Isolerede tanker 7, d. 13. marts – d. 9. april

1. d. 13. marts: Coronanoter

A.

Den anden dag forklarede Magnus Heunicke, at der var plads til lidt genåbning, fordi kontakttallet nu var på 1.

Men kontakttallet har skam ikke ligget over 1 siden d. 5. december 2020, selvom man alligevel Nedlukkede samfundet ca. to uge efter. Så Heunickes begrundelse er mærkelig.

Der har simpelthen været ”lav forekomst af smitte”, som SSI udtrykker det, hele vejen igennem.

I sommers, hvor der hverken var mundbind eller lukkede dit og dat, var kontakttallet faktisk over 1.

B.

Man er nu begyndt at tælle de private tests med i de daglige optællinger. Det betyder, at der nu testes over 200.000 om dagen, i dag 229.000 testede. Der er 70.000 flere end så sent som d. 2. marts.

Tænk på hvor mange tests, det er. Så finder man naturligvis lidt flere smittede, i dag ca. 200 flere. Men samtidig falder den mere retvisende positivprocent, som er smittede/antal tests til nærmest ingenting, i dag 0,28.

Så selvom det reale problem – hvis man kigger på positivprocenten – altså ser mindre ud, så ser problemet større ud, hvis man kigger på den såkaldte ”incidens”, dvs. smittede pr. 100.000 indbyggere, som stiger som en direkte effekt af den nye tællepraksis. Det skyldes, at incidensen ikke tager højde for de langt flere tests, men påvirkes direkte af de flere smittede.

Desværre spiller ”incidensen” en kæmperolle mange steder, f.eks. i de farvelagte Danmarkskort og i de vigtige risikoklassifikationer.

Så nu kan Heunicke med henvisning til incidensen sige, at smitten er stigende, selvom det modsatte er tilfældet.

C.

I dag er risikovurderingen for det meste af landet (undtagen København) sænket til Niveau 4, hvilket stadigvæk er vildt højt.

Det vil sige, at f.eks. Hjørring og Grenå i tre måneder indtil nu – dvs. ifølge Niveau 5 – skulle have haft ”Udbredt samfundssmitte og risiko for, at kapaciteten på sygehusene overstiges”. Det er betagende!

Og nu er denne absurde klassifikation så nedjusteret til det ligeså absurde Niveau 4: ”Udbredt samfundssmitte og begyndende pres på kapacitet på sygehusene.”

Men sig mig: Hvor er der ”pres på sygehusene”? og ifølge SSI er der “lav forekomst af smitte”, hvilket jo er det modsatte af “udbredt samfundssmitte”.

D.

Den anden dag var Pia Olesen Dyhr og Jakob Ellemann-Jensen i Aftenshowet. Inden da havde Thyra Krause fra SSI lige forklaret, at SSI’s stærkt overophedede estimater skam bare var helt neutrale og foreløbige prognoser, som det var op til politikerne at fortolke. Hun var ansvarsfri, måtte man forstå.

Derefter forklarede Ellemann-Jensen om sin ”Åbn landet, når alle over 50 år, der ønsker det, er vaccinerede”-plan.

Så blev Olesen Dyhr spurgt om, hvad hun mente om Elleman-Jensens ide. Hun svarede, at hun ville spørge SSI, mens hun pegede over på Thyra Krause.

Så SSI vil overlade coronapolitikken til politikerne, som vil overlade den til SSI.

Dette post-demokratiske limbo er et centralt træk ved biopolitikken: Først går politikerne direkte imod myndighedernes anbefalinger. Dernæst skaber de et alternativ myndighedssystem, som opsluger de gamle myndigheder i et kæmpestort matematisk defineret bureaukrati. Endelig henviser man til sine nu helt selvkonstruerede myndigheder, som selv henviser til politikerne, som henviser til “myndighederne”, som henviser til politikerne osv…

 

2. d. 16. marts: Biostaten rumsterer og flytter grænser

Jeg deler lige to artikler om den nye Epidemikommissions politologiske sammenhæng.

For det første er der en meget grundig og interessant artikel fra Berlingske. Artiklen beskriver, hvordan Heunicke fordrejede en række ekspertudsagn, som oprindelig blev givet for Epidemikommissionen, da han efterfølgende skulle redegøre for Vollsmose-sagen til det parlamentarisk baserede Epidemiudvalg. Han nægtede også disse eksperter adgang til Epidemiudvalget, selvom både udvalget og eksperterne gerne ville møde hinanden.

