Isolerede tanker 8, d. 10. – 24. april

1. D. 10. april: Tillidens og mistillidens politik

A.

Hvad er den demokratiske stats forfatning, også kaldet Grundloven?

Det er den politiske institutionalisering af statens tillid til folket og af folkets mistillid til staten.

B.

Hvad er biostatens “forfatning”, også kaldet epidemiloven?

Det er den organisatoriske organisering af statens mistillid til folket og et krav om folkets tillid til staten.

Konklusion: En demokratisk stat og en biostat er modsætninger.

(inspireret af Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: ”Dansk Statsret, 2. udgave”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s.19.)

 

2. D. 11. april: En retsfilosofisk refleksion

A. Tese:

1.

En lov er et juridisk dokument. Loven bedømmes efter retssystemets egne standarder. Det kaldes for retspositivisme.

2.

Et formål og en grundende grund er et pædagogisk-filosofisk dokument. Den bedømmes efter en åndelige traditions standarder.

3.

Konklusion: En Grund-lov er mødet mellem lov og grund, dvs. mellem rettens standarder og pædagogisk filosofiske standarder.

 

B. Refleksion:

Statsforfatningsteorien har en lille smule, men ikke meget, sans for denne sammenhæng mellem Grund og Lov.

Lidt overraskende for mig har Alf Ross, som ellers normalt anses for at være retspositivist, og som mener, at demokrati er en “politisk metode”, ret god sans for det, og så alligevel ikke. Lad mig forklare modsætningen:

Først forsøger Ross at grunde statens ret i to historiske forhold:

1. Det danske og germanske urdemokrati.

Først funderer Ross det danske demokrati i en form for oprindelig erfaring:

”Urdemokratiet i de forenede danske lande (til omkring 1200):

Omkring år 1000 træder Danmarks rige frem i historiens lys som en løs forening af de danske lande knyttet sammen alene ved kongens person. Kongen var en krigshøvding, men ellers uden megen magt, især uden noget i retning af et forvaltningsapparat. Samfundet var et primitivt bondesamfund, hvis anliggender blev ordnet af folket umiddelbart på tinge. Alle fri mænd var retligt ligestillede, og vi har grund til at tro, at der heller ikke socialt herskede stor ulighed. Kort sagt: Udgangspunktet for vor forfatningshistorie har været et primitivt retligt og socialt demokrati.”

Og videre….

”På herreds- og landstingene, der blev afholdt under åben himmel hver fjortende eller ottende dag, mødte de fri bosatte mænd op. På tingstedet fandtes en firkantet plads indrammet af sten. Over stenene var lagt planker eller bjælker, de såkaldte stokke. På stokkene sad de ældre og ansete mænd, der ledede møderne og stillede forslag til beslutninger. Men afgørelsen lå hos samtlige de forsamlede frimænd, der i øvrigt havde taget opstilling på pladsen udenom. Hvis kongen var tilstede, havde han ikke mere at skulle have sagt end enhver anden mand, og tingets beslutninger var gyldige uden nogen art af tilslutning eller stadfæstelse fra hans side. Der fandtes ingen embedsmænd, ingen øvrighed af nogen slags, der kunne danne modvægt mod folket. Den indflydelse, de ansete og fornemme kunne udøve, beroede alene på personlig anseelse, erfaring, visdom og retskundskab.” (s. 48-49)

2. Det moderne demokrati

Ross mener, at dette rudimentære urdemokrati i en vis forstand blev bevaret selv ind i middelalderen og i den protestantisk prægede enevælde, som bidrog med en nye forvaltnings- og standsbevidsthed samt med en gryende individualisme. Det var disse to systemer, urdemokratiet plus de nye stænder og den ledsagende protestantisk definerede individualisme, som producerede den danske version af den moderne Grundlov i 1849, som Ross kalder for en ”radikal demokratisk forfatning” og for et ”radikalt, drastisk skridt, for sin tid et enestående eksempel.” (Ross 1967, s. 88+95).

Selvom der var lidt roderi i de efterfølgende årtier, så var den demokratiske tradition herhjemme stærk og nationalt forankret igennem 1000 år. Det betød, at Danmark var i stand til at fastholde og udvikle demokratiet som et folkestyre, i modsætning til andre lande, som udviklede forskellige former for fascisme og kommunisme, eller som i bedste fald funderede demokratiet i ”rettighederne” og ikke i ”folket”.

På den måde forsøger Ross at forene Grund med Lov.

3. Ross’ fejl og splittelsen mellem Grund og Lov

Men Ross lavede en stor fejl, og nu er vi så ved den modsatte tendens hos Ross, nemlig splittelsen mellem Grund og Lov. Ros mente nemlig, at romantikken, dvs. ca 1800-50, var en form for årsag og kilde til nazismen og derfor anløben. Denne fejl betød også, at han helt overså Grundtvigs åndelige indflydelse.

Det var desuden denne fejl, der bragte Ross i et vist modsætningsforhold til Hal Koch, som jo funderede demokratiet i livslove med rod i Sokrates, Jesus og Grundtvig frem for i et positivistisk retssystem. Koch begik dog selv den fejl at tro, at man kunne have demokrati, når landet var besat af et diktatur. Denne fejl havde rod i, at han overså ”loven”, men kun fokuserede på ”grunden”, altså modsat Ross. Konsekvesen var at Koch mente, at man kunne have demokrati, selvom landet var besat. Koch var bedst i fredstid, for nu at sige det på den måde.

4. Konsekvenser

Nå, men Ross’ fejl betød, at Ross aldrig var i stand til reelt at fundere den syntese mellem vikingetiden, oplysningen, kristendommen og det moderne demokrati, som han ellers havde annonceret. Det kom både Grundtvig og faktisk også Herder tættere på med deres stort anlagte og myldrende tankeforbindelser.

Ross kæmpede mere eller mindre bevidst med dette. I sin bog ”Hvorfor demokrati” fra 1946 er der udførlige drøftelser af Kochs synspunkter, der hele tiden melder sig som et kritisk talerør ind i den retspositivistiske tendens. Ross ender faktisk med at understøtte synspunkter, der minder meget om Kochs og om den gryende reformpædagogik, som man finder hos en anden Koch-beslægtet person, nemlig lærerinden og kommunisten/socialdemokraten Inge Merete Nordentoft. Her er et citat fra Ross i denne ånd:

”En opdragelse i demokratisk ånd hviler derimod på respekt for den unges egen personlighed og stræber mod at give den de bedste vækstbetingelser. Den stimulerer egenvirksomhed og selvbestemmelse; den søger gennem samtale at forklare og begrunde for derved at vinde billigelse og forståelse. Tvang og voldsanvendelse indskrænkes mest muligt. Opdrageren beskærer som gartneren kun for at træet kan vokse kraftigere og bære rigere frugt. Hans mål er så hurtigt som muligt at overflødiggøre sig selv og give plads for et individ, der kan tage sin skæbne i egen hånd, i frihed og under ansvar” (Ross 1967 (opr. 1946), s.166)

Og videre hedder det om ”den gode demokrat”: ”Som menneske søger han sit medmenneske”. I disse passager lyder Ross i høj grad som en blanding af Koch og Nordentoft.

