com/-/media/files/rm/rapporter/forskningskortlaegning_trivsel_2014.pdf?la=da

KORA: ”Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole” (2015) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/varieret-undervisning/2015-kora-paedagogiske-medarbejderes-oplevelser-og-erfaringer-i-den-nye-folkeskole

KORA: ”En længere og mere varieret skoledag” (2015) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/varieret-undervisning/2015-kora-en-laengere-og-mere-varieret-skoledag

EVA: ”Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af forenklede Fælles Mål”, 2015. https://www.eva.dk/grundskole/undersoegelse-laereres-foraeldres-forstaaelse-forenklede-faelles-maal

KORA: ”En længere og mere varieret skoledag – kortlægningsrapport” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-kortlaegningsrapport–en-laengere-og-mere-varieret-skoledag—2016

EVA: ”Undersøgelse af understøttende undervisning” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-undersoegelse-af-understoettende-undervisning

KORA: ”Inddragelse af pædagoger i skoledagen – de økonomiske overvejelser og konsekvenser” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-inddragelse-af-paedagoger-i-skoledagen-%E2%80%93-de-oekonomiske-overvejelser-og-konsekvenser

EVA: ”Den pædagogiske praksis i indskolingen” (januar 2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-den-paedagogiske-praksis-i-indskolingen

KORA: En længere og mere varieret skoledag – implementerings- og effektanalyse” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-en-laengere-og-mere-varieret-skoledag

EVA: ”Skolernes arbejde med holddannelse” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-skolernes-arbejde-med-holddannelse

DPU(IUP) & VIA (Jens Rasmussen, Andreas Rasch-Christensen mfl.): ”Dansk- og matematiklærerens undervisning med fælles mål” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-dansk–og-matematiklaereres-undervisning-med-faelles-maal (denne rapport var meget kontroversiel og blev undsagt af undervisningsministeren, læs mere her)

EVA: ”Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-laerere-og-paedagogers-samarbejde-om-undervisningen

EVA: ”Pædagogisk praksis i indskolingen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-paedagogisk-praksis-i-indskolingen

VIVE: ”Lærere og pædagogers oplevelser af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017–vive-laerere-og-paedagoger

VIVE: ”Lærere og pædagogers oplevelse af skolen i folkeskolereformens fjerde år” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-laerere-og-paedagogers-oplevelse-af-skolen-i-folkeskolereformens-fjerde-aar

EVA: ”Evaluering af folkeskolens nye fag Madkundskab, håndværk og design” (2019) https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190927-evaluering-af-folkeskolens-nye-fag-madkundskab-og-haandvaerk-og-design

DPU & VIA (Jens Rasmussen, Andreas Rasch-Christensen mfl.): ”Undervisning i Fælles Mål i Dansk og Matematik – 2. runde” (2019). https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190927-undervisning-i-faelles-maal-i-dansk-og-matematik (første rapport var: https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-dansk–og-matematiklaereres-undervisning-med-faelles-maal (denne rapport var meget kontroversiel og blev undsagt af undervisningsministeren, læs mere her).

 

c) Skoleledelse:

SFI: ”Skoleledelse i folkeskolereformens første år” (2015) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/ledelse/2015-statusrapport-om-skoleledelse-sfi

SFI: ”Skoleledelse i folkeskolereformens andet år” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-skoleledelse-i-folkeskolereformens-andet-aar

SFI: ”Ledelse af forandringer i folkeskolen” (2016) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/ledelse/2016-notat-om-ledelse-af-forandringer-i-folkeskolen

KORA: ”Fælles ledelse og holddannelse – Analyse af frihed til fælles ledelse og lempelse af holddannelsesregler” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-faelles-ledelse-og-holddannelse

SFI: ”Gør skoleledelse en forskel? – Ledelse af implementering af folkeskolereformen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-goer-skoleledelse-en-forskel-

VIVE: ”Skoleledernes oplevelse af skolen i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-vive-skolebestyrelsesformaends