Man kan også læse om en række politologiske eksperters kritik af den totale forvirring, der nu hersker i det juridisk-politiske forhold mellem myndigheder og ministeren selv i Epidemikommissionen.

For det andet fortæller Politiken om, hvordan etableringen af Epidemikommissionen, hvor Sundhedsstyrelsen er helt spist op af Sundhedsministeriet og af regeringens koordinationsprocesser, betyder, at man nu kan undtage centrale diskussioner fra aktindsigt. På den måde kan Heunicke og regeringen styre foretagendet – og alle landets sognes adfærd – uden unødig offentlig indblanding og med Epidemiudvalget som dikkende lammehaler.

Det hele er et eksempel på den grundlæggende disruption – for ikke at sige revolution -, som er en direkte effekt af selve Nedlukningens omdannelse af den demokratiske stat til en bioistat. Det er biostaten, der nu sætter sig igennem og skaber rav i den her og der, indtil det “gamle” system makker ret.

Men ½olketingspolitikerne virker overraskede over den lov, som de fleste af dem lige har stemt igennem? Og SF, EL og RV holder hånden under denne indre opløsning af statens politiske og juridiske principper, endda med fuld tilslutning til Nedlukningens livsfjendske ideologi, som nu altså for alvor etablerer sig som en strukturel realitet.

Systemet suppleres så af en retstilstand, hvor der er fordoblet straf for at gøre et eller andet halvmærkeligt, så snart det er coronarelateret.

På den måde får man opløsning i både den Lovgivende magt, som halveres, hos den Udøvende magt, som totaliseres, og hos den Dømmende magt, som fordobles.

Links:

Berlingske: Heunicke afskar Folketinget fra eksterne eksperters »afgørende« input om tvangstiltag i Vollsmose: »Jeg er rystet« (berlingske.dk)

Politiken: https://politiken.dk/indland/politik/art8136737/Det-blev-brugt-til-at-m%C3%B8rkl%C3%A6gge-ulovlige-fangetransporter-og-forl%C3%B8bet-om-udsk%C3%A6ldt-folkeskolelov-%E2%80%93-nu-er-det-sket-igen

 

3. d. 23. marts: Forstærket nedlukning

Den nye ”genåbnings”-aftale er et udtryk for Nedlukningens forstærkede effekt, dvs. et radikaliseret opgør med Grundlovens frihedsprincipper og med det åbne samfund som sådan:

Hver eneste ”genåbning” er omgivet af en række regler og restriktioner om coronapas, tests, mundbind, procentsatser, afstandssystemer osv. Disse regler fastsættes af såkaldte ”sektorpartnerskaber”, der er en af de biopolitiske organiseringer, som siden i sommer har bidraget til at forpligte det gamle samfunds institutioner på Nedlukningens filosofi. Nu forøges partnerskabernes magt.

Derudover vurderes alle åbningerne af både SSI og af den nye epidemilovs epidemikommission, som er regeringens system af biopolitiske embedsmænd, der agerer på baggrund af matematiske og virologisk producerede data.

Der indføres vaccinepas bredt i samfundet. Det vil sige en de facto biopolitisk tvang, som vel at mærke kombineres med en lang række andre mere eller mindre sektorspecifikke tiltag.

Med aftalen bekræfter alle partierne denne tilstand. At epidemikommissionen nævnes betyder direkte, at vi stadig er i undtagelsestilstand.

Dertil forstærkes overvågningssystemerne helt nede på på sogne- og institutionsniveau, så man kan foretage lokale Nedlukninger a la Vollsmose efter diverse statistiske systemer. Kommuner får også øget magt til at selv at Nedlukke dit og dat med udgangspunkt i ophedede og detaljerede smittestatistikker.

Der nedsættes endnu en ”ekspertgruppe”, der skal vurdere den ”langsigtede strategi”, og hvis medlemmer hentes fra de andre ekspertgrupper, som allerede er nedsat. Vi får et biopolitisk netværk, som får vedblivende effekt.

Hele denne sammenhæng gør, at hele samfundet stadig er 100% underlagt epidemilov/Nedlukning. Der er ikke det mindste pip i aftalen om, hvordan man kan vende tilbage til Grundlovens situation. Undtagelsen er dermed gjort permanent.