Udover henvisningen til Koch, ligger Grundtvig og hele hans virkningshistorie som sagt brak i de bøger, jeg har kigget i. Ross må derfor nærme sig “grunden” på en underlig forkortet og udvendig måde.

Så Ross forsøger at arbejde sig ind i forholdet mellem grund og lov, men det er svært, fordi han har pantsat den skønne og vigtige romantik hos nazisterne.

Opgaven bliver nu at foretage en mere regelret pædagogisk filosofisk fundering af Grund og Lov, så rettens system kan forbindes med naturen og (h)ånden, dvs. imod masken og teknikken, i en egentlig Grund-lov.

Referencer:

Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret, Nyt Nordisk Forlag, 1959.

Alf Ross: Hvorfor demokrati, Nyt Nordisk Forlag, 1967 (2.udg.) (opr. 1946).

 

3. D. 12. april: Højrefløjs-refleksioner

Henrik Dahl har spillet en hovedrolle i at ødelægge og blokere for LA’s forbindelse til den liberalisme, som partiet jo egentlig er skabt ved. Dahl støttede både Imperial College-rapporternes kinesisk-tekniske ideologi, de mest indgribende versioner af vaccinepasset og regeringens ekstremistiske forslag til epidemilov. Dermed blev LA som parti helt ligegyldigt, et slags kommunistisk parti, hvilket jo er det modsatte af liberalisme. Desværre blev de kritiske nyliberale kræfter, som især har været aktive omkring Cepos, dermed marginaliserede.

Formanden for LA, Alex Vanoplagh forsøgte en kort stund af vende LA-skuden, men så fik han stress, så partiet blev kommunistisk igen.

I dag har biopolitikken konsolideret sig i samfundets bredde og dybde. Den kører af sig selv. Al kritik opfattes som ”træthed” og ”konspirationsteori”, lokale Nedlukninger er nu automatiserede, og testapparatet er totalt. Derfor har Dahl nedtonet sin offentlige interesse i coronaen. Han har fået sin biokommunistiske vilje. I stedet har han, sammen med Dansk Frysepartis Morten Messerschmidt, kastet sig over at uniformere videnskabelig metode og objektivitet, så den svarer til én stor og aktivistisk Imperial College-rapport.

Messerschmidt har også støttet biopolitikken hele vejen igennem. Han ser store muligheder i at bruge biopolitikken og hans og Dahls singulære og uniformerede ”videnskabelige metode” til en yderligere etnificeret regionalisering af samfundet. Vi ender med matematiske modelleringer af indvandreradfærd med overvågningsstrukturer i flere lag. Det sidste er også lige noget for Socialdemokratiet, som ligefrem kalder den slags for “frihed”.

Fiskerne skal have kameraer, så de ikke snyder, og det samme skal politiet, så de taler pænt. Om lidt kommer det til lærere og pædagoger, og til sidste bliver kameraet til en chip under huden til alle. Den slags hedder forebyggelse, eller rettere: Total Forebyggelse. På den måde springer den etnificerede profylakse fra biopolitikken og til udlændingen og tilbage igen til hele samfundet. Det er det, som kaldes ”dansk kultur”. Elle dansk hygge? Vi er alle marokkanere, tal i en lige linje uden udsving, dvs. uden liv.

På den måde kommer partnerskabet Dahl og Messerschmidt til at minde om den nye biopolitiske alliance mellem Danmark (testsystem og dataindsamling), Østrig (etnificering og selvtests) og Israel (etnificering og dataficering).

Vi ender med at få en Kommunistisk Alliance og et Dansk Fryseparti. Ud med dem begge efter min mening. Slår man dem sammen risikerer vi dog, at stemmerne går til Socialdemokratiet, som gjorde op med sin tradition omkring 1998.

Ny Borgerlige kan samle resterne af LA og DF op. Det er meget bedre end Socialdemokratiet, fordi NB – især den selvstændige og nærmest heltemodige sundhedsordfører Lars Boje Matthiesen – udgør den eneste stemme i Folketinget, som arbejder kritisk med biopolitikken. F.eks. stod NB uden for den seneste aftale om Forstærket Nedlukning. Men partiet har brug for supplerende kritik fra andre politiske traditioner, så de ikke falder i DF-graven, dvs. så NB ikke ender med at omfavne biopolitikkens etnificerende muligheder, hvorved man risikerer at tabe det kritiske sigte.

Hvem kan hjælpe til? Desværre ingen. Venstrefløjen har kastet sig ud i kampen mod barndommen og går ind for total biopolitisk kommunismestyring a la Henrik Dahl.

Men hvem så? Ingen.

Men hvad så? Ja, så er der tilbage at aktivere retssystemet, arrangere folkelige demonstrationer, skrive kritiske analyser, presse regler til det yderste samt at digte og male om det nye liv i biostaten og om det gamle liv i Grundlovens og pædagogikkens land. En sådan kritisk bevægelse vil udgøre en ny kraftfuld vitalisme med udspring i menneskerettigheder, folkelige erfaringer og socialt ansvar.

 

4. D. 13. april: Epidemiudvalget godkender automatiske Nedlukninger

½olketingets Epidemiudvalg godkendte i går modellen med “automatisk nedlukning”, dvs. en forstærket nedlukning, som i biopolitikkens nysprog kaldes for “genåbning” og “normalisering”. Jeg har vedhæftet aftalens indhold.

Her kan man læse den detaljerede bureaukratiske plan for de nye krav til kommuner om Nedlukninger af skoler og butikker og sogne mm, når de overstiger såkaldte “incidenstal”. Fra nu af er alting foreløbigt.

Denne forskrækkelige plan vil have en dybt indgribende effekt på samfundet.

Genåbning=forstærket nedlukning.

PS: I dag diskuterer partierne yderligere genåbning. Jeg foreslår, at man stiller tre ultimative krav for overhovedet at blive i forhandlingsrummet:

  1. Afskaf coronapas alle steder. Nedlæg begrebet som sådan.
  2. Afskaf mundbind uden for hospitaler
  3. Afskaf modellen med automatiske nedlukninger.
  4. Test kun folk med symptomer

Men egentlig vil jeg foreslå, at man nægter at arbejde sammen med denne forbryderiske regering overhovedet.

https://coronasmitte.dk/Media/637539008074060126/H%C3%A5ndtering%20af%20lokale%20smitteudbrud%20med%20COVID-19.pdf

 

5. D. 14. april: Statsministeren i Folketinget

Berlingske bringer i dag en fuld udskrift fra gårsdagens diskussion i Folketinget. Her kan man læse om statsministerens uendelighedsfilosofi. Lad os se på sagerne:

A.