VIVE: ”Skoleledernes oplevelse af styring, handlefrihed og pædagogisk ledelse i folkeskolereformens tredje år” (2018) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-skoleledernes-oplevelse

VIVE: ”Skoleledernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens fjerde år” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-skoleledernes-oplevelser-af-skolen-i-folkeskolereformens-fjerde-aar

 

d) Skolebestyrelse:

EVA: ”Skolebestyrelsens rolle i den nye skole” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-skolebestyrelsens-rolle-i-den-nye-skole

EVA: ”Skolebestyrelsens rolle i den nye skole – del 2” (2017) https://www.eva.dk/grundskole/skolebestyrelsens-rolle-nye-skole-del-2

VIVE: ”Skolebestyrelsens oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://www.emu.dk/sites/default/files/Skolebestyrelsesform%C3%A6nds%20oplevelser%20af%20skolen%20i%20folkeskolereformens%20tredje%20%C3%A5r.pdf

Rambøll: ”Undersøgelse af skolebestyrelsens rolle og arbejde i folkeskolen” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-undersoegelse-af-skolebestyrelsens-rolle-og-arbejde-i-folkeskolen

Rambøll: Skolebestyrelsens arbejde og rolle i folkeskolen i 2014-2018 – udvalgte resultater (2019). https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190201-skolebestyrelsens-arbejde-og-rolle-i-folkeskolen-i-2014-2018—udvalgte-resultater

 

e) Forældre:

EVA: ”Forældreperspektiver på folkeskolen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-vive-foraeldre

VIVE: ”Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-vive-foraeldre

Rambøll: “Forældres tilfredshed med folkeskolen” (2018) https://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/foraeldrenes-tilfredshed-med-folkeskolen-stiger/ (Økonomi- og indenrigsministeriet)

Rambøll: ”Undersøgelse af forældreperspektiver på folkeskolen i 2014-2018” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-undersoegelse-af-foraeldreperspektiver-paa-folkeskolen-i-2014-2018

 

f) Kommuner

KORA: ”Den kommunale styring forud for folkeskolereformen – baselineundersøgelse” (2016) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/kommunal-styring/2016-den-kommunale-styring-forud-for-folkeskolereformen

KORA: ”Midtvejs i folkeskolereformen” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-midtvejs-i-folkeskolereformen

KORA: ”Økonomisk, personalemæssig og faglig styring i folkeskolen” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-oekonomisk-personalemaessig-og-faglig-styring-i-folkeskolen

Epinion: ”Skolernes anvendelse af §16b” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/180911-skolernes-anvendelse-af-%C2%A7-16-b

VIVE: “Den kommunale styring i forbindelse med  folkeskolereformen” (2019) https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190927-den-kommunale-styring-ifm-folkeskolereformen

 

g) Specialundervisningstilbud:

Rambøll, UCC & VIA: ”Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-undersoegelse-af-undervisning-i-specialundervisningstilbud

Rambøll, UCC & VIA-midtvejsnotat om »Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud« (2018) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-undersoegelse-af-specialundervisningstilbud

Ramböll: “Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud – afsluttende rapport” (2020). https://www.uvm.dk/publikationer/2020/200120-undersoegelse-af-specialundervisningstilbud

 

h) Kompetenceudvikling og øvrige publikationer:

LANGE-gruppen: ”Kompetencedækning i folkeskolen” (2017) https://langegruppen.dk/wp-content/uploads/2018/06/170616-Rapport-Lange-Gruppen-Kompetencedaekning-i-folkeskolen.pdf

KORA: ”Kompetencedækning og kompetenceudvikling i folkeskolen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-kompetenceudvikling-og-kompetencedaekning-i-folkeskolen

LANGE-gruppen: ”Rapport om udbud af og efterspørgsel på fagkompetencer i folkeskolen” (2018) https://langegruppen.dk/wp-content/uploads/2018/06/rapport-om-udbud-af-og-eftersporgsel-pa-fagkompetencer-i-folkeskolen.pdf

