Isolerede tanker 6, d. 3-11. marts

1. d. 3. marts: Interessant indlæg om kviktests og kontakttal

Farmaceut Christian Heebøll-Nielsen har med sine mange indlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift og på Facebook ydet en stor påvirkning på brede kredse i opinionen. Han har generelt set været en tro støtte for den biopolitiske sag og bidraget til at fastholde hele den problematiske diskurs.

Men ind imellem bryder han ud i kritiske aktioner, som er værd at studere for den bredere videnskabelige sammenhæng. F.eks. i dagens indlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift, hvor Heebøll-Nielsen har to vigtige pointer:

A.

De mange kviktest, som nu gøres til en central del af den forstærkede biopolitiske realitet, vil ifølge Heebøll-Nielsen overestimere antallet af smittede kraftigt. Testene vil simpelthen finde dobbelt så mange positive, end der reelt er. Det hænger sammen med det lave smittetal, hvis jeg ellers har forstået det ret.

Fejlene gælder især, når disse tests anvendes i den brede offentlighed, hvilket jo i høj grad er tilfældet, for nu at sige det mildt, og nu endda med tvang.

Dermed, skriver Heebøll-Nielsen, vil befolkningens krav om yderligere Nedlukningsaktioner blive forstærket uden noget reelt grundlag.

Oppustede smittetal vil drive tallene og udviklingen frem som en dopet atlet og dermed understøtte regeringens etnificerede og almene regionalisering og ødelæggelsen af samfundet.

B.

Det seneste generelle kontakttal er på 0,9, og B117 ligger på 1,3.

Men hvis det passer, siger Heebøll-Nielsen, så er det kontakttallet for den gamle corona på under nul! Han konkluderer derfor følgende:

”Det rejser en mistanke om, at også udmeldinger om kontakttal nu er blevet politiseret”.

Denne fornemmelse forstærkes, synes jeg, af, at kontakttallet for en overstået uge stort set hver gang nedjusteres efterfølgende, uden at det noteres af regeringen eller andre. Det almene kontakttal har i øvrigt ikke ligget over 1 siden d. 5. december.

Links:

Heebøll-Nielsens indlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/…/4509-massetest…

Tesen under punkt 1 bekræftes i en artikel i Dagens Medicin fra d. 27/2: https://dagensmedicin.dk/forskere-foer-genaabning-af…/?

 

2. d. 4. marts: Uaktuelle og aktuelle nyheder

Mikael Bertelsen lavede i 2002 et satirisk indslag i sine ”Uaktuelle nyheder” om, at ”alle skal dø”. Han inddrog vigtige og uaktuelle emner som SSI’s vaccinekapacitet og kroppens lovmæssige forfald.

Bertelsen bragte endda et interessant interview med en ekspert, en overlæge fra Hvidovre Hospital, som mente, at man skulle nyde livet.

Det var sjovt, fordi det var så langt ude. Overlægen syntes også det var sjovt.

Bertelsen kunne ikke vide, at hans indslag i 2020 ville blive til ”højaktuelle nyheder”.

I 2002 var dødeligheden i landet, målt som døde pr. 1000 indbyggere, i øvrigt betydeligt højere end i 2020:

2002: 10,8 døde

2020: 9,9 døde

Og i 2002 var man tilfreds med en middellevetid på 76,9 år.

I 2020 var man utilfreds med en middellevetid på 81,5 år

I den uaktuelle verden skulle man nyde livet.

I den aktuelle verden skal man afblæse livet.

 

Links:

Link til de uaktuelle nyheder, 2002: Alle skal dø: https://www.youtube.com/watch?v=tWhIhCEKzE8

Link til de aktuelle nyheder, 2020: https://knoema.com/atlas/Denmark/Death-rate

 

3. d. 4. marts: Frederiksens Alliance: Vacciner eller ideologi?

Mette Frederiksens alliance med Østrig og Israel handler ikke først og fremmest om ”vacciner”. Alliancen handler snarere om, at de tre lande har en fælles ”tilgang”, som Frederiksen udtrykker det ifølge Radioavisen; det vil sige at de tre lande har en fælles ideologi.