MF mener, at restriktionerne ”fuldstændigt og aldeles” skal være ”proportionale”. Men det er slet og ret løgn, eftersom hele Nedlukningen helt eksplicit er foretaget i et radikalt opgør med proportionalitets-princippet. Hvordan kan de andre partier accepterer en så eklatant løgn? Og så direkte fra Folketingets talerstol!

B.

MF ”oplever ikke sin frihed krænket”, når hun bærer mundbind, for hvad nu, hvis hun skulle være ”smittebærer”.

Det er fint nok, Mette, så behold du din maske på. Mange andres frihed er totalt krænket af dette biopolitiske symbol og hele den omfattende testkontrol og af dine brud på Grundlovens grundlæggende paragraffer og ånd.

Og også fint nok, hvis du gerne vil opfatte dig selv som ”smittebærer”, men fri os at gøre alle andre til det samme via endnu en af dine mange ideologiske generaliseringer, som propper samfundet i bur. Vi andre, herunder børn og unge, er MENNESKER, som selv kan finde ud af at omgås og forsamle os og vurderer verdens risici.

C.

MF siger, at hun ikke vil have ”restriktioner, som ikke er nødvendige”. Men det passer ikke. Der er fyldt med unødvendige restriktioner, som har rod i hendes direkte opgør med ”proportioner” og den ledsagende tilslutning til det ”ekstreme forsigtighedsprincip”, som gør alle til smittebærere.

D.

MF taler om coronapolitikken i uendelighedstermer. Det har hun gjort siden midten af april 2020, hvor hun introducerede sig “måske altid”. Nu er det ”mutationer” hun er bange for. Mutationer, som siden efteråret 2020 har virket som samfundets lås og slå i flere statistiske fremtidslag, og som giver samfundsmagten til matematiske ”eksperter”.

E.

MF siger, at Nedlukningen ikke er båret af et ”ideologisk ønske”.

Men det er også løgn. Hun har igen og igen sagt, at Nedlukningen er en ”politisk beslutning”, hvilket er kodesprog for, at det er imod sagkundskabens anbefalinger. Det er så dybt ideologisk, at man får ondt i sine politologiske gulvbrædder.

F. Reaktioner:

LA og V er i dag ude med lidt kritiske markeringer. Det er fint nok, men de har jo støttet Frederiksen hele vejen, senest i forgårs, da de mig bekendt støttede den automatiske Nedlukning i epidemiudvalget, som jo havde rod i den seneste forstærkede Nedlukningsaftale.

Så med mindre disse og andre partier stiller skarpe og ultimative krav for videre forhandlinger og tager bevidst og selvkritisk stilling til historikken, så ender de selv – igen igen – som en del af Frederiksens råderum.

Links:

Berlingske fra i dag: https://www.berlingske.dk/politik/vil-restriktionerne-blive-ophaevet-naar-alle-er-vaccineret-her-er

Frederiksens markeringer fra d. 13. april 2020: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

 

6. D. 14. april: Forstærket Nedlukning A

Nu kan man tilgå offentlige smittetal på sogneniveau med ledsagende Nedlukningsmekanismer, Nedlukningsbureaukratiske systemer og lokal etnificering, udskamning og splid.

https://www.berlingske.dk/samfund/ssi-offentliggor-ny-liste-nu-kan-alle-folge-smitten-helt-ned-pa

 

7. D. 15. april: Forstærket Nedlukning B

Fra dette vigtige SSI-link er der adgang til biostatens oversigt over detaljerede testjusteret incidens-tal for alle landets kommuner og sogne.

Disse tal, hvis grænseværdier faktisk ikke er særligt høje, afgør fra dag til dag, om kommuner og sogne skal Nedlukke AUTOMATISK, og dermed om børn og unge tvinges ud af deres skoleliv, og om alle mennesker skal udelukkes fra deres sociale sammenhænge.

Og jeg skal da hilse og sige, at selv om jeg bor i en kommune, som ikke er ekstra-Nedlukket, så er her totalt Nedlukket alligevel. Overalt er der test- og paskrav og folk med mundbind og alle mulige regler og man må ikke rejse til Hamborg osv.. Og nu venter vi altså blot på, at det næste tal forstærker den forstærkede nedlukning ved sin blotte forstærkede eksistens.

https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/opgoerelser-over-covid-19-incidenser-og-vaekstrater

 

8. D. 15. april: Tre erkendelser

Jeg har nu forstået følgende tre ting:

  1. Samfundet er socialismens fjende
  2. Individet er liberalismens fjende
  3. Forsamlinger er alles fjende

 

9. D. 18. april: Fra 870 og ”stigende” til 173 og faldende

Regeringen fremførte i slut-februar tallet 870 igen og igen. Det var ”eksperternes” estimat for antallet af corona-indlagte i midten af april. Regeringens medlemmer gennemførte en koordineret kommunikationsaktion under den ekstreme forsigtigheds herretegn overalt på de sociale medier, og Magnus Heunicke bekræftede tallets relevans løbende. F.eks. i DR Debatten en månedstid senere, hvor han nikkede ømt til den magtfulde RUC-matematiker Viggo Andreasens formaning om, at vi jo ikke var i medio-april endnu. Underforstået at vi skulle stadig lade de ”870” regerer. På det tidspunkt var SSI ganske vist ved at få kolde fødder, men Heunicke var tydeligvis domineret af 870-filosofien, dvs. den “ekstreme forsigtighed”. Og især venstrefløjens politikere var vanen tro helt oppe i det sprittede felt.

Regeringen henviste til den såkaldte Indsatsgruppe, som d. 22. februar vurderede…:

” (…) at der medio april vil være samlet set ca. 870 INDLAGTE med covid-19, som følge af den foreslåede nationale genåbning, der er vurderet af den matematiske modelgruppe, samt foreslåede den geografisk genåbning. Indeholdt i dette er også konsekvenserne af den nuværende åbning af 0.-4. klasse. De matematiske modeller bliver efter medio april meget usikre, men indikerer yderligere STIGENDE indlæggelsestal.” (mine versaler)

Og medio april er jo nu. Men er der så 870 indlagte? Nej, der er 173.

Og er tallet ”stigende”? Nej, det er faldende. Så åbnede man lidt mere og så kom påsken, og der var bål og brand. Intet skete. Tallene bare faldt og faldt. Jo mere man åbnede, desto lavere blev alle tal.

