Oversigt over evalueringer af folkeskole- og læreruddannelsesreform

Her er en oversigt over de evalueringer og evalueringslignende initiativer, som har været søsat i forlængelse af folkeskolereformens kvalitetsstandarder og operative måltal. Jeg har samlet evalueringerne, så godt jeg kan, fordi jeg skal ærligt indrømme, at jeg har været tæt ved at miste overblikket. Man må meget gerne skrive til mig med supplerende informationer og links. Jeg opdaterer listen løbende. Pt er der nævnt ca. 80 rapporter, så der er tæt kontrol med “læringen”.

Indholdsfortegnelse:

 1. Nationale tests, trivselsmålinger og karakterer
 2. Ministeriets årlige statusredegørelser
 3. Rapporter fra folkeskolereformens følgeforskningsprojekt (og lignende)
 • Elever
 • Lærere og pædagoger
 • Skoleledelse
 • Skolebestyrelse
 • Forældre
 • Kommuner
 • Specialundervisningsstilbud
 • Kompetenceudvikling og øvrige publikationer
 • Kommende rapporter
 1. Kommunale kvalitetsrapporter
 2. Ministeriets datavarehus
 3. Ministeriets redegørelse til Folketinget
 4. Kvalitetsforum for Folkeskolen
 5. Diverse forsknings- og evalueringsrapporter
 6. Internationale sammenligninger
 7. Evalueringer af læreruddannelsen
 8. Forum for Koordination af uddannelsesforskning
 9. Rådet for børns læring
 10. Evalueringer af ph.d.-råd/forskning mm.
 11. Vigtige rapporter før skolereformen

 

1. Nationale tests, trivselsmålinger og karakterer

De Nationale Tests:https://uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test

Trivselsmålinger: https://uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/trivselsmaaling

Udviklingen i karakterer for folkeskolens afgangsprøve, fra 2015-2018: https://uvm.dk/statistik/grundskolen/karakterer-og-test/karakterer-i-grundskolen?fbclid=IwAR0Sefb4yl70MI04asJZNv_rC18yRjyhLIHiHeKS9b7EHnfETPyN9U9wgT0

 

2. Ministeriets årlige statusredegørelser

2014/15: https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2015-statusredegoerelse-for-folkeskolens-udvikling-skoleaaret-2014-15

2015/16: https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-statusredegoerelse-for-folkeskolens-udvikling-skoleaaret-2015-16

2016/17: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/nov/171127-ny-statusredegoerelse-for-folkeskolens-udvikling

2017-18: https://www.folkeskolen.dk/649228/ministerens-status-ingen-af-reformens-maal-er-indfriet

 

3. Rapporter fra folkeskolereformens følgeforskningsprojekt (UVM) (opdelt efter målgruppe) (information om ministeriets følgeforskningsprojekt samt næsten alle rapporter kan tilgås her: https://uvm.dk/folkeskolen/viden-og-kompetencer/foelgeforskningsprogram/om-foelgeforskningsprogrammet). (Hvis rapporterne er lavet i andre regi end UVM og følgeforskningspogrammet, er de også noteret her med angivelse af tilknyttet myndighed).

Programmet følges af en videnskabelig gruppe, hvis arbejde ledes af Andreas Rasch-Christensen, som her samler op på 2016-situationen i et videoklip på undervisningsministeriets hjemmeside:https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/om-folgeforskningsprogrammet/2016-resultater-fra-evaluerings-og

Rasch-Christensen indtager dermed en for mig at se besynderlig tredobbelt rolle: 1. Han er med til at lave skolereformen. 2. Han er med til at evaluere skolereformen. 3. Han er med til at følge og fortolke evalueringen af skolereformen.

Desuden er han faktisk med i EVA’s bestyrelse, men jeg ved ikke, om det først er sket i 2018. Lars Qvortrup sidder i EVA’s repræsentantskab. Som det fremgår nedenfor, står EVA for en stor del af både følgeforskningsprogram og for diverse undersøgelser mere bredt.

I marts 2019 har Lars Qvortrup og Jens Rasmussen forsøgt at sammenfatte følgeforskningsprogrammets resultater. Det kan man læse om her: https://www.folkeskolen.dk/656568/koncentrat-af-foelgeforskning-laerere-arbejder-mere-professionelt-nu. Og lærer Niels Christian  har sammenfattet Qvortrups og Rasmussens sammenfatning i dette indlæg: https://www.folkeskolen.dk/656782/professor-tilstaar-reformen-er-en-dundrende-fiasko.