”Tilgangen” består af tre elementer udover de allerede kendte:

Det ene element er en forstærket etnificering af coronaen. Den tager Frederiksen med fra især Israel, men Østrig ledes også af et nationalpopulistisk parti, for hvem tankegangen ikke er fjern. Vi kan se frem til øget etnisk smittestatistik og tvangstests i diverse kvarterer og opgange. Pt kører det i Vollsmose. I efteråret var det de somaliske miljøer i Aarhus. Linjen bakkes stærkt op af den laveste højrefløjsnævner herhjemme.

Det andet element er et overgreb på liv og barndom. Frederiksen har allerede erklæret, at hun er inspireret af Østrig, hvor skolebørn skal teste sig selv. Frederiksen og hendes alliance er børnenes og livets største fjende.

Det tredje element er en teknologisk forstærkning af den sociale kontrol. Dette element har især Israel udviklet til perfektion med diverse ekstreme digitaliserede pas-systemer, og Danmark er dybt inspireret.

Israel og Danmark ligger også i verdenseliten når det kommer til testbaseret social kontrol. Danmark er en overlegen nr. 1 i Europa og nr. 2 i verden, når det kommer til antallet tests, og Israel ligger også højt, selvom Danmark slår alle.

Østrig, som ligger mere i midten, vil formodentlig lade sig inspirere på dette punkt. Testsystemerne er på sin vis Danmarks ”bidrag” til alliancen.

Danmark er på vej i den dybeste afgrund, en grav bestående af biopolitisk etnificering, datakontrol og overgreb på barn- og ungdommen.

Der er efter min mening ikke primært tale om et “vaccine”-samarbejde, men om en ideologisk symbiose. Eller rettere: vaccineemnet indgår som en integreret del af ideologien.

Links:

Link til omtale af Frederiksens inspiration fra Østrigs børnepolitik:

https://www.berlingske.dk/…/selvtest-kan-aabne-for-at…

Link til omtale af Frederiksens forstærkede etnificering: https://nyheder.tv2.dk/…/2021-03-02-alle-i-vollsmose…

 

4. d. 7. marts: Forvirringen breder sig

Nu er jeg helt forvirret. Tilbage i februar 2020 var corona slet ikke “alment farlig”, men bare “smitsom”, hvilket jo betød, at regeringen, for at kunne lave sin biopolitiske Nedlukning, gik stik imod “myndighedernes anbefaling” via indførelsen af hasteloven i marts 2020. Denne aktion førte til etableringen af en ny statsform, Biostaten.

Sådan så det ud i et helt år, indtil d. 28/2-2021, hvorefter sygdommen pludselig fra dag til anden blev meget smitsom og dødelig og dermed “alment farlig”, selvom alle tallene var på vej i Marianergraven, hvor de stadig befinder sig.

Men det var sørme “heldigt” med dette ubegrundede skifte, for så kunne man fortsætte i epidemilovens spor i stedet for i Grundlovens.

Men nu har Brostrøm fået Second Thoughts, lader det til. Nu lægger han derfor op til, at sygdommen igen kan skifte klassifikation tilbage til blot at være smitsom. Det kan ske om kort tid, må man forstå?

Men hvorfor skiftede man så klassificering for blot en uge siden? Der er jo ingen ændring i sygdommens indhold og fakta, der kunne retfærdiggøre den seneste ændring, hvis man allerede taler om at klassificere tilbage.

Vaccineargumentet er her ikke tilstrækkeligt, især eftersom alle plejehjemsbeboere nu er vaccineret. Men det var heller ikke tilstrækkeligt alligevel, fordi sygdommen jo kun var “smitsom” under begge hidtidige sæsonudsving, hvor der slet ingen vacciner fandtes.

Brøleren har enorme konsekvenser, for havde Brostrøm fastholdt den linje, som han havde kørt med i et helt år, ja så var samfundet blevet næsten normaliseret fra dag til anden her fra d. 1. marts 2021.

Det sejler virkeligt. Men det er selvfølgelig dejligt, at vi stadig har en faglig styrelse, selvom det nok kun lige holder i ca. 20 minutter, eftersom hele emnet er så betændt.