SFI & KORA: ”Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis?” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-mellemtid-for-folkeskolen—hvad-goer-en-forskel-i-praksis-

VIVE: Analyse af betydning af kompetencedækning og læreruddannelsesbaggrund (2019). https://www.uvm.dk/publikationer/2019/191213-kompetencedaekning-i-folkeskolen

VIVE og EVA: Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter er blevet evalueret (2019). https://www.uvm.dk/publikationer/2019/191029-evaluering-af-undervisningsministeriets-laeringskonsulentforloeb-og–aktiviteter

Epinion: “Analyse af karakteristika ved højt- og lavt præsterende skoler” (2020). https://www.uvm.dk/publikationer/2020/200604-analyse-af-karakteristika-ved-hoejt–og-lavtpraesterende-skoler

 

i) Samlede evalueringer:

Undervisningsministeriet: “Viden om folkeskolereformen – opsamling af resultater fra følgeforskningsprogrammet 2015-2018” (2020): https://www.uvm.dk/publikationer/2021/210531-en-vidensopsamling-om-folkeskolereformens-foelgeforskningsprogram-2014-2018

VIVE: “Viden om folkeskolereformen – opsamling af resultater fra følgeforskningsprogrammet 2015-2018” (2019). https://www.uvm.dk/publikationer/2019/190111-viden-om-folkeskolereformen-opsamling-af-resultater-fra-foelgeforskningsprogrammet-2015-2018

Merrild Roerup Thorborg, Lars Qvortrup og Jens Rasmussen: ”Folkeskolen efter reformen – hvad siger følgeforskningen” (2019), Nationalt Center for Skoleforskning, DPU/AU. https://unipress.dk/media/16281/9788771849622_ncs_e-journal_e-bog.pdf

VIVE: “Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisning i folkeskolen – en evaluering af udviklingen i reformårene 2014-2018” (2020)

VIVE: “Den længere og mere varierede skoledag – en analyse af reformens elementer” (2020)

 

4. Kommunale kvalitetsrapporter mm.

Ministeriet kræver kommunale kvalitetsrapporter hvert andet år: Det kan man læse mere om her: https://uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/den-kommunale-opgave/kvalitetsrapport.

Her er f.eks. strukturen i Aarhus:

Generel hjemmeside: https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/.

Almen rapport for 2017: https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/media/11294/kvalitetsrapport-boern-unge-2017.pdf   (136 sider).

Eksempel på en rapport for enkeltskole 2017: https://cdn.aarhus.dk/media/2860/ellevangskolen.pdf  (44 sider).

Dertil kommer en lang række kommunalt initierede og magtfulde evalueringer og implementeringsanalyser af styringsmæssige og pædagogiske tiltag, f.eks. af Synlig Lærings projektet i Skanderborg: https://www.folkeskolen.dk/596417/hattie-synlig-laering-giver-maerkbare-resultater-i-skanderborg. Her er kvalitetsrapporten for Skanderborg 2016/17: https://www.skanderborg.dk/Files/Files/dagsordner/committee_2340/agenda_326242/documents/7e2ce199-0e92-491a-bcf6-338f20ff08ce.pdf

Endelig er der et utal af skolebaserede evalueringer i krydsfeltet mellem skole og kommune, f.eks. her fra Rudersdal Kommune, hvor man også kører Hattie-baseret pædagogik.

