Materiale vedrørende Aarhus Universitets angreb på DPU

Nedenfor kan man tilgå alle dokumenter, artikler og indlæg, som jeg løbende har noteret mig i den aktuelle sag om Aarhus Universitets omfattende angreb på DPU og pædagogisk forskning. Skriv gerne til mig, hvis jeg har glemt noget. Først kommer dog en kort gennemgang af sagens indhold.

(opdateres løbende, senest d. 28. september)

 

A. Kort gennemgang af sagens indhold

Der er lagt op til, at DPU skal spare 13 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at man inden jul vil afskedige, hvad der svarer til 22 lektorater.

Der er – i min egen håndtælling – 119 videnskabelige medarbejdere og 38 administrativt ansatte på DPU. Man vil altså fyre ca. 15% af staben eller op til næsten 20% af det videnskabelige mandskab (lidt afhængig af tællemetode).

Der er vel at mærke ikke annonceret afskedigelser på resten af universitetet.

Beslutningen blev meddelt DPUs medarbejdere i et nyhedsbrev fra institutlederen, Claus Holm, d. 7. september 2022. Allerede d. 22. juni – altså kort før sommerferien – havde der været et medarbejdermøde med en mere løs tilkendegivelse, hvor alvoren stadig var meget ukonkret. Men det var altså først d. 7. september, at beslutningen blev materiel og offentlig.

Denne drastiske beslutning var dog umiddelbart stik imod AU’s almene udmeldinger. Universitetsdirektøren og rektor selv tilkendegav få dage før – i universitetets hovedsamarbejdsudvalg, via stort anlagte pressemeddelelser og i interviews i universitetets avis (hhv. 29/8, d. 1/9 og d. 5/9) – at universitetets økonomiske problemer kunne løses med et generelt ansættelsesstop og almindelig påholdenhed. Og samme stemning havde præget udmeldingerne i løbet af vinteren og foråret 2021/22. Der var ingenting om afskedigelser, tværtimod.

Alle måtte opfatte disse helt generelle udmeldinger omkring d. 1/9 som beroligende udmeldinger og afgørelser vedrørende de problemer, som altså var omtalt i mere løs form allerede i juni.

Så altså: Ganske få dage efter, at AU’s centrale niveauer var kommet med en række beroligende udmeldinger, så gik fakultetet ARTS og DPU i en stik modsat retning og besluttede sig for at indlede, hvad der nu måtte opfattes som et frontalt angreb på landets pædagogiske forskning.

Hvordan kunne en så tilsyneladende helt ukoordineret proces finde sted? Der er sikkert flere årsager. Min første hypotese er, at der siden juni 2022 har kørt et ARTS/DPU-spor i delvis uafhængighed af de centrale AU-niveauer. På ARTS/DPU har lokale økonomer og arbejdsmiljøudvalg sammen med de lokale ledelser udviklet deres egen opfattelse af sagen, hvis oprindelse fortaber sig i nogle referatløse ledelsesmøder og i et par formuleringer i nogle procespapirer ifm den såkaldte udflytningsreform, hvor der finder en vis udskillelse af den pædagogiske forskning sted.

Da de centrale niveauer, som har lidt andre ting at tænke på, så maner til ro fra omkring d. 30/8, så opfatter de lokale niveauer det ikke, men klør på i en proces, der ender med en faglig og personalepolitisk massakre i et smalt hjørne af den samlede organisation.

Denne tese bekræftes, når man kigger på et referat fra AU’s hovedsamarbejdsudvalgsmøde fra d. 31. august. Her drøftes kun de almene og beroligende emner. Rektor svarer beroligende på alle spørgsmål, og han nævner ikke afskedigelser eller DPU med et ord, selvom han faktisk bliver spurgt direkte ind til det af tilllidsrepræsentanten fra ARTS.

For at skelne mellem universitetets almene niveauer, der altså slet ikke taler om afskedigelser, og DPU, som nu udsættes for en isoleret massakre, så har universitetsledelsen lanceret begrebet ”et strukturelt underskud”. Dette særlige “underskud” bliver nu udelukkende DPU’s eget problem og ansvar, og det dækkes pludselig IKKE af de foranstaltninger – f.eks. et alment ansættelsesstop og almindelig nøjsomhed – som resten af universitetet ellers er omfattet af.