 

a) Elever:

SFI: ”Folkeskolereformen – Beskrivelse af 2. dataindsamling blandt elever” (2015) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/eleverne/2015-statusrapport-om-elevernes-syn-paa-erfaringer-med-den-nye-folkeskole

SFI: ”Folkeskolereformen – Beskrivelse af 3. dataindsamling blandt elever” (2016) https://www.emu.dk/sites/default/files/Notat%20om%20elevernes%20holdning%20til%20skoledagens%20l%C3%A6ngde.pdf Se også: https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/folke/2016/okt/161012%20status%20for%20folkeskolereformen

SFI: ”Notat om elevernes holdning til skoledagens længde” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-notat-om-elvernes-holdning-til-skoledagens-laengde

SFI: ”Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-resultater-fra-evaluerings–og-foelgeforskningsprogram-til-folkeskolereformen

SFI: Folkeskolereformen: Elevernes faglige deltagelse og interesse” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-elevernes-faglige-deltagelse-og-interesse

Vive: ”Elevernes oplevelse af skolen i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-vive–elever

Vive: ”Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-den-leangere-skoledags-betydning-for-elevers-fritidsaktiviteter

EVA: ”Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-boern-og-unges-brug-af-fritids–og-klubtilbud

Vive: ”De yngste elevers hverdag i folkeskolen” (2018) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-rapport–de-yngste-elevers-hverdag-i-folkeskolen

EVA: ”Børn og unges brug af fritids- og klubtilbud” (2018) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-boern-og-unges-brug-af-fritid-og-klubtilbud

Vive: ”Lektiehjælp og faglig fordybelse” (2018): https://uvm.dk/publikationer/2018/180607-lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse

EVA: ”Skolernes samarbejde med erhvervslivet – Fokus på elevernes læring i den åbne skole” https://uvm.dk/publikationer/2018/181101-rapport-skolernes-samarbejde-med-erhvervslivet, med tilhørende ”Inspirationshæfte: Skolernes samarbejde med erhvervslivet – Fokus på elevernes læring i den åbne skole”: https://uvm.dk/publikationer/2018/181101-inspirationshaefte-skolernes-samarbejde-med-erhvervslivet

Rambøll: “Evaluering af IT i folkeskolen” (2018) https://dk.ramboll.com/medier/rdk/hvad-vi-ved-og-ikke-ved-om-it-i-folkeskolen (STIL-UVM)

VIVE: ”Elevernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens fjerde år” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-elevernes-oplevelser-af-skolen-i-folkeskolereformens-fjerde-aar

 

b) Lærere og pædagoger:

Rambøll: “Forskningskortlægning – undervisningsmiljø og trivsel” (2014)  https://dk.ramboll.com/-/media/files/rm/rapporter/forskningskortlaegning_trivsel_2014.pdf?la=da

KORA: ”Pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole” (2015) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/varieret-undervisning/2015-kora-paedagogiske-medarbejderes-oplevelser-og-erfaringer-i-den-nye-folkeskole

KORA: ”En længere og mere varieret skoledag” (2015) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/varieret-undervisning/2015-kora-en-laengere-og-mere-varieret-skoledag

EVA: ”Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af forenklede Fælles Mål”, 2015. https://www.eva.dk/grundskole/undersoegelse-laereres-foraeldres-forstaaelse-forenklede-faelles-maal

KORA: ”En længere og mere varieret skoledag – kortlægningsrapport” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-kortlaegningsrapport–en-laengere-og-mere-varieret-skoledag—2016

EVA: ”Undersøgelse af understøttende undervisning” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-undersoegelse-af-understoettende-undervisning

KORA: ”Inddragelse af pædagoger i skoledagen – de økonomiske overvejelser og konsekvenser” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-inddragelse-af-paedagoger-i-skoledagen-%E2%80%93-de-oekonomiske-overvejelser-og-konsekvenser

EVA: ”Den pædagogiske praksis i indskolingen” (januar 2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-den-paedagogiske-praksis-i-indskolingen

KORA: En længere og mere varieret skoledag – implementerings- og effektanalyse” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-en-laengere-og-mere-varieret-skoledag

EVA: ”Skolernes arbejde med holddannelse” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-skolernes-arbejde-med-holddannelse