Det er dog værd at bemærke, at epidemiudvalgets formand, som er den stærkt biopolitiserede radikale ordfører, Stinus Lindgreen, er indstillet på at følge Brostrøms eventuelt ændrede indstilling. Men jeg vil se det, før jeg tror det.

—————–

Her er den nye epidemilovs bestemmelse af “alment farlig sygdom”, som coronaen altså ikke har været i et helt år, men som den nu pludselig er alligevel, men kun i kort tid osv..:

“Stk. 3. Ved en alment farlig sygdom forstås en smitsom sygdom, der er særlig smitsom, har høj dødelighed eller kan give alvorlige eller varige skader, og som kan

1) medføre behandling, sygefravær eller rehabiliteringsforløb af langvarig karakter

2) få så stor udbredelse, at sygdommen bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden, eller

3) give en særlig stor sygdomsbyrde, fordi der ikke findes effektiv forebyggelse eller behandling”

Link til JP-artikel om sagen, d. 7/3: https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12801925/brostroem-har-noeglen-til-epidemiloven-og-er-klar-til-at-stoppe-coronaindgreb-naar-der-er-udbredt-immunitet/

 

5. d. 9.-10. marts: Regionaliserende og forstærkende biopolitiske eksperimenter (Vollsmose-sagen)

Biostaten har forstærket og uddybet sin magt. Hastelovens struktur er videreført som en permanent tilstand i statens indre.

 

A. Tvang i Vollsmose Sogn

I går fik forstærkningen effekt ved, at sundhedsministeren og erhvervsministeren bad den nye Epidemikommission om at forholde sig til seks forslag af ekstremt indgribende karakter, som skal adfærdsregulere borgerne i ”Vollsmose sogn”. Her er de seks forslag:

a) Forsamlingsforbud skærpes til to personer.

b) Bøde ved afvisning af mundbind

c) Udvidelse af krav om mundbind generelt i det offentlige rum

d) Tvangstests af beboere

e) Tvangsisolation

f) Pligt til at deltage i smitteopsporing

Der er ingen begrundelse udover nogle få sætninger om “incidens”. Der er ingen overvejelser over proportion eller andre juridiske eller sociale hensyn i det hele taget.

Alle Epidemikommissionens medlemmer er i forvejen direkte under især Magnus Heunickes, men også andre ministres instruktionsbeføjelser, og det er altså Heunicke selv, som har rekvireret!? Men nu får disse personer sammen med deres ministre altså en ekstrem magt, som de i sagens natur vil bruge overvejende affirmativt. Der er noget demokratisk kollaps over foretagendet.

Epidemikommissionen består af følgende personer og myndigheder:

 • Departementschef Svend Særkjær (formand), Sund.min.
 • Afdelingschef Lene Brøndum Jensen, Sundhedsministeriet
 • Erhvervspolitisk direktør Line Nørbæk, Erhvervsministeriet
 • Afdelingschef Annemarie Lauritsen, Finansministeriet
 • Departementschef Johan Kristian Legarth, Justitsministeriet
 • Direktør Anette Lykke Petri, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen
 • Administrerende direktør Henrik Ullum, Statens Serum Institut
 • Rigspolitichef Thorkild Fogde, Rigspolitiet
 • Administrerende direktør Kristian Wendelboe, KL
 • Administrerende direktør Adam Wolf, Danske regioner

Denne kommission er, som det fremgår, en dybt integreret del af regeringsapparatet.

Kommissionen mente, at regeringen skulle gå videre med forslag b, d og e. Men der var ingen principiel afvisning af de andre forslag, som man så må formode kan bruges en anden gang, blot ikke på “nuværende tidspunkt”, som det faretruende hedder.

Om der har været total enighed, ved jeg ikke. Jeg tror, at Brostrøm har været kritisk over for nogle af elementerne. Han var i al fald ude samme dag med en slags trussel om, at han måske snart ville trække stikket ved at nedklassificere coronaens farlighed (jf. kapitel 4). Men denne Brostrøm-undtagelse er altså kun et ”måske”, og den er ikke eksplicit og offentlig. Brostrøm skriver derfor under på systemet og indskriver dermed Sundhedsstyrelsen i et fagligt og moralsk fald.

