Materiale vedrørende Aarhus Universitets fyringsrunde på DPU

Nedenfor kan man tilgå alle dokumenter, artikler og indlæg, som jeg løbende har noteret mig i den aktuelle sag om Aarhus Universitets omfattende angreb på DPU og pædagogisk forskning. Skriv gerne til mig, hvis jeg har glemt noget. Først kommer dog en kort gennemgang af sagens indhold.

(både tekst og materiale opdateres løbende, senest d. 3. oktober 2023)

 

A. Kort gennemgang af sagens indhold

Der var først lagt op til, at DPU skal spare 13 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at man inden jul vil afskedige, hvad der svarer til 22 lektorater. Den 10. november blev dette tal nedjusteret til 8-10 ansatte pga “frivillige aftrædelser”. Herefter skulle der kun spares 5 mio. kroner. Den 29. november blev 8 ansatte prikket, herunder mig selv.

Der var ikke annonceret afskedigelser på resten af universitetet.

Beslutningen blev meddelt DPUs medarbejdere i et nyhedsbrev fra institutleder, Claus Holm, d. 7. september 2022. Allerede d. 22. juni – altså kort før sommerferien – havde der været et medarbejdermøde med en mere løs tilkendegivelse, hvor alvoren stadig var meget ukonkret. Men det var altså først d. 7. september, at beslutningen blev materiel og offentlig.

Denne drastiske beslutning gik dog umiddelbart stik imod AU’s almene udmeldinger. Universitetsdirektøren og rektor selv tilkendegav blot få dage før beslutningen – i både universitetets hovedsamarbejdsudvalg, via stort anlagte pressemeddelelser og i interviews i universitetets avis (hhv. 29/8, d. 1/9 og d. 5/9) – at universitetets økonomiske problemer kunne løses med et generelt ansættelsesstop og almindelig påholdenhed. Og samme stemning havde præget både de interne og eksterne udmeldinger fra centralt hold i løbet af vinteren og foråret 2021/22. Der var ingenting om afskedigelser, tværtimod.

Alle måtte opfatte disse generelle udmeldinger omkring d. 1/9 som beroligende udmeldinger og afgørelser vedrørende de problemer, som altså var omtalt i mere løs form allerede i juni.

Så altså: Ganske få dage efter, at AU’s centrale niveauer var kommet med en række beroligende udmeldinger, så gik fakultetet ARTS og DPU i en stik modsat retning og besluttede sig for at indlede, hvad der nu måtte opfattes som et frontalt angreb på landets pædagogiske forskning.

Et eksempel på denne modsætning er et referat fra AU’s hovedsamarbejdsudvalgsmøde fra d. 31. august 2022, altså få dage før beslutningen. Her drøftes igen kun de almene emner. Rektor svarer beroligende på alle spørgsmål, og han nævner ikke afskedigelser eller DPU med et ord, selvom han faktisk bliver spurgt direkte ind til det af tillidsrepræsentanten fra ARTS.

For at skelne mellem universitetets almene niveauer, der altså slet ikke taler om afskedigelser, og DPU, som nu udsættes for en isoleret massakre, så har universitetsledelsen efterfølgende lanceret begrebet ”et strukturelt underskud”. Dette særlige “underskud” bliver nu udelukkende DPU’s eget problem og ansvar, og det dækkes pludselig IKKE universitetets store egenkapital eller af de foranstaltninger – f.eks. et alment ansættelsesstop og almindelig nøjsomhed – som resten af universitetet ellers er omfattet af.

Dermed splittes universitetet, og DPU opfattes pludselig ikke mere som et adressat for universitetets almene udmeldinger. DPU bliver en slags paria. Et udskud, som man kan behandle efter forgodtbefindende med et knips hist og her.

Først er man inde, og så er man ude, og så giver man tilskud, og så fjerner man det, og så er man ude igen osv.. Det er denne eksklusion af pædagogikken, som efter min opfattelse udgør det egentlig “strukturelle”, og som har rødder i samfundets filosofiske udvikling, hvilket er omtalt i nogle af de indlæg, som er oplistet nedenfor.

Der løber en kløft tværs igennem universitetets organisation.

Det er da heller ikke helt klart, hvad dette ”strukturelle underskud” præcist går ud på, men efterhånden er der opbygget tre linjer af argumentation.