DPU(IUP) & VIA (Jens Rasmussen, Andreas Rasch-Christensen mfl.): ”Dansk- og matematiklærerens undervisning med fælles mål” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-dansk–og-matematiklaereres-undervisning-med-faelles-maal (denne rapport var meget kontroversiel og blev undsagt af undervisningsministeren, læs mere her)

EVA: ”Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-laerere-og-paedagogers-samarbejde-om-undervisningen

EVA: ”Pædagogisk praksis i indskolingen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-paedagogisk-praksis-i-indskolingen

VIVE: ”Lærere og pædagogers oplevelser af den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017–vive-laerere-og-paedagoger

VIVE: ”Lærere og pædagogers oplevelse af skolen i folkeskolereformens fjerde år” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-laerere-og-paedagogers-oplevelse-af-skolen-i-folkeskolereformens-fjerde-aar

 

c) Skoleledelse:

SFI: ”Skoleledelse i folkeskolereformens første år” (2015) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/ledelse/2015-statusrapport-om-skoleledelse-sfi

SFI: ”Skoleledelse i folkeskolereformens andet år” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-skoleledelse-i-folkeskolereformens-andet-aar

SFI: ”Ledelse af forandringer i folkeskolen” (2016) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/ledelse/2016-notat-om-ledelse-af-forandringer-i-folkeskolen

KORA: ”Fælles ledelse og holddannelse – Analyse af frihed til fælles ledelse og lempelse af holddannelsesregler” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-faelles-ledelse-og-holddannelse

SFI: ”Gør skoleledelse en forskel? – Ledelse af implementering af folkeskolereformen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-goer-skoleledelse-en-forskel-

VIVE: ”Skoleledernes oplevelse af skolen i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-vive-skolebestyrelsesformaends

VIVE: ”Skoleledernes oplevelse af styring, handlefrihed og pædagogisk ledelse i folkeskolereformens tredje år” (2018) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-skoleledernes-oplevelse

VIVE: ”Skoleledernes oplevelser af skolen i folkeskolereformens fjerde år” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-skoleledernes-oplevelser-af-skolen-i-folkeskolereformens-fjerde-aar

 

d) Skolebestyrelse:

EVA: ”Skolebestyrelsens rolle i den nye skole” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-skolebestyrelsens-rolle-i-den-nye-skole

EVA: ”Skolebestyrelsens rolle i den nye skole – del 2” (2017) https://www.eva.dk/grundskole/skolebestyrelsens-rolle-nye-skole-del-2

VIVE: ”Skolebestyrelsens oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://www.emu.dk/sites/default/files/Skolebestyrelsesform%C3%A6nds%20oplevelser%20af%20skolen%20i%20folkeskolereformens%20tredje%20%C3%A5r.pdf

Rambøll: ”Undersøgelse af skolebestyrelsens rolle og arbejde i folkeskolen” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-undersoegelse-af-skolebestyrelsens-rolle-og-arbejde-i-folkeskolen

 

e) Forældre:

EVA: ”Forældreperspektiver på folkeskolen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-vive-foraeldre

VIVE: ”Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-vive-foraeldre

Rambøll: “Forældres tilfredshed med folkeskolen” (2018) https://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/foraeldrenes-tilfredshed-med-folkeskolen-stiger/ (Økonomi- og indenrigsministeriet)

Rambøll: ”Undersøgelse af forældreperspektiver på folkeskolen i 2014-2018” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/181220-undersoegelse-af-foraeldreperspektiver-paa-folkeskolen-i-2014-2018

 

f) Kommuner

KORA: ”Den kommunale styring forud for folkeskolereformen – baselineundersøgelse” (2016) https://uvm.dk/publikationer/ressourcecenter-for-folkeskolen/kommunal-styring/2016-den-kommunale-styring-forud-for-folkeskolereformen

KORA: ”Midtvejs i folkeskolereformen” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-midtvejs-i-folkeskolereformen

KORA: ”Økonomisk, personalemæssig og faglig styring i folkeskolen” (2016) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2016-oekonomisk-personalemaessig-og-faglig-styring-i-folkeskolen

Epinion: ”Skolernes anvendelse af §16b” (2018) https://uvm.dk/publikationer/2018/180911-skolernes-anvendelse-af-%C2%A7-16-b

 

g) Specialundervisningstilbud:

Rambøll, UCC & VIA: ”Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-undersoegelse-af-undervisning-i-specialundervisningstilbud