Men det betyder jo, at regeringen uden seriøs begrundelse har holdt samfundet lukket og test- og maske- og pas- og sogne-reguleret i månedsvis? Og det fastholdes endda. Altså uden grund! Er det ikke en skandale?

Indsatsgruppen, som altså var tallets kilde, er en del af det bureaukratiske og dybt indgribende ”Nationale Varslingssystem”. Gruppen består ifølge de officielle papirer af ”repræsentanter fra Sundheds-og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Justitsministeriet og Rigspolitiet. Finansministeriet og Erhvervsministeriet deltager som observatører i Indsatsgruppen”.

Dette organisatorisk komplekse varslingssystem, som også består af både Ekspertgruppen og Referencegruppen, spiller sammen med både Epidemikommission og Epidemiudvalg og dermed med det automatiske nedlukningssystem, der pt er i gang med at ødelægge samfundet.

Tilbage i foråret 2020 var SSI’s matematiske modelberegninger ligeså langt ude i skoven, som det altså også aktuelt er tilfældet.

Forsøget på at reducere samfundet til en matematisk model er nok den allerstørste trussel mod folkesundheden, man kan forestille sig.

Links:

SSI’s tal blev også diskuteret d. 14. april i en kritisk kronik i Politiken af professor Poul Erik Mouritzen og professor Kjeld Møller Pedersen: https://politiken.dk/debat/kroniken/art8169711/Beregningerne-af-antallet-af-indlagte-er-igen-og-igen-helt-sk%C3%A6ve.-Alt-for-pessimistiske.-Hvorfor-i-alverden-bliver-vi-ved-at-holde-samfundet-i-et-jerngreb-baseret-p%C3%A5-dem

Artikel i Indblik fra d. 16.april med fin link-historik: https://indblik.net/ssi-forudsaa-870-indlagte-i-dag-er-der-kun-185-det-er-skandaloest/

Link til de forskellige estimater/notater, d. 22. februar: https://sum.dk/nyheder/2021/februar/fagligt-grundlag-for-genaabning

 

10. D. 18. april: Tid til at nedklassificere?

Den mest effektive – og måske den eneste – måde, hvorpå man kan stoppe den aktuelle undtagelsestilstand, er ved, at Sundhedsstyrelsen nedklassificerer corona fra at være en alment farlig og samfundskritisk til blot at være en smitsom sygdom. Sker det, så falder man stort set ud af Epidemilovens og tilbage til Grundlovens og Sundhedslovens system.

Sundhedsstyrelsens magt fremgår af Epidemilovens §2, stk. 5, hvor stk. 2 og stk. 3 henviser til henholdsvis ”smitsomme sygdomme” og ”alment farlige sygdomme”:

”Stk. 5. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 2 og 3.”

Ifølge Sundhedsstyrelsen var coronaen i et helt år slet ikke ”alment farlig”. Det var derfor, at regeringen lavede sin haste-Nedlukning IMOD myndighedernes anbefaling d. 12. marts 2020. Men et helt år efter, d. 28. februar 2021, dvs. dagen før at den nye Epidemilov trådte i kraft, makkede Brostrøm endelig ret. Coronaen var nu ”alment farlig”. Havde han ikke gjort det, så var Nedlukningen aflyst.

Vurder selv, om coronaen lever op til definitionen i lovens §2:

”Stk. 3. Ved en alment farlig sygdom forstås en smitsom sygdom, der er særlig smitsom, har høj dødelighed eller kan give alvorlige eller varige skader, og som kan

1) medføre behandling, sygefravær eller rehabiliteringsforløb af langvarig karakter,

2) få så stor udbredelse, at sygdommen bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden, eller

3) give en særlig stor sygdomsbyrde, fordi der ikke findes effektiv forebyggelse eller behandling.”

Definitionen er ikke uden gummi, men jeg synes ærligt talt det er svært at klassificere coronaen som ”alment farlig” med dette udgangspunkt, hvilket jo også var Brostrøms oprindelige indstilling.

Så længe vi befinder os under Epidemilovens herredømme, så er der faktisk kun en eneste stopklods. Det er resterne af ”proportionalitetsprincippet” som står i §12, stk. 3, som lyder sådan her:

“Stk. 3. Enhver foranstaltning efter dette kapitel skal være nødvendig og så kortvarig som muligt og stå i rimeligt forhold til formålet med foranstaltningen. Den mindst indgribende og mest skånsomme foranstaltning skal anvendes, hvis denne er tilstrækkelig til at opnå formålet. Foranstaltninger skal ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningen.”

Det lyder jo godt, men ingen følger denne regel. Det skyldes, at Epidemilovens essens er undfanget og implementeret ved proportionalitetsprincippets eksplicitte modsætning, det såkaldte ”ekstreme forsigtighedsprincip”. Så “proportioner” ender i bedste fald som et instrumentelt og underordnet begreb.

Som sagt blev corona først alment farlig eller samfundskritisk dagen før, Epidemiloven trådte i kraft. Brostrøm var dog i tvivl, fremgik det efterfølgende, hvor han halvvejs truede med at nedklassificere igen. Måske er det ved at være tid til, at han får samfundet tilbage under Grundlovens og Sundhedslovens system?

Eller måske mener han, at vi skal forblive under hammeren? ”Måske for altid”, som Mette Frederiksen allerede i april 2020 udtrykte sin ørkesløse filosofi midt i makrelsalaten.

 

11. D. 18. april: Læringstests og smittetests

Den danske venstrefløj har med coronaen som anledning kastet sig ud i et generalopgør mod børn og unges liv, samvær og uddannelse. Det er meget mærkeligt, når man tænker på centrum-venstres humanistiske dannelsessyn efter 1945.

Hvordan kunne det ske? Ja, der er flere forklaringer, men jeg har en af dem her, tror jeg. Forklaringen hænger sammen med et skifte i SF’s og S’s syn på pædagogik og tests:

A. Læringstests

Tilbage omkring år 2000 var venstrefløjen kritisk over for eksaminer og testsystemer. Det ville forstærke uligheden, lød det, og det ville ødelægge skolens liv og praksis. Men i løbet af 00’erne ændrede man holdning. For Socialdemokratiets vedkommende fandt holdningsskiftet frem mod 2006, hvor man stemte for en skolereform, der lagde vægt på styring ved Nationale Tests.  Og i 2013 kom SF med på vognen. Herefter blev De nationale tests endda suppleret med et læringsmåls-system, hvor måle-tankegangen flød ind i dagligdagen og ind i sjælene som sådan.

På den måde ville man udrydde den sociale arv via en totalkontrol med pædagogikken. Det var ordet ”læring”, der skulle gøre arbejdet. Dermed kom ”tests” og ”statistisk lighed” i kontakt med hinanden i socialprofykalsens navn. Vi fik et opgør med ”det sociale”, som man udskiftede med ‘forebyggelse af det sociale’.

