Smittede tanker 66, d. 15. oktober

1. Dehumanisering i Information

Der er kommet en meget udemokratisk og dehumaniserende retorik ind på nogle af vores mediehuse. Det er desværre et bredt fænomen, som står i direkte filosofisk forbindelse til statsministeriets såkaldte ”udskamningsnote” fra marts.

Her er et særligt grelt eksempel fra Information d. 1. oktober:
Kritikere af corona-politikken, som efterhånden omfatter mange forskellige faggrupper og synspunkter, omtales uden videre som ”konspirationsteoretikere”, og når det er gjort, så opdeles denne kategori i to:

Én undergruppe af “konspirationsteoretikere” kaldes for ligefrem for ”superspredere”. Det er “for sjovt”, mener journalisten. Gruppen består af ”stærkt psykisk syge” eller folk med en ”anarkistisk trang til at vælte systemet”. De er uden for noget, som journalisten kalder for ”pædagogisk rækkevidde”.

Den anden gruppe af “konspirationsteoretikere” kaldes for ”besmittede”, og de fremstilles som totalt forvirrede uden evne til rationel tænkning. De reagerer blot på, at de skulle være ”marginaliserede”.

Her er et fuldt citat fra artiklen:

”Groft sagt findes der to grupper af konspirationsteoretikere: Den ene – vi kunne kalde dem superspredere for sjovs skyld – er helt uden for pædagogisk rækkevidde og lider enten af svær psykisk sygdom eller en stærk anarkistisk trang til at vælte ”systemet” og griber til hvad til helst for at se det ske, mens den anden gruppe – vi kunne kalde dem besmittede – måske i højere grad blot finder en lettende sammenhæng i verdens uoverskuelighed.”

Journalisten foreslår endda, at man bør “overveje at tage kritikerne ind til en samtale med Sundhedsstyrelsen eller med Magnus Heunicke”.

Journalisten begrunder sit synspunkt med henvisning til en artikel af en professor i “evolutionspsykologi”, Michael Bang Petersen, hvis forskningsområde jo passer fint med journalistens retorik.

Ifølge Magisterbladet var denne professor faktisk selv til møde med Magnus Heunicke på Nedlukningsdagen. Magisterbladet skriver:

”Konkret sad Michael Bang Petersen med til strategimøde på Magnus Heunickes kontor, lige inden sundhedsministeren på et pressemøde præsenterede de efterhånden legendariske kurver for potentiel smitte¬spredning.”

Så Bang Petersen har skam været til “samtale” med Heunicke, eller måske er det Heunicke, som var til samtale med Bang Petersen? Det svæver i det uvisse.
Få uger efter fik Bang Petersen 25 mio. kr. af Carlsbergfonden til forskning i coronaadfærd, det såkaldte ”HOPE-projekt”. Herfra strømmer det med udskamningsevidens, som løber direkte ind i mediernes grundlæggende begreber.

Jeg blev gjort opmærksom på Informations artikel og sprogbrug via en videokommentar af en Dan Johannesen, hvis grundlæggende syn på denne sag, jeg er enig i.

Links:

Link til Informations artikel: https://www.information.dk/2020/10/covid-19-finder-vej-laesoe-kina-vaccinerer-storbyer-soeren-brostroem-afviser-konspirationsteori

Link til Dan Johannessons redegørelse: https://www.facebook.com/danjohannessondk/videos/1467420766792240

Link til Magisterbladets artikel: https://www.magisterbladet.dk/…/sa-dan-opfoerte-du-dig…

Lignende eksempel fra Politiken, d. 25. september: https://politiken.dk/kultur/art7936847/Hvad-g%C3%B8r-du-n%C3%A5r-alt-igen-er-aflyst-Du-l%C3%A6ser-her-og-kommer-igennem-dit-livs-aflyste-efter%C3%A5r

 

2. Mundbind på UCN

Professionshøjskolen UCN indfører nu mundbind for tre af sine uddannelser hele dagen, altså også i undervisningstiden.

Det er ikke tale om et decideret lovkrav, men så alligevel: Det er en lokal regel, som begrundes med henvisning til en generel stramning af det såkaldte afstandskrav, og dermed er der jo skabt en forbindelse til en national regel. Er der nogen der ved, hvilken regel, der konkret henvises til?

Og så kan man åbenbart veksle afstand til maske?

Så tiltaget er altså en form for afledt konsekvens og ikke et resultat af et krav fra lærerne om “tryghed”; et krav som er ved at brede sig blandt lærerne i folkeskolerne, og som også vil føre til mundbind, vel at mærke helt uden kontakt til en national regel, hvis jeg har forstået det ret.

På den måde vinder mundbindene indpas på tre måder:

På nogle områder er der direkte påbud om mundbind, f.eks. i busser og på restauranter. Det er indgribende på alle måder, men teknisk set til at forstå, fordi der er tale om en generel regel.

På andre områder kommer kravet om mundbind fra angste borgere og institutioner selv. Det sker f.eks. på visse folkeskoler, hvor statsministerens ekstremistiske filosofi har sat sig i de angste sjælene.

Men nu er der så kommet en tredje logik, som jeg her vil redegøre for, og som forklarer, hvorfor UCN nu kræver, at de studerende har mundbind på i undervisningen:

D. 28. september kom der skærpede adgangskrav fra Forsknings- og uddannelsesministeriet for de videregående uddannelser.

Kravene kan man læse om i ”Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner”. Jeg kan ikke finde dokumentet på nettet, men har fået det fra et kontor på Aarhus Universitet.