Disse ovenstående 11 personer og hele det understøttende regeringsapparat bærer altså et kæmpe ansvar for biostatens forstærkning.

Efterfølgende skulle ½olketingets nye Epidemiudvalg, som primært består af stærkt kompromitterede sundhedsordførere, diskutere Epidemikommissionens forslag.

Det fremgår af Ritzau, at forslaget om tvangstestning, jf. forslag d), blev afvist af Venstre, EL og K, men ikke af DF og Socialdemokratiet, som dermed bekræfter den syntese mellem Danmark og Østrig og Israel, som blev etableret i sidste uge. Nej-sigerne har dog heller ikke, i de artikler jeg har læst, peget på principielle årsager til deres afvisning, tværtimod faktisk.

Tættest på en mere principiel stillingtagen er nok enkelte udvalgsmedlemmers lidt løse SoMe-henvisninger til den nye epidemilovs proportionalitetsprincip, som står i §23, og som netop angår de omfattende tiltag, der kan foretages i regi af “samfundskritiske sygdomme”. Der er altså også §23, der hjemler de aktuelle forslag, hvis jeg har forstået det ret:

“§23, stk.2: Enhver foranstaltning efter dette kapitel skal være nødvendig og så kortvarig som muligt og stå i rimeligt forhold til formålet med foranstaltningen. Den mindst indgribende og mest skånsomme foranstaltning skal anvendes, hvis denne er tilstrækkelig til at opnå formålet. Foranstaltninger skal ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningen.”

Den paragraf bør stå i alle statens lokaler.

Udover disse løse twitter-markeringer har begrundelserne mest handlet om ”manglende information”, eller om at det er “en postgang for sent” og den slags. Dem, der fører den slags argumenter i marken, venter blot på den næste anledning. Epidemiudvalget er helt klart et biopolitisk organ, hvilket jo skyldes, at alle dets medlemmer har stemt for Nedlukningens filosofi d. 12. marts 2020. De er fanget i deres egen beslutning og er derfor i ideologisk selskab med Epidemikommissionen.

Og Epidemiudvalget er faktisk enige om at bekræfte Epidemikommissionens forslag om tvangsisolation og om bødestraf ved manglende mundbind (jf. forslag e+b).

De andre forslag – f.eks. om mundbind generelt i offentligheden samt forsamlingsforbud og tvangstestning – som også alle er dybt indgribende, blev altså i første omgang afvist, men ikke af principielle grunde.

Uanset hvor meget og hvor lidt af det ene og det andet, så bekræfter og uddyber staten sin biopolitiske magt via følgende tre effekter:

1.

Der sker en ekstrem regionalisering af Nedlukningen. Nu kan man helt nede på sogneniveau intervenerer med totalitære tiltag, alene med henvisning til de smittestatistikker, der genereres af verdens mest omfattende testsystem, som selv er en integreret del af Nedlukningens ideologi. De enkelte bydele og kvarterer spilles ud imod hinanden og afkræves ”samfundssind”.

2.

Der sker en etnificering af Nedlukningen. For flere af partierne til højre er Vollsmose-forstærkningen båret frem af noget med ”fremmede kulturer”. Det er så grimt.

Det er faktisk den ekstreme regionaliserings, jf. punkt 1, der styrker denne etnificerings-mulighed, for der er egentlig ikke mere smitte i Odense end i København, og borgerne i Vollsmose lader sig i høj grad teste. Alt for meget efter min mening, for dermed understøtter de jo hele de statistiske apparat.

Så regionaliseringen styrker etnificeringen, som igen styrker regionaliseringen.

3.

Der sker et yderligere angreb på proportionalitetsprincippet, både naturligvis på princippet i dets oprindelige form, eftersom biopolitikken som sådan er et opgør med proportionaliteten, men også på princippets aktuelle form, hvor borgere udsættes for dybt indgribende, specialiserede og målrettede tiltag, alene med henvisning til hypereffektive smittestatistikker genereret af et datasæt, som er genereret af ekstremismen selv.