Dermed splittes universitetet, og DPU opfattes pludselig ikke mere som et adressat for universitetets almene udmeldinger. DPU bliver en slags paria. Et udskud, som man kan behandle efter forgodtbefindende med et knips hist og her.

Først er man inde, og så er man ude, og så giver man tilskud, og så fjerner man det, og så er man ude igen osv.. Det er denne eksklusion af pædagogikken, som efter min opfattelse udgør det egentlig “strukturelle”, og som har rødder i samfundets filosofiske udvikling, hvilket er omtalt i nogle af de indlæg, som er oplistet nedenfor.

Rektor skriver efterlods i en mail til alle DPU-ansatte, at som han “er oplyst”, så er underskuddet “strukturelt”. Nogen har “oplyst” ham. Hvem mon det er? Han ved ikke rigtig noget selv, lader det til. Han har travlt med andre ting. Han er fysiker og ny formand for universiteternes fælles organisation, og i horisonten truer Reformkommissionens og regeringens opgør med universitetets ide.

Der løber en kløft tværs igennem universitetets organisation.

Det er da heller ikke helt klart, hvad dette ”strukturelle underskud” præcist går ud på, men det drejer sig åbenbart især om to forhold:

For det første handler det om et fast tilskud på sølle 5 mio. kr, som DPU har fået af fakultetet ARTS i årevis, og som faktisk også blev tildelt så sent som i maj 2022 ifølge et mødereferat fra det lokale samarbejdsudvalg. Men pludselig forsvinder dette lille beløb åbenbart bare? Men 5 mio. kroner er jo et totalt intet ud AU’s omsætning! Og hvis dette mikroskopiske beløb skulle være et problem, så har man haft mange år til at løse det. Denne form for hovsa-økonomistyringsnedlukning er under al kritik, efter min mening. Der kan kun være tale om form for ond vilje, for at sige det lige ud. En slags ligegyldighed over for pædagogikken.

For det andet skyder man skylden på nogle af regeringens aktuelle videnspolitiske reformer, den såkaldte “udflytningsplan”, som angiveligt presser DPU’s økonomi med ca. 10 mio. kr. Faktisk er dette beløb kun på 8 mio. kr, fordi man har sparet på frugtordninger osv.. Uanset det konkrete tal, så bør man ikke kunne ødelægge et helt fagmiljø, når der er tale om så lille et beløb. Så lille et underskud kan AU uden videre dække og derpå indføre ansættelsesstop som på resten af universitetet og i det hele taget se på sagerne i et lidt mere langsigtet perspektiv.

Og ganske kort angående regeringens udflytningsreformer, som også får skylden som en lidt mere fjern årsag: For det første blev de ifølge universitetsledelsen selv ikke så slemme, som først antaget, og for det andet havde universitetet allerede adresseret disse problemer via en række tiltag i vinters. Og for det tredje skriver universitetet i sin årsrapport, vel at mærke med hele universitetet som adressat, at evt. resterende effekter skal håndteres med “respekt for de faglige miljøers fortsatte udvikling”.

Og hvorfor har man et universitet? Ja, det er bl.a. for at sikre, at der kan etableres en nogenlunde kontinuitet i kundskabsudviklingen på trods af dagsaktuelle politiske benspænd, så forskere ikke begynder at tænke opportunistisk eller “erhvervsrelevant”. Nedskæringer må være langsomme og forbundet med universitetets almene økonomi og institutionelle beskyttelse. Det er derfor, det er vigtigt at have en god konservativ økonomistyring. Ellers kollapser alt. Ligesom det har været tilfældet her, hvor DPU pludselig er helt forladt.

Hvis universitetets aktuelle logik får lov til at slå igennem på så små beløb, så står mange centrale forskningsområder i landet helt uden institutionel sikring, og tilfældige universitetsledelser med helt særlige interesser vil sætte sig tungt på magten over samfundets kundskabsudvikling. Tavsheden vil brede sig. Videnskaben vil blive underdanig. Og på DPU kan man rolig sige, at der hersker “særlige interesser” i ledelsen. Her er den altdominerende ideologi nemlig forskellige sider af konkurrencestatens læringsinstrumentalisme, hvilket har tydelige konsekvenser for instituttets kommunikationssystemer og prioriteringer i det hele taget.