 

5. Ministeriets datavarehus

https://www.stil.dk/uddannelsesdata/uddannelsesstatistik

(gammelt dødt link: http://cms.uvm.dk/statistik/grundskolen/datavarehuset)

 

6. Ministeriets redegørelse til folketinget i 2021

Selve redegørelsen: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf21/maj/210528-redegoerelse-til-folketinget-om-folkeskolereformen.pdf

Folketingsdebatten: https://www.ft.dk/samling/20201/redegoerelse/R19/BEH1-128/forhandling.htm#tE938EC74786F4740AEF33CB26067233Btab3

Journalistisk omtale i Altinget: https://www.altinget.dk/artikel/246139-endelig-redegoerelse-om-folkeskolereformen-har-intet-flyttet

 

7.  Evalueringer er AP Møller-projekter:

Der er også en del  evalueringer og rapporter fra AP Møller-finansierede projekter.Jeg har analyseret alle AP-Møllerprojekterne her: http://www.thomasaastruproemer.dk/glemsomhedens-kategori-ap-moellerfondens-folkeskolemilliard.html. Og her er der links til udvalgte evalueringsrapporter:

Qvortrup, Egelund, Nordahl: Læringsrapport for 13 jyske kommuner, 2015: https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/BUU/bilag/128/1608859.pdf.

Qvortrup, Egelund: Læringsrapport for 13 jyske kommuner, 2017: http://vbn.aau.dk/files/273827591/Rapport_t2_Alle_kommuner_2017_SLUTVERSION_FAGF_LLEBED_MT.pdf, se også: https://videnskab.dk/kultur-samfund/ny-rapport-laerere-har-det-fint-med-den-reformerede-folkeskole?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=2858177a0c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-2858177a0c-240003369.

Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby og Gentofte, 7,0 mio: Læringsmål, data. synlig læring, (A), EVA-evaluering: https://www.apmollerfonde.dk/media/3350/evas-evaluering-af-alle-elever-skal-laere-at-laere-mere_endelig_041217.pdf

Aarhus og Randers, 11,4 mio: Professionelle læringsfællesskaber, data, feedback (A), VIVE-evaluering: https://www.apmollerfonde.dk/media/3351/slutevaluering-af-projekt-professionelle-laeringsfaellesskaber-i-aarhus-__.pdf

Skive, 0,9 mio: Læringsoptimering og video, (B)

Aalborg Universitet, COP og 13 kommuner, 21 mio: Læring- og kompetenceudvikling (A), EVA-notat: https://www.apmollerfonde.dk/media/3367/evaluering_program-for-laeringsledelse.pdf

København og Frederiksberg, 14 mio: Læring, synlig læring og læringsmål, VIVE-evaluering: https://www.apmollerfonde.dk/media/3349/evaluering-af-projekt-laering-der-ses.pdf

København og Frederiksberg, 8,0 mio: Synlig læring (læring der ses 2), VIVE-evaluering: https://www.apmollerfonde.dk/media/3349/evaluering-af-projekt-laering-der-ses.pdf

Helsingør, 12 mio: Innovation og kompetence, VIVE-evaluering, pr. november 2020: https://www.folkeskolen.dk/1858186/endnu-et-ap-moeller-projekt-uden-maalbar-eleveffekt

København og Frederiksberg, 8,0 mio: Synlig læring (læring der ses 2) (se 2014-34), VIVE-evaluering: https://www.apmollerfonde.dk/media/3349/evaluering-af-projekt-laering-der-ses.pdf

Sprogkonsortiet, 12,3 mio: Sprogdidaktik for flersprogede, Brøndum & Fliess-evaluering: https://www.apmollerfonde.dk/media/3393/ap-moeller-fonden-tidligere-sprogstart-afsluttende-evaluering_-endelig.pdf

Danmarks Idrætsforbund, 4,9 mio: Folkeskolereform, kompetencer, læring, bevægelse, Rambøll-evaluering: https://www.apmollerfonde.dk/media/3394/evaluering-af-krop-kompetencer-20-samlet-rapport_endelig.pdf

Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord, Brønderslev, Aalborg, Frederikshavn, Morsø og Hjørring, 31. mio kr.: Kompetenceudvikling og læringsmålstyret undervisning, Ansøgningsmaterialet: https://drive.google.com/file/d/19b8XfQr6jgICUH0O6Cdft9a79Jf7Cwui/view, EVA: Midtvejsevaluering, 2018: https://www.eva.dk/grundskole/kompetenceloeft-undervisningsfag