Ny Borgelige forlod forhandlingerne. Det burde de andre partier også have gjort. I stedet har de igen understøttet og forstærket forbrydelsen.

Så udtrykket ”normalisering” henviser ikke til at åbent samfund under Grundlovens himmel. Det henviser derimod til en biopolitisk nedsmeltning, som baserer sig på ”høj tryghed, solid forebyggelse og trivsel og stabil økonomi”, som der står. Det er animal laborans på speed.

I aftalen kaldes dette for en ”normaliseret hverdag”. Det biostatens overlevelses-kroppe uden direkte sammenhæng til tænkning, forsamling og frihed, dvs. til Grundloven.

Grundloven og dens ånd nævnes ikke med et eneste ord.  Grundloven falder derfor ikke under aftalens begreb om ”normalisering”.

Den biopolitiske ”normalisering” er lig med, at samfundet og dets kroppe underlægger sig den nye biopolitiske helhed, som langsomt gør Grundloven overflødig.

Nedlukning og Normalisering hænger sammen. Det store N.

Konklusion: Nedlukningen forstærkes og permanentgøres.

https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf

 

4. d. 24. marts: fra smitsom til samfundskritisk

Først – i et helt år – var coronaen bare smitsom.

Men d.28/2 -2021 blev den pludselig “alment farlig”. Influenzaen blev også opgraderet ved samme lejlighed.

Det var heldigt for regeringen, for dagen efter trådte den nye epidemilov i kraft, og den nye klassifikation gav regeringen mulighed for at forlænge Nedlukningen.

Og fra d. 9. marts i år blev coronaen derudover også “samfundskritisk” i første omgang i et halvt år, hvorved regeringens magt bliver total. Indstillingen må være godkendt af både Epidemikommission, som regeringen har magt over, og Epidemiudvalget, som består af sundhedspolitikere, som helt har købt den biopolitiske præmis.

Dermed kan biostatens undtagelse yderligere befæste sin realitet som en ny grundlov, der hviler på et opgør med både grund og lov.

 

5. d. 27. marts: Forsamlingen og klumpen

I Grundlovens liv samler man sig i frihed, under “åben himmel”, som der står i §79. Derudaf springer tænkning, foreninger og skoler. Det kan man læse om i nogle af naboparagrafferne.

Denne fine ”samlen sig” har skabt landets institutioner, praksisser og melodi, ja den har skabt Grundloven selv?

Hvad kalder biostaten det, når man ”samler sig”?

Den kalder det for at ”klumpe sig sammen”.

For biopolitikken er Grundloven en ”klump”.

Klumper kan ikke ”samle sig” og derfor heller ikke tænke, forene eller opdrage. De kan kun føre et stakkels liv i et tekno-overvåget og isoleret ”samfundssind”.

 

6. d. 31. marts: Genåbningens forstærkede nedlukning

Nedlukningens filosofi forstærkes og materialiseres, nu via en “ny automatisk model for Nedlukninger”, med drastiske Nedlukninger helt ned på sogneniveau.

Modellen kaldes for “genåbning” og udspringer af den aftale, som alle partier undtagen NB tilsluttede sig for få dage siden.

Systemet skal igennem Epidemiudvalget, men Venstre støtter modellen, så det vil gå glat. SF er begejstret, fortæller TV2.

Borgmesteren i Helsingør efterspørger allerede endnu mere lokale automatiske nedlukningsmodeller, hvilket vil medføre endnu mere indgribende test- og kontrolsystemer.

Det nidkære coronapas kommer oveni. Det samme gør skole- og gymnasieelevernes selvtestsystemer.

Hele Europa er i rødt, selv en svensk ødegård.

Der er kun en asfalteret vej, og den fører til en lang fredag.

https://sum.dk/nyheder/2021/marts/ny-automatisk-model-for-lokale-nedlukninger

 

7. d. 4. april: Biostatens konsolidering

D. 12. marts halverede ½olketinget sig selv. Den lovgivende forsamling gav al magt til den udøvende magt og blev selv reduceret til et rådgivende organ. Regeringen slap for at tage hensyn til loven, fordi al lov var suspenderet i “hast”.

Herfra kollapsede den demokratiske stats struktur, og Grundlovens paragraffer faldt herefter en for en.