Med disse processer kommer de lokale niveauer i en dyb modsætning til AU’s almene niveauer, hvor man har andre ting at tænke på, og dermed splittes hele AU’s organisation og kommunikationsstruktur totalt; ledsaget af en tom og henslængt betegner, ”strukturelt underskud”, der fungerer som en nærmest nihilistisk passage, som ledelsen kan bruge som påskud til – eller i en form for ligegyldighed – at angribe pædagogisk forskning.

Nuvel, tilbage til kronologien: D.19/9 præsenterer DPU’s institutleder så den færdige nedskæringspakke mundtligt på et medarbejdermøde. Dette møder finder altså sted 12 dage efter ARTS/DPU’s beslutning om nedskæringerne, som jo blev meddelt skriftligt d. 7/9, blot ganske få dage efter, at universitetsledelsen have manet til ro.

På dette medarbejdermøde d. 19/9 bliver det helt tydeligt, at de centrale og beroligende udmeldinger ikke har spillet nogen rolle. Ja, både institutleder og økonomen virker nærmest lidt forvirrede, da problemet påpeges af flere af instituttets forskere. Institutlederen siger bare, at han jo ikke er universitetsdirektør, og økonomen forsøger at være sjov. Dermed bliver splittelsen mellem det almene og det lokale niveau igen meget tydelig.

På den måde bevirker interne processer på AU, at DPU nu som eneste institut på universitetet skal bære en nedskæring på 13 mio. kroner, mens resten af universitetet kan lune sig ved AU-ledelsens søde forsikringer, som alle menige medarbejdere på DPU jo også troede gjaldt for DPU, hvilket de altså ikke gør. Det er et usympatisk spil med folks liv og følelser og med pædagogikken og pædagogisk forskning som sådan.

Aktionen ledsages af, at man tvangsflytter hele DPU’s studieadministration fra København til Aarhus, hvilket jo er en de facto fyring af langt de fleste. Det skal sikre en “robust organisation”, siger Arts’ administrationschef. Disse “fyringer” er dog ikke en del af de 22 andre stillinger, som jeg har omtalt. De kommer oveni. Igen: Man leger med folks tilværelse.

Efterfølgende er det kommet frem, at Reformkommissionen, hvis ideologi har rødder i 00’ernes totale instrumentalisering af uddannelse og pædagogik, arbejder med at etablere et såkaldt “Faculty of Education”, som nok er det fjerneste fra humaniora, det er muligt at komme. Eftersom den organisatoriske symbiose mellem DPU og AU netop er etableret i 2008 i 00’ernes ånd og med Globaliseringsrådet som klangbund, så skabes der med dette “Faculty of Education” en helt særlig passage mellem konkurrencestat, DPU, AU og instrumentalisme; en sammenhæng som netop den aktuelle institutleder, Claus Holm, nok er landets førende eksponent for.

Aarhus Universitet har ifølge universitetets egen hjemmeside en omsætning på hele 7 mia. kroner og en egenkapitel på ca. 800 mio.. Og i 2021 havde man et overskud på 14 mio. kr. Så de omtalte 13 mio. kroner er ingenting i det store billede, men jo katastrofalt i det lille.

Lars-Henrik Schmidt, som i 2000 stiftede DPU som et selvstændigt universitet, må vende sig i sin grav, når han ser, hvor stedmoderligt hans gamle institution og dermed den pædagogiske videnskab nu bliver behandlet af det universitet, hvor han selv blev uddannet, og som i 2008 fik overdraget ansvaret for DPU. Han må også vende sig, når han ser, hvor underdanigt DPU makker ret overfor dette angreb.

 

B. Sagens dokumenter og omtaler

Nedenstående dokumenter og begivenheder er organiseret i følende kategorier:

  1. Artikler i universitetets avis Omnibus
  2. Artikler i andre medier, hjemmesider mm.
  3. Officielle AU-meddelelser
  4. Længere Facebook-indlæg om sagen
  5. Medarbejder- og samarbejdsudvalgsmøder
  6. Nyhedsbreve på DPU fra institutleder til medarbejdere.