I næste omgang, kommer dette forstærkede system til din kommune og dit sogn. Denne bio-eksperimentelle metode har vi set mange gange. Vi så det samme, da maskerne blev testet i butikkerne i Silkeborg. Det var dengang, at ”regionalisering” henviste til kommuner. Nu er det altså ”sogne”. Kort tid efter udbredtes maskerne overalt helt nede på institutionsniveau.

Og nu har man altså forfinet den statistiske tvang og kontrol, så man kan iværksætte systemerne og den forstærkede kontrol omkring hver eneste kirke.

Her er navnene på medlemmerne af Folketingets epidemiudvalg, hvor altså flere af de centrale medlemmer går ind for at tvangsteste og tvangsisolere borgere mm., og hvor alle har købt den biopolitiske præmis:

Jesper Petersen (A)

Jeppe Bruus (A)

Rasmus Horn Langhoff (A)

Jens Joel (A)

Kasper Sand Kjær (A)

Leif Lahn (A)

Christian Rabjerg Madsen (A)

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)

Kirsten Normann Andersen (SF)

Stinus Lindgreen (RV) (formand)

Kristian Heebaard (RV)

Peter Hvelplund (EL)

Jane Heitmann (V)

Martin Geertsen (V)

Karsten Lauritzen (V)

Torsten Schack Pedersen (V)

Sophie Løhde (V) (næstformand)

Liselotte Blixt (DF)

Peter Skaarup (DF)

Per Larsen (K)

Lars Boje Mathiessen (NB)

Endelig vil jeg sige, at Epidemikommissionen også pr. d. 7. marts har indstillet til, at coronaen opklassificeres til at være en ”samfundskritisk sygdom” i hele 6 måneder. Denne klassifikation, som kun har en eneste lille sætning som begrundelse, giver ret til at anvende alle epidemilovens tiltag til fulde og dermed til at sætte Grundloven bogstav og ånd ud af kraft nu på andet år med enorme pædagogiske, politiske og juridiske konsekvenser til følge.

Epidemiudvalget behandlede som sagt dette klassifikationsspørgsmål på sit møde i går, og allerede samme dag tager man altså klassifikationens muligheder i brug.

Alle bilag til Epidemiudvalgets møde – både til forslagene for Vollsmose sogn og til den nye klassificering – er klassificeret som ”fortrolige”. Vi er i krig. Snart kommer spionerne.

Lige nu sidder Brostrøm med magten. Kun han kan trække stikket via en nedklassificering af sygdommen. Men i stedet skriver han under på centrale dele af kommissionens indstilling.

 

B. Biostatens etablissement: Fra myndigheder til myndigheder

Ovenstående analyse bekræftedes d. 10. marts i Berlingske

D. 11. marts 2020 eksekverede man Nedlukningen med henvisning til ”myndighedernes anbefaling”. Det var løgn, for myndighederne var direkte imod Nedlukningen.

I går henviste Heunicke igen til ”myndighedernes anbefaling”. Han undrede sig over, at ½olketingets ”Epidemiudvalg” var gået imod ”Epidemikommissionens” indstilling om tvangstest af borgere i Vollsmose Sogn, eftersom denne indstilling efter hans mening var foretaget ”sundhedsmyndighederne”.

Men sagen er, at disse nye ”myndigheder” – Epidemikommissionen – i realiteten blot udgøres af Heunicke og regeringen selv, hvilket har rod i hele den konstruktion og sammensætning af Epidemikommission, som jeg omtalte under punkt A, og som man kan læse mere om i Berlingskes fine artikel.

Dette demokratiske og juridiske kollaps bekræftes i artiklen af professor Jørgen Grønnegaard Christensen og professor Kristian Lauta.

Så først gik man imod ”myndighederne”. Det skete d. 12. marts 2020. I samme øjeblik skabte man et helt nyt myndighedssystem i sit eget billede, som man efterfølgende kunne henvise til som ”myndighederne”.

Fra d. 1. marts 2021 institutionaliserede man herefter det nye og alternative myndighedssystem i en ny epidemilov. I dette nye system indgik også de gamle myndigheder, som nu havde genskabt sig selv i de nye myndigheders format.

