Smittede tanker 11, d. 23. marts: Sundhedsstyrelsens risikovurdering og forslag

D. 10 marts udgav Sundhedsstyrelsen en 22 sider lang rapport ”Covid19 – risikovurdering, strategi og tiltag ved epidemi i Danmark”, som styrelsen stadig refererer til på dens hjemmeside. Rapporten lægger på ingen måde op til de nyautoritære politiske aktioner, som vi efterfølgende har været vidne til. Tværtimod bidrager rapporten til at forstå aktionernes autoritære karakter som sådan.

Lad os se på sagen:

(NB, se litteraturliste for link, også til en opdateret strategi, som udkom få timer efter dette skriv).

 

A. Sundhedsstyrelsens strid med regeringen

Sundhedsstyrelsen har nu flere gange været i modstrid med regeringen omkring de synspunkter, som præger rapporten.

 1. Første gang i starten af marts, da Sundhedsstyrelsen afviste at klassificere corona som alment farlig. Det var denne afvisning, der udløste Nedlukningen og dens ledsagende hastelov fra d. 12. marts.
 2. Anden gang, da Sundhedsstyrelsen kritiserede regeringens grænselukninger og hastelove, som fandt sted lørdag d. 14. marts. Rapporten fra d. 10. marts, som jo er genstand for herværende analyse, lægger da heller ikke op til den form for initiativer, ikke engang til nedlukningen d. 12. marts faktisk. Rapporten er stadig præget af en almindelig sundhedspolitisk sammenhæng.
 3. Tredje gang, da Sundhedsstyrelsen mente, at WHO’s anbefalinger om udbredt testing ikke var rettet mod Danmark. I går overrulede sundhedsministeren dette synspunkt.

Så tre gange er regeringen gået imod de anbefalinger, som altså har rod i rapportens syn på coronaindsatsen.

Efterfølgende retter styrelsen naturligvis ind, men det er så ikke med udgangspunkt i sundhedsfaglige betragtninger. I stedet har man gjort sig relevant for regeringens selverklærede “ekstreme forsigtighedsprincip”.

 

B. Sundhedsstyrelsens risikovurdering

Hvad er risikovurderingen i rapporten? Hvor farlig er corona?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 10% af befolkningen vil blive smittet af corona, dvs. ca. 600.000. Ved en influenzaepidemi er denne andel på 5-10%, står der. Vi bør tage udgangspunkt i en sammenligning med den hårdest mulige influenza i denne sammenhæng pga. de drakoniske corona-reaktioner.

Antallet af døde ved en corona-epidemi vil ligge mellem 1680-5600 personer, står der, og det er vel at mærke uden nedlukning.

Sundhedsstyrelsen skriver desuden, at hvis man anvender de tiltag, som styrelsen foreslår – som altså ikke involverer samfunds- eller grænselukning – så vil dødelighedstallet ligge i ”den lave ende af spektret”.

Kort sagt: Uden Sundhedsstyrelsens tiltag, så vil 3000-5600 dø. Med de foreslåede rent sundhedsfaglige tiltag, men uden nedlukning, så vil 1680-3000 dø.

Disse dødelighedstal for coronaen skal ses i forhold til, at influenzarelaterede dødsfald i 2017-18, som var en hård influenzasæson, var på 2822 personer. Selv uden nedlukning overhovedet vil corona altså ”kun” dræbe, hvad der svarer til en halv eller dobbelt influenzasæson. Og ved almindelige sundhedsfaglige tiltag, men stadig uden nedlukning, vil coronatallet være under influenzatallet. Det er naturligvis alvorligt, men det begrunder jo på ingen måde regeringens og verdens drakoniske undtagelsestilstand. Det begrunder snarere nogle af Sundhedsstyrelsens mere afdæmpede tiltag.

Med Sundhedsstyrelsens ”milde” tiltag – som altså er helt uden samfunds- og grænselukninger eller drakoniske ministerbeføjelser –  vil vi dermed være i, hvad der svarer til en influenzalignende situation.