 

1. Artikler i universitetets avis Omnibus:

– d. 21. november 2021: artikel om ARTS beslutning om nedlæggelser af uddannelse pga. regeringens udflytningsplan. DPU er ikke en del af denne pakke. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/udflytning-au-saetter-navne-paa-de-syv-uddannelser-ledelsen-foreslaar-at-lukke

– d. 23. marts 2022: Rektor omtaler udflytningspolitikken. Det går nok, er budskabet. En såkaldt “fase 2” er nemlig droppet. Ingen omtale af afskedigelser eller DPU. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/rektor-om-den-endelige-udflytningsaftale-nu-skal-planerne-moede-realiteterne

– d. 4. april: AU’s vicedirektør omtaler konsekvenserne af udflytningsplanen. Ingen omtale af DPU eller af afskedigelser. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/udflytningsplanen-kom-langt-om-laenge-paa-plads-men-hvad-betyder-den-for-dig-som-studerende

– d. 30. august 2022: Omnibus interviewer universitetsdirektør om kommende besparelser, Arnold Boon. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/forskning-i-doegndrift-meget-kolde-frysere-og-kaffemaskiner-sluger-stroem-sekscifret-ekstraregning-faar-au-til-at-spare-paa-stroemmen

– d. 2. september 2022: Omnibus interviewer universitetsdirektør, Arnold Boon. Han fortæller at egenkapitelen har det godt. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsdirektoer-arnold-boon-stopper-ved-au

– d. 2. september: Omnibus fortæller om AU’s almene ansættelsesstop, som skal løse de økonomiske problemer, men intet om fyringer eller specifikt om DPU. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/au-indfoerer-ansaettelsesstop-med-omgaaende-virkning-og-nedjusterer-forventningerne-til-aarets-oekonomiske-resultat

– d. 5. september: Omnibus interviewer universitetsdirektør Arnold Boon om ansættelsesstoppet og almen påpasselighed, men igen intet om fyringer https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsdirektoeren-om-forventet-underskud-i-2022-vi-gaar-fra-plus-30-40-millioner-kroner-paa-finansielle-poster-til-et-negativt-afkast

– d. 16. september: Omnibus fortæller om nyheden om fyringerne: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/dpu-skal-spare-15-millioner-kroner-22-stillinger-skal-skaeres-vaek

– d.21. september: Omnibus fortæller om flytningen af studieadministrationen fra Emdrup til Aarhus. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/studiecenter-arts-lukker-i-emdrup-12-stillinger-flyttes-til-aarhus

– d. 28. september: Indlæg af lektor ved DPU, Anne-Marie Eggert Olsen, som kritiserer AUs politik mod DPU. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/debat-lektor-million-nedskaeringerne-paa-dpu-rammer-den-sociale-mobilitet-og-ligestillingen

 

2. Artikler i andre medier, hjemmesider mm.:

– d. 9. september: Jyllands-Posten omtaler ansættelsesstoppet kort. https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/aarhus/ECE14379723/aarhus-universitet-indfoerer-oejeblikkeligt-ansaettelsesstop/

– d. 14. september: Forskerforum dækker fyringerne på DPU med en grundig artikel: https://www.forskerforum.dk/aktuelt/2022/september/dpu-maa-skaere-22-stillinger

– d. 16. september: Politiken Skolemonitor bringer en kort artikel om sagen: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8980250/Sparerunde-p%C3%A5-DPU-kan-koste-22-stillinger

– d. 16. september: Folkeskolen.dk omtaler sagen kort: https://www.folkeskolen.dk/dpu-forskning-kobenhavn-kommune/dpu-skal-spare-hvad-der-svarer-til-22-stillinger/4676196

– d. 21. september: Sagen dækkes grundigt i Skolemonitor, bl.a. med interview med lektor Asger Sørensen og Niels Egelund: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8983022/Ansatte-p%C3%A5-DPU-er-rystede-over-nedsk%C3%A6ringer?shareToken=feYjIdAAyVBQ

– d. 24. september: Indlæg af mig selv på www.thomasaastruproemer.dk om forholdet mellem AU og DPU: Det forladte DPU – om Aarhus Universitet, Fakultetet ARTS og DPU

– d. 26. september: Debatindlæg af mig selv i Politiken: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8992999/Aarhus-Universitet-angriber-p%C3%A6dagogikken

– d. 28. september: Skolemonitor undersøger forholdet mellem udflytningsplaner og afskedigelser: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8990022/Nedsk%C3%A6ringer-p%C3%A5-DPU-f%C3%A5r-st%C3%B8ttepartier-til-at-lange-ud-efter-regeringen

– d. 28. september: Sciencereport.dk dækker emnet.  https://sciencereport.dk/forside/millionunderskud-tvinger-dpu-til-at-skaere-22-stillinger/

– d. 28/9: Folkeskolen.dk omtaler sagen kort: https://www.folkeskolen.dk/citat-dpu/stottepartier-til-regeringen-red-dpu-fra-udflytningsfadaese/4677616

