Smittede tanker 41, d. 10. maj

1. Analyse af Sundhedsstyrelsen: “COVID-19: Forebyggelse af smittespredning”

Her er et en række bemærkninger til Sundhedsstyrelsens nye tekst ”Forebyggelse af smittespredning”, som udkom i dag.

Vejledningen bekræfter min almene pædagogisk-filosofiske tese: Under regeringens såkaldte ”genåbning”, fortsætter nu den nidkære og forstærkede nedlukning. Så jo tættere åbningen kommer på ”genåbningens” rekonstruerede normalitet, desto mere indgribende og forstærkende bliver nedlukningens logik.

Rapporten indledes faktisk med en vigtig og umiddelbart positiv nyhed, nemlig at Sundhedsstyrelsen nu vil lægge vægt på to gode principper. Det ene princip er ”proportionalitet”, dvs. et ”rimeligt forhold mellem forventet effekt, skadevirkninger og ressourceforbrug”. Det andet princip er ”bæredygtighed”, dvs. om anbefalingerne kan bevare ”tilstrækkelig stor tilslutning over længere tid og uden uhensigtsmæssige omkostninger og skadevirkninger”.

Disse principper går stik imod den mere tekniske smitteregnskabstilgang i Statens Serum Institut, og principperne går naturligvis også imod regeringens ”hellere gå et skridt for langt” og ”vi vil gå hele vejen” og lignende profylakse-fundamentalistiske besværgelser.

Desværre kan disse to ellers udmærkede principper ikke fastholdes under nedlukningens herre-tegn. Principperne burde have været taget i anvendelse INDEN nedlukningen, hvilket faktisk også var Sundhedsstyrelsens oprindelige indstilling, som jeg forstod det. Nu får de to principper – som jeg vil vise det nedenfor – i stedet en forstærkende og ideologisk effekt. Det er lidt synd for Brostrøm, synes jeg, men ifølge hans forgænger Else Smith er hans ellers udmærkede indstilling blevet kørt lidt ud på et sidespor.

I dagens udspil består ”genåbningen” primært af, at man går fra 2 til 1 meter i anbefalet afstand, ledsaget af et forstærket hygiejnekrav. Som vi skal se, så omsættes denne ”genåbning” af afstanden til to diskursive nyskabelser, nemlig at undgå det som i et nyt almenpædagogisk sprog kaldes for ”ansigt-til-ansigt kontakt” og for “kontaktpunkter”. Det vender jeg tilbage til, men her er alle mine iagttagelser:

 

a.

Vi får et øget fokus på adfærdsregulering:

”Generelt skal man fremme adfærdsregulerende indretninger og tiltag (’nudging’) samt praktiske foranstaltninger i det offentlige rum, der understøtter at der holdes afstand, f.eks. ruminddelinger”.

Vi er i et adfærdsregulerende nudging-rum, som spiller godt sammen med den ny smittesporingsapp.

 

b.

Der bliver differentierede afstandskrav mellem forskellige aktører i samme rum:

”Konkret vil det f.eks. betyde, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i klasselokale/auditorium, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever/tilhørere”.

 

c.

Man skal ”øge afstand til mere end en meter ved ansigtsvendte bordopstillinger”.  Skrækken for det ”ansigsvendte” er en del af et generelt fokus på at undgå ”ansigt-til-ansigt kontakt”, som er et helt nyt biopolitisk udtryk, som den nye vejledning er i gang med at overophede.

Udtrykket ”ansigt-til-ansigt kontakt” er den forstærkede nedlukningsledsager til det sænkede afstandskrav. Man finder også udtrykket i følgende citat, som går i detaljen, og som blot er starten på en længere redegørelse:

”Hvor tæt kontakt er uundgåelig skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås. Det kan f.eks. ske ved, at bioanalytikeren, der skal tage en veneblodprøve, lægen, der skal måle blodtryk eller tatovøren, der skal skuldertatovere, beder personen vende ansigtet borg og man kan sidde forskudt. Hos f.eks. massører kan man bede kunden vende hovedet nedad på en briks”.

