Isolerede tanker 9, d. 24. april – d. 8. maj

1. d. 24. april: Forstærket Nedlukning af kulturen

Først kom Erhvervsministeriet med 9 tætte sider med regler for restaurationer.

Så kom Undervisningsministeriet med 6 tætte sider med regler for folkeskolen.

Og nu har vi fået Kulturministeriets 53-sider lange og detaljerede regelsæt for afholdelse af kulturarrangementer. Det gælder også for spejderlejre.

Det hele går under nysprogs-termen “Genåbning”, som betyder, at Nedlukningen siver gennem en matematisk “åbning” ud i alle aspekter af samfundet, hvor al spontanitet og forsamling bureaukratiseres og ødelægges.

Kort sagt: Genåbning = Forstærket Nedlukning.

Links:

Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/ekspertgruppe-har-afleveret-anbefalinger

Direkte link til regelsættet: https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/2021/Afrapportering_fra_ekspertgruppen_om_afholdelse_af_stoerre_arrangementer_og_forsamlinger.pdf

 

2. d. 24. april: 108 milliarder kroner?

For tiden foretages der næsten 600.000 tests om dagen. Det er et svimlende tal, som holder samfundet i et statistisk og matematisk jerngreb.

Men hvad koster det egentlig? Her er lidt hurtige amatøragtige overslag i runde tal.

Lad os sige at én test koster 500kr med det hele, materialer, løn, husleje osv… Jeg har hørt både højere og lavere tal. Men altså 500kr.

På én enkelt dag bruges der derfor 600.000 x 500kr.

Det giver 300.000.000kr. Altså 300 mio. kr om dagen.

På en måned giver det rundt regnet 9 mia kr. På en måned!

På et år giver det 108 mia. kr.

Hele det danske sundhedsvæsenet koster 170 mia. kr. om året.

Så udgiften til tests svarer til ca. 65% af udgiften til hele det danske sundhedsvæsen?

Det er rystende tal. Penge ud af vinduet. Men til gengæld giver det biostaten 100% kontrol med selv den mindste matematiske Forstærkede Nedlukning, fra spejderlejre til alt det hele og resten.

Det er dyrt at skifte politisk system. Men det er uden tvivl en god investering for det nye system.

Og så snakker vi ikke om, hvad Nedlukningen ellers har kostet.

 

3. d. 27. april: Billede af isolerede skolelever

Jeg mangler ord, når jeg ser på billedet på nedenstående facebookopslag fra Risingskolen.

Men det kaldes “genåbning”.

Skolen skriver om sig selv på dens hjemmeside: “Risingskolen – den skole i Danmark hvor man lærer mest”.

Her bliver alle elever “så dygtige de kan”. Det er skolereformens og biostatens yderste konsekvens.

https://www.facebook.com/OfficiellesideRisingskolen/posts/1465206330500913

 

4. d. 28. april Nedlukningen, et brud med Grundlovens §79?

Uddrag fra kapitlet om forsamlingsfrihed i min bog om coronaen:

Jens Ole Rytter skriver i sin bog ”Individets grundlæggende rettigheder”, at “forsamlinger” skal forstås bredt og ikke kun som politiske forsamlinger. Rytter skriver følgende på s. 349, hvor han angiver ”forsamlingsfriheden” som et helt selvstændigt felt:

”Kravet om et ytringsformål forekommer dog principielt problematisk. Forsamlinger med et (politisk) ytringsformål ligger selvsagt i kernen af forsamlingsfrihedens ide og nyder derfor i et demokratisk samfund en særlig beskyttelse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at forsamlinger uden et ytringsformål – f.eks. et møde i en skakklub eller en strandfest – skal holdes uden for beskyttelsen. Forsamlingsfriheden tjener ikke alene hensynet til ytringsfriheden og den demokratiske proces. Den er også en personlig frihedsrettighed med selvstændig værdi for individets udfoldelse, samt en nødvendig forudsætning for en effektiv udøvelse af foreningsfriheden.”