 

8. Rapporter fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM)

DCUM er et statsligt videncenter, der laver analyser af trivselsdata mm.. DCUM er kraftigt påvirket af den positive psykologi. Her er et link til centrets hjemmeside: https://dcum.dk/om-dcum

Og her er nogle udvalgte publikationer:

DCUM: “Undervisningsmiljøet i grundskolen 2015-16”, http://dcum.dk/grundskole/undersoegelser/laering/undervisningsmiljoeet-i-grundskolen-2015-16

DCUM: “Fra kedsomhed til trivsel i skolen (2016): dcum.dk/media/1318/dcum-rapport-kedsomhed-i-skolenlowres.pdf

DCUM: “Elevernes fællesskab og trivsel i skolen” (2017): dcum.dk/media/2107/dcum-rapport-elevernes-trivsellow.pdf

DCUM: ”Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2017”, http://dcum.dk/media/2167/2017-10-30-dcumtrivselsma-lingtabelrapport2017.pdf

DCUM: “Resulaterne fra den nationale trivslesmåling 2018”, https://dcum.dk/grundskole/undersoegelser/undervisningsmiljoeet-i-grundskolen-2017-18

DCUM: ”Elevoptimisme og trivsel i skolen” 2018: http://dcum.dk/media/2474/dcum-rapport-elevoptimismespread.pdf.

 

9. Diverse andre afrapporteringer

Böwadt, Pia Rose; Pedersen, Rikke; Vaaben, Nana Katrine (2019). “Når verdens bedste job bliver for hårdt“, Danske Professionshøjskoler.

Lieberoth, A. (2019). “Skærm, skærm ikke?“, Aarhus Universitet.

Wiberg, M. & Nielsen, C.F. & Pedersen, A.N. & Andersen, K.M. (2019). “Dannelsen af etisk myndighed i den danske folkeskolen“, DPU.

EVA: ”Et bevidst blik på alle elevers læring” (2014). https://www.eva.dk/grundskole/bevidst-blik-paa-elevers-laering

 

10. Internationale undersøgelser

Information om PISA, TIMMS og PIRLS, inkl. rapporter, kan tilgås på http://edu.au.dk/forskning/internationaleundersoegelser/

Dansk PISA-rapport, december 2023: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/dec/231205-ny-pisa-undersoegelse-elever-over-hele-verden-er-gaaet-tilbage-i-laesning-og-matematik. International PISA-rapport, 2023: https://www.oecd.org/pisa/

PISA 2018: https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/pisa/pisa-2018

OECD:”Rapport om grundskolen i Danmark“, 2004, fuld engelsksproget rapport med stor effekt: https://www.oecd-ilibrary.org/education/reviews-of-national-policies-for-education-denmark-2004/background-report-the-education-system_9789264017948-4-en

Man bør også nævne OECD’s såkaldte TALIS-undersøgelser af lærere og skoleledere, som laves hvert 5. år (siden 2008): http://www.oecd.org/education/talis/

Dertil kommer OECD’s løbende country-reports, som udarbejdes med udgangspunkt i PISA-tal. http://www.oecd.org/education/school-resources-review/

OECD-Country Background report 2012: http://www.oecd.org/education/school/OECD%20Review%20on%20Evaluation%20and%20Assessment%20Frameworks%20for%20Improving%20School%20Outcomes%20Update%20Country%20Background%20Report%20for%20Denmark.pdf

OECD-Country Background-report, 2016: https://www.oecd.org/education/school/10932_OECD%20Country%20Background%20Report%20Denmark.pdf

PIRLS-undersøgelser hvert femte år siden 2006, senest 2021 (læsning). https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/internationale-undersoegelser/pirls

EU’s ”The Monitor” fra januar 2019: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en

 

11. Evalueringer af læreruddannelsen

Her er nogle evalueringer af læreruddannelsen:

A. Uddannelses- og forskningsministeriets 2018-evaluering af læreruddannelsen.

Evalueringen består af fire delanalyser, som er udarbejdet af tre forskellige firmaer og en samlet konkluderende rapport.