Rambøll, UCC & VIA-midtvejsnotat om »Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud« (2018) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-undersoegelse-af-specialundervisningstilbud

 

h) Kompetenceudvikling og øvrige publikationer:

LANGE-gruppen: ”Kompetencedækning i folkeskolen” (2017) https://langegruppen.dk/wp-content/uploads/2018/06/170616-Rapport-Lange-Gruppen-Kompetencedaekning-i-folkeskolen.pdf

KORA: ”Kompetencedækning og kompetenceudvikling i folkeskolen” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-kompetenceudvikling-og-kompetencedaekning-i-folkeskolen

LANGE-gruppen: ”Rapport om udbud af og efterspørgsel på fagkompetencer i folkeskolen” (2018) https://langegruppen.dk/wp-content/uploads/2018/06/rapport-om-udbud-af-og-eftersporgsel-pa-fagkompetencer-i-folkeskolen.pdf

SFI & KORA: ”Mellemtid for folkeskolen: Hvad gør en forskel i praksis?” (2017) https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-mellemtid-for-folkeskolen—hvad-goer-en-forskel-i-praksis-

 

i) Kommende rapporter:

IUP & VIA: ”Om undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik” (januar 2019).

VIVE: ”Kompetencedækning, læreruddannelsesbaggrund og kompetenceudvikling” (januar 2019).

VIVE: ”Evaluering af læringskonsulentforløb og aktiviteter” (januar 2019).

VIVE: ”Kommunal styring og initiativer på folkeskoleområdet (foråret 2019).

EVA: ”Evaluering af folkeskolens nye fag: »madkundskab« og »håndværk og design« (foråret 2019).

VIVE: ”Elevernes syn på folkeskolen – analyserapport” (efterår 2019).

Rambøll, UCC & VIA: ”Om specialundervisningstilbud” (efteråret 2019).

Rambøll, UCC & VIA: ”Inspirationskatalog om specialundervisningstilbud” (efteråret 2019).

VIVE: ”Skoleledelse – analyserapport” (vinter 2019/2020).

???: ”Rapport om kendetegn ved højt- og lavtpræsterende skoler” (efterår 2019).

VIVE: ”Den længere og mere varierede skoledag – forskningsrapport (vinter 2019/2020).

???: ”Antologi med hovedresultater fra følgeforskningsprogrammet” (2020).

 

4. Kommunale kvalitetsrapporter mm.

Ministeriet kræver kommunale kvalitetsrapporter hvert andet år: Det kan man læse mere om her: https://uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/den-kommunale-opgave/kvalitetsrapport.

Her er f.eks. strukturen i Aarhus:

Generel hjemmeside: https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/.

Almen rapport for 2017: https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/media/11294/kvalitetsrapport-boern-unge-2017.pdf   (136 sider).

Eksempel på en rapport for enkeltskole 2017: https://cdn.aarhus.dk/media/2860/ellevangskolen.pdf  (44 sider).

Dertil kommer en lang række kommunalt initierede og magtfulde evalueringer og implementeringsanalyser af styringsmæssige og pædagogiske tiltag, f.eks. af Synlig Lærings projektet i Skanderborg: https://www.folkeskolen.dk/596417/hattie-synlig-laering-giver-maerkbare-resultater-i-skanderborg. Her er kvalitetsrapporten for Skanderborg 2016/17: https://www.skanderborg.dk/Files/Files/dagsordner/committee_2340/agenda_326242/documents/7e2ce199-0e92-491a-bcf6-338f20ff08ce.pdf

Endelig er der et utal af skolebaserede evalueringer i krydsfeltet mellem skole og kommune, f.eks. her fra Rudersdal Kommune, hvor man også kører Hattie-baseret pædagogik.

 

5. Ministeriets datavarehus

http://cms.uvm.dk/statistik/grundskolen/datavarehuset

 

6. Ministeriets redegørelse til folketinget efter fem år (afventer)

 

7. Kvalitetsforum for Folkeskolen

http://cms.uvm.dk/statistik/grundskolen/datavarehuset

 

8. Diverse forsknings- og evalueringsrapporter

Dertil kommer en mængde forsknings/evalueringsrapporter af forskellig art.

 

A. Der er en del rapporter fra diverse AP Møller-finansierede projekter. Her er nogle eksempler:

Qvortrup, Egelund, Nordahl: Læringsrapport for 13 jyske kommuner, 2015: https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/BUU/bilag/128/1608859.pdf.