Så §79 er en “forudsætning” for foreningsfrihed og har en “selvstændig værdi” udover og under ytringsfriheden.

Denne brede og grundlæggende forståelse af “forsamlinger” deles af alle de statsretlige jurister, som jeg har læst, dvs. Poul Andersen, H. Zahle, Jens Elo Rytter, Alf Ross og Jørgen Aalbæk Jensen.

Hvis det passer, så er Nedlukningen som sådan et brud med Grundlovens §79.

 

5. d. 28. april: Proportionalitetsprincip

Ifølge professor Frederik Waages bog “Forfatningsret” fra 2019, der handler om Grundloven, er “proportionalitetsprincippet” blandt de mest centrale retsgrundsætninger for statens offentlige forvaltning og styre. Det kan man læse om på s.33.

Men nu er problemet så, at staten med Nedlukningen netop forlod “proportionalitetsprincippet” til fordel for et “ekstremt forsigtighedsprincip”. Dermed brød regeringen med en central retsgrundsætning.

Og det nye ekstremistiske princip står der ikke noget om i Waagens lærebog.

Med dette revolutionære afsæt omformede man hele statens begrebsmæssige struktur, fordi det nye “ekstreme” princip kunne underminere og udrydde Grundlovens §79 og dermed potentielt også frihedsrettighederne som sådan.

Resten er historie, som fortsat skrives.

Reference:

Frederik Waage (2019). “Forfatningsret – tekster, opgaver, materialer”, 2. udgave, Karnov.

 

6. d. 29. april: Mette Frederiksen i oktober 2019

D. 10. oktober 2019 annoncerede Mette Frederiksen via dette facebookopslag regeringens grundlæggende filosofi; en filosofi som har præget både børnepolitikken, uddannelsespolitikken og ikke mindst sundhedspolitikken, og nu også samfundet som sådan. Frederiksen siger:

”Det, der driver mig som statsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov for eller lyst til”.

Den totale profylakse uanset….

Citatet støttes op af justitsministeren, som mener, at mere overvågning fører til mere frihed. Til gengæld støttes det ikke af landets jurister, fremgår det af dagens Berlingske, hvor især Jens Elo Rytter er kritisk.

Det er dangerous business.

https://www.facebook.com/socialdemokratiet/posts/10156606879293030

 

7. d. 30. april: Babytests i Gentofte

I Gentofte vil man nu teste babyer for at undgå at slå sig på den Automatiske Nedluknings biopolitiske indikationssystem.

https://www.tv2lorry.dk/…/smitten-stiger-i-gentofte-nu…

 

8. Martin A. Hansen om Grundloven

Forfatteren Martin A. Hansen skrev følgende om Grundloven i en tekst, som er udgivet i 1957, men som bygger på et foredrag til nogle skoleelever fra 1942:

“Den bedste og dyreste lov, vi har, hedder Grundloven. Navnet fortæller, at den er grunden, stenene, cementen, fundamentet under lovenes hus.

Hvis Grunden skrider under huset, er det galt fat. Hvis Grundloven bliver taget fra os, hvis den bliver sat ud af kraft, eller hvis vi selv svigter og glemmer den, så mister vi noget af det kostbareste og værdifuldeste, som vi danske ejer.

Derfor skal I lære at forstå, hvad Grundloven betyder for os alle.

Hvad der rammer Grundloven, rammer jer selv. I skal ikke høre efter dem, som i denne tid vil fortælle, at Grundloven ikke dur, at den er skadelig. Hvis Grundloven skulle føre til misbrug, er det nemlig ikke dens skyld, så lever de nemlig ikke efter dens ånd og mening” (Hansen 1957, s. 52)

Martin A. Hansen forbinder i samme tekst Grundloven til Jyske Lov fra 1241 og videre til vikingetidens og den tidlige middelalders Ting-steder, hvor kongerne ikke spillede nogen særlig rolle. Den efterfølgende enevælde fastholdt, ifølge Hansen, den folkelige forbindelse, og muliggjorde både en borger- og en bondestand, som senere kunne formidle mere moderne demokratiske ideer. Men ånden i de tidligste Ting-demokratier blev videreført.