Det var den amerikanske økonom James Heckman, der svingede taktstokken i baggrunden. Konsekvensen var, at ”social arv” blev universaliseret og problematiseret for alle. Faktisk skrev vores nuværende undervisningsminister og forskningsminister en bog sammen om dette emne.

Venstrefløjen fastholdt dog sin tidligere af traditionelle eksaminer, som var for faglige og dannelsesagtige. Dermed erstattede man pædagogisk bedømmelse med statistisk bedømmelse. Man lavede altså et universaliseret test- og kontrolsystem uden om fagligheden. Herfra flød dataficeringen og disruptionen.

B. Smittetests

Og nu overføres logikken til et nyt område, nu med en anden slags ”tests”, nemlig smittetests.

Smittetest-systemet erstatter både den sundhedsfaglige undersøgelse og sundhedsvæsenets egne tests. Hele det smittestatistiske apparat flyttes – i et regelret opgør med myndigheder og faglighed – ud i samfundet og derfra ind i dagligdagen og i psyken, på en måde uden om sundheden selv, altså igen uden om det faglige.

Testene udføres ikke for at undersøge sygdom hos patienter, men for at undgå enhver risici for alle. Vi får dermed – igen – en universalisering og problematisering af alle. Igen ledsaget af dataficeret kontrol.

Og hvor de Nationale læringstests skulle gøre op med ‘pædagogikken’, som blev parkeret i et falmende skolens formål, så gør man nu op med ‘sundheden’, der parkeres i en ”Sundhedslov”, der bliver mere og mere rusten.

Og det nye navn for opgøret med samfundet er ”samfundssind”.

Det hele er det samme på en eller anden måde.

PS: Højrefløjen gik også i høj grad ind for nationale tests, men det var fordi, man gik ind for, at faglighed skulle forstås økonomisk. Det var slemt nok, men der var ikke tale om denne universalisering af opgøret med faglighed, som venstrefløjen kom til at stå for.

Jeg vedhæfter en fin analyse af Brian Degn Mårtensson, der reflekterer over lignende sammenhænge i perioden, blot mere overordnet, Indblik d. 13. april 2021.

For en interessant analyse af Socialdemokratiets skifte i 2000’erne, se også:  Gustafsson, L. (2012). “What did you learn in school? How ideas mattered for policy changes in Danish and Swedish schools 1990-2011”, ph.d.-afhandling, Aarhus: Institut for Statskundskab.

 

12. D. 18. april: Erhvervsministeriets regler for restaurationer

I forbindelse med den Forstærkede Nedlukning af restauranter og caféer har Erhvervsministeriet udfærdiget 9 tætskrevne sider om alle de store og små detaljer og regler, som de stakkels restauratører skal sørge for at overholde.

Her siver d. 12. marts 2020 videre ud i samfundet og Nedlukker det med regler helt nede i den sociale praksis. Det er en form for biopolitisk kunstværk.

Links:

Direkte link til de nye regler: https://em.dk/media/14181/retningslinjer-for-serveringssteder.pdf

Link til Erhvervsministeriets hjemmeside om sagen: https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/april/covid-19-her-er-de-opdaterede-retningslinjer-for-serveringssteder/

 

13. D. 19. april: Faglig opposition?

Professor i immunologi på Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan, mener, at man kan droppe mundbindet med det samme. Han siger følgende til TV2, d. 16. april:

”Af de tre ting på listen, er det klart mest sikkert at smide mundbindet. Man kan diskutere, om det overhovedet har nogen effekt. Og den effekt, man har kunnet dokumentere, er afhængig af smittetrykket i befolkningen. Rent sundhedsfagligt ser jeg ingen grund til, at vi ikke kan smide mundbindet med det samme, nu hvor vi er tæt på at have vaccineret alle over 70 år, som er gruppen, hvori 90 procent af alle covid-19-relaterede dødsfald er sket.”

Paludan har tidligere været fornuftens stemme, for derpå efterfølgende at tale ind i den biopolitiske diskurs, når det gælder. Man dagens udmelding står fint. I JP, d. 9. marts, har han også talt for fuld åbning af alle uddannelser. Han forbinder dog en sådan åbning med flere tests, men den går jo ikke. Det vil blot forstærke problemet. Faktisk blev den nuværende testfilosofi indført i direkte modstrid med myndighedernes anbefaling. Det kan man læse i Grønnegaards rapport. Paludan pendulerer mellem den gamle og den nye myndighedsstruktur – dvs. mellem proportioner og ekstremisme – men han gør egentlig en god indsats.

Samme dag, altså d. 16. april, var Sundhedsstyrelsen ude med det budskab, at smitten skam har været lav og under kontrol siden januar, og at den formodentlig vil falde yderligere i de kommende måneder. Men hvorfor så alle disse grundlovsbrud hver eneste dag og nu på fjerde for ikke at sige på fjortende måned? Og hvorfor reagerer partierne ikke på Brostrøms rolige melding, som jo går stik imod alle SSIs “matematiske modeller”?

Og få dage før, d. 10. april, fik vi oven i købet at vide, at det såkaldte ”coronapas” bestemt ikke er ynglet i Brostrøms dyrepark. Det er noget politikerne har fundet på, måtte vi forstå. Men det vil jo sige, at landets sundhedsmyndigheder på ingen måde kan anbefale de indgribende kontrolforanstaltninger, som er indført overalt i samfundet, hvor netop coronapasset spiller en central rolle? Så politikerne har igen handlet imod myndighedernes anbefaling?

Så sygdommen er under fuld over-kontrol, og vi kan smide mundbind og masker. Og coronapasset er bare en del af Socialdemokratiets Frihed=Overvågning-ideologi, som minder 100% om nemlig.com? Ja, Frederiksen har på en måde omdannet hele samfundet til et nemlig.com.

Men så er mit spørgsmål: Hvorfor nedklassificerer Brostrøm så ikke sygdommen, så den ikke mere er ”almen farlig? Kort sagt: hvorfor trækker han ikke stikket? Der er jo ikke mere nogen begrundelse for at opretholde den aktuelle klassifikation.

Links:

Paludan på Tv2: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-04-16-tre-ting-vi-mangler-svar-paa-hvornaar-kan-vi-komme-ud-i-nattelivet-paa-festival

Paludan i JP: https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12816889/professor-opfordrer-til-genaabning-af-alle-uddannelser/

Sundhedsstyrelsen om kontrol siden januar: https://www.berlingske.dk/samfund/sundhedsstyrelsen-smitten-har-vaeret-under-kontrol-siden-januar-og-den-vil

Sundhedsstyrelsen om coronapasset: https://www.berlingske.dk/danmark/sundhedsstyrelsen-coronapasset-er-en-politisk-beslutning

 

14. D. 20. april: Regeringen: Frihedsrettigheder gælder ikke

Regeringen lægger op til, at man kan forbyde folk at samles det ene og det andet sted. Det kaldes for ”tryghedsskabende opholdsforbud”. Der er høje straffe og vist nok også videokameraer osv.. Det hele er en del af justitsministerens Overvågning=Frihed-pakkefilosofi.