For det første handler det om et fast tilskud på sølle 5 mio. kr, som DPU har fået af fakultetet ARTS i årevis, og som faktisk også blev tildelt så sent som i maj 2022 ifølge et mødereferat fra det lokale samarbejdsudvalg. Men pludselig forsvinder dette lille beløb åbenbart bare? Men 5 mio. kroner er jo et totalt intet ud AU’s omsætning! Og hvis dette mikroskopiske beløb skulle være et problem, så har man haft mange år til at løse det. Denne form for hovsa-økonomistyringsnedlukning er under al kritik, efter min mening.  En slags ligegyldighed over for pædagogikken og universitetets stabilitet.

For det andet skyder man skylden på nogle af regeringens aktuelle videnspolitiske reformer, især at den såkaldte “udflytningsplan” angiveligt presser DPU’s økonomi med ca. 10 mio. kroner. Faktisk er dette beløb kun på 8 mio. kr, fordi man på DPU har sparet på frugtordninger, bygninger osv.. Uanset det konkrete tal, så bør man ikke kunne ødelægge et helt fagmiljø, når der er tale om så lille et beløb. Så lille et underskud kan AU uden videre dække og derpå indføre ansættelsesstop som på resten af universitetet og i det hele taget se på sagerne i et lidt mere langsigtet perspektiv. I de 10 mio. ligger også nogle fluktuationer i optag og eksamensproduktion. Men hvis så kortvarige og pludselige udsving anerkendes, så kan man ikke have et universitet. Desuden ligger DPU’s optag meget stabilt hen over årene.

Og fire korte markeringer om udflytningsplanerne: For det første blev udflytningsreformerne ifølge universitetsledelsen selv ikke så slemme, som først antaget, og for det andet havde universitetet allerede adresseret disse problemer via en række tiltag i vinters. For det tredje skriver universitetet i sin årsrapport, at evt. resterende effekter skal håndteres med “respekt for de faglige miljøers fortsatte udvikling”. Og for det fjerde har hele TR-linjen i kraftige vendinger kritiseret AU-ledelsens såkaldte “institutionsplan”, som er den lokale udmøntning af den politiske udflytningsplan, for at stille ARTS klart dårligere end de andre fakulteter. I denne “institutionsplan” tales der om besparelser på udvalgte uddannelser, herunder på DPU, men ikke om afskedigelser, hverken på DPU eller nogle andre steder. Med med henvisningen til udflytningsplanerne kobles nedskæringerne til landets universitetspolitik som sådan.

Men tilbage til det “strukturelle underskud”, hvor jeg er kommet til “for det tredje”. Man er fra d. 6/10 begyndt at nævne presset på universitetets “egenkapital”, som et argument. Lad os se på det: Aarhus Universitet har en omsætning på hele 7 mia. kroner og en egenkapitel på ca. 900 mio.. Og i 2021 havde man et overskud på 14 mio. kr, et tal der svinger meget fra år til år. Så de omtalte 13 mio. kroner er ingenting i det store billede, men jo katastrofalt i det lille. Derfor er det også under al kritik, at argumentet med “egenkapitalen” overhovedet indføres, og også at dette argument faktisk først indføres direkte i den interne debat d. 7/10 via en mail fra dekanen til alle ansatte på DPU. Denne enorme egenkapital er tværtimod et direkte argument for at afbøde de små stød i organisationens hjørner, hvilket da også har været praksis mange gange indtil nu.

Og hvorfor har man et universitet? Ja, det er bl.a. for at sikre, at der kan etableres en nogenlunde kontinuitet i kundskabsudviklingen på trods af dagsaktuelle politiske og økonomiske benspænd, så forskere ikke begynder at tænke opportunistisk eller “erhvervsrelevant”. Eventuelle nedskæringer må være langsomme og forbundet med universitetets almene økonomiske og institutionelle beskyttelse. Det er derfor, det er vigtigt at have en god konservativ økonomistyring. Ellers kollapser alt.