Fornemmelsen bekræftes af tre politiske ordførere fra hhv. RV, K og EL. Men de har jo selv lige vedtaget den nye epidemilov, som laver de nye ”myndigheder”, og de var selv med til at gå imod myndighederne d. 12. marts 2020? Det kan ingen have respekt for. Det er føleri.

 

Links:

Epidemikommissionens indstilling vedrørende Vollsmose sogn, begrundet alene med henvisning til, at der i dette sogn er Danmarks højeste incidens. Der er ingen analyse eller vurdering af tallene: https://sum.dk/…/7/1/Bilag%201%20-%20EPK%20indstilling.pdf

Epidemikommissionens hjemmeside: https://sum.dk/temaer/epidemikommissionen

Epidemiudvalgets medlemmer: https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/epi/medlemsoversigt

Dagsorden for møde i Epidemiudvalget: https://www.ft.dk/samling/20201/udvda/EPI/1755709/index.htm

Epidemikommissionens indstilling vedrørende opskalering af corona til at være en samfundskritisk sygdom i yderligere seks måneder. Begrundelsen herfor angives at være ”sygdommens epidemiske potentiale og alvorlighed. Dette understøttes blandt andet af udmelding fra WHO, der har tilkendegivet, at sygdommen er en global trussel mod folkesundheden”: https://sum.dk/…/EPK-indstilling%20vedr…

Berlingske om partiernes reaktioner:https://www.berlingske.dk/…/epidemiudvalg-forkaster…

Berlingskes artikel fra d. 10. marts: https://www.berlingske.dk/politik/regeringen-ville-indfoere-tvangstiltag-paa-sundhedsmyndighedernes

 

6. D. 10. marts: Hadet til barndom

Dagen efter regeringens aktion med at regionalisere, etnificere og tvangstilpasse borgere i Vollsmose Sogn, fortsætter man nu sin onde aktion.

Denne gang er der uddannelserne, det går ud over.

Socialdemokratiet, SF, EL og det Radikale Venstre forlænger og forstærker nu det overgreb mod børn og unge, som de sammen med resten af ½olketinget iværksatte d. 12. marts 2020, hvor man gik imod ”myndighedernes anbefaling” og etablerede en helt ny biopolitisk logik i hele samfundet:

Elever i skoler og ungdomsuddannelser skal fortsat modtage undervisning via zoom. Og det man kalder for ”genåbninger” er i realiteten forstærkede nedlukninger, som vil præge en hel generation af børn og lærere dybt:

Eleverne i 5-8. klasse og 1.g og 2.g forbydes stadig at komme i skole. Der er så lavet en halv ”kattelem”, som betyder, at folkeskoleleverne kan få udendørs undervisning en gang om ugen. Det er virkelig provokerende og ren symbolsk lokkemad, for dermed mindes børnene og lærerne jo om hele Nedlukningen:

”Der står din skole. Du må ikke komme derind!”.

Og denne ”ene gang om ugen”, omgives naturligvis af det drakoniske testsystem med ”kraftige opfordringer”, som vil sætte splid mellem alle og minde børnene om deres smittebærer-eksistens i uge- og månedsvis. Dette forslag er snart det ondeste. Og i 80% af tiden står den stadig på online-læring.

Afgangsklasserne i skole og på gymnasiet, må kun komme i skole hver anden uge, og kun i dele af landet. Men også hele denne ”hver anden gang”-retorik er en forstærkning, der fastholder Nedlukningens magt og reducerer folk til virusificerede adfærdsmolekyler. Og også her er flere ugentlige tests. I Gymnasiet er der endda deciderede tvangstests for både børn og voksne.

Man lukker de Nedlukkede gymnasier tilbage i den forstærkede Nedlukning.

Så i Vollsmose Sogn afviste Epidemiudvalget i går, at man måtte tvangsteste. Nu indfører samme partier tvangstests for både elever og lærere i gymnasiet. Og der er mig bekendt stadig krav om masker osv. Og også lærerne og personale skal tvangstestes og maskificeres.

Danmarks Lærerforening understøtter hele processen og hele testlogikken. Man kan jo godt forstå, at det er svært, men at tilpasningen foregår helt uden principielle markeringer er virkelig kritisabelt. Det har også en dårlig effekt på skolelevernes forening, som også helt har købt de fire partiers biopolitiske logik.