Her er Hansen på linje med statsforfatningsmanden, Alf Ross, som taler om, at dansk demokrati er en syntese af dansk urdemokrati og moderne stænder, dvs. af konge og folk. For Hansen er konge og folk uadskillelige dele af det danske demokrati, hvilket jo også fremgår af Grundloven.

Martin A. Hansen sætter det hele i modsætning til Romerretten og dennes forbindelse til de moderne revolutioner. Det var også denne modsætning, som udgjorde en del af baggrunden for EU-modstanden i sin tid.

På den måde får Danmark (og England og de andre nordiske lande) et særligt fundamenteret demokrati, nemlig “folkestyret”, som er mere solidt end de syd- og centraleuropæiske systemer.

Martin A. Hansen var selv modstandsmand og er kendt for den pædagogiske roman “Løgneren” fra 1950. Han inspirerede ikke mindst den radikale Ole Vig Jensen, som var undervisningsminister i 1990’erne. I dag er der absolut ingen sammenhæng mellem de radikale og arven fra Martin A. Hansen, som jeg ser det. Måske hos Martin Lidegaard? Men Hansens fine drøftelser er også hjemløse i de andre partier, så det er lidt sørgeligt. Men i 1940-50’erne var Hansen en litterær og historisk personlighed, som var elsket bredt.

Han formåede, som jeg ser det, at forene temaer fra både Søren Kierkegaards og Grundtvigs filosofi, hvilket gav hans digtning en stor filosofisk og historisk kraft.

Reference:

Martin A. Hansen: “Af Folkets Danmarkshistorie”, Gyldendal, 1957.

Fra efterskriftet: Teksten er fra “et foredrag om Jyske Lov, som Martin A. Hansen i 1942 holdt for de ældre klasser ved den skole, hvor han virkede som lærer”.

Martin A. Hansen døde i 1955, så bogens essays er samlet af hustruen Vera Hansen og litteraten Ole Wivel.

  1. Jeg fandt bogen i en gratis-bunke på Vejle Museum. Og det var lidt “sjovt”, eftersom jeg netop nu sidder og arbejder på en Grundlovsanalyse af Nedlukningen i marts 2020.

PSS. Inde i bogen lå der et brev, dateret d. 6. oktober 1990, fra Martin A. Hansens søn, Hans Ole Hansen, som drøfter det store Kongernes Jelling-projekt, som tog form i løbet af 1990’erne. Hans Ole Hansen var selv en fremtrædende arkæolog. Det er en slags positiv social arv.

 

9. d. 3. maj: Danskere og indvandrere

Jeg har nu forstået, at der er forskel på folk, og at biopolitikken har en særlig paradoksal etnificerende effekt, som kræver nærmere undersøgelser ved lejlighed:

Hvis man er født i Danmark, så må man ikke give hånd. Men hvis man gerne vil bo i Danmark, så skal man give hånd, endda til borgmesteren.

Hvis man er født i Danmark, så skal man bære et dække for ansigtet. Men hvis man gerne vil bo i Danmark, så må man ikke have dække for ansigtet.

Hvis man er født i Danmark, så må man ikke rejse nogen steder. Men hvis man gerne vil bo i Danmark, så skal man som regel rejse væk.

Hvis man er født i Danmark, så hører man til i en kommune. Hvis man er født i udlandet, så hører man til i et sogn.

Spørgsmålet er, om Nedlukningen står i en form for forbindelse til 9/11-2001?

 

10. d. 4. maj: Coronapasset: Forstærket nedlukning

Af BT’s fremstilling af nattens genåbnings-forhandlinger fremgår det, at stort set alle ”genåbninger” er knyttet til en forlængelse og udvidelse af corona-passets gyldighedsområde og effekt. Passet funderes nu frem til d. 1. september og kommer til at gælde meget bredt i samfundet.