Hvis universitetets og regeringens aktuelle logik får lov til at slå igennem på så små beløb, så står mange centrale forskningsområder i landet helt uden institutionel sikring, og tilfældige universitetsledelser med særlige interesser vil sætte sig tungt på magten over samfundets kundskabsudvikling. Tavsheden vil brede sig. Videnskaben vil blive underdanig. Og på DPU kan man rolig sige, at der hersker “særlige interesser” i ledelsen. Her er den altdominerende ideologi nemlig forskellige sider af konkurrencestatens læringsinstrumentalisme, hvilket har tydelige konsekvenser for instituttets kommunikationssystemer og prioriteringer i det hele taget.

På det seneste er rektor endda begyndt at henvise til aktiekurserne. Så nu skal videnskabsmænd til at følge med i børserne? Her hører alt op. Kurserne for det danske aktieindex er da også stabile til stigende på det lidt længere stræk.

Med disse processer splittes hele AU’s organisation og kommunikationsstruktur totalt; nu ledsaget af en tom og henslængt betegner, ”strukturelt underskud”, der fungerer som en nærmest nihilistisk passage, som ledelsen kan bruge som anledning til – eller i en form for ligegyldighed – at angribe pædagogisk forskning.

Nuvel, tilbage til kronologien: Efter at beslutningen om nedskæringer blev officielt deklareret d. 7/7-2022, altså på trods af universitetsledelsens beroligende udmeldinger, så præsenterede DPU’s institutleder den færdige nedskæringspakke mundtligt på et medarbejdermøde d. 19/9.

På dette medarbejdermøde d. 19/9 bliver det helt tydeligt, at de centrale og beroligende udmeldinger ikke har spillet nogen rolle. Ja, både institutlederen og hans økonom virker nærmest lidt forvirrede, da problemet påpeges af flere af instituttets forskere. Institutlederen siger bare, at han jo ikke er universitetsdirektør, og økonomen forsøger at være sjov. Dermed bliver splittelsen mellem det almene og det lokale niveau igen meget tydelig.

På den måde bevirker interne processer på AU, at DPU som det eneste institut på universitetet skal bære en nedskæring på sølle 13 mio. kroner, mens resten af universitetet kan lune sig ved AU-ledelsens søde forsikringer, som alle menige medarbejdere på DPU jo også troede gjaldt for dem, hvilket de altså ikke gør. Det er et usympatisk spil med folks liv og følelser og med pædagogikken og pædagogisk forskning som sådan.

Aktionen ledsages af, at man vil tvangsflytte hele DPU’s studieadministration fra København til Aarhus, hvilket jo er en de facto fyring af langt de fleste. Det skal sikre en “robust organisation”, siger ARTS’ administrationschef. Disse “fyringer” er dog ikke en del af de 22 andre stillinger, som jeg har omtalt. De kommer oveni. Igen: Man leger med folks tilværelse.

Efterfølgende er det kommet frem, at Reformkommissionen, hvis ideologi har rødder i 00’ernes totale instrumentalisering af uddannelse og pædagogik, arbejder med at etablere et såkaldt “Faculty of Education”, som nok er det fjerneste fra humaniora, det er muligt at komme. Eftersom den organisatoriske symbiose mellem DPU og AU netop blev etableret i 2008 i 00’ernes ånd med Globaliseringsrådet som klangbund, så skabes der med dette “Faculty of Education” en helt særlig passage mellem konkurrencestat, DPU, AU og instrumentalisme; en sammenhæng som netop den aktuelle institutleder, Claus Holm, nok er landets førende eksponent for.

Lars-Henrik Schmidt, som i 2000 stiftede DPU som et selvstændigt universitet, må vende sig i sin grav, når han ser, hvor stedmoderligt hans gamle institution og dermed den pædagogiske videnskab nu bliver behandlet af det universitet, hvor han selv blev uddannet, og som i 2008 fik overdraget ansvaret for DPU. Han må også vende sig, når han ser, hvor underdanigt DPU makker ret overfor dette angreb.