I stedet for den demokratiske stat – og i selvsamme øjeblik som Nedlukningen blev effektueret – indstiftedes biostaten på en ny ekstremistisk og profylaktisk logik, som medførte et omfattende opgør med forsamlingsfriheden og dermed med pædagogik, socialt og politisk liv som sådan.

Dette nye system bekræftes gang på gang af de politiske coronapolitiske forlig, senest med den aktuelle “genåbning”, der lynhurtigt blev omdøbt til “automatisk nedlukning”.

I dag er biostaten godt og grundigt konsolideret. Lad os se på nogle af de centrale lag udover den overordnede forskydning, som jeg netop har omtalt:

A..Hastelovens permanens

Hastelovens filosofi er gjort permanent via den nye epidemilov. Her har regeringen fuldstændig magt over den såkaldte Epidemikommission, som består af regeringens egne embedsmænd, og som er den udfarende kraft i konsolideringen og implementeringen af de biopolitiske strukturer.

½olketinget arbejder via det såkaldte Epidemiudvalg, som består af ordførere, som selv stod bag halveringen af Folketing til ½olketing. Der kan være lidt mikrodiversitet mellem kommission og udvalg undervejs, men sådanne småkontroverser vil egentlig blot forstærke den nye struktur.

B. Det ministerielle apparat

Sundhedsstyrelsen og SSI har siden marts 2020 forstærket deres opbakning til Biostaten, senest med Sundhedsstyrelsens omklassificering af coronaen til at være ”Almen Farlig”. SSI bidrager især med panik pr. kommando og overbudsstatistik über alles.

Styrelsen for Patientsikkerhed har fået ekstra magt på det seneste. Herfra kan man lave lokale Nedlukninger i samarbejde med kommunerne. Dette lille men vigtige sub-system kan dirigere hele landet helt nede på sogneniveau og lave indspil til Epidemikommissionen. Hermed får man en regionalisering og en etnificering af Nedlukningen, der spiller borgere og kvarterer ud imod hinanden.

Dermed er hele Sundhedsministeriet for alvor under biostatens domæne, og smitteprofyloksen har opslugt de lokale politiske niveauer.

De andre ministerier indgår 100% i denne proces. Det gælder især Justitsministeriet og Statsministeriet. Herfra organiseres nok verdens mest omfattende og indgribende testsystem, der skal indsamle biodata, som kan interagere med coronapas og adfærdsdata.

Alle disse ministerier og styrelser indgår også i Epidemikommissionen.

C. Sektorpartnerskaberne

Der etableres en lang række sektorpartnerskaber, hvor alle centrale organisationer, både private og offentlige, indgår i samarbejdet om at implementere komplekse og detaljerede biopolitiske initiativer, f.eks. mundbind og vagtværn på videregående uddannelser osv.., ofte med forskellige former for ’brugerinddragelse’, som yderligere cementerer effekten af det demokratiske kollaps. Disse processer refererer til de ministerierier, som selv er repræsenteret i Epidemikommissionen.

D. Forskning

Der er etableret et komplekst “Nationalt Varslingssystem”, som dirigeres af en ekspertstruktur bestående af en indsatsgruppe, en referencegruppe, en signalgruppe, en ekspertgruppe og en regeringsgruppe, som tilsammen udarbejder analyser og forslag med udgangspunkt i statslige skemaer og overophedede beregninger, hvor biostatistikker er det helt dominerende hensyn.

Disse beregninger understøttes af et adfærdsforskningscenter, det såkaldte HOPE. Mange af disse dybt affirmative “eksperter” rådgiver Epidemikommissionen og indgår i den ene og den anden undergruppering.

Dertil kommer et utal af mindre organiseringer og grupper.

Denne samlede samfundsmæssige strukturation fortsætter dens materialisering fra dag til dag, og den kan efter min vurdering ikke mere fjernes af systemet selv.

Som sagt: Selv den seneste ”genåbning” kaldes nu af ½olketinget (ekskl. NB) for ”automatisk nedlukning”. Denne nysprogskonstruktion aktiverer hele ovenstående system på de mest detaljerede niveauer og forstærker den nye stats magt.

 

8. d. 5. april: Tests hver dag!