 

3. Officielle AU-meddelelser:

– d. 7. april 2022: Aarhus Universitets årsrapport 2021, især s.12 og s.19: https://www.au.dk/om/profil/publikationer

– d. 1. september 2022: pressemeddelelse om ansættelsesstop https://medarbejdere.au.dk/institutter/auit/interne-nyheder/vis/artikel/au-nedjusterer-aarets-oekonomiske-resultat-og-indfoerer-besparelser

– d. 9. september: Rektor holder kæmpe jubilæumsfest: https://medarbejdere.au.dk/institutter/auit/interne-nyheder/vis/artikel/rektor-det-er-jer-der-er-universitetet

– d. 13. september: Dekanen for Arts’ nyhedsbrev om afskedigelser på DPU: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/aktuelt/single-nyhed/artikel/nyhedsbrev-fra-dekanen-4

– AU’s almene medarbejderside: https://medarbejdere.au.dk/institutter/auit

 

4. Facebook-indlæg om sagen:

a) Mine egne indlæg:

Jeg samler løbende alle mine facebook-indlæg om emnet i dette dokument: http://www.thomasaastruproemer.dk/vidnesbyrd-dagbog-fra-dpu-sagen.html

Her er så links til selve fb-opslagene, hvoraf en del også er lagt på LinkedIn:

14/9: Om Forskerforums artikel: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0PF1QeWXfVZgwMB2TgVyEuSUT1JNmFJsL4vj9kovNx6c5BZniKmxbhFmWZKSXBv2Kl&id=837549480

15/9: Første kritiske fornemmelser: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CDuh1GvPF4NYm7d9wr1vtUnaEfXCyPcNbj9gQjFSFK6yZoGCo6Ao8nSqQNPfYJ3Jl&id=837549480

16/9: begyndende tesedannelse (rundsendt til kolleger, TR, dekan og rektor): https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ALGE924pbAUk1AMwzHxabNXxDqteW467SnHJtnBtdzGgsj5u7ubcStiCSM9uY44hl&id=837549480

17/9: Her bliver jeg opmærksom på Omnibus’ dækning: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Nb7PLxjhvA5DPfycxKT7NoAx31pEYHHQYccRzP5xCYBHSAKL4AioSey7Vedem2jzl&id=837549480

17/9: Om DPU og ARTS: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XQS3drQWYNRJAqbVjmsmUjSPM6hAhHZvNpxPawsiFVfPmNVpbSnpwcgnK8Fd5kSVl&id=837549480

18/9: Om DPU og AU: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0anMfHtwTJxU2VHR4muXq6ZsdUuj4pcmnc4RRbXDGK8uui4FmSvEHTx9BGC2HYSEul&id=837549480

19/9: Referat fra medarbejdermøde (rundsendt til kolleter, TR, dekan og rektor): https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HNvh8BPK7sj7i2QsyEQ7T4tk8mierfMsg9g1WJMDx1kzCDWL7ZKNq8ZXBEjiARyhl&id=837549480

20/9: Analyse af referat fra hovedsamarbejdsudvalget: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Db64SfeFan8zGhTxMUBvE8yZYoJybNGPNUrEEff9wHC2okZ1fTYgRibjGrmDSY6el&id=837549480

20/9: Om 80 ledige stillinger ved Au: https://www.facebook.com/profile.php?id=837549480

d. 21/9: Analyse af referat fra samarbejdsudvalgsmøde, d. 30/6, på ARTS: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HsKfZL9ymP69VyuT5fU2v3aGvFMK2b226Xz1ojbkykSSgkyDri25FiUgwzskCDmwl&id=837549480

d. 21/9: Omtale af dagens artikel i Skolemonitor med interview med bl.a. lektor Asger Sørensen og Professor Niels Egelund. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tPufUtNR7hk9thVQ9uVQfmvqaypdoMzwQWPiMKvpUKiUDkHGSQwziXMZQishhvhLl&id=837549480&notif_id=1663771903966874&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

d. 22/9: økonomisk refleksion: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032akft6hS5Mcvmejnr4dsqwfbgaGZsTvZvUDtja9PaTDV3itZhokNxti4zjckPMS9l&id=837549480