Samtidig forstærkes regionaliseringen, så det kun er nogle områder og kommuner, som skal forstærke nedlukningen, mens de andre ”bare” er nedlukkede.

Højskoler og efterskoler er måske en undtagelse? Men jeg er usikker på, om der også er tvangstests mm i den omegn. Formodentlig er der alle mulige boble- og testkrav og rejserestriktioner, som skal minde om, at også “åbningen” af disse dele af den frie skolesektor er en del af den forstærkede Nedlukning.

De videregående uddannelser ligger stadigvæk totalt brak, og det samme gør kulturlivet samt køreskolerne og musik-, teater- og danseskolerne osv., hvor de unge også kommer. Og efterhånden kan de kun få sig et job som poder i et testcenter.

De fire partier har dermed forstærket Nedlukningen og endnu engang underlagt og omdannet en hel generation af børn og unge til smittebærere under et klæbrigt og ondt ”samfundssind”.

Det sker med henvisning til statistikker og “eksperter”, som er underlagt “det ekstreme forsigtighedsprincips” totalitære effekt.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/overblik-over-genaabning

 

7. Østrigsk pædagogik

Her er lidt nyheder fra Mette Frederiksens idealsamfund og tætte samarbejdspartner, det stakkels alpeland Østrig.

I Østrig er der påbudt tre ugentlige selvtests for alle skolebørn helt ned til 6 år, og der er obligatoriske masker på alle elever fra 10 år.

Man kalder det for “åbning”.

Og der er skam tale om tvangstests, ligesom i Vollsmose sogn og på de danske gymnasier. Mak ret! ellers er det ud!

De østrigske lærere opfordres også til at lade sig teste. Så kan de være “rollemodeller”, som det hedder i karakteristisk biopolitisk jargon.

Vi har ikke hørt nogle protester fra den danske lærerforening. Tværtimod nærmest. Og heller ikke fra nogle politikere, mig bekendt. De er imod tvangstests i Vollsmose sogn, men ikke på skolerne. Undtagen Socialdemokratiet, naturligvis. Det vil have tvangstest overalt. Ja, de vil faktisk have tvang overalt.

Socialdemokratiet vil også have overvågning overalt. Det kan man forfine via inspiration fra den anden nye bio-ven, nemlig Israel. Justitsministeren siger at overvågning giver mere frihed.

https://www.folkeskolen.dk/1867511/corona-i-oestrig-saadan-tester-elever-og-laerere-sig-selv

 

8. Dødstal i 1995

A. December 1995:

I december 1995 døde der 7020 personer. Det vil svare til ca. 8000 i dag, hvis man korrigerer for befolkningstilvækst. Det var den dødeligste måned i nyere tid sammen med december1993, hvor der døde hele 7192 personer, altså også omkring 8000 i dagens tal.

Selv var jeg 32 år med nyt job og voksende familie, og muren var faldet, herlig tid.

I december 2020 døde der blot 5270 personer. Det var ellers den største ”killer” i 2020, og man havde forladt hele Grundlovens præmis. Altså ca. 3000 færre døde i december 2020 end i december 1995.

Det vil sige, at der i december 1995 var 100 flere døde om DAGEN i forhold til i december 2020! Man kan jo næsten ikke rumme disse fakta.

Men der må da have været kaos dengang i 1995?

Jeg gik ind på Infomedia og søgte lidt. Her kunne man læse nogle få artikler om travle hospitaler og om en hård influenza. Nogle patienter måtte ligge på gangene, og sygehusene måtte aflaste hinanden lidt. Men Tove Rønne fra SSI fortalte, at det skam ikke var så slemt. Og for hele befolkningen var det var bare jul.

Jeg fandt som sagt kun nogle få artikler om emnet. Altså en notits i avisen.

Der var demokratisk liv og murens fald, så langt øjet rakte.

Dødstallene i de efterfølgende måneder var også høje, mens folk holdt bryllupper og trykkede hånd og levede almindeligt.

Sygdom hørte til på hospitalet. Det var før hele samfundet blev omdannet til et hospital.