Dette pas var regeringens og venstrefløjens helt centrale krav i forhandlingerne, står der, og efter lidt pusten i ballonen lagde de borgerlige sig atter ned som dikkende lammehaler i Frederiksens koncern. Ordet “coronapas” optræder hele 28 gange i den 5 sider lange aftaletekst.

Men hvorfor er regeringen så stålsat på at fastholde coronapasset?

Jo, det er fordi, at dette krav vil tvinge folk ind i testmaskineriet, dvs. i verdens største testmaskine, som dermed kan generere endnu mere realtidsdata, som kan fundere de mange grundlæggende biopolitiske processer. Vi vil ende med måske 1.000.000 tests om dagen.

Desuden tvinges folk nu til at blive testet flere gange om ugen i lange køer for at deltage i samfundet. Det gider ingen i længden, og dermed vil coronapasset udvikle sig til et vaccinepas, en de facto tvangsvaccine.

Det dybt radikaliserede NetCompany står for det datatekniske.

Denne syntese mellem pas og test og data er sammen med det Automatiske Nedluknings-system biostatens motor, og denne motor er forstærket med nattens forhandlinger. Det hele udspilles under herretegnet ”genåbning”.

Ny Borgerlige er det eneste parti, som gør deres pligt i denne sag, nemlig at forlade forhandlingerne, som de facto bekræfter og udvider hele Nedlukningens filosofi og effekt.

Links:

BT’s reportage: https://www.bt.dk/politik/drama-i-nat-saadan-sloges-politikerne-om-genaabningen

Den nye aftale: https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-6.-maj-2021-ENDELIG.pdf

Justitsministeriets pressemeddelelse: https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/ny-aftale-om-yderligere-genaabning/

 

11. d. 6. maj: Opgøret med velfærdssamfundet

Regeringen er i realiteten ligeglad med sygdommens konkrete udvikling og med samfundets lov og praksis. Frederiksen vil I STEDET FOR have noget, hun kalder “epidemikontrol”. Og hun kæder sin epidemikontrol direkte sammen med digitalt coronapas, automatiske nedlukninger og verdens største testsystem. Denne biopolitiske og totalitære sammenkædning understøttes af hendes dybt radikaliserede “eksperter” og af vinklingerne i førende aviser.

Dette opgør med hele velfærdsstatens frihedssammenhæng, dvs. hele syntesen mellem bonde og arbejder, kaldes endda “tryghed” og “frihed”.

Opgøret med samfundets grundlæggende filosofi har et navn. Det hedder “samfundssind”.

Hvorfor er hun på fri fod? Jeg forstår det ikke.

 

12. d. 7. maj: Borgerforslag mod coronapas

Jeg har underskrevet dette borgerforslag om at afskaffe coronapasset, og jeg opfordrer alle andre til at gøre det samme.

Underskriftsindsamlingen er initieret af lægen Søren Schifter d. 2. maj, og den understøttes af Kim Warming, som er overlæge i Aalborg, af en Niels Jacob Bundgaard Nielsen, som jeg ikke kender, samt af økonomen Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet.

Både Schifter og Warming og Bjørnskov har vundet samfundsmæssig hæder ved adskillelige modige og selvstændige indlæg, der alle understøtter sundhedsfaglig og samfundsmæssig proportionalitet imod den ekstreme forsigtigheds ideologi.

Borgerforslaget har i skrivende stund fået 17750 underskrifter. Får det 50.000 signaturer, bliver det behandlet i Folketinget. Det er vigtigt med dette pres, fordi flere partier faktisk er ret kritiske overfor coronapasset, selvom de altså har stemt for det alligevel.

PS: Jeg vil sige, at der også eksisterer en tidligere underskriftsindsamling, som blev oprettet d. 25. marts, og som nogen måske allerede har underskrevet. Men man skal lige huske at skrive under på det nye også, som er mere grundigt formuleret, og som efter min vurdering har bedre chancer for at nå de 50.000 underskrifter.