Her er ministeriets hjemmeside for hele 2018-evalueringen med baggrundsnotat, ekspertgruppe mm.: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen/evaluering-af-laereruddannelsen-1#

Her er de fire delanalyser:

Delanalyse 1a: Indhold og faglige krav i læreruddannelsen, EVA, marts 2018: https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/delanalyse-1a-indhold-og-faglige-krav.pdf

Delanalyse 1b: Almen dannelse i læreruddannelsen, EVA, marts 2018: https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/delanalyse-1b-almen-dannelse-i-lareruddannelsen.pdf

Delanalyse 2: Kvalitet i undervisningen på læreruddannelsen, Rambøll, juli 2018: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2018/filer/Delanalyse2.pdf

Delanalyse 3: Match med behovene i folkeskolen, Epinion, oktober 2018: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen/delanalyse-3-epinion.pdf

Og her er den konkluderende rapport:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse: ”Samlet rapport: Kvalitet og relevans i læreruddannelsen – ekspertgruppens evaluering og vurdering af læreruddannelsen af 2013”, december 2018: https://ufm.dk/publikationer/2019/filer/endelig-rapport_evaluering-af-laereruddannelsen.pdf

Evalueringerne blev kritisk diskuteret i DPU’s magasin Asterisk af Jørn Bjerre og David Reimer: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/85/Asterisk85-s4-7.pdf

 

B. Evaluering af kompetencemålstyring, 2016

Evaluering af kompetencemålstyring af læreruddannelsen, Teknologisk Institut, juni 2016: https://ufm.dk/publikationer/2016/evaluering-af-kompetencemalsstyring-af-laereruddannelsen. Min egen kommentar til rapporten: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154204255789481&id=837549480

 

C. Evaluering af læreres kompetencer, 2015

Rasmussen, Jens & Pedersen, E.F. & Stafse, V.T.: Læreruddannerkompetencer – En undersøgelse af danske læreruddanneres kompetencer og behov for kompetenceudvikling”, august 2015. http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Aktuelt/Laereruddannerkompetencer.pdf. Min egen analyse af rapporten: http://www.thomasaastruproemer.dk/kritik-af-jens-rasmussens-undersoegelse-af-laereruddannelsen.html

 

D. Evaluering af optagelsessamtaler, 2014-16.

Evalueringer af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen, UVM/Danske Professionshøjskoler,

marts 2014: https://ufm.dk/publikationer/2014/evaluering-af-optagelsessamtalerne-pa-laereruddannelsen

marts 2015: https://ufm.dk/publikationer/2015/rapport-om-evaluering-af-optagelsessamtaler-pa-laereruddannelsen

marts 2016.  https://ufm.dk/publikationer/2016/rapport-om-evaluering-af-optagelsessamtaler-pa-laereruddannelsen

 

E. Evaluering af 2006-loven, UVM: “Deregulering og internationalisering- evaluering og anbefalinger om læreruddannelsen af 2006“, udgivet januar 2012

 

F. Evaluering af 1997-loven, EVA:”Evaluering af Læreruddannelsen, 2003

 

12. Forum for koordination af uddannelsesforskning

Det såkaldte Forum for koordination af uddannelsesforskning blev etableret af Undervisningsministeriet med direkte reference til folkeskolelovens forligstekst. Forummet eksisterede fra 2013-16 og udgav en række rapporter om vidensflowet i folkeskolen. Her er den generelle hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/tidligere-rad-naevn-og-udvalg/forum-for-koordination-af-uddannelsesforskning

I 2016 udkom en række rapporter og anbefalinger:

”Analyse af videnspredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens praksis”, hovedrapport, januar 2016: https://ufm.dk/publikationer/2016/analyse-af-videnspredning-spredning-af-forsknings-og-udviklingsviden-med-relevans-for-grundskolens-praksis.