I det 6 sider lange regelsæt er der en boks, som hedder ”Retningslinjer for organisering af undervisningsaktiviteter”. Her står der, at folk skal holde ”minimum 1 meters afstand (minimum 2 meter i særlige situationer)”. Dette omtales som “den generelle anbefaling”.
Denne regel ”kan fraviges”, men kun i ”særlige tilfælde”, og ”ikke generelt”. Ordet ”ikke” er endda understreget.

Der er mere at sige om de ”særlige tilfælde”, for denne formulering åbner nemlig en kattelem for mundbindene, og det er denne kattelem, som nu via UCN’s initiativ er blevet en ladeport, så det ”særlige” bliver ”generelt”.

Der står nemlig følgende:

”I de særlige tilfælde, hvor man er nødt til at fravige fra den generelle anbefaling om 1 menters afstand, skal der være øget fokus på…”, hvorefter der opremses en hel masse ting som f.eks. rengøring og ventilation.

Til sidst i opremsningen står der så, at disse ”fravigelser” er ”evt. suppleret af værnemidler såsom mundbind eller visir”.

Det er denne bisætning, som UCN nu gør til en form for smittevaluta, der gør, at mundbind kan veksles til ”fysisk skolegang”. På den måde bliver en bisætning i undtagelsesbestemmelsen til en overgribende hovedregel som sådan.

Man har på UCN oprettet en lokal “taskforce”, som åbenbart kan bestemme valutaens vekselkurs. Kravet gælder “foreløbigt” helt frem til d. 30. november. Jeg har ikke ord.

Retningslinjerne er i formel forstand udsendt af uddannelses- og forskningsministeriet sammen med kulturministeriet.

Men der er på ingen måde tale om et centralistisk pålæg. Reglerne, som altså implementeres af en helt lokal ”taskforce”, er nemlig udarbejdet af et såkaldt ”sektorpartnerskab” under ministeriet, hvor alle organisationer og interessenter sidder, herunder professionshøjskolerne selv. Herfra starter vekselvirkningen mellem taskforce og sektorpartnerskab.

På den måde gøres corona-politikken nu til en del den gamle stats korporative struktur.
Med mindre disse institutioner prompte siger fra overfor UCN’s konsekvens, så pådrager de sig et stort og negativt ansvar for ødelæggelsens af pædagogikken i landet.

Det ansvarlige sektorpartnerskab for videregående uddannelser består af følgende organisationer:
– Danske Universiteter
– Danske Professionshøjskoler
– Danske Erhvervsakademier
– Rektorkollegiet for de maritime uddannelsesinstitutioner
– Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser
– Kulturministeriets Rektorer (KUR)
– Akademikerne
– Fagbevægelsens Hovedorganisation
– Danske Studerendes Fællesråd
– Studenterforum UC
– Repræsentant for erhvervsakademistuderende
– Maskinmesterstuderendes Landsråd
– Konservatoriestuderendes fællesråd

Derudover er Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen inddraget i partnerskabets arbejde.
Sektorpartnerskabet er forankret i Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Kulturministeriet.

Link til retningslinjerne (her fra d. 5/10): https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2020/filer/retningslinjer-for-en-ansvarlig-handtering-af-covid-19-pa-de-videregaende-uddannelsesinstitutioner

De studerende protesterer ikke engang over det overgreb, de nu udsættes for. De foretrækker mundbind frem for skærm, siger de. Det er biostatens logiske udfaldsrum, den forstærkede nedluknings princip, den nye opdragelses undertrykkende tryk.
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/skole-indfoerer-nye-krav-1800-studerende-skal-baere-mundbind-i

 

3. Godt indlæg af Mette Bonnema Fisker

Her er et spændende indlæg af studerende Mette Bonnema Fisker. Endeligt et ungt menneske, som udtaler sig med både ung og voksen kraft, med fuld sans for problemstillingernes substans. Det er sandelig noget andet end underdanigheden blandt de studerende på UCN.

Indlægget hedder “Giv os livet tilbage”.

Link til indlægget på JP: https://jyllands-posten.dk/…/ECE1…/giv-os-livet-tilbage/

 

4. Læger og eksperter protesterer mod Nedlukningen

Protesterne mod nedlukningen breder sig blandt videnskabsfolk og læger, også internationalt.

Jeg har været tilbageholdende med at referere nogle af tiltagene, fordi jeg i visse tilfælde har haft svært ved at gennemskue lødigheden af det medie, som har formidlet sagen. Men her er to vigtige initiativer, som er refereret af hhv. TV2 og Brussel Times:

A. Great Barrington Decleration
Great Barrington-erklæringen fra d. 4. oktober er initieret af professorer i medicin og epidemiologi fra Harvard, Oxford og Stanford og er i skrivende stund signeret af 2522 videnskabsmænd, 3151 praktiserende læger og 48486 borgere.
Erklæringen tager udgangspunkt i et folkesundhedsperspektiv og kritiserer Nedlukningen for at have meget skadelige effekter for sundheden mere bredt.
Erklæringen taler for, at samfundet bør vende fuldstændig tilbage til det normale liv, bortset fra på plejehjem og lignende, hvor der kan være specielle foranstaltninger. Dermed vil en evt. smitte brede sig i god ro og orden og afstedkomme en form for flokimmunitet.

Forskernes analyse svarer til det synspunkt