d. 23/9: om defacto-afskedigelser af administrative medarbejdere i København: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QHqe1araCawdzvjdny6jCyox5FuMQzTY8aKaE9XqUfwRcX8p3tMDeXbXvRPvo8Fel&id=837549480

d. 23./9: om reformkommissionens planer om et “Faculty of Education”. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JyRr6nCpoa4zkaVQjwaMJ1sqha8A8BmPGoERvDWLVLjEQt22E9s9jVFJcmipWcL9l&id=837549480&notif_id=1663860624321911&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif 

d. 23/9: om reformkommissionens “Faculty of Education” og den nye læreruddannelse. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0z9YepWN6y4Y1p5V9gR6qcK6iQEk4cuMm5AD2BkvQAyHqnozDRNBb32PiJrJbWmx9l&id=837549480

d. 23/9: om et paradoks: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02tANLbBMuStmKujpGXDYpUdGJRxogd7gMRfDzsKfq81cATAbpwepiLGFEoPkahzGtl&id=837549480

b)  Andre indlæg på de sociale medier:

d. 9/9: indlæg af lektor ved DPU, Asger Sørensen: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0shq6JDJRvfEtpJACZFxHBy3iEiU7V6GRZx7hmcBbrgvn13UgaCazjBdNL1JxBHSJl&id=673734654

16/9: Indlæg af TR for AU, Olav W. Bertelsen: https://www.facebook.com/olavb/posts/pfbid02ncCGQC8rCXm1xHxevSAnMFw9P4xvFiS93L2bWotUeR5xQ4kXjPrZ8yxndaiSQFNel

17/9: Indlæg af lektor ved DPU, Asger Sørensen: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qpwnTydd9DryznnEBJcXixZXqVjDoFu6FG8qfhVuNYVdtfMmjduA7YDegNV2Cv3Tl&id=673734654

d. 22/9: Indlæg af professor ved Aalborg Universitet, Svend Brinkmann: https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/pfbid02FVPenKDxzxArfGQCrL6c2U5d89JBTVDWxo4taz1CQfPZU3DRgPvSEAU4gJW7TGmTl

d. 23/9: Indlæg af professor ved DPU, Line Lerche Mørch: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CYUeh94g6tmr9h5U2HEH4U9mvZ2XAFb1HiWYhFN5PBQbFwEcr6qkPdku481uXZ9gl&id=100001427599408

d. 24/9: Indlæg af Grundtvig-forsker, Uffe Jonas på Humboldt-forum: https://www.facebook.com/groups/166751200038468/posts/5476598015720400/

d. 27/9: Asger Sørensens analyse: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024sEJB3D2La9uWBLYty8Wow2DszLN4jjiDJyfAudYBPcL4UdzvfY1HBrGBgtt5R7Ul&id=673734654

 

5. Møder (nogle af disse links er kun åbne for folk med AU-adgang):

a) Medarbejdermøder på DPU mm.: Ingen referater

– d. 22. juni: Claus Holm og en økonom fra ARTS fortæller DPU’s ansatte om lidt løse rygter.

– d. 23. august: Rektor møder medarbejdere på Arts uden at nævne situationens DPU eller afskedigelser.

– d. 20. september: Claus Holm og en økonom fra ARTS og en HR-mand fortæller om afskedigelser og aftrædelsesmuligheder.

 

b) Samarbejdsudvalgsmøder på AUs centrale niveau

— d. 29. august: møde i  HSU:  a) Dagsorden: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Samarbejdsudvalg/HSU/Dagsorden_til_ekstraordinaert_moede_i_HSU_den_29._august_2022.pdf b) Referat: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Samarbejdsudvalg/HSU/Endeligt_godkendt_referat_fra_ekstraordinaert_HSU-moede_den_29._august_2022.pdf

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/hsuny

 

c) Samarbejdsudvalgsmøder på ARTS (FAMU-FSU)

– d. 30. juni: møde i FAMU-FSU:

Dagsorden: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Arts_FAMU-FSU_dagsorden_30.06.2022__D6279740_.pdf

Referat: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Arts_FAMU-FSU_referat_30.06.2022.pdf

Link til almen FAMU-FSU-side: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/udvalg-raad-og-naevn/samarbejdsudvalg/fakultetets-su-fsu

 

d) Samarbejdsudvalgsmøder på DPU (LSAU):