Sådan fortsætter det i en uendelighed. Ånden fra dette citat vil brede sig i samfundets mikrosociale organisme.

Udtrykket optræder 10 gange i den korte tekst.

 

d.

Man fastholder en ubehagelig ubestemthed vedrørende, hvorvidt anbefalingerne er velmente råd eller bindende regler: På den ene side står der, at ”anbefalingerne bør tilpasses situation og risiko”. På den anden side skal det ”samtidig understreges, at anbefalinger skal ses som faglige sigtelinjer, der skal implementeres inden for gældende love og regler”.

Denne dobbelthed så vi sidst for et par uger siden, da undervisningsministeren skrev, at de centrale dele af børnehavepædagogikken var ”præcis som før”, samtidig med at hendes regering havde vedtaget drakoniske indgreb i børns og pædagogers samvær.

Denne ubestemthed vil betyde et forøget double-bind på alle led i offentlig myndighedsudøvelse, især på ledelsesniveauet.

 

e.

Teksten emmer af ubehag ved ting og genstande, der ligesom menneskene er omdannet til smittebærere. Man opremser i fuld detalje og i næsten erotisk sitrende væmmelse følgende: ”f.eks. håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, terminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.”.

Selvom man altså slutter remsen med et ”mv.”, så startes alligevel med et ”f.eks.”. Nervøsiteten rumsterer i sætningerne. Det hele samles under endnu et nyt biopolitisk udtryk, “kontaktpunkter”, som har hele 13 hits i teksten.

Man understreger også flere gange, at ”sang” smitter. Det skal undgås i både skole og kirke.

Denne tingsangst understøttes af et øget krav om øget fokus på hygiejne. Herunder en fastholdelse af hygiejneregler i skoler og børnehaver, dvs. håndvask mindst hver anden time i ca. 60 sekunder pr håndvask og med efterfølgende grundig brug af creme. Dertil kommer en lang række konkrete pædagogiske regler, som understøttes af officielle pædagogiske aktiviteter, som fremmer børns kærlighed til håndvask og afstand. (jvf Smittede tanker 33a og 33b).

 

f.

Endelig er det værd at hæfte sig ved hele den faglige sammenhæng. Sundhedsstyrelsen siger, at ”der er ikke sikker dokumentation for et bestemt afstandskrav i det offentlige rum”. Styrelsen henviser her blandt andet til, at Norge har et afstandskrav på kun 1 meter. WHO selv anbefaler også kun 1 meter. Og i Sverige har man – i overensstemmelse med landets ikke-nedlukningsfilosofi – slet ikke ”faste anbefalinger om afstand”. De svenske myndigheder taler blot om ”en armslængde” i den generelle kommunikation, dvs. uden officielle retningslinjer. Svenskerne bruger faktisk bare Sundhedsstyrelsens to principper i almindelig betydning, dvs. uden nedlukning.

Her er det værd at tilføje en detalje, som ikke nævnes. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside har der faktisk hele tiden stået ”1-2 meter”. Hvorfor det er blevet til 2 meter i alle de officielle papirer, ved jeg ikke. Problemet understreges ved det forhold, at smitten på intet tidspunkt har nærmet sig tilstandene i de værst ramte europæiske lande, som formodentlig ender i omegnen af en fordoblet influenza i dødstal.

Så man har udsat folk for uretmæssig afstand i 2 måneder. Det er ikke i orden. Men der følger ingen beklagelse med. Det har vi forstået. Blot en skærpelse af den kortere afstands nedlukningslogik.

Sundhedsstyrelsens udgivelse, d. 10. maj: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

 

2. Interview med Anders Tegnell

Lederen af den svenske corona-indsats, Anders Tegnell, forklarer til The Daily Show, hvordan de overordnede præmisser for coronabekæmpelsen i Sverige ser ud. Undervejs får han også demonstreret, hvordan en dygtig embedsmand fra sundhedsvæsenet forstår sin rolle i samfundet. Tegnell er en politologisk og pædagogisk dannet mand, som kæmper for at holde sit land på ret kurs, selvom det er svært, når presset fra andre landes fejltagelser er så stort.