 

B. Sagens dokumenter og omtaler

Nedenstående dokumenter og begivenheder er organiseret i følende kategorier:

  1. Artikler og indlæg i universitetets avis Omnibus
  2. Artikler i andre medier, hjemmesider mm.
  3. Officielle AU-meddelelser
  4. Længere Facebook-indlæg om sagen
  5. Medarbejder- og samarbejdsudvalgsmøder
  6. Beskeder og mails fra ledelsen
  7. Hjemmesider om udflytningsplanen

 

1. Artikler og indlæg i universitetets avis Omnibus:

– d. 12. november 2021: artikel om AU’s svar på regeringens udflytningsplan. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/udflytning-aarhus-universitet-laegger-op-til-at-udflytte-eller-nedlaegge-745-studiepladser

– d. 21. november 2021: artikel om ARTS beslutning om nedlæggelser af uddannelse pga. regeringens udflytningsplan. DPU er ikke en del af denne pakke. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/udflytning-au-saetter-navne-paa-de-syv-uddannelser-ledelsen-foreslaar-at-lukke

– d. 22. januar 2022: Universitetets direktør taler om budgettet for 2022-25: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/budget-for-2022-2025-selvom-au-i-de-kommende-aar-forventes-at-hente-flere-eksterne-bevillinger-er-d

– d. 23. marts 2022: Rektor omtaler udflytningspolitikken. Det går nok, er budskabet. En såkaldt “fase 2” er nemlig droppet. Ingen omtale af afskedigelser eller DPU. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/rektor-om-den-endelige-udflytningsaftale-nu-skal-planerne-moede-realiteterne

– d. 4. april: AU’s vicedirektør omtaler konsekvenserne af udflytningsplanen. Ingen omtale af DPU eller af afskedigelser. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/udflytningsplanen-kom-langt-om-laenge-paa-plads-men-hvad-betyder-den-for-dig-som-studerende

– d. 30. august 2022: Omnibus interviewer universitetsdirektør om kommende besparelser, Arnold Boon. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/forskning-i-doegndrift-meget-kolde-frysere-og-kaffemaskiner-sluger-stroem-sekscifret-ekstraregning-faar-au-til-at-spare-paa-stroemmen

– d. 2. september 2022: Omnibus interviewer universitetsdirektør, Arnold Boon. Han fortæller at egenkapitelen har det godt. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsdirektoer-arnold-boon-stopper-ved-au

– d. 2. september: Omnibus fortæller om AU’s almene ansættelsesstop, som skal løse de økonomiske problemer, men intet om fyringer eller specifikt om DPU. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/au-indfoerer-ansaettelsesstop-med-omgaaende-virkning-og-nedjusterer-forventningerne-til-aarets-oekonomiske-resultat

– d. 5. september: Omnibus interviewer universitetsdirektør Arnold Boon om ansættelsesstoppet og almen påpasselighed, men igen intet om fyringer https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsdirektoeren-om-forventet-underskud-i-2022-vi-gaar-fra-plus-30-40-millioner-kroner-paa-finansielle-poster-til-et-negativt-afkast

– d. 16. september: Omnibus fortæller om nyheden om fyringerne: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/dpu-skal-spare-15-millioner-kroner-22-stillinger-skal-skaeres-vaek

– d. 21. september: Omnibus fortæller om flytningen af studieadministrationen fra Emdrup til Aarhus. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/studiecenter-arts-lukker-i-emdrup-12-stillinger-flyttes-til-aarhus

– d. 28. september: Indlæg af lektor ved DPU, Anne-Marie Eggert Olsen, som kritiserer AUs politik mod DPU. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/debat-lektor-million-nedskaeringerne-paa-dpu-rammer-den-sociale-mobilitet-og-ligestillingen

– d. 2. oktober: Indlæg af fælledstillidsrepræsentant for AU, Olav W. Bertelsen: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/debat-faellestilllidsrepraesentant-dpu-fyringerne-er-uacceptable

– d. 31. oktober: artikel om angrebet på de norrøne sprog på AU: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/naeste-aar-er-det-slut-med-at-laese-vikingernes-sprog-paa-au

– d. 18. november: Indlæg af mig selv om AUs såkaldte Institutionsplan: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/debat-aus-svar-paa-udflytningsreformen-er-et-udtryk-for-konkurrencestatens-ideologi-og-et-angreb-paa-dpu

– d. 22. juni 2023: Nye besparelser på DPU: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/dpu-laegger-afdelinger-sammen-og-pauserer-uddannelser-efter-fyringer-sidste-aar

– Professor Peter Balling kommenterer fyringsrunden, Omnibus, d. 7/6-2023. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/kommentar-fyringer-blandt-fastansatte-ingen-kan-laengere-vide-sig-sikre-heller-ikke-au-i-konkurrencen-om-internationale-topforskere