– d. 30. maj: møde i LSAU: https://edu.medarbejdere.au.dk/fileadmin/edu/Medarbejdere/Udvalg_naevn_og_fora/LSAU/Referat_LSAU_20220530.pdf (jvf punkt 5, hvor DPU’s institutleder siger, at ARTS bevilliger 5 mio. til DPU ligesom alle de andre år)

– d. 7. september: møde i DPUs samarbejdsudvalg (LSAU) https://edu.medarbejdere.au.dk/fileadmin/edu/Medarbejdere/Udvalg_naevn_og_fora/LSAU/Referat_ekstraordinaert_LSAU_07-09-2022.pdf

Link til almen side om LSAU: https://edu.medarbejdere.au.dk/om-dpu/udvalg-naevn-og-fora/lsau/

 

6. Uddrag fra institutlederens nyhedsbreve til DPU’s medarbejdere

A. Uddrag fra nyhedsbrev, d. 30. juni

Men velan, noget af dét, der uden tvivl er begrædeligt og ligger mange af os på sinde, er de besparelser, vi står overfor. Som de (mange!), der havde mulighed for at deltage i vores fællesmøde forleden vil vide, står vi over for besparelser af et omfang på 13-15 mio. kroner, som skal realiseres i 2025, hvor DPU skal være i økonomisk balance. Det er, som jeg har understreget flere gange, en alvorlig situation, og jeg vil allerede nu på Institutledelsens vegne takke for de mange forslag til besparelser, som vi har modtaget efter mødet. De vil alle blive gennemgået nøje umiddelbart efter sommerferien. Jeg vil understrege, at hvad end vi gør, vil det ske i respekt for, at DPUs kerneopgaver skal løses på et fagligt forsvarligt niveau.”

 

B. Uddrag fra nyhedsbrev, d. 9. september:

”Som bekendt er DPUs økonomi under stort pres. Efter flere år med besparelser og økonomisk tilbageholdenhed bidrager regeringens udflytningsplaner og de deraf følgende studiepladsreduktioner og reduktioner i instituttets grundtilskud og basismidler til, at DPU står over for et pålagt sparekrav på 15 mio. kroner, som skal realiseres inden 2025. Dette informerede vi om på fællesmødet i juni.

I perioden frem til august har Institutledelsen, via konstruktive input fra en række kolleger, identificeret realistiske besparelser for godt 2 mio. kroner. Dermed udestår et restbesparelseskrav på 13 mio. kroner. Det er Institut- og fakultetsledelsens vurdering, at en besparelse af denne størrelsesorden desværre må indhentes via lønbudgettet, og jeg har derfor orienteret FAMU-FSU og LSAU om de tiltag til såkaldte personaletilpasninger, det vil kræve i den kommende tid. Referatet af det ekstraordinære LSAU-møde den 7. september er vedhæftet til orientering, en engelsk oversættelse vil følge senere.

Institutledelsen anslår altså, at det resterende sparekrav er på 13 mio. kroner, som vi i første omgang vil søge indhentet via tilbud om frivillig fratrædelse. Ved en gennemsnitsfastlæggelse af kostprisen på 600.000 kroner på tværs af alle VIP- og TAP-stillingskategorier vil en sådan besparelse svare til 22 stillinger, men det faktiske antal vil variere afhængigt af de konkrete medarbejdere, der måtte søge frivillig fratrædelse.

Rammevilkårene for frivillig fratrædelse er beskrevet i vedhæftede dokument ”Muligheder i forbindelse med frivillig fratræden”. Udgangspunktet er den enkeltes ansættelsesforhold og anciennitet, men de konkrete vilkår, herunder fratrædelsestidspunktet, vil bero på en nærmere aftale.

Fristen for at ansøge om frivillig fratrædelse er den 11. oktober 2022. Hvis man har overvejelser og spørgsmål om frivillig fratrædelse, skal man kontakte HR-partner Henrik Jensen i ARTS HR for en fortrolig og uforpligtende samtale.

I LSAU er der fuld enighed om behovet for at skabe størst mulig klarhed om situationen og mest mulig tid til at overveje mulighederne for frivillig fratrædelse. Derfor får I denne mail i dag. Den følges op af et fællesmøde mandag den 19. september kl. 13.00-14.30 i Festsalen, hvor jeg og HR-partner Henrik Jensen vil orientere nærmere om situationen, mulighederne og den planlagte videre proces, hvor afklaring af interessen for aftaler om frivillig fratrædelse er blandt de første skridt. Der følger en mødeindkaldelse efter denne mail.”

 

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.