Det er sandelig noget andet end det skrækkelige miskmask af den danske indsats, som ledes af 40årige profylakse-fundamentalistiske socialdemokrater og deres underdanige tælledrenge, som er imod, at børn leger sammen, og som nu er i gang med at omdanne hele samfundet til et kæmpestort smitteregnskab.

Tegnells synspunkt svarer lidt til den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen Else Smiths synspunkt. Smith, som altså tidligere var Danmarks svar på Tegnell, udtalte følgende til Politiken d. 6. maj:

»Jeg bryder mig virkelig ikke om, når det bliver epidemiologen med forstand på smitsomme sygdomme, der skal formulere, hvorfor vores samfundseksperiment ser ud, som det gør. Det var et eksperiment at lukke et samfund så meget ned, og så uden at have en plan for genåbningen. Der var ikke sundhedsfaglig begrundelse for mange af elementerne, grænser eksempelvis. Derfor blev det en blanding af sundhedsfaglighed, politik og resolut handling«,

og videre om den danske detronisering af Sundhedsstyrelsen:

»I starten stod Søren Brostrøm ved siden af ministrene morgen, middag og aften. Pludselig var han så udskiftet med Kåre Mølbak, der også er med på videomøder med partiledere og den slags. Kåre er jo epidemiolog og forsker. Han har forsket i smitsomme sygdomme hele sit liv, det er han supergod til. Måske er han mere villig til at regne. Måske Søren er mere villig til at sætte en fod ned eller stille bare ét kritisk spørgsmål, og det tror jeg ikke, at regeringen er glade for. Det er bare tydeligt, at der er sket et skifte«, siger hun.

Hvem så du helst stå fagligt i spidsen for epidemihåndteringen? (journalistens spørgsmål, TAR)

»Jeg har haft de to herrers job i min karriere, så at sige. Og som kritisk borger vil jeg hellere have, at det var Sundhedsstyrelsens direktør, der gelejder os igennem denne epidemi, end det er seruminstituttet, som også har mange økonomiske og forskningsmæssige interesser«, siger hun.

Interview med Tegnell: https://www.facebook.com/thedailyshow/videos/2533122846939188/?__xts__[0]=68.ARDceK50CYBTXXhti1WXYMhn6Nf7QgDLOCiTf9oYJQUJW_zqKpzv-semgCaZQ-i8jj1KD778e6OB25uFvts09j5HsLMsXGhPRtJx5QSxDkzw0eCRf0_hq70-VAC4VUNn87CTVf5leTHWd_IoP5zwj54BL6zo1FHBV8C0tn_XlmuPKXASzp21RUriXVsMiSkWzw1pMHkBTC8B_u-f54Or3tQb00m-ml1_0ildfFzuzMWdfU_ayCfrtLfM_VcroAPJSa8aGYUhVAXIsouMXSNiz4G8aCcUNR0jsbG0nHhoa_SOibfC9ebvzJnm_VpVCbS-4-z3LLxE_V255VVGYsD3tyDitQ&__tn__=H-R

Interview med Else Smith i Politiken, d. 6. maj: https://politiken.dk/…/Husk-ogs%C3%A5-at-sige-nej-til-reger…

Link til de svenske sundhedsmyndigheders corona-anbefalinger: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

3. Om smittetryk og svenske dødstal

Farmaceuten Christian Heebøll-Nielsen, som har skrevet en del artikler i Sundhedspolitisk Tidsskrift, har en hjemmeside med coronastatistik, som han trækker fra Hopkins.

Hvis tallene står til troende, er der to meget interessante informationer, som jeg har lagt mærke til.

a) Smittetrykket, det såkaldte R, er helt nede omkring 0,4, dvs. langt under de 0,9, som Mølbak og andre for et par dage siden forsøgte at forskrække politikerne med, med udgangspunkt i halvgamle tal fra omkring d. 24. april. Faktisk skrev jeg lidt om det i Smittede Tanker 39, så jeg er lidt stolt af mig selv, hvis det passer, for jeg er jo hverken farmaceut eller noget.

