Smittede tanker 33b, d. 26. april: Smitteskolens adfærdsregler

I Smittede Tanker 33a så jeg på Sundhedsstyrelsens instrukser om håndvask og hygiejne i skolerne. Her i Smittede Tanker 33b vil jeg se på ”adfærden”, som fremgår af samme regelmateriale. Vi skal altså undersøge biostatens opfattelse af pædagogisk samvær.

1. ”Instruks” til skoleledelserne:

Overordnet i denne instruks står der, at skoleledelsen selv skal lave “instrukser for hygiejne og adfærd”. Så en ”instruks”, som henviser til officiel vejledning og bekendtgørelse, instruerer om, at der skal laves en ”instruks”. Der er altså tale om en kraftfuld politisk/administrativ aktion. Dermed trues implicit med sanktioner, hvis der er slinger i valsen.

Gå vi ned under punktet ”adfærd”, finder vi følgende tekst:

”Som ledelse skal I sikre, at der findes en instruks for adfærd. Instruksen skal beskrive, hvilke forholdsregler de enkelte ansatte skal følge.

Fokuspunkter:

  • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
  • Større forsamlinger skal undgås.
  • Der skal undervises i mindre grupper og kun inden for den samme klasse.
  • Aktiviteter skal planlægges, så de foregår i mindre grupper af de samme elever.
  • Aktiviteter skal planlægges så de foregår udenfor, med mindre dette ikke er muligt, fx grundet vejret.
  • Ved møder mellem ansatte skal dette ske udendørs eller via video/telefon. Det er op til de enkelte skoler og fritidsordninger at tilrettelægge dagen og udarbejde en instruks så den passer til institutionens forhold.”

Så ifølge denne officielle instruks skal ”fysisk kontakt som håndtryk og kram undgås”. Men undervisningsministeren siger i pressen, at man gerne må ”kramme”, og det samme siger Sundhedsmyndighederne rundt omkring i uforpligtende sammenhænge. Dertil kommer alle de andre regler, som uddybes og suppleres i de næste skrivelser.

2. Sundhedsstyrelsens vejledning om adfærd

I den overordnede vejledning, som altså er grundlaget for ”instruksen”, er der faktisk en række endnu mere præcise adfærdskrav, hvoraf de fleste er samlet under den biopolitiske overskrift ”Afstand mellem hinanden”, som jo henviser til myndighedernes centrale smitteminimerende metode, som skal gælde “mindst et år” og “måske for altid”. Her er der mere bindende gods til skolelederen, når han eller hun skal lave sin egen ”instruks”:

”- Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.

– Ved aktiviteter der kan foregå udendørs anbefales dette.

– Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.

– Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.

– Der skal leges i mindre grupper på fx fem elever udenfor og to-tre elever indenfor og kun inden for samme klasse.

– Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen.

– Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.”

Så eleverne skal altså ”undgå fysisk kontakt i frikvarterne”. Og de skal sidde med to meter mellem sig i undervisningen. Hvem har dog lavet disse regler? Det er jo en total nedlukning af pædagogikken som sådan, dvs. det stik modsatte af en ”åbning”. Det svarer til, da Kåre Mølbak sagde, at børn ikke burde lege sammen. Men regeringen gentager som en kommunikationsmaskine, at “børn er børn”, samtidig med at de instruerer om at “undgå kontakt”.

3. Sundhedsstyrelsens instruks til personalet

I Sundhedsstyrelsens anden ”instruks” om emnet – nu til ”personalet”,  den første var jo til “skoleledelsen” – står der det samme, nu under overskriften ”afstand mellem hinanden”:

”- Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.

– Ved aktiviteter, der kan foregå udendørs, anbefales dette.

– Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.

– Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.

– Der skal leges i mindre grupper på fx fem elever uden for og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.

– Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen.

– Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden.”

Igen understreges det, at “eleverne” skal undgå ”fysisk kontakt”, og at det skal overvåges og ”sikres”. Dertil kommer afstanden i undervisningen, som umuliggør almindelige pædagogiske aktiviteter. Samlet set omdannes skolen til en smitteminimeringsorganisation.

Under andre overskrifter, men i samme instruks, er der yderligere en række adfærdskrav:

F.eks. hedder det under den neutralt klingende overskrift ”indretning”:

“- Større forsamlinger skal undgås – fx morgensang og andet hvor klasser er samlet.

– Det anbefales, at der tidsinddeles mellem klasser i forhold til ankomst, frokost og frikvarterer, således at mange ikke er samlet på samme tid.

– Lærere skal komme til eleverne i klasserne – elever skal ikke skifte klasselokale.

– Ved møder mellem ansatte skal dette så vidt muligt ske udendørs, via video/telefon eller med god afstand til hinanden.

– Der skal sikres let adgang til håndvask med vand, flydende sæbe og engangshåndklæder. Hvis der ikke er adgang til håndvask i lærerværelser, kan der opsættes dispensere til hånddesinfektion, iht. gældende aftaler med Brandtilsyn, sikkerhed ift. børn mv.”

Hygiejne- og adfærdsregler lægger sig på og smyger sig om hinanden i forstørrende, fordybende og ekspanderende lag, som sætter sig dybt i praksis og i en hel generations sindelag og sociale erfaring. Intet barn og ingen lærer bør udsættes for dette, uanset hvor mange milliarder smittekurver, man kan mobilisere i biostatens maskinrum.