Både Amnesty International, og Institut for Menneskerettigheder er stærkt kritiske. Det samme er Venstre, LA, Enhedslisten og Radikale Venstre, fremgår det af Politikens reportage.

Men hvad siger landets justitsminister fra ½olketingets talerstol til kritikken?

Jo, han siger, at kritikken slet ikke gælder:

”Problemet er, at de frihedsrettigheder ikke er nogen, som er gældende. Det er nogle, man forestiller sig oppe i hovedet; som organisationer finder på, og som man gerne ville have skulle være der. Det er jo bare et politisk synspunkt.”

Så landets justitsminister mener ikke, at frihedsrettighederne gælder eller at de kan diskuteres med menneskerettighedernes fortalere og organisationer? Statens og samfundets hele fundament er jo i total opløsning.

Links:

Politikens dækning: https://politiken.dk/indland/art8164721/Ny-lov-kritiseres-for-at-begr%C3%A6nse-borgernes-frihedsrettigheder

Fra lovbehandlingen: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l189/index.htm

Høringssvar fra MS, Amnesty og Nyt Europa: https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L189/bilag/4/2360427.pdf?

 

15. D. 21. april: Hadet til pædagogik

Fra en artikel på Folkeskolen.dk kan man klikke sig videre til Undervisningsministeriets regler og “anbefalinger” for skolegang under den Forstærkede Nedlukning. Der er tale om dybt indgribende og detaljerede indgreb i pædagogisk og professionelt samvær, som er indsovset i procentsatser, smittekurver, zoom-møder, mundbind, samværsregler, coronatrivselspædagogik, automatiske nedlukningstrusler og testsystemer.

Der er seks tætskrevne sider, som vil gøre alle skoleledere og kommuner kulrede. Det hele minder om et lignende papir, som Erhvervsministeriet skrev til landets restauratører den anden dag.

På den måde siver nedlukningen ud gennem “åbningen” og videre ned i den sociale praksis, som dermed præges og efterhånden også defineres af Nedlukningens filosofi. Det startede allerede i 2020, men fra i dag forlænges, bekræftes og forstærkes det.

Links:

Aktuel artikel fra folkeskolen med links til nye regler: https://www.folkeskolen.dk/1870449/saadan-maa-skolerne-tolke-80-procents-fremmoede

Analyse af forårets regelsæt (2020): http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smitteskolen vasker hænder (april 2020): http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Analyse af efterårets regelsæt: http://www.thomasaastruproemer.dk/to-biopolitiske-breve-til-skoler-og-foraeldre.html

Undervisningsministeren er vild med Automatisk Nedlukning: https://www.folkeskolen.dk/1870686/ministeren-automatisk-nedlukning-skal-sikre-forudsigelighed

 

16. D. 21. april: Amerikansk kritik af Nedlukningens ideologi

Her er en interessant kritisk analyse af det, som i artiklen omtales som “Fauci’s silence”, en “tavshed” som bunder i en Lockdown-ideologi, som selv har rødder i aktivistisk forskning tilbage i 1990’erne, og som ifølge forfatteren, redaktør og økonom Jeffrey Tucker, ikke har nogen seriøs effekt andet end at ødelægge menneskelig frihed.

Faucis tavshed vedrører en høring i senatet, hvor han ikke kunne forklare, hvorfor bl.a. Texas, hvor man har levet normalt i seks uger og ikke har set stigende biopolitiske kurver, mens andre stater, hvor der er Nedlukning, kæmper med deres matematiske modeller og vindmøller.

Tuckers refleksion er inspireret af videnskabsteoretikeren Thomas Kuhns teori om videnskabelige paradigmer.

Analysen optræder i regi af American Institute for Economic Research, en liberal tænketank, der minder om vores hjemlige CEPOS. Også brede kredse i CEPOS har været kritiske over for Nedlukningen. Det har CEPOS’ gamle parti, LA, derimod ikke. LAs ordfører Henrik Dahl var og er en af de helt førende Nedlukningsideologer, som slet ikke kan få nok af epidemilove, vaccinepas, Imperial Collage og alt det andet.

Dahl har i dag – i samarbejde med selveste M. Messerschmidt – kastet sig over en kritik af noget, de kalder for “aktivistisk forskning”, selvom Nedlukningen, ifølge Tucker, altså selv bygger på en form for aktivisme. Tuckers analyse er nuanceret og historisk, hvilket man ikke kan sige om Dahls og Messerschmidts indlæg.

Men Dahl fremfører sin aktivisme som ren objektivitet, mens han beskylder seriøse forskere for aktivisme, selvom de på sin vis erklærer deres holdninger helt åbent. Holdninger og politik og videnskab kan ikke adskilles så simpelt, som Dahl lægger op til. Det fører til en uniformering af videnskaben, ligesom Nedlukningen fører til en uniformering af det sociale liv.

På den måde har LA udspillet sin rolle og betydning i samfundet, både for så vidt angår forsvaret for liberale værdier og hvad angår det forskningspolitiske. I stedet er partiet blevet fortaler for et totalitært opgør med Grundloven og for en skjult videnskabelig aktivisme.

Link til Tuckers analyse: https://www.aier.org/article/the-lockdown-paradigm-is-collapsing/

 

17. D. 23. april: Tavshed

Torsdag d. 22. april behandlede Folketinget et borgerforslag om at stille Mette Frederiksen for en rigsret. Noget af en sag, skulle man tro?

Følgende partier stemte for: V, K, DF, NB, LA

Dvs. næsten halvdelen af tingets medlemmer.

Ok, tænker jeg så, det må jeg hører noget mere om på de store analoge flader. Jeg tænder for 21-nyhederne på DR. Ikke et ord. Så tænder jeg for 22-nyhederne på TV2. Heller ikke et ord. Så tjekker jeg dagens Politiken. Heller ikke noget (bortset fra en meget kort ritzau-notits)

Tavshed!

Ingen omtale, ingen undersøgelse og ingen interviews. Og vi snakker altså om en situation, hvor næsten halvdelen af Folketingets medlemmer har stemt for at indlede en rigsretssag mod statsministeren.

Jeg glæder mig til at læse udskrifterne fra diskussionerne på Folketingets hjemmeside.

Det hele minder mig lidt om dengang, hvor 40.000 lærere demonstrerede imod Corydons skolereform og Lockdown, undskyld ”Lockout”, på Christiansborgs slotsplads. Dagen efter bragte Politiken et billede af sangerinden Nabihas nye krøller på avisens forside!