 

B. 1995 i det hele taget

Der er også noget andet interessant. Der døde nemlig i det hele taget langt flere i 1995, og man levede heller ikke så længe:

I 1995 døde der ifølge knoema.com 11,7 personer pr 1000 indbyggere, og i årene lige før var det tal endda højere. I 2020 var tallet nede på 9,9 personer, hvilket er på niveau 2018-19. Det vil sige, at der var ca. 10.000 flere døde om året i 1995 end i dag.

I Danmark døde der 1300 personer af corona i hele 2020. Der er langt til 10.000. Der er langt til en notits i avisen. I 2021 er der døde 1000 personer af corona. Der er også langt til 10.000.

I 1995 var middellevetiden 75,2 år. I 2020 er middellevetiden over 81,5, og den har endda været stigende under coronaen, skriver Danmarks Statistik.

 

C.Tanke

Så jo længere liv, desto mere opmærksomhed på døden. Og desto større overgreb på livet.

Så man skal leve uendeligt, og ingen må samles. Samfundet er et hospital. Det er biostatens format og konception.

Uendeligt alene.

Det gør ondt i eksistensen.

Døde pr. måned: https://www.statistikbanken.dk/10014

Dødsårsagsregistret: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/tal-og-analyser/analyser-og-rapporter/andre-analyser-og-rapporter/doedsaarsagsregisteret

Lignende tal findes også på dette link: https://knoema.com/atlas/Denmark/Death-rate

 

9. d. 11. marts: Partilederdebat på TV2: Hvem har magten? eller Er Mette Frederiksen magtesløs?

A. På den ene side har Mette Frederiksen al magten

Mette Frederiksen styrede slagets gang med hård hånd. Journalisterne undersøgte ingen principielle emner, og de andre partiledere lagde sig ned som lammehaler og var på fornavn med hinanden. Det gjaldt naturligvis især venstrefløjen, men faktisk også de andre. Hvis der kom et pip, blev det prompte afmonteret, og pippet blev stumt.

Alle partier har jo stemt for nedlukningen og dermed anerkendt den biopolitiske evidenslogik, som Frederiksen nærmest er en kropsliggørelse af. Derfor måtte den skoleelev, som deltog i udsendelsen, og som efter eget udsagn var på selvmordets rand, gå hjem med uforrettet sag. Nedlukningen er og bliver had til barndommen, fremført via en formel henvisning til alderdommen af en masse 40-årige, som med Mette Frederiksen i spidsen har al magt.

På den måde, har Mette Frederiksen al magt.

 

B. På den anden side har Mette Frederiksen ingen magt

Selvom Mette Frederiksen styrer det hele, så er hun på en måde magtesløs sammen med de andre. Det skyldes, at alle har overdraget magten fra Grundlovens til Nedlukningens ideologi. Alle er nu en del af en ny og helt anden politisk materie, som de pjasker og plasker rundt i og til sidst vil drukne i. Når alle partilederne er væk, så består den nye biopolitiske realitet, som de kom til at bygge uden helt at vide det.

Frederiksen har kun magt, for så vidt at hun mestrer det Nedlukningssprog, som hun selv har etableret, og som nu tvinger hende i én eneste samfundsopløsende retning. Denne retning kan hun ikke gøre noget ved, fordi hendes aktier i sagen er for omfattende. Hun er magtesløs, overdetermineret og ensom, på vej væk fra Grundlovens sammenhæng. Det samme er de andre partier, også NB, V og K. Den Nedlukning, som denne flok selv har skabt, bruger dem nu som talerør og splitter samfundet ad.

På den måde mangler politikken magt.

En tanke om “Isolerede tanker 6, d. 3-11. marts

 1. Fik en mail fra Tivoli idag. De genåbner snart. Man skal bare 1.Bestille tid til besøget i Tivoli og 2.Fremvise en negativ corona-test ved indgangen.
  Jeg skrev tilbage at jeg ville boykotte Tivoli fremover, især hvis de også inkluderede det hos politikerne så populære “vaccinepas” i den kommende “genåbning”..
  Tak til Rømer for udpenslingen af den sørgelige sandhed omkring tingenes tilstand i Danmark..

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.