Og under overskriften ”undervisning” fortsætter man samme linje med endnu et lag:

“- Skoledagen tilrettelægges således at undervisningen foregår udendørs når det er muligt. Undervisningen kan foregå indendørs fx hvis vejret ikke tillader udendørs undervisning eller ved manglende udendørsfaciliteter på skolen.

– Specifikke fag skal gennemføres væsentlig anderledes end før, fx madkundskab med fokus på ernæring i stedet for konkret madlavning.

– Idrætstimer skal foregå udendørs og planlægges uden kontaktsport.

– Det kan være nødvendigt at fag, hvor ovenstående forholdsregler ikke kan opretholdes, aflyses og der undervises i andre fag i stedet.”

Så man skal helst ikke være ”indendørs”, hvor man jo ellers sidder to meter fra hinanden, og man må ikke dyrke almindelig sport eller leg, hvor der er ”kontakt”. Kombiner dette med at ”undgå fysisk kontakt og kram” og forbud mod morgensang og besøg i klasser osv. Det er jo ikke en ”åbning”.

4. Sundhedsstyrelsens informationsmateriale til dagtilbuddene

Forkvinden for BUPL, Elisa Rimpler, havde i Politiken d. 25. april følgende bemærkning til lignende regler for dagtilbuddene:

“Skal vi opdrage børn til at have mistillid til andre? Skal vi flå et fordybet barn ud af en leg for at overholde en håndvaskeregel? Og hvorfor er det så vigtigt med to meter mellem vuggestuebørn, når de sidder ved et bord. Når vi nu ved, at de alligevel ender i en stor bunke nede på gulvet lige om lidt?”

Man forstår hende godt, for i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til dagtilbuddene fra d. 8. april – opdateret d. 16. april – står der følgende:

”Hold afstand, gerne på to meter, til dine kollegaer, og når det muligt også til børnene” og videre: ”Når I sidder ved borde, så sørg så vidt muligt for, at børnene sidder med to meters afstand”.

I skolerne skulle børnene “undgå fysisk kontakt”. I dagtilbuddene skal kontakten ikke “undgås”, men blot “begrænses”, eller som der står på en officiel ministeriel informationsplakat:

“Begræns fysisk kontakt når det er muligt”.

“Hold Afstand”-metoden er jo en helt aldersgradueret ideologi

Man forstår godt Rimplers harme. Børnehavens ting skal vaskes i et væk og det samme skal alle hænder og kropslighed er mistænkeliggjort på den helt store klinge. Der er en skræk ved hånd og ting og berøring, som er gift for pædagogik, men som fungerer fint på et karantænehospital.

Har Lærerforeningen egentlig udtalt sig om disse emner? Eller andre?

Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut går det skam fint. De har interviewet en dagtilbudsleder, en konsulent og en pædagog, som lader til at være ved godt mod. Og en børneforsker fra UC-VIA mente, at regelsættet var et ”gavnligt benspænd” (ST 30). Det skorter ikke på affirmativ “forskning”.

5. Summasummarum

  1. På skolerne skal både lærere og elever ifølge de officielle instrukser ”undgå fysisk kontakt”. Og i børnehaverne skal pædagogerne ”begrænse fysisk kontakt”. Men i medierne siger både minister og myndigheder i bedste centraliserede kommunikationsstil, at ”børn er børn” og ”man må gerne kramme”.
  2. Og ifølge de officielle instrukser skal der vaskes hænder med ”faste intervaller” med ”minimum to timers mellemrum” i ca. 90 sekunder pr gang, men lærerne må selv bestemme det alligevel, får de nonchalant at vide af en eller anden mellemleder i Sundhedsstyrelsen.

Det er ren doublebind.

Det et godt, man ikke er lærer, pædagog, skoleleder eller barn i Danmark under den reale forstærkede nedlukning, som officielt kaldes for en ”gradvis kontrolleret åbning”.

Man skal gøre noget, men man skal ikke gøre alt!

 

Links:

Sundhedsstyrelsens vejledning: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A

Sundhedsstyrelsens instruks til skoleledelserne: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-ledelser-i-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=E477CBA830F8F0647C723722026877119C2B8781

Sundhedsstyrelsens instruks til personalet: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Instruks-til-personale-paa-skoler-og-i-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=307C5EE8A144B25C204E25E628EDFC9A6B5E6F2B&fbclid=IwAR0nEF-y3mEQYFOr2Xf5vbSYviyJYweXCSMNvVAL6PlBmodEO0pJgi3mkDU

EVAs rapport om de første erfaringer: https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/3-erfaringer-genaabningen-retningslinjer-gensynsglaede?utm_term=0_91d3404a52-3161c6390c-77661785

Sundhedsstyrelsens vejledning og instrukser til dagtilbuddene: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

Sundhedsstyrelsens infomraitonsplakat til dagtilbudspersonale: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Plakat-Personale-i-dagtilbud-A4-tilgaengelig.ashx?la=da&hash=BC580EBA1FFE7CCE657FBCFAFD7DBF9076C5789F

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

 

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.