For nu at blive i den biopolitiske jargon, så må der i så fald være “råderum” i “smittebudgettet” til at implementere det mest vidtgående af de scenarier, som det sundhedspolitiske ekspertudvalg arbejdede med. I dette scenarium var der ikke noget problematisk tryk på intensivpladserne og forslaget var altså lavet ud fra et R på 0.9 og ikke på 0.4.

Men “åbningen”, dvs. den forstærkede nedlukning, var på ingen måde vidtgående. Ikke engang ZOO, som ellers var i grundpakken, måtte åbne.

b) Den svenske kurve for dødelighed ser ud til at flade ud og peake omkring de 5000. Hvis det passer, så er det – korrigeret for befolkningsstørrelse – på niveauet for den danske influenza-sæson i 17-18. Det er helt barokt i min øjne.

 

4. Museumsoprør og corona-bryllupper

Direktørerne for ZOO og Aros overvejer at trodse Mette Frederiksens nye kultur- og pædagogik-fjendske bio-matriarkat og åbne deres fine museer. Endelig noget godt gammeldags courage. Hvor godt! Håber der bliver lejlighed til at ae en flagermus på Valby Bakke. Jeg havde håbet, at alle museer i landet samler sig i solidaritet med de to fremmelige og selvstændige direktører. Hvad med et godt gammeldags manifest? Men det sker nok ikke, for allerede dagen efter var justitsminister Nick Hækkerup – ham med ”overvågning er frihed” – ude og true med både bøder og lukning. Siden makkede ZOO ret uden videre. Den iltre direktør for AROS står nu alene, og det kommer der ikke noget oprør ud af.

På den biopolitiske fløj kan man i Politiken læse om en mikrobiologisk professor, Hans Jørn Kolmos, som er inviteret til at fortælle om biopolitisk takt og tone for kommende bryllupsfester. Det er noget med at en masse tomme stole, forkortede festsangene, og dans uden berøring. Det kaldes for “genåbning” af bryllupper, dvs. en forstærket og nidkær nedlukning uden sang og kærlighed. Biopolitikkens formel. Og det står i avisens 1. del. Det er ganske vist.

Den forstærkede nedlukning har også ramt fodbolden. Eliten må spille uden publikum, og breddefodbolden må ikke lave hovedstød eller tæmme med brystet (!). Der må også kun være 10 på banen ad gangen.

Endelig er der kommet et bio-bureaukratisk regelsæt uden lige, der skal regulere den forstærkede nedlukning af butikscentrene.

Den ene praksis efter den anden omdannes efter nedlukningens livsødelæggende logik.

Oprøret kommer måske fra museerne.

Links:
TV2 interviewer museumsdirektører: https://nyheder.tv2.dk/…/2020-05-09-zoologisk-have-overveje…

Corona-Emma Gad i Politiken: https://politiken.dk/…/Her-er-mikrobiologens-Emma-Gad-for-b…

Coronafodbold: https://www.dbu.dk/…/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-c…/

Corona-købe ind: https://nyheder.tv2.dk/…/2020-05-08-myndigheder-udsender-re…

 

5. Lidt smånoter

a)
Ifølge Politiken d. 9. maj har der kun været ca. 15 nye coronasmittede i hele Århus på en uge. På hele Djursland har der været 0. Disse tal er det helt almene billede i landet. Alligevel skal samfundslivet udsættes for de mest rigide begrænsninger.

Der skal naturligvis ikke være geografisk “differentieret åbning”, for det vil jo blot være en forstærket Nedlukning. Det skal blot være en nedlukning af nedlukningen, ledsaget af almindelige gode råd.

b)
Først var Brostrøm samfundets helt. Så røg han ud, fordi han ikke makkede ret. Så blev det Kåre Mølbak. Han er vist også på vej ud, selvom han faktisk makkede ret. Nu er det en såkaldt ekspertgruppe, der fører ordet. De skriver, at det ikke fører til overbelastning af intensivpladser at åbne kraftigt og uden afstand, og de taler ikke om nogle “psykologiske forbehold”, som var afgørende under Mølbaks regime. Men den del lytter politikerne ikke efter. De er bare forgabt i landets forskrækkelige statsminister.

