MinUddannelse og et logisk sammenbrud

Jeg er blevet opmærksom på en række processer, som har den uheldige effekt, at pædagogisk frihed omdannes til teknisk tvang i en form for forskudt anakronisme. Først vil jeg omtale tre sådanne processer, og derpå drøfter jeg, hvordan den digitale læringsplatform “MinUddannelse” spiller sammen med processerne.

 

A. Tre processer

Følgende tre processer løber sammen på en uheldig måde:

1.

I direkte forlængelse af skolereformen iscenesætter Undervisningsministeriet sammen med en række forskere en læringsrevolution. I den forbindelse lanceres den såkaldte læringsmålstyrede undervisning, som mange kommuner og skoler uden videre opfatter som et tvingende krav til undervisningen. Konsekvenserne er enorme rundt omkring.

2.

I februar 2014 kommer der en justering af skoleloven, hvor der står, at de såkaldte elevplaner skal digitaliseres, så det pædagogiske arbejde kan dokumenteres og tilgås af forskellige læringsinteressenter, herunder skoleledelse, forældre og naturligvis lærere og elever. Folketinget giver desuden det læringsrevolutionære ministerium lov til at arbejde videre med sagen.

Det er §13b. stk.5-6, der er tale om. Den lyder sådan her.

”Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst én gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan. Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevplaner, herunder om anvendelse af digitale løsninger”.

Ordet ”digital” optræder hele 42 gange i regelsættet og dets bemærkninger (se link i bunden).

Konsekvensen heraf er, at alle kommuner pr januar 2017 skal have indkøbt/etableret en digital læringsplatform.

3.

I januar 2015 siger ministeriet til Folkeskolen.dk, at den enkelte lærer ikke behøver at bruge læringsmålstyret undervisning. Læreren må altså selv bestemme, hvilken metode hun vil bruge. Ministeriet går fra at kalde sit materiale for ”vejledning” til det mindre forpligtende ”inspiration”. Denne opblødning sker efter pres fra Keld Skovmands bog ”Uden mål og med” og fra et kritisk soloridt fra Marianne Jelved. I en række efterfølgende markeringer trækkes denne frihedshåndfæstning dog delvist i land, så ingen til sidst rigtig ved, hvad der gælder. Det er disse modsætninger, jeg ved tidligere lejligheder har kaldt for ministeriets logiske sammenbrud.

 

B. MinUddannelse

Det er disse tre processer, der nu giver et problem. Problemet opstår ved, at det nærmest enerådende digitale læringssystem, MinUddannelse, er stærkt læringsmålstyret efter den barske facon, dvs. før den ministerielle opblødning, jeg beskrev under punkt A3. I MinUddannelse tildeler man simpelthen læringsmål til de enkelte elever i de enkelte forløb i et større klikkeinferno, som kan tilgås af interessenterne.

Kommunerne og skolerne skal ifølge lovens §13 digitalisere elevplanerne, og eftersom hele horisonten er læringsrevolutionær efter punkt A1, kan ingen undslå sig. Alle kommuner skal pr. januar 2017 som sagt have en digital læringsplatform.

Læreren vil derfor heller ikke kunne undslå sig. Hun er tvunget ind i systemets filosofi og systematik, som er læringsrevolution uden opblødning. Desuden lægger MinUddannelse op til, at de digitaliserede læringsstyringssystemer kobles op på den såkaldte Uddannelsesparathedsvurdering, som er indført i de store klasser, og som har direkte og store konsekvenser for børnenes valg af ungdsomsuddannelse. Dermed kommer læringsmålstyringen og den såkaldte karrierelæring i en intim digital forbindelse. Karrierelæringen er den centrale del af gymnasiereformens såkaldte ”optimerede dannelse”, som var så omdiskuteret i foråret 2016. På den måde kan man godt sige, at man forsøger at etablere et helt nyt digitalt baseret uddannelsessystem med læringssmålstyring og karrierelæring som bærende søjler.

I min søgen i regi af MinUddannelse er jeg ikke stødt på en eneste reference til skolens eller fagenes formål, til dannelsesprocesser eller pædagogisk teori eller tradition. Det kører i en nærmest teknisk læringsnedsmeltning. Alle kan sidde og klikke rundt, mens pædagogiske processer, indhold og formål fryser til is. Der opstår dermed en form for teknisk læringsmålstyringsøkonomi med fuldt operativt affektsystem og adfærdsregulering på de mange individuelle, organisatoriske og kommercielle niveauer. Desuden kan læringsplatformens generering af læringsdata knyttes an til big-dataprocesser i regi af tiltag som Datavarehuse, Brugerportalinitiativet, Aulum og progressionsdataprojektet, for nu at nævne nogle aktuelle UVM/KL-initiativer. Vi får et pædagogiktømt klikkeinferno med enormt kontrol- og styringspotentiale.

Eftersom MinUddannelse er konstrueret før den lidt overfladiske ministerielle opblødning af læringsmålskravet, jeg nævnte under punkt A3, eftersom MinUddannelse stort set har monopol, og eftersom de få andre systemer mig bekendt er opbygget med samme pædagogiske antifilosofi som base – så tvinges den enkelte lærer og den enkelte skole direkte ind i den læringsmålssystematik, som ministeriet og Jelved ellers har sagt er frivillig. Dermed forceres lærerne og skolerne reelt til at arbejde med et system, som ikke har sans for pædagogik, kundskaber, fag, åndsfrihed og formål, dvs. lovens centrale paragraffer. Man tvinges til at arbejde efter de sølle stk. 5-6 i en perifer paragraf 13. Hele skolens formål og lov bliver opslugt af §13. Alt bliver til en elevplan i et individualiseret og teknisk lærings- og karrieresystem, der kan knyttes videre til big data-processer. Der bliver ingen pædagogisk frihed tilbage, selvom det hævdes. Det er denne tvang under frihedens fane, jeg kalder for et logisk sammenbrud.

PS Disse læringssystemer understøttes af det såkaldte Brugerportalsinitiativ, som forestås af KL og den samlede regering, og som handler om digitalisering af læring og ikke om andet overhovedet.

PPS Man kan jo sagtens lave et meget mere lavpraktisk IT-løsning omkring nogle afrevolutionerede elevplaner i regi af skolens samlede virke og formål.

 

Links og referencer:

A. MinUddannelse:

Det er ret begrænset, hvad der findes af adgang til og faglige diskussioner af disse læringssystemer. F.eks. har jeg ikke kunne finde et decideret hovedlink, hvor firmaet bag, KMD, præsenterer systemet. Men her er nogle links til diverse omtaler og kritikker.

1. Eksempler på kommuner, der bruger MinUddannelse

MinUddannelse i Aarhus Kommune 

MinUddannelse i Syddjurs Kommune 

MinUddannelse i Aalborg

2. Video om tildeling af læringsmål i MinUddannelse: https://www.youtube.com/watch?v=HWKHs0TEBwY

3. Kritisk diskussion af MinUddannelse i det fynske Lærerbladet (især s. 8-9) (det bruges også Odense): http://www.odenselaererforening.dk/media/8973864/148829_laererbladet_3-16_net1.pdf

4. Omtaler af KMD’s opkøb af MinUddannelse på folkeskolen.dk: http://www.folkeskolen.dk/595165/kmd-koeber-minuddannelse

http://www.folkeskolen.dk/595211/kmd-vi-udfaser-educa-og-satser-paa-minuddannelse

 

B. Love

1. Link til lovændring og bemærkninger om fælles mål og digitalisering (februar 2014): file:///C:/Users/thar/Downloads/140321%20L150_som_fremsat.pdf

 

C. Brugerportalinitiativet (tjek også de kommunale links under A1)

1. KL’s brugerportalinitiativ om læringsplatforme. Klik selv rundt: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-unge/Digitalisering/Brugerpotalsinitiativ/Laringsplatform/

2. KL’s notat om initiativet: https://backend.folkeskolen.dk/~/3/8/offentligtnotatombrugerportalsinitiativet.pdf

3. Ministeriets omtale af brugerportalinitiativet: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Jun/140611-Aftale-om-brugerportalsinitiativ-til-digital-understoettelse

4. Anette Linds analyse af Brugerportalinitiativet

 

D. Tidligere indlæg om UVM’s logiske sammenbrud

Undervisningsministeriets nye hjemmeside om læringsmål – bekræftelse af et logisk sammenbrud

Undervisningsministeriet i logisk sammenbrud

Undervisningsministeriets overraskelse: Om læringsmålstyret undervisning og metodefrihed

 

E. Andre links

Niels Jakob Paasgaard: “Didaktikken tilbage til underviseren“, Dansk Magisterforening, d. 7. januar 2016.

Anette Lind har skevet seks indlæg på folkeskolen.dk om læringsportaler:

1. Standarder for læringsindhold – metadataopmærkning: http://www.folkeskolen.dk/577952/standarder-for-laeringsindhold—metadataopmaerkning

2. Læringsportalstyret undervisning 1: Lærerrollen – Fra sol til satellit: http://www.folkeskolen.dk/590455/laeringsportalstyret-undervisning-1-laererrollen—fra-sol-til-satellit

3. Læringsportalstyret undervisning 2: Brugerportalsinitiativet: http://www.folkeskolen.dk/590619/laeringsportalstyret-undervisning-2-brugerportalsinitiativet

4. Læringsportalstyret undervisning 3: Belonging: http://www.folkeskolen.dk/590724/laeringsportalstyret-undervisning-3-belonging

5. Læringsportalstyret undervisning 4: Læringsportalstyret undervisning 4: Testing testing og dataillusion: http://www.folkeskolen.dk/592487/laeringsportalstyret-undervisning-4-testing-testing-og-dataillusion

6. Data og læringsplatforme

Lektor Thomas Engsig har også skrevet en kritik af læringsplatforme

Bekymrede lærere: Nyt bedømmelsessystem er karakterer ind af bagvejen“, DR-hovedstadsområdet, d. 2, november 2015.

DLF om læringsmål og læringsplatforme (marts 2016)

Lærer Katrine Vinter Nielsen: ”Dannelse og uddannelse skal gå ‘Hånd i Hånd‘”, Aarhus Stiftstidende, d. 5. februar 2017.

2 tanker om “MinUddannelse og et logisk sammenbrud

  1. Også på Bornholm er dette rigide system trukket ned over hovedet på os, der jo bare er uddannet til at undervise og ikke til denne gang teknisk fusk!
    Spild af tid. Så derfor har jeg fravalgt at bruge det, indtil det er nogen der brokker sig over det.

  2. Hvor er jeg glad for at nogle blandt lektorer og andet godt folk i den pædagogiske verden begynder at forholde sig kritisk til udviklingen. Vi er vidne til en ensretning, hvor alle bevæger sig i samme retning som lemminger efter mantraet “Målstyret undervisning”. Efter mange kommunale kurser i forskellige fag og indsatsområder de senere år har jeg en oplevelse af at praktisk talt alle kursusholdere bruger de samme termer og begreber for at fortælle hvor vi skal hen af med pædagogikken. Det bliver nærmest helt sekterisk ud i en i en bestemt verdensopfattelse og vej vi skal bevæge os på det pædagogiske område. Den kritiske stilling tagen og diskussion har ringe vilkår.
    Nu må der siges fra!

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.