Jeg har nu lært følgende: Af alle positive kviktests er halvdelen falske. Og desuden fanger kviktestene kun halvdelen af de smittede, som testes. Altså dobbelt ineffektivitet.

Ok, så tror man nok, at staten går over til plat eller krone?

Men nej, Allan Randrup Thomsen mener skam, at testintensiteten i coronapasset skal hæves fra hver tredje dag til hver eneste dag. Altså en test om dagen, hvis du vil på cafe mm.. Så jo mindre testene dur, desto mere skal de intensiveres?

Både DF, Konservative og Enhedslisten er helt enige i de statsvirologiske godheder, og SF synes, at Randrup Thomsen har en ”god pointe”. De andre partier siger ikke noget. Det er ½olketinget.

Danmark ligger i toppen af hele verden hvad angår antallet af tests, og hele den danske biostat er bygget op omkring testsystemet. Der er store interesser i at fastholde dårligdommene.

Tilbage i april mente både Sundhedsstyrelsen, SSI og Danske Regioner ellers, at man kun burde teste folk med symptomer og kun i sundhedssystemet. Men de blev overrulet af regeringen. Det kan man læse om i Grønnegaards rapport.

Senere kom den biopolitiske formel: “Nedlukning eller tests”, hvilket blot var en anden måde at sige “Nedlukning eller Forstærket Nedlukning” på.

Så vidt, jeg er orienteret, overestimerer pcr-testene også antallet af smittede? Sådan forstod jeg Stabell Benn i efteråret. Men det lader til at være glemt?

Kan man egentlig stole på noget som helst i dette cirkus? Jeg gør ikke.

https://politiken.dk/indland/art8159689/Lyntest-er-ikke-et-carte-blanche-til-at-opf%C3%B8re-dig-som-om-du-ikke-er-smittet

 

9. d. 7. april: Hadet til barndom

Via den nye automatiske nedlukningsmodel, også kaldet “genåbning”, sætter biostaten sine onde spor ned i nye omfattende skolelukninger, først her! så der! som en hammer der slår og slår og slår.

Med udgangspunkt i det såkaldte “incidenstal”, kan alle børn nu bæve i huden af angst for pludselige og langvarige ind- og overgreb på deres skolegang, hvis verdens største testsystem skulle finde nogle smittede på alfavej.

Kvarterer og kommuner spilles ud mod hinanden. Mon der kommer biopaskontrol ved sognegrænserne?

Nedlukningerne dirigeres tilsyneladende af Styrelsen for Patientsikkerhed, som har fået fornyet biobureaukratisk og nidkær magt over landets børn og borgere.

Dette system er vedtaget og godkendt af alle ½olketingets partier (undtagen NB, som dog også stemte for Nedlukning d. 12. marts 2020).

https://www.berlingske.dk/samfund/boernenes-skolegang-havde-allerhoejeste-prioritet-i-januar-nu-er-den-i

 

10. Grundloven og tillidens politik

A.

Hvad er den demokratiske stats forfatning, også kaldet Grundloven?

Det er den politiske institutionalisering af statens tillid til folket og af folkets mistillid til staten.

B.

Hvad er biostatens “forfatning”, også kaldet epidemiloven?

Det er den organisatoriske organisering af statens mistillid til folket og et krav om folkets tillid til staten. (det såkaldte “samfundssind”).

Konklusion: En demokratisk stat og en biostat er modsætninger.

———–

Ovenstående refleksion er inspireret af  bogen ”Dansk Statsret, 2. udgave”, 2016, af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bogen indledes med følgende kloge ord, hvis ånd og regel den danske regering og ½olketinget har forbrudt sig imod, herunder især grundlovens §79 om forsamlingsfrihed:

”Hvad er formålet med grundloven? Grundloven er udtryk for en række værdier, der er fundamentale for det danske samfund. Centralt blandt disse værdier står, at Danmark er et land med folkestyre, valg, retsbeskyttelse ved uafhængige domstole og med regler, der skal værne borgernes personlige frihed og beskytte borgernes ret til frit at ytre, forene og forsamle sig.

Grundloven hedder grundloven, fordi den er fundamentet for det danske retssystem og danner den juridiske ramme om det danske statstyre. Grundloven indeholder regler om, hvem der kan lovgive, regere og dømme i Danmark, hvordan dette foregår, og hvilke grænser der gælder for lovgivningens indhold.