– Professor Peter Balling kommenterer fyringsrunden for anden gang, Omnibus, d. 28/9-2023. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/klumme-hvad-der-tabes-paa-aktierne-skal-vindes-paa-driften-eller-hvad

– Artikel om et kæmpe overskud i 2023, d. 24/4-2024. https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/aarsregnskab

 

2. Artikler i andre medier, hjemmesider mm.:

– d. 9. september: Jyllands-Posten omtaler ansættelsesstoppet kort. https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/aarhus/ECE14379723/aarhus-universitet-indfoerer-oejeblikkeligt-ansaettelsesstop/

– d. 14. september: Forskerforum dækker fyringerne på DPU med en grundig artikel: https://www.forskerforum.dk/aktuelt/2022/september/dpu-maa-skaere-22-stillinger

– d. 16. september: Politiken Skolemonitor bringer en kort artikel om sagen: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8980250/Sparerunde-p%C3%A5-DPU-kan-koste-22-stillinger

– d. 16. september: Folkeskolen.dk omtaler sagen kort: https://www.folkeskolen.dk/dpu-forskning-kobenhavn-kommune/dpu-skal-spare-hvad-der-svarer-til-22-stillinger/4676196

– d. 21. september: Sagen dækkes grundigt i Skolemonitor, bl.a. med interview med lektor Asger Sørensen og Niels Egelund: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8983022/Ansatte-p%C3%A5-DPU-er-rystede-over-nedsk%C3%A6ringer?shareToken=feYjIdAAyVBQ

– d. 24. september: Indlæg af mig selv på www.thomasaastruproemer.dk om forholdet mellem AU og DPU: Det forladte DPU – om Aarhus Universitet, Fakultetet ARTS og DPU

– d. 26. september: Debatindlæg af mig selv i Politiken: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8992999/Aarhus-Universitet-angriber-p%C3%A6dagogikken

– d. 28. september: Skolemonitor undersøger forholdet mellem udflytningsplaner og afskedigelser: https://skolemonitor.dk/nyheder/art8990022/Nedsk%C3%A6ringer-p%C3%A5-DPU-f%C3%A5r-st%C3%B8ttepartier-til-at-lange-ud-efter-regeringen

– d. 28. september: Sciencereport.dk dækker emnet.  https://sciencereport.dk/forside/millionunderskud-tvinger-dpu-til-at-skaere-22-stillinger/

– d. 28. september: Folkeskolen.dk omtaler sagen kort: https://www.folkeskolen.dk/citat-dpu/stottepartier-til-regeringen-red-dpu-fra-udflytningsfadaese/4677616

– d. 13. oktober: Forskerforum dækker universiteternes generelle situation: https://www.forskerforum.dk/magasinet/2022/forskerforum-nr-6-2022/store-underskud-truer-universiteterne

– d. 27. oktober: Weekendavisen dækker AU’s nedlæggelse af norrøne fag. https://www.weekendavisen.dk/2022-43/ideer/en-saga-blot

– d. 20. marts 2023: Forskerforum dækker nye besparelser på AU. https://www.forskerforum.dk/aktuelt/2023/marts/voldsomme-sparekrav-paa-au-fakultet-varsler-massefyring

 

3. Officielle meddelelser og nyhedsbreve fra AUs ledelse og dekanat:

– d. 7. april 2022: Aarhus Universitets årsrapport 2021, især s.12 og s.19: https://www.au.dk/om/profil/publikationer

– d. 1. september 2022: pressemeddelelse om ansættelsesstop https://medarbejdere.au.dk/institutter/auit/interne-nyheder/vis/artikel/au-nedjusterer-aarets-oekonomiske-resultat-og-indfoerer-besparelser

– d. 9. september: Rektor holder kæmpe jubilæumsfest: https://medarbejdere.au.dk/institutter/auit/interne-nyheder/vis/artikel/rektor-det-er-jer-der-er-universitetet

– d. 13. september: Dekanen for Arts’ nyhedsbrev om afskedigelser på DPU: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/aktuelt/single-nyhed/artikel/nyhedsbrev-fra-dekanen-4

– d. 27. oktober: Dekanen for Arts’ nyhedsbrev til alle ARTS-ansatte. https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/aktuelt/single-nyhed/artikel/nyhedsbrev-fra-dekanen-27-oktober

– d. 8. december: Den nye bestyrelses syn på AU’s økonomi. https://medarbejdere.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/et-stort-underskud-i-2022-laegger-pres-paa-aus-budget-for-2023

– AU’s almene medarbejderside: https://medarbejdere.au.dk/institutter/auit

 

4. Beskeder i mail-format fra ledelsen:

Fra rektor:

– d. 21. september: rektor svarer mig og alle DPU-ansatte på en fælles mailtråd.