Qvortrup, Egelund: Læringsrapport for 13 jyske kommuner, 2017: http://vbn.aau.dk/files/273827591/Rapport_t2_Alle_kommuner_2017_SLUTVERSION_FAGF_LLEBED_MT.pdf, se også: https://videnskab.dk/kultur-samfund/ny-rapport-laerere-har-det-fint-med-den-reformerede-folkeskole?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=2858177a0c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_25&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-2858177a0c-240003369.

 

B. Der er også Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) analyser af trivselsdata mm.. DCUM er kraftigt påvirket af den positive psykologi.

DCUM: “Fra kedsomhed til trivsel i skolen (2016): dcum.dk/media/1318/dcum-rapport-kedsomhed-i-skolenlowres.pdf

DCUM: “Elevernes fællesskab og trivsel i skolen” (2017): dcum.dk/media/2107/dcum-rapport-elevernes-trivsellow.pdf

DCUM: ”Elevoptimisme og trivsel i skolen” 2018: http://dcum.dk/media/2474/dcum-rapport-elevoptimismespread.pdf.

DCUM: ”Resultaterne fra den nationale trivselsmåling 2017”, http://dcum.dk/media/2167/2017-10-30-dcumtrivselsma-lingtabelrapport2017.pdf

DCUM: “Undervisningsmiljøet i grundskolen 2015-16”, http://dcum.dk/grundskole/undersoegelser/laering/undervisningsmiljoeet-i-grundskolen-2015-16

 

C. Diverse

Böwadt, Pia Rose; Pedersen, Rikke; Vaaben, Nana Katrine (2019). “Når verdens bedste job bliver for hårdt“, Danske Professionshøjskoler.

Lieberoth, A. (2019). “Skærm, skærm ikke?“, Aarhus Universitet.

Wiberg, M. & Nielsen, C.F. & Pedersen, A.N. & Andersen, K.M. (2019). “Dannelsen af etisk myndighed i den danske folkeskolen“, DPU.

EVA: ”Et bevidst blik på alle elevers læring”, 2014. https://www.eva.dk/grundskole/bevidst-blik-paa-elevers-laering

 

 

9. Internationale undersøgelser

Information om følgende undersøgelser kan tilgås på http://edu.au.dk/forskning/internationaleundersoegelser/:

 •  OECD’s PISA-undersøgelser
 • Timms-undersøgelserne
 • Pirls-undersøgelserne.

EU’s ”The Monitor” fra januar 2019: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en

Se PISA 2018: https://www.folkeskolen.dk/1120177/pisa-2018-danmark-holder-skansen-i-laesning–tilbagegang-i-naturfag#1123800

 

10. Evalueringer af læreruddannelsen

A. Uddannelses- og forskningsministeriets 2018-evaluering af læreruddannelsen.

Evalueringen består af fire delanalyser, som er udarbejdet af tre forskellige firmaer og en samlet konkluderende rapport.

Her er ministeriets hjemmeside for hele 2018-evalueringen med baggrundsnotat, ekspertgruppe mm.: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen/evaluering-af-laereruddannelsen-1#

Her er de fire delanalyser:

Delanalyse 1a: Indhold og faglige krav i læreruddannelsen, EVA, marts 2018: https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/delanalyse-1a-indhold-og-faglige-krav.pdf

Delanalyse 1b: Almen dannelse i læreruddannelsen, EVA, marts 2018: https://ufm.dk/publikationer/2018/filer/delanalyse-1b-almen-dannelse-i-lareruddannelsen.pdf

Delanalyse 2: Kvalitet i undervisningen på læreruddannelsen, Rambøll, juli 2018: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2018/filer/Delanalyse2.pdf

Delanalyse 3: Match med behovene i folkeskolen, Epinion, oktober 2018: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen/delanalyse-3-epinion.pdf

Og her er den konkluderende rapport:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse: ”Samlet rapport: Kvalitet og relevans i læreruddannelsen – ekspertgruppens evaluering og vurdering af læreruddannelsen af 2013”, december 2018: https://ufm.dk/publikationer/2019/filer/endelig-rapport_evaluering-af-laereruddannelsen.pdf

Evalueringerne blev kritisk diskuteret i DPU’s magasin Asterisk af Jørn Bjerre og David Reimer: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/85/Asterisk85-s4-7.pdf

 