Grundloven er den danske stats øverste lov. Den er statens retlige fundament. Alle love har deres gyldighed fra grundloven, og ingen lov må stride mod grundloven.

Den grundlæggende ide i det danske statsstyre er tillid til folket. Den lovgivende magt er hos Folketinget og regeringen, og folkets valgte repræsentanter i Folketinget har kompetencen til at bestemme over regeringens liv.

Men samtidig begrænser grundloven Folketingets og regeringens kompetence, bl.a. i kraft af, at grundloven indeholder bestemmelser om borgernes frihedsrettigheder og om uafhængige domstole.

Man kan sige, at grundloven på denne måde er udtryk for mistillid til, hvad et politisk flertal i Folketing og regering vil kunne finde på.” (s. 19)

 

11. d. 9. april: Genåbning = 3 x forstærket nedlukning

Politiken har et par artikler om den forstærkede Nedlukning:

A. Om udeservering og coronapas

Fra. d.21/4 er der mulighed for at lave udendørs servering mod fremvisning af pas. Men ifølge avisen er mange cafeer er slet ikke interesseret pga. de mange regler, der omgærder ”åbningen”.

Derudover har en ekspert, epidemiolog og professor Thorkild I.A. Sørensen, en flot bemærkning, hvor han sætter coronapasset direkte i relation til menneskets forsamlingsfrihed i form af ”det helt fundamentalt menneskelige i at dele et måltid mad sammen”.

Han mener også at paskravet er ”dybt ulogisk”.

Her er Sørensens samlede kommentar:

”Efter min opfattelse er det en dybt ulogisk restriktion. Kæden springer af i forhold til, hvad myndighederne her beder os om, og hvad befolkningen finder rimeligt og logisk.

Når man er udenfor, er der ekstremt lav risiko for at blive smittet; det er velkendt for luftbårne virusinfektioner og har vist sig også at holde stik for coronavirus. Ved udeservering, når man oven i købet sidder med afstand til andre selskaber, er det helt åbenlyst, at smitterisikoen er utrolig lav. Problemet ved denne ulogiske restriktion er, at det griber ind i vores sociale liv – befolkningens mulighed for det helt fundamentalt menneskelige i at dele et måltid sammen – ligesom det griber ind i nødlidende erhvervsdrivendes mulighed for at drive deres erhverv.”

Artiklen kan læses i linket til mit opslag.

B. CPR-numre i coronapasset

I samme avis kan man også læse om, at borgernes CPR-nummer står med ”fede typer i coronapasset”, når de skal vise det frem til frisøren eller bartenderen, som nu er tvunget til at agere grænsevagter.

Dette cpr-koks skyldes, at den sundhedsapplikation, som man bruger, hører hjemme på en privat pc på kontoret og ikke i offentligheden.

I maj kommer der et nyt ”pas”, som er udarbejdet af det dybt bioradikaliserede firma ”Netcompany”, hvis ejer har været stærk fortaler for vaccinepas, kontrol og overvågning.

C. Regionalisering af den forstærkede Nedlukning

Endelig forsøger avisen at gennemgå den nye biopolitiske konstruktion ”testkorrigeret incidens”, et ret uigennemsigtigt tal, som får afgørende betydning for de mange ”automatiske nedlukninger” på kommunal og sogneniveau.

Der refereres i samme artikel til den politiske aftale om ”genåbning” (som altså er lig med ”automatisk nedlukning” L), hvor ansvaret lægges ud til kommunerne i en sindrig bureaukratisk sammenhæng med stat og ekspertgrupperinger:

Incidens over 100 i en kommune: Kommunen må lave en Nedlukning, dvs. lukke skoler osv..

Incidens over 200 i en kommune: Kommunen skal lave en Nedlukning.

Incidens over 400 i et sogn: Kommunen kan lave en Nedlukning.

Ingen kan fra nu af tage initiativ til noget som helst, fordi ingen ved, om deres område er Nedlukket om 14 dage eller om et halvt år osv..

Derudover vil alle kommuner og institutioner have deres blik stift rettet mod de daglige tal, som nu vil forpeste alle dele af samfundet, både ledere, ansatte og borgere.

Endelig kan man forudsige, at regionaliseringen af den biopolitiske logik vil resultere i forskellige former for rejserestriktioner mellem de forskellige kommuner og sogne.