Der medfulgte en note med ”anbefalinger”: https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/tidligere-rad-naevn-og-udvalg/forum-for-koordination-af-uddannelsesforskning/anbefalinger-fra-forum-for-koordination-af-uddannelsesforskning-om-videnspredning.pdf.

Dertil kom to ”pixi-udgaver”, dels til forskningsinstitutionerne: https://ufm.dk/publikationer/2016/viden-i-spil-i-folkeskolens-praksis-anbefalinger-til-universiteter-professionshojskoler-og-sektorforskningsinstitutioner, og dels til kommuner og skoler: https://ufm.dk/publikationer/2016/viden-i-spil-i-folkeskolens-praksis-anbefalinger-til-kommunale-forvaltninger-og-skoler

 

13. Skolerådet/Rådet for børns læring

Rådet for børns læring blev nedsat i marts 2014 i forlængelse af skolereformen. Det afløste det tidligere Skolerådet. Rådet afgiver årlige beretninger, som kan tilgås her:

http://www.børns-læring.dk/Om-raadet

Skolerådet – eller rettere “Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen” – eksisterede fra 2007-2013, hvor rådets formandskab udgav syv årsberetninger. Rådets hjemmeside er desværre nedlagt, så man må på biblioteket. Der ligger dog tre beretninger på nettet, se punkt 16.

 

14. Evalueringer af ph.d.-råd/forskning mm.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU): “Evaluering av Ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen, 2015.” https://ufm.dk/publikationer/2015/evaluering-av-ph-d-radet

Ph.d.-rådets hjemmeside. https://phdraadetforuddannelsesforskning.dk/

 

15. Vigtige rapporter op til ca. 2014

A. Skolerådet/UVM

Undervisningsministeriet, 2012-13: ”Anbefalinger fra: Rådgivningsgruppen om guidelines for Ministeriet for Børn og Undervisningsforsøgs- og udviklingsmidler”. https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/BUU/bilag/125/1213657/index.htm

Undervisningsministeriet, 2013: ”IT-rådgivningsgruppens anbefalinger”. https://www.folkeskolen.dk/534938/37-nye-ideer-til-at-bruge-it-i-undervisningen

Skolerådet (Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen): ”Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”, 2013.  https://www.altinget.dk/misc/Beretning%20om%20evaluering%20og%20kvalitetsudvikling%20af%20folkeskolen%202013.pdf

Skolerådet: ”Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”, 2012. https://www.emu.dk/sites/default/files/Beretning%20om%20Evaluering%20og%20Kvalitetsudvikling%20af%20Folkeskolen%202012.pdf

Skolerådet: ”Fælles ambitioner for folkeskolen”, 2011. https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/BUU/bilag/202/1117105.pdf

Skolerådet: ”Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”, 2011, https://docplayer.dk/24110778-Beretning-om-evaluering-og-kvalitetsudvikling-af-folkeskolen-2011.html

De øvrige skolerådsberetninger, som blev udgivet 2007-2013 ligger ikke online. Jeg mangler også at undersøge om materialet fra Skolens Rejsehold er digitaliseret.

 

B. KORA/SFI/RAMBØLL mm.:

KORA: ”Den højt præsterende skole”, 2010. http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i3566/Den-hoejt-praesterende-skole

SFI: ”Ledelse, læring og trivsel i folkeskolen”, 2011. https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870970-basis%253A29130175

SFI: ”Ledelse af folkeskolerne – vilkår og former for skoleledelse”, 2011. https://www.sfi.dk/publikationer/ledelse-af-folkeskolerne-4257/

SFI: ”Ledelse af folkeskolerne – vilkår og former for skoleledelse”, 2011. https://www.sfi.dk/publikationer/ledelse-af-folkeskolerne-4257/

Rambøll: ”Kortlægning af curricula i sammenlignelige lande”, 2013.