B. Evaluering af kompetencemålsstyring, 2016

Evaluering af kompetencemålstyring af læreruddannelsen, Teknologisk Institut, juni 2016: https://ufm.dk/publikationer/2016/evaluering-af-kompetencemalsstyring-af-laereruddannelsen. Min egen kommentar til rapporten: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154204255789481&id=837549480

 

C. Evaluering af læreres kompetencer, 2015

Rasmussen, Jens & Pedeersen, E.F. & Stafse, V.T.: Læreruddannerkompetencer – En undersøgelse af danske læreruddanneres kompetencer og behov for kompetenceudvikling”, august 2015. http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Aktuelt/Laereruddannerkompetencer.pdf. Min egen analyse af rapporten: http://www.thomasaastruproemer.dk/kritik-af-jens-rasmussens-undersoegelse-af-laereruddannelsen.html

 

D. Evaluering af optagelsessamtaler, 2014-16.

Evalueringer af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen, UVM/Danske Professionshøjskoler,

marts 2014: https://ufm.dk/publikationer/2014/evaluering-af-optagelsessamtalerne-pa-laereruddannelsen

marts 2015: https://ufm.dk/publikationer/2015/rapport-om-evaluering-af-optagelsessamtaler-pa-laereruddannelsen

marts 2016.  https://ufm.dk/publikationer/2016/rapport-om-evaluering-af-optagelsessamtaler-pa-laereruddannelsen

 

E. Evaluering af 2006-loven, UVM: “Deregulering og internationalisering- evaluering og anbefalinger om læreruddannelsen af 2006“, udgivet januar 2012

 

F. Evaluering af 1997-loven, EVA:”Evaluering af Læreruddannelsen, 2003

 

11. Forum for koordination af uddannelsesforskning

Det såkaldte Forum for koordination af uddannelsesforskning blev etableret af Undervisningsministeriet med direkte reference til folkeskolelovens forligstekst. Forummet eksisterede fra 2013-16 og udgav en række rapporter om vidensflowet i folkeskolen. Her er den generelle hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/tidligere-rad-naevn-og-udvalg/forum-for-koordination-af-uddannelsesforskning

I 2016 udkom en række rapporter og anbefalinger:

”Analyse af videnspredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens praksis”, hovedrapport, januar 2016: https://ufm.dk/publikationer/2016/analyse-af-videnspredning-spredning-af-forsknings-og-udviklingsviden-med-relevans-for-grundskolens-praksis.

Der medfulgte en note med ”anbefalinger”: https://ufm.dk/uddannelse/rad-naevn-og-udvalg/tidligere-rad-naevn-og-udvalg/forum-for-koordination-af-uddannelsesforskning/anbefalinger-fra-forum-for-koordination-af-uddannelsesforskning-om-videnspredning.pdf.

Dertil kom to ”pixi-udgaver”, dels til forskningsinstitutionerne: https://ufm.dk/publikationer/2016/viden-i-spil-i-folkeskolens-praksis-anbefalinger-til-universiteter-professionshojskoler-og-sektorforskningsinstitutioner, og dels til kommuner og skoler: https://ufm.dk/publikationer/2016/viden-i-spil-i-folkeskolens-praksis-anbefalinger-til-kommunale-forvaltninger-og-skoler

 

12. Rådet for børns læring

Rådet for børns læring blev nedsat i marts 2014 i forlængelse af skolereformen. Det afløste det tidligere Skolerådet. Rådet afgiver årlige beretninger, som kan tilgås her:

http://www.børns-læring.dk/Om-raadet

 

13. Evalueringer af ph.d.-råd/forskning mm.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU): “Evaluering av Ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen, 2015.” https://ufm.dk/publikationer/2015/evaluering-av-ph-d-radet

Rømer, T.R. ”læreruddannelsens opgør med læreruddannelsen”, 2018: http://www.thomasaastruproemer.dk/laereruddannelsens-opgoer-med-laereruddannelsen.html

 

14. Vigtige rapporter op til ca. 2014

A. Skolerådet/UVM

Undervisningsministeriet, 2012-13: ”Anbefalinger fra: Rådgivningsgruppen om guidelines forMinisteriet for Børn og Undervisningsforsøgs- og udviklingsmidler”. https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/BUU/bilag/125/1213657/index.htm

Undervisningsministeriet, 2013: ”IT-rådgivningsgruppens anbefalinger”. https://www.folkeskolen.dk/534938/37-nye-ideer-til-at-bruge-it-i-undervisningen