(kun den første af de tre artikler ligger online pt)

https://politiken.dk/indland/art8162792/Kun-f%C3%A5-cafeer-og-restauranter-vil-%C3%A5bne-under-%C2%BBdybt-ulogisk%C2%AB-krav-om-coronapas

 

12. d. 9. april: d. 9. april og d. 11. marts

I dag, d. 9. April, er det værd at mindes denne datos aktuelle manifestation, d. 11. marts 2020, hvor ånden fra 1945 og 1989 blev slukket.

Igen opløstes demokrati og Grundlov i demokratiets navn og med stort set de samme partier i porteføljen.

3 tanker om “Isolerede tanker 7, d. 13. marts – d. 9. april

 1. Tak for denne gennemgang, Rømer. Jeg prøver stadig at finde ud af hvad der foregår i hovederne på mine landsmænd, når meningsmålinger placerer danskernes støtte til dette åbenlyst totalitære samfundseksperiment skyhøjt (over 60% i seneste måling). Måske er det udtryk for at danskerne, når det kommer til stykket, er masochister, der elsker at blive styret fuldstændig af staten, og at al samfundsaktivitet foretrækkes at komme derfra. Måske er det et udtryk for at den massive indoktrinering, som kommunisterne påbegyndte på uddannelsesområdet i 1960erne, nu har båret så meget “frugt” at danskerne er klar til socialismens “lyksaligheder” i form af dette nye totalitære system, i kombination med store medicinalfirmaers og tech-giganternes interesser, dvs en slags fascistisk overbygning.
  Uanset hvad man kan kalde det nye system, så er “totalitært” en meget passende betegnelse, for det lader til at være en kombination af forskellige ideologier, men samlet under en tyrannisk paraply.
  Igen, mange tak for gennemgangen af vanviddet. Man kan på denne søndag morgen opsende et lønligt håb og en bøn om at ens landsmænd på et tidspunkt forstår, hvad de, med deres stiltiende accept har været med til at installere.
  Men mest sandsynligt af alt lader en fortsat accept af situationens tilstand til at være- desværre. Og dermed åbner mine totalitært indstillede landsmænd op for næste fase af omstillingen til et komplet diktatur; samkøringen af “coronapas” og det oprindelige danske pas og dermed den totale regeringskontrol over samtlige borgeres bevægelsesfrihed, på baggrund af den individuelle borgers “sundhedsstatus”- som hurtigt kan udvides til den enkelte borgers “mentale sundhedsstatus” og med mulighed for inklusion af “socialkredit”-points i passet – det kinesiske system. Og passet bliver naturligvis gjort 100% elektronisk, så muligheden for kontrol bliver større.

 2. Godt nok mærkeligt med dig Thomas. Coronasituationen er håndteret forbilledligt af den socialdemokratiske regering med Mette Frederiksen i spidsen, mens du har taget fejl fra første dag. (det var dengang du ville kysse kinesere i Arlanda lufthavn for at vise, at coronavirus ikke betød noget). På trods af det fortsætter du i din boble og agiterer løs om biostat og andre konspiratoriske forklaringsmodeller langt ude i skoven. Jeg synes du placerer dig i bås med Trump og Bolsonao ved din ihærdige indignation, som jeg altså fortsat mangler baggrund for og forklaring på. For min part må jeg bare sige, jeg er glad for det er Mette og ikke Thomas der leder Danmark i situationen her.

 3. Mange tak for din opsummering, Rømer.
  Mit gæt på næste skridt for opbygningen af den totalitære stat er at “coronapasset” først overføres til det officielle danske pas, hvorefter det gøres 100% elektronisk og “corona”-pas og officielt pas sammensmeltes. Derefter tilføjes socialkredit-points indenfor områderne “Diversitet”, “anti-racisme”, “Inklusion”, “klimapoints”, “bæredygtighedspoints” osv. Passets indehavers rettigheder afhænger derefter af hvordan vedkommende gebærder sig indenfor disse områder, som defineres af en ubestemmelig gruppe af mennesker, specielt udvalgt til lejligheden. Samkørslen af disse pas og den elektroniske udgave udliciteres og jeg gætter på at kontrakten går til det firma, der bedst forstår at udnytte det økonomiske potentiale for staten. Var der nogle, der sagde Netcompany? Nærliggende tanke.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.