 

13. d. 7. maj: Møde om coronapasset

Der er møde i den forstærkede nedlukningskreds her til formiddag, rapporterer tv2. Det handler om coronapasset:

De Radikale og Enhedslisten vil gøre coronapasset mere “smidigt”, fremgår det. Det svarer til at konsolidere og udvide dets effekt. Disse to partier har i nu over et år, ikke mindst via deres sundhedspolitiske ordførere, Stinus Lindgreen og Peder Hvelplund, fuldstændigt mistet deres politiske relevans i samfundet. Efter min mening er de totalitære.

Venstre går også ind for coronapas, blot i nogle andre sammenhænge, fremgår det; f.eks. på natklubber eller store koncerter, hvor vi “gnider os op og ned af hinanden”, som ordføreren poetisk udtrykker det. Det minder om, når Grundlovens historisk-poetiske “at samle sig” bliver til undtagelsestilstandens “klumper” eller “bobler”.

Der er med andre ord fuld politisk tilslutning til selve princippet, som dermed forstærkes i overensstemmelse med regeringens ideologi.

V, EL og RV er mellemlederkontorer i den ekstreme forsigtigheds koncern.

Så er det noteret.

De andre partier er ikke interviewet, men de bekræfter formodentlig dette billede i forskellige varianter.

Det er stadig kun Ny Borgerlige, som har vist mod og mandshjerte nok til at forlade Mette Frederiksens samfundsvision.

 

14. d. 8. maj: Hvor høj er positivprocenten?

Der laves ca. 200.000 pcr-tests om dagen i runde tal. Man finder ca. 1000 smittede. Den officielle fortælling er så, at vi får en positivprocent på ca. 0,5.

Men er det korrekt? Det ser ikke sådan ud, hvis man ser på nogle nye tal fra SSI. Her i runde tal:

Man laver – udover de 200.000 pcr-tests – ca. 400.000 lyntests om dagen. Her fandt man i hele uge 17 ca. 2000 smittede, dvs. ca. 300 om dagen.

Næsten alle disse 2000 lyntestede personer (92%) blev efterfølgende pcr-testet. Ca. 800 ud af disse viste sig her at være falsk-positive. Resten, dvs. ca. 1200 af de 2000 positive lyntests, var også positive ved pcr-testen, dvs. ca. 200 om dagen.

Disse 200 lyntests indgår vel at mærke direkte i pcr-statistikken, fordi næsten alle jo blev pcr-testet kort tid efter.

Det vil sige, at der i alt udføres ca. 600.000 tests om dagen. Man finder her i alt 1000 pcr-smittede, og disse 1000 personer inkluderer altså næsten alle de smittede fra lyntesten, som jo dagen efter lyntesten også har fået en pcr-test.

Hvad bliver så positivprocenten? Ja den bliver ikke 1000/200.000=0,5, men derimod kun 1000/600.000=0,17.

Og det er jo ikke det samme, for nu at sige det mildt.

0,17 er på niveau med juli 2020. Det vil sige ingenting.

Men den fuldstændige epidemikontrol er ikke tilfreds med ”ca. ingenting”. Den vil have ”helt ingenting”. Og denne distinktion mellem ”ca” og ”helt” vil ødelægge samfundet.

Link til SSIs artikel: https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/konfirmatorisk-pcr-test

 

En tanke om “Isolerede tanker 9, d. 24. april – d. 8. maj

  1. Mange tak for denne fremragende orientering og opsummering, Rømer. Hvis du ikke har set den, så er der altså også en tredje underskriftsindsamling mod “coronapasset”, nemlig den fra 14.december 2020, som er den, der har flest underskrifter, nemlig på nuværende tidspunkt 44.689 (kl 18.28 8.maj 2021). Det er efter min mening også den bedste indsamling, fordi den foreslår et direkte FORBUD mod krav om “coronapas” indenfor Danmarks grænser, dvs i stil med det forbud, som guvernør de Santis har indført i Florida, med bøder til dem, der afkræver fremvisning af “coronapas”- ret genialt som svar på de totalitære menneskers vaccinediktatur i de demokratiske stater i USA og de totalitære europæiske lande, som vi hører til, desværre..

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.