Dagens forside i Politiken? ”Succesfuld kunstner er betaget af divaer, men føler sig ikke som en”.

 

18. D. 23. april: Fra Frihed til Algoritme

Filosofi nr. 1:

Først gav kongen al magt til folket, som havde forsamlet sig. Vi fik frihedsrettigheder.

Så gav folket magten til Folketinget med fuldt intakte frihedsrettigheder. Vi fik demokrati.

Det blev ordnet i en Grundlov.

 

Filosofi nr. 2:

Så gav ½olketinget al magt til regeringen. Vi fik Nedlukning. Alle ting skiftede farve.

Det blev ordnet i en Hastelov.

 

Filosofi nr. 3:

Så gav regeringen al magten til statistikken. Nedlukningen omdefinerede sundhed til grafer og tabeller i mange lag. Vi fik verdens største testsystem i statistisk realtid.

Det blev ordnet i en epidemilov med tilhørende statistikker og bureaukratiske systemer.

 

Filosofi nr. 4:

Så gav statistikken magten til matematikken. Herfra defineres og kontrolleres alle folkets bevægelser og regler, f.eks. om bordbestilling og personalemøder. Vi fik Forstærket Nedlukning.

Alternativet til Nedlukning var nu Forstærket Nedlukning.

Statistikken blev radikaliseret til ”beregninger” og pas-systemer.

Alle rettigheder og alt socialt liv er nu omdannet til ”beregninger”.

Det blev ordnet i en ”genåbning”.

 

Filosofi nr. 5:

Om lidt giver matematik- og statistikmaskinen magten til algoritmen. Vi får en syntese mellem teknificeret globalisering og social kontrol.

Det bliver snart ordnet.

 

Filosofi 2-5:

Derved ophører både stat og folk og folketing og rettigheder med at eksistere.

Frihed bliver noget med at få lov til at drikke fadøl i matematiske ”åbninger”.

Alle afvigelser bliver til “coronarelaterede” lovbrud med dobbelt straf. Når alt bliver “dobbelt straf”, så bliver der ingen “normal straf”.

Det kaldes også for “epidemikontrol” og for “samfundssind”.

 

19. D.. 23. april: Indfødsret og epidemikontrol

A.

Det er nu blevet særdeles vanskeligt for folk med udenlandsk baggrund at få borgerrettigheder i Danmark.

Derimod er det blevet særdeles let at fratage indfødte danske statsborgere deres hårdt tilkæmpede borgerrettigheder.

På den måde ender vi alle som udlændinge, som smittebærere uden land.

Det giver en helt ny form for solidaritet. Jeg drikker en cola sammen med en landsforvist afrikaner i en matematisk åbning. Vi tager hinanden i hånden, før vi går hver til sit i hver vores rettighedsløse land.

Han SKAL rejse. Jeg FORBYDES at rejse.

B.

Hvis en udlænding vil have statsborgerskab, skal vedkommende kende til “danske værdier”. Det må være værdier som samfundssind, epidemikontrol, overvågning, forsamlingsforbud, udskamning og had til fortiden.

Det er “hygge”.

https://uim.dk/filer/nyheder-2021/aftale-om-indfodsret.pdf

 

20. D. 24. april: Myndighedernes anbefalinger

A. Sundhedsmyndighedernes anbefalinger siden marts 2020:

Imod Nedlukning

Imod grænselukning

Imod test af folk uden symptomer

Imod masker

Imod coronapas

 

Filosofi: Proportions princip

Politik: Demokratisk stat-Grundlov

 

B. Regeringens politik, som endda hævdes at basere sig på ”myndighedernes anbefaling”:

Nedlukning

Grænselukning

Kæmpe testsystem

Masker

Coronapas

 

Filosofi: Ekstremistisk princip

Politik: Biostat-Epidemilov

 

21. D. 24. april: Kontroversiel amerikansk analyse af mundbind

Jeg er faldet over en artikel i Science Direct af den amerikanske fysiolog Baruch Vainshelboim. Artiklen samler op på forskningen om mundbind. Vainshelboim kan ikke finde nogen dokumenteret effekt. Derimod finder han en ret omfattende liste af både medicinske, psykologiske og filosofiske ulemper.  Artiklen blev oprindeligt publiceret d. 22. november 2020 i Medical Hypothesis, vol. 146. Dens analyse viste sig at være meget kontroversielle, hvilket jeg vil omtale til sidst.

Artiklens synspunkter minder stærkt om den danske Sundhedsstyrelses synspunkter, som stod i et notat fra august 2020. Heller ikke Sundhedsstyrelsen fandt nogen evidens eller dokumentation for nytten af mundbind, tværtimod pegede både to Cochrane-reviews og en meget omtalt dansk undersøgelse på manglende effekter. Derimod var der også her mange ulemper. Endelig understøttes Vainshelsboims konklusioner af et helt nyt tysk studium fra d. 20. april 2021.

Lad os se på Vainhelsboims artikel:

 

A. Artiklens formål og coronaens farlighed

Vainshelboim erklærer følgende formål:

“The current article reviews the scientific evidences with respect to safety and efficacy of wearing facemasks, describing the physiological and psychological effects and the potential long-term consequences on health.”

Ifølge Vainshelboim var coronaens farlighed oprindeligt overestimeret til en IFR-dødelighed på 2,9, selvom det reale tal kun er på omkring 0,1:

“This was confirmed by the head of National Institute of Allergy and Infectious Diseases from US stating, “the overall clinical consequences of COVID-19 are similar to those of severe seasonal influenza””.

Og videre hedder det om dem, der er i risiko for at dø af corona:

“The majority of deaths were among older and chronically ill individuals, supporting the possibility that the virus may exacerbates existing conditions but rarely causes death by itself”

Så der er altså ifølge Vainshelboim ikke tale om en specielt farlig sygdom.

 

B. Maskernes effekt

Desuden får vi at vide, at masker kan ikke stoppe corona, fordi virussen rent fysisk er for lille:

”Due to the difference in sizes between SARS-CoV-2 diameter and facemasks thread diameter (the virus is 1000 times smaller), SARS-CoV-2 can easily pass through any facemask “

Masker har altså ingen effekt. Det var faktisk også WHO’s synspunkt får vi at vide:

” In early publication the WHO stated that “facemasks are not required, as no evidence is available on its usefulness to protect non-sick persons”.

Denne konklusion understøttes ifølge Vainshelboim af en række undersøgelser, som man kan tilgå i artiklens noteapparat. Den understøttes som nævnt også af to store cochrane-reviews og af en dansk undersøgelse. Jeg kan ikke helt gennemskue om Vainshelboim henviser til disse undersøgelser.