– d. 23. september: rektor svarer på en række ansattes henvendelser på en fælles mailtråd.

 

Fra dekanatet:

– d. 13. september: samlet mail fra dekanen for ARTS til alle DPU-ansatte.

– d. 7. oktober: samlet mail fra dekanen for ARTS til alle DPU-ansatte.

– d. 11. oktober: samlet mail fra dekanen til alle DPU-ansatte, TR og rektor

 

Fra institutledelsen:

– d. 9. september: fælles mail til alle DPU-ansatte.

– d. 16. september: fælles indkaldelse til medarbejdermøde d. 19/9.

– d. 20. september: nyhedsbrev til alle DPU-ansatte.

– d. 6. oktober: nyhedsbrev til alle DPU-ansatte.

– d. 13. oktober: nyhedsbrev til alle DPU-ansatte

– d. 10. november: nyhedsbrev til alle DPU-ansatte

 

Kollegiale udvekslinger:

Der udvikles en efterhånden ret omfattende mail-tråd for alle DPU-ansatte, TR (for DPU, ARTS og AU) og ledelsen (institutleder, dekan og rektor). Tråden har i skrivende stund modtaget indlæg fra ni forskere, fra en centralt placeret TR og fra rektor selv i flere omgange.

 

5. Facebook-indlæg om sagen:

a) Mine egne indlæg:

Jeg samler løbende alle mine facebook-indlæg om emnet i dette dokument: http://www.thomasaastruproemer.dk/vidnesbyrd-dagbog-fra-dpu-sagen.html (der er nu 34 indlæg, senest fra d. 25/10-2022)

b)  Andre indlæg på de sociale medier:

d. 9/9: Indlæg af lektor ved DPU, Asger Sørensen: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0shq6JDJRvfEtpJACZFxHBy3iEiU7V6GRZx7hmcBbrgvn13UgaCazjBdNL1JxBHSJl&id=673734654

16/9: Indlæg af TR for AU, Olav W. Bertelsen: https://www.facebook.com/olavb/posts/pfbid02ncCGQC8rCXm1xHxevSAnMFw9P4xvFiS93L2bWotUeR5xQ4kXjPrZ8yxndaiSQFNel

17/9: Indlæg af lektor ved DPU, Asger Sørensen: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qpwnTydd9DryznnEBJcXixZXqVjDoFu6FG8qfhVuNYVdtfMmjduA7YDegNV2Cv3Tl&id=673734654

d. 22/9: Indlæg af professor ved Aalborg Universitet, Svend Brinkmann: https://www.facebook.com/svendbrinkmann/posts/pfbid02FVPenKDxzxArfGQCrL6c2U5d89JBTVDWxo4taz1CQfPZU3DRgPvSEAU4gJW7TGmTl

d. 23/9: Indlæg af professor ved DPU, Line Lerche Mørch: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CYUeh94g6tmr9h5U2HEH4U9mvZ2XAFb1HiWYhFN5PBQbFwEcr6qkPdku481uXZ9gl&id=100001427599408

d. 24/9: Indlæg af Grundtvig-forsker, Uffe Jonas på Humboldt-forum: https://www.facebook.com/groups/166751200038468/posts/5476598015720400/

d. 27/9: Asger Sørensens analyse: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024sEJB3D2La9uWBLYty8Wow2DszLN4jjiDJyfAudYBPcL4UdzvfY1HBrGBgtt5R7Ul&id=673734654

d. 4/11: Asger Sørensen nævner sagen i forbindelse med et foredrag om forskningsfrihed: https://www.youtube.com/watch?v=7CysKwRLBIw

 

6. Møder (nogle af disse links er kun åbne for folk med AU-adgang):

a) Medarbejdermøder på DPU mm.: Ingen referater

– d. 22. juni: Claus Holm og en økonom fra ARTS fortæller DPU’s ansatte om lidt løse rygter.