 

C. Sundhedsstyrelsens tiltag

Sundhedsstyrelsens forslag, som altså i sig selv vil bringe dødstallet ned omkring og måske også under influenza-tallet, er da også langt mere jordnære end de dramatiske samfunds- og grænselukninger, som ideologiserer og diskriminerer ”smittebæreren” og ødelægger både økonomi og samfundsliv.

Sundhedsstyrelsens tiltag er fornuftigt nok mere indgribende end ved influenzaepidemier, men slet ikke i nærheden af ”nedlukningerne”.

Tiltagene falder i fire grupper. De første to grupper er generelle for alle, mens de sidste to udelukkende vedrører adfærd og tiltag på sygehuse og plejehjem mv. Her er de første to grupper i fuldt citat:

 1. Forebygge smittespredning i samfundet
 • Fortsætte borgerrettet kommunikation om god håndhygiejne, hoste etikette mv.
 • Obligatorisk håndsprit i offentlige rum fx arbejdspladser både i det privat og offentlige, togstationer, metro og S-tog
 • Obligatorisk hygiejneplakater alle steder i det offentlige rum
 1. Nedbringe antallet af sociale kontakter
 • Opfordring til at benytte alternative transportformer i stedet for tætpakket metro, busser og S-tog fx cykel
 • Undgå offentlig transport i myldretid
 • Henstillinger til at der i den offentlige færdsel sikres afstand eksempelvis i tog, bus mv.
 • Opfordrer til hjemmearbejde hvis muligt, særligt ved symptomer på luftvejsinfektion i alle brancher. Sårbare medarbejdere med kroniske sygdomme kan tilbyde hjemmearbejde eller orlov under epidemiens toppunkt.
 • Forlænge ferie og weekender
 • Opfordre til ændret mødekultur på arbejdspladser fx færre og afkortede møder med øget fysisk afstand mellem mødedeltagere, flere telefonmøder m.v.
 • Opfordre til undgå mange mennesker i supermarked eksempelvis gennem brug af nethandel

Som det fremgår, er tiltagene for så vidt ret omfattende, men absolut ikke i nærheden af regeringens aktioner. Det er helt almindelige sundhedsfaglige forslag til at dæmme op for smittespredningen ved en epidemi af forholdsvis begrænset farlighed i en måneds tid.

Corona er da heller ikke kategoriseret som en ”almen farlig sygdom” i epidemilovens forstand.

Går man ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så hersker samme nogenlunde milde ånd. F.eks. advares der ikke mod tings ”overflader”, når blot man husker at vaske sine hænder hyppigt. Og det understreges, at sygdommen kun er farlig for gamle mennesker ”over 80” og for mennesker med ”kronisk sygdom og svækkelse”. Dvs. omtrent som risikoprofilen for influenza.

I rapporten står der også, at der vil komme et pres på sundhedssystemet, men der lægges bestemt ikke op til det totale systemsammenbrud, som har været en central del af regeringens argumentation, tværtimod. I et kort notat fra d. 8. marts taler Sundhedsstyrelsen blot om en kortvarig suspension af patientrettigheder for ikke livstruende sygdomme. Der er alvor, men ingen panik.

Hermed lægger Sundhedsstyrelsens anbefalinger sig ret tæt op af den svenske tilgang til sagen, så vidt jeg kan bedømme det. Flere personer omkring Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har da også sammen med svenske eksperter markeret, at der er må være grænser for den sundhedspolitiske radikalisering i et liberalt demokrati.

Det er som om, demokratiet hersker i ovenstående anbefalinger. Og det er som om, at demokratiet er væk i regeringens nedlukning, hvor hele befolkningen gøres til et hospital af smittebærere.

 

C. Nok er nok!

Følger vi Sundhedsstyrelsens gode råd, så vil antallet af corona-dødsfald altså nærme sig dødstallet for en hård influenzasæson, og det hele vil kunne håndteres inden for sundhedssystemets egne rækker, evt. med ekstra bevillinger og kapacitet i en periode.

Det burde række.