Og de hvide telte, som skulle stå for et såkaldt “paradigmeskifte”, står nærmest ubrugte hen som spøgelser.

c)
Og nu strømmer nedlukningen ud af alle åbninger i forstærkede og nidkære såkaldte retningslinjer i skoler, detailhandel og i restaurationsbranche , og københavnerne må ikke gå en tur i Zoo. Nedlukningen sætter sig overalt.

Hvilken absurd og farlig forestilling for en sygdom, som ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er farligere end en halv eller en dobbelt influenza.

d)

BT har lidt influenzadødstal og lidt ekspertudsagn om nedlukningen, som nu sætter sig som biopolitiske smitteregnskaber i alle samfundets såkaldte “genåbninger”.

Artiklen er fra d. 22. april. Der er på sin vis intet nyt, men det er vigtigt at repetere disse tal uafbrudt, og siden er de blot blevet endnu mere relevante.

Links:
Politikens tal om nye smittede i forskellige kommuner: https://politiken.dk/…/art7778…/L%C3%B8rdagsavisen-e-udgaven

Om diverse afstandskrav, Politiken, d. 8. maj: https://politiken.dk/…/Afstandskrav-kan-sp%C3%A6nde-ben-for…

Artikel fra BT, d. 22. april: https://www.bt.dk/…/i-2018-doede-29-boern-i-dansk-epidemi-i…

 

Tidligere smittede tanker:

Smittede tanker 1: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-d-12-marts.html

Smittede tanker 2: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-2-d-13-marts.html

Smittede tanker 3: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-3-d-15-marts.html

Smittede tanker 4: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-4-d-16-marts.html

Smittede tanker 5: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-5-d-17-marts.html

Smittede tanker 6: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-6-d-18-marts.html

Smittede tanker 7: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-7-d-19-marts.html

Smittede tanker 8: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-8-d-20-marts.html

Smittede tanker 9: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-9-d-21-marts.html

Smittede tanker 10: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-10-d-22-marts.html

Smittede tanker 11: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-11-d-23-marts.html

Smittede tanker 12: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-12-d-24-marts.html

Smittede tanker 13: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-13-d-25-marts.html

Smittede tanker 14: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-14-d-26-marts.html

Smittede tanker 15: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-15-d-27-marts.html

Smittede tanker 16: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-16-d-28-marts.html

Smittede tanker 17: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-17-d-29-marts.html

Smittede tanker 18: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-18-d-30-marts.html

Smittede tanker 19: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-19-d-31-marts.html

Smittede tanker 20: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-20-d-2-april.html

Smittede tanker 21: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-21-d-4-april.html

Smittede tanker 22: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-22-d-5-april.html

Smittede tanker 23: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanke-23-d-6-april.html

Smittede tanker 24: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-24-d-8-april.html

Smittede tanker 25: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-25-d-10-april.html

Smittede tanker 26: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-26-d-12-april.html

Smittede tanker 27: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-27-d-13-april-med-fuld-udskrift-af-kaare-quists-interview-med-mette-frederiksen-i-21-soendag-d-5-april.html

Smittede tanker 28: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-28-d-15-april.html

Smittede tanker 29: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-29-d-19-april.html

Smittede tanker 30: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-30-d-22-april.html

Smittede tanker 31: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-31-d-24-april.html

Smittede tanker 32: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-32-d-25-april.html

Smittede tanker 33a: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33-d-26-april.html

Smittede tanker 33b: Smittede tanker 33b: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-33b-d-26-april-smitteskolens-adfaerdsregler.html

Smittede tanker 34: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-34-d-27-april.html

Smittede tanker 35: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-35-d-28-april.html

Smittede tanker 36: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-36-d-29-april.html

Smittede tanker 37: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-37-d-3-maj.html

Smittede tanker 38: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-38-d-6-maj.html

Smittede tanker 39: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-39-d-7-maj.html

Smittede tanker 40: http://www.thomasaastruproemer.dk/smittede-tanker-40-d-8-maj.html