Rambøll: ”Evaluering af de nationale tests i folkeskolen”, 2013. https://dk.ramboll.com/~/media/Files/RM/Rapporter/Nationale%20test%202013.pdf. Ministeriets efterfølgende redegørelse, hvor de nationale tests kobles til skolereformen, december 2013: https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/buu/bilag/71/1312728.pdf

Rambøll & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning: “Forskningskortlægning, varieret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp”, 2014. https://www.emu.dk/modul/varieret-l%C3%A6ring-bev%C3%A6gelse-udeskole-og-lektiehj%C3%A6lp

 

C. EVA

EVA: ”Fælles Mål i folkeskolen”, 2012. https://www.eva.dk/grundskole/faelles-maal-folkeskolen

EVA: ”Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip”, 2011. https://www.eva.dk/grundskole/undervisningsdifferentiering-baerende-paedagogisk-princip

EVA: “Undervisningsdifferentiering i folkeskolen”, 2004. https://www.eva.dk/grundskole/undervisnings-differen-tiering-folkeskolen

EVA: “Arbejdet med elevplaner – en national undersøgelse af erfaringer”, 2008. https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Elevplaner%202008_rapport.pdf

EVA og Rambøll: “Kortlægning og analyse – opkvalificering af lærere og pædagoger i folkeskolen, 2013. https://www.eva.dk/grundskole/opkvalificering-laerere-paedagoger-folkeskolen

EVA: ”Motiverende undervisning – tæt på undervisningspraksis på mellemtrinnet”, 2014. https://www.eva.dk/grundskole/motiverende-undervisning-taet-paa-undervisningspraksis-paa-mellemtrinnet

EVA: Alsidig udvikling i folkeskolen, 2009. https://www.eva.dk/grundskole/alsidig-udvikling

EVA: Læreruddannelsen, 2003. https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/laereruddannelsen-2003

Stort set alle EVAs rapporter om grundskolen siden organisationens etablering i år 2000 kan tilgås her: https://www.eva.dk/soeg?f%5B0%5D=sector%3A6&f%5B1%5D=type%3Apublication

 

D. Gamle rapporter

“Læreruddannelsen efter loven af 1966”, betænkning fra 1969. https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/527.pdf

“En ny læreruddannelse – betænkning afgivet af det af Undervisningsministeren i september 1987 nedsatte udvalg til revision af læreruddannelsen”, Undervisningsministeriet 1990. https://www.elov.dk/media/betaenkninger/En_ny_laerer_uddannelse.pdf

 

16. Almene kilder til denne liste:

Artikel på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/647137/politikerne-har-ikke-tid-til-reform-forskningen

Undervisningsministeriets hjemmeside: https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-maal/saadan-foelges-udviklingen-i-folkeskolen

Undervisningsministeriets EMU-portal om følgeforskningsprojektet: https://www.emu.dk/modul/f%C3%B8lgeforskningsprogrammet-til-folkeskolereformen

Uddannelses- og forskningsministeriets publikationsliste: https://ufm.dk/publikationer

Se også liste over AP Møller Fondens folkeskoledonationer. Her er der også et par evalueringer: http://www.thomasaastruproemer.dk/glemsomhedens-kategori-ap-moellerfondens-folkeskolemilliard.html

 

17. Andet kildemateriale

A. På denne side fra AU Library er alle skolelove mm. samlet: https://library.au.dk/materialer/saersamlinger/skolelove/

B. På læremiddel.dk er der også samlet en række af de vigtigste skolelove. Derudover er der også link til hele den Blå Betænkning fra 1960, til det Shtyrske Cirkulære fra 1900 og til en vigtig bekendtgørelse fra 1941: http://digitalelaereplaner.dk/love