 

D. Sygdom i politikken

Men hvorfor går regeringen så amok? Ja, det er så det, som er kommet til at hedde en ”politisk beslutning”. Hvad består denne “politiske beslutning” af? Det har jeg skrevet om i flere af de tidligere smittede tanker, men jeg kan da sige, at den “politiske beslutning” intet har med sygdom – og for så vidt heller ikke med ”politik” – at gøre.

Regeringens tiltag er snarere en sygdom i politikken, en autoritær bacille, som udspringer af konkurrencestatsideologiens opgør med pædagogik og demokrati. Fra dette opgørs muskulatur er der frit slag for, at den svage stat kan spise, ikke blot folkets “læring”, men nu også folkets “smitte”, med kniv og gaffel. Dermed lægger bio-staten sig oveni konkurrencestaten.

 

Links:

Sundhedsstyrelsens risikovurdering, d. 10. marts. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Strategi-for-COVID-19.ashx?la=da&hash=067BF6AF0A95D88B3E0A329ABB3C8935E12DDDFF

Notat fra Sundhedsstyrelsen om ”suspension af udrednings- og behandlingsretten”, d. 8. marts: https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L133/spm/23/svar/1642232/2162615.pdf

Tilføjet: Sundhedsstyrelsen har pr. d. 23. marts offentliggjort en korrigeret strategirapport. Her fastholdes tallene fra den første risikovurderingen. Derudover fokuseres på kapacitetsopbygning, hvilket jo er meget fornuftigt. Endelig listes de kontroversielle “politiske beslutninger” helt neutralt uden ledsagende kommentarer. Dvs. ikke kritisk, men heller ikke decideret affirmativt. Der er altså stadig en vis sans for faglige proportioner. Styrelsen har dog ingen sans for, at resten af samfundet er andet og mere end potentielle patienter, og den taler om, at problemerne kan fortsætte hen over sommeren. Få dage efter samler styrelsen sig under nedlukningens krav. Dermed har logikken samlet sig: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Status-og-strategi/COVID-19-i-Danmark-Epidemiens-foerste-boelge-Status-og-Strategi.ashx?la=da&hash=82C882C11953EE6C0B4FDFBBBA9DA763809158B5

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

2 tanker om “Smittede tanker 11, d. 23. marts: Sundhedsstyrelsens risikovurdering og forslag

 1. “Lad os se på sagen”, indleder du endnu et af dine dumheder med. Kan du ikke bare tale for dig selv og skrive: “Lad mig se på sagen”. Som tidehvervsmand behøver du ikke bruge hovedet, du har jo Troen.
  Det der Corona noget, det er nok Guds prøvelse, tror du ikke ?! Næste gang synes jeg du skal referere fra Hans Kirks bog “Fiskerne”. Bare du ikke selv bliver bidt af en Fjæsing.

 2. Det virker som om du “trolder” på din egen hjemmeside, Thomas, medmindre du da er blevet social-darwinist i mellemtiden og har droppet den humanistiske udgave af vores kristne kulturarv. Selv går mine interesser helt tilbage til Valhalla og Folkvang. Hvad sidstnævnte angår, ville selv Freja ville blive forskrækket over den kynisme du her udviser, mens folk dør omkring os.

  Jeg lader mig ikke gå på af tro og synes ikke det hører nogle steder hjemme at angribe dig på denne. Jeg ser trods alt ingen referencer til biblen eller nogle af Danmarks mere formørkede teologer. Men jeg troede egentlig, at du opfattede dig selv som national OG konservativ, frem for National-Konservativ i Darth Vader-udgaven. Nu udvisker du vist selv grænserne. Det skal du nok ikke forvente en indstilling til Årets Sveske for 🙁

  Men er dette sagt, så er der jo ingen, der tvinger os til at gå ind og læse din blog. Det er din hjemmeside og ordet er dit og frit. Denne attitude er hvad jeg kan tilbyde som bidrag til dit demokrati i denne stund, for resten er mig noget sort.

  Bedste Hilsner
  Henrik

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.