2 tanker om “Smittede tanker 41, d. 10. maj

 1. Hej Thomas og andre følgere
  Min lidt ærgerlige kommentar efter nu fyrretyve indlæg fra Thomas Aastrup Rømer skal være; hvor har Mette Frederiksen gjort det godt og håndteret corona krisen på en forbilledlig flot måde. Dette gør at Danmark nu står i en rigtig god situation og kan åbne op på en forsvarlig måde igen.
  Dette være sagt så må man til gengæld glæde sig over at Thomas Aastrup Rømer ikke har haft nogen realindflydelse, men blot disse trakasserier (akademisk argumenterede, javel, men dog fjollede og ude af trit med virkeligheden).
  I starten morede Thomas Aastrup Rømer sig sammen med Jyllands-posten over kina´s problemer med en ny virus. Der blev sat corona virus i landets flag istedet for stjerner og det var noget så morsomt.
  Jeg påpegede overfor Thomas, at det var upassende at more sig over, nu Kina kæmpede med noget, der potentielt kunne udvikle sig til en pandemi.
  Det gjorde corona så, men Thomas satte sig derefter for – i stil med Boris Johnson, for, at bevise vi andre tog fejl og krammede og kyssede løs på kinesere i lufthavne osv. Så kunne vi lære det, kunne vi ! Det er helt på linie med Boris Johnson, der efterfølgende var ved at dø af den kinesiske plage og helt på linie med Donald Trump, som troede ligegyldighed og fake news fortsat var sagen og nu står som USA´s største massemorder.
  Nej, Thomas glæd du dig over du ikke havde magt som du havde agt – så havde vi alle været rigtig dårlig stedt, til forskel fra den gode situation vi er i nu.
  God dag derude
  Morten

 2. Kære Thomas
  Jeg forstår heller ikke helt den manglende kontakt med situationen. Tal-semantikken og influenza-sammenligningerne synes at modsige den mest simple og åbenlyse statistik, samt det simple faktum, at vi ikke er immune overfor covid-19 i modsætning til influenza.

  https://www.google.com/search?q=corona+death+per+100.000+citizen+in+Europe+statistics&tbm=isch&ved=2ahUKEwjkkPzfmrDpAhXWxcQBHXSFDzUQ2-cCegQIABAA&oq=corona+death+per+100.000+citizen+in+Europe+statistics&gs_lcp=CgNpbWcQA1DtxwRYne4EYIjwBGgAcAB4AIABeYgBlAiSAQM5LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=RpO7XuTVINaLk74P9Iq-qAM&bih=754&biw=1536&rlz=1C1PRFI_enDK807DK807

  Resten er spekulative fremskrivninger og kirsebær-plukning efter ideologisk behag. Statistikken peger på et dødstal per 100.000 indbygger, som korrelerer omvendt med graden af “nedlukning”. Mere nedlukning, mindre smitte, mindre døde. Så enkelt er det. De æstetiske detaljer af en katastrofe-forebyggelse kan altid diskuteres, når det er ovre. Lige nu er problemet at Corona er tveægget; man kan nemlig heller ikke fortsætte nedlukningen for mange mennesker står allerede overfor konkurser og arbedsløshed og hvad der ellers har været af grimme konsekvenser af menneskers frivillige eller pålagte karantæne. Jeg synes Danmark og de ramte har taget det med oprejst pande, når de dukker op i medierne, og med vilje til at følge anvisninger på trods af omkostninger. Al ære til jer. Sikke en kampånd! Og her sidder Thomas og jeg blot og skriver sikkert fra vores egne offentligt betalte skriveborde uden tab af livs-grundlag. Hvad regeringer verden over står i nu, er et valg mellem pest eller kolera: Flere dødstal eller økonomisk katastrofe. Selv en sprællemand som Trump må nu affinde sig med realiteterne. Nu mangler vi vist bare dig, kære Thomas. Når folket endelig står sammen i en ånd, der er vores fortid værdig, går du den modsatte vej? Kom nu tilbage.

  Bedste Hilsner
  Henrik

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.