– d. 23. august: Rektor møder medarbejdere på Arts uden at nævne situationens DPU eller afskedigelser.

– d. 20. september: Claus Holm og en økonom fra ARTS og en HR-mand fortæller om afskedigelser og aftrædelsesmuligheder.

 

b) Samarbejdsudvalgsmøder på AUs centrale niveau (HSU)

– d. 29. august: møde i  HSU:  a) Dagsorden: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Samarbejdsudvalg/HSU/Dagsorden_til_ekstraordinaert_moede_i_HSU_den_29._august_2022.pdf b) Referat: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Samarbejdsudvalg/HSU/Endeligt_godkendt_referat_fra_ekstraordinaert_HSU-moede_den_29._august_2022.pdf

– d. 12. september: Møde i HSU: a) Dagsorden: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Samarbejdsudvalg/HSU/Endelig_dagsorden_til_HSU-moede_den_12._september_2022.pdf b) Referat: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Samarbejdsudvalg/HSU/Endeligt_godkendt_referat_fra_HSU-moede_den_12._september_2022.pdf

Link til almen HSAU-side: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/hsuny

 

c) Samarbejdsudvalgsmøder på ARTS (FAMU-FSU)

– d. 30. juni: møde i FAMU-FSU:

Dagsorden: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Arts_FAMU-FSU_dagsorden_30.06.2022__D6279740_.pdf

Referat: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Arts_FAMU-FSU_referat_30.06.2022.pdf

– d. 31. august: møde i FAMU-FSU:

Referat: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Ekstraordinaert_FAMU-FSU_Arts_31.08.2022_referat.pdf

– d. 13. september: møde i FAMU-FSU:

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Referat_Arts_FAMU_FSU_130922_final.pdf

Link til almen FAMU-FSU-side: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/arts/udvalg-raad-og-naevn/samarbejdsudvalg/fakultetets-su-fsu

 

d) Samarbejdsudvalgsmøder på DPU (LSAU):

– d. 30. maj: møde i LSAU: https://edu.medarbejdere.au.dk/fileadmin/edu/Medarbejdere/Udvalg_naevn_og_fora/LSAU/Referat_LSAU_20220530.pdf (jvf punkt 5, hvor DPU’s institutleder siger, at ARTS bevilliger 5 mio. til DPU ligesom alle de andre år)

– d. 7. september: møde i DPUs samarbejdsudvalg (LSAU) https://edu.medarbejdere.au.dk/fileadmin/edu/Medarbejdere/Udvalg_naevn_og_fora/LSAU/Referat_ekstraordinaert_LSAU_07-09-2022.pdf

– d. 4. november: møde i LSAU. Her annonceres det, at der mangler 5 mio. kr, hvilket svarer til 8-10 stillinger. Afskedigelserne effektueres d. 29/11.

Link til almen side om LSAU: https://edu.medarbejdere.au.dk/om-dpu/udvalg-naevn-og-fora/lsau/

 

7. Hjemmesider om udflytningsplanen:

– Ministeriet om udflytningsaftalen, d. 25. juni 2021: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/bred-politisk-aftale-om-bedre-muligheder-for-uddannelse-i-hele-danmark. Mere om aftalen her: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark. Og selve aftalen her: https://ufm.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark/politisk-aftale-om-rammerne-for-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark.pdf

– Ministeriet om universiteternes indspil til udflytningsplanerne, d. 13. januar 2022: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/aftalekreds-bag-udflytningsaftale-starter-droftelse-af-uddannelsesinstitutionernes-indspil-til-planer. Selve Universiteternes – herunder AUs –  institutionsplaner kan tilgås direkte i dette dokument: https://ufm.dk/uddannelse/temaer-og-indsatsomrader/bedre-muligheder-for-uddannelse-i-hele-danmark/implementering-af-flere-og-bedre-uddannelsesmuligheder-i-hele-danmark/universiteterne-institutionsplaner.pdf. Der findes også et interessant dokument med høringsmateriale om AU’s institutionsplan.

– Ministeriet om udflytningsplanerne, d. 22. marts 2022: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2022/bredt-flertal-enige-om-udmontning-af-udflytningsaftale-om-videregaende-uddannelser

– AU’s medarbejderside om udflytningen: https://medarbejdere.au.dk/strategi/institutionsplan-2022

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.