 

C. Sundhedsmæssige konsekvenser

Dertil opregnes en række undersøgelser, som understreger forskellige psykologiske og sundhedsmæssige ulemper ved masker. Blandt andet fremhæves maskens ”dehumaniserende effekt”. Der sker i følgende passage, hvor man godt kan mærke, at Vainshelboim, som ellers er forsker ved Stanford University, så vidt jeg har kunnet google mig til, har en filosofisk baggrund:

“Psychologically, wearing facemask fundamentally has negative effects on the wearer and the nearby person. Basic human-to-human connectivity through face expression is compromised and self-identity is somewhat eliminated [47][48],[49]. These dehumanizing movements partially delete the uniqueness and individuality of person who wearing the facemask as well as the connected person [49]. Social connections and relationships are basic human needs, which innately inherited in all people, whereas reduced human-to-human connections are associated with poor mental and physical health [50][51]. Despite escalation in technology and globalization that would presumably foster social connections, scientific findings show that people are becoming increasingly more socially isolated, and the prevalence of loneliness is increasing in last few decades [50][52]. Poor social connections are closely related to isolation and loneliness, considered significant health related risk factors [50][51][52][53].”

Vainhelsboim har også undersøgt maskernes langsigtede effekter for sundheden. Han konkluderer, at maskerne har ”devestating health consequences”, og han tænker her både på fysisk og mental sundhed.

(En faktatjek-artikel fra Snope.com – jvf. link-listen – angiver ovenstående citat, som jo ellers er fuld med referencer, som “an insult to both empirical data and scientific research”, og Snope.com fjerner endda citatets referencer! Men den konklusion siger mere om faktatjekkerne end om Vainhelsbiom. Det er netop mainstream-virologien, som i under Nedlukningen får videnskabelige problemer med dens manglende sans for psykologiske, politiske og filosofiske problemstillinger.

Snope.com kritiserer også, at Vainhelsboim er fysiolog? Men hvorfor skulle det dog være et problem? På den måde bliver kritikken af kritikken ideologisk. Endelig fremfører Snope.com, at artiklen har været publiceret i et tidsskrift, som i visse sammenhæng er kritisk overfor fagfællebedømmelsesinstitutionen. Der skydes med andre ord efter budbringeren. Jeg kender ikke til det konkrete tidsskrift, Medical Hypothesis, men for det første gengives artiklen i seriøse forskningsdatabaser, og for det andet er det helt klart vigtigt, at der findes gode tidsskrifter uden peerreviews, eftersom fagfællebedømmelser godt kan have en tendens til at forstærke normalvidenskabelige metoder og begreber. De største ånders arbejde var aldrig godkendt i en fagfællebedømmelse, for nu at sige det på den måde. Og virologien er pt ikke i en normalvidenskabelig tilstand, eftersom dens genstandsområde via Nedlukningen er udvidet til hele samfundet.)

 

D. Konklusion

Her er et uddrag fra artiklens konklusion:

“The existing scientific evidences challenge the safety and efficacy of wearing facemask as preventive intervention for COVID-19.

The data suggest that both medical and non-medical facemasks are ineffective to block human-to-human transmission of viral and infectious disease such SARS-CoV-2 and COVID-19, supporting against the usage of facemasks.

Wearing facemasks has been demonstrated to have substantial adverse physiological and psychological effects. These include hypoxia, hypercapnia, shortness of breath, increased acidity and toxicity, activation of fear and stress response, rise in stress hormones, immunosuppression, fatigue, headaches, decline in cognitive performance, predisposition for viral and infectious illnesses, chronic stress, anxiety and depression.

Long-term consequences of wearing facemask can cause health deterioration, developing and progression of chronic diseases and premature death”.

 

F. Facebook og twitter og faktatjeks

Artiklen har været blokeret af både twitter og facebook, som henviser til diverse faktatjeks, jvf. materialet under ”links”. Jeg er jo ikke ekspert som sådan i masker og virusser, men jeg kan da i al fald se, at de tre ”tjeks”, jeg har fundet, har en meget svingende kvalitet, som slet ikke yder artiklens spørgsmål retfærdighed. Stanford University’s medicinske fakultet har desuden været ude med en officiel erklæring, der siger, at universitetet ligefrem ”strongly supports the use of face masks”, og at Vainhelsboim ikke var ansat ved Stanford, da artiklen blev skrevet, hvilket ellers fremgår af publikationen. Og det lyder jo også underligt.

Det hele er lidt svært at gennemskue, men nu har jeg i al fald fremlagt diskussionen, og på mig virker det som om, at Vainhelsboim har nogle vigtige pointer, som vel at mærke ligger i forlængelse af flere andre studier, og som endda inddrager bredere videnskabelige emner end smittestatistikker.

Endelig virker det meget dårligt, at et forskningsinstitut, her Stanford Medicine, som sådan går ud og støtter specielle statslige teknikker. Det vil jo svare til, at DPU i Danmark officielt støttede skolereformen og Synlig Læring.

 

Links:

Link til selve artiklen: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987720333028?via%3Dihub&

Samme artikel findes i det amerikanske sundhedsvidenskabelige forskningsbibliotek: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/

Link til analyse af Sundhedsstyrelsens mundbinds-notat: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-70-d-26-oktober-sundhedsstyrelsens-mundbindsbegrundelser.html

Link til fagfællebedømt analyse af tyske forskere fra d. 20. april 2021, der understøtter Vainhelsboims konklusioner:  https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm

Facebook blokerede min deling af artiklen med henvisning til dette noget overfladiske fakta-tjek-indlæg: https://www.thequint.com/news/webqoof/misleading-anti-mask-study-shared-to-claim-masks-dont-prevent-covid-19?

Et privat bioteknologisk firma med åbenlyse interesser i coronaen har lavet et lignende ”tjek”, som bl.a. forveksler IFR og CFR og som slet ikke forholder sig til artiklens argumentation: https://www.amgenbiotechexperience.com/seeing-not-necessarily-believing

Endnu et “faktatjek”, som jeg også omtaler ovenfor, finder man på hjemmesiden Snope.com: https://www.snopes.com/fact-check/stanford-nih-mask-study/?utm_campaign=Snopes+Debunker+-+Wednesday%2C+April+21%2C+2021+-+Did+A+&

Også twitter har blokeret for artiklen, hvilket omtales i dette link fra en konservativ amerikansk tænketank: https://americanconservativemovement.com/2021/04/17/stanford-study-quietly-published-at-nih-gov-proves-face-masks-are-absolutely-worthless-against-covid/ 

En tanke om “Isolerede tanker 8, d. 10. – 24. april

  1. Mange tak for denne grundige gennemgang af udviklingen i regeringens totalitære samfundsmodel, Rømer. Burde være obligatorisk læsning for samtlige danskere, efter min mening.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.