Skolerådet (Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen): ”Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”, 2013.  https://www.altinget.dk/misc/Beretning%20om%20evaluering%20og%20kvalitetsudvikling%20af%20folkeskolen%202013.pdf

Skolerådet: ”Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”, 2012. https://www.emu.dk/sites/default/files/Beretning%20om%20Evaluering%20og%20Kvalitetsudvikling%20af%20Folkeskolen%202012.pdf

Skolerådet: ”Fælles ambitioner for folkeskolen”, 2011. https://www.ft.dk/samling/20111/almdel/BUU/bilag/202/1117105.pdf

Skolerådet: ”Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen”, 2011, https://docplayer.dk/24110778-Beretning-om-evaluering-og-kvalitetsudvikling-af-folkeskolen-2011.html

 

B. KORA/SFI/RAMBØLL mm.:

KORA: ”Den højt præsterende skole”, 2010. http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i3566/Den-hoejt-praesterende-skole

SFI: ”Ledelse, læring og trivsel i folkeskolen”, 2011. https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870970-basis%253A29130175

SFI: ”Ledelse af folkeskolerne – vilkår og former for skoleledelse”, 2011. https://www.sfi.dk/publikationer/ledelse-af-folkeskolerne-4257/

SFI: ”Ledelse af folkeskolerne – vilkår og former for skoleledelse”, 2011. https://www.sfi.dk/publikationer/ledelse-af-folkeskolerne-4257/

Rambøll: ”Kortlægning af curricula i sammenlignelige lande”, 2013.

Rambøll: ”Evaluering af de nationale tests i folkeskolen”, 2013. https://dk.ramboll.com/~/media/Files/RM/Rapporter/Nationale%20test%202013.pdf. Ministeriets efterfølgende redegørelse, hvor de nationale tests kobles til skolereformen, december 2013: https://www.ft.dk/samling/20131/almdel/buu/bilag/71/1312728.pdf

Rambøll & Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning: “Forskningskortlægning, varieret læring, bevægelse, udeskole og lektiehjælp”, 2014. https://www.emu.dk/modul/varieret-l%C3%A6ring-bev%C3%A6gelse-udeskole-og-lektiehj%C3%A6lp

 

C. EVA

EVA: ”Fælles Mål i folkeskolen”, 2012. https://www.eva.dk/grundskole/faelles-maal-folkeskolen

EVA: ”Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip”, 2011. https://www.eva.dk/grundskole/undervisningsdifferentiering-baerende-paedagogisk-princip

EVA: “Undervisningsdifferentiering i folkeskolen”, 2004. https://www.eva.dk/grundskole/undervisnings-differen-tiering-folkeskolen

EVA: “Arbejdet med elevplaner – en national undersøgelse af erfaringer”, 2008. https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Elevplaner%202008_rapport.pdf

EVA og Rambøll: “Kortlægning og analyse – opkvalificering af lærere og pædagoger i folkeskolen, 2013. https://www.eva.dk/grundskole/opkvalificering-laerere-paedagoger-folkeskolen

EVA: ”Motiverende undervisning – tæt på undervisningspraksis på mellemtrinnet”, 2014. https://www.eva.dk/grundskole/motiverende-undervisning-taet-paa-undervisningspraksis-paa-mellemtrinnet

 

D. Internationale rapporter:

OECD:”Rapport om grundskolen i Danmark“, 2004

 

Almene kilder til denne liste:

Artikel på folkeskolen.dk: https://www.folkeskolen.dk/647137/politikerne-har-ikke-tid-til-reform-forskningen

Undervisningsministeriets hjemmeside: https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/nationale-maal/saadan-foelges-udviklingen-i-folkeskolen

Undervisningsministeriets EMU-portal om følgeforskningsprojektet: https://www.emu.dk/modul/f%C3%B8lgeforskningsprogrammet-til-folkeskolereformen

Uddannelses- og forskningsministeriets publikationsliste: https://ufm.dk/publikationer

En tanke om “Oversigt over evalueringer af folkeskole- og læreruddannelsesreform

 1. Imponerende – hvad er det de leder efter? – positive fremadrettede resultater, på baggrund af reformer der er slået fejl? Jeg tror at de fortsætter bølgen af evalueringer og ved hvert nyt behov for at ændre på reformerne, henvises der til resultater fra den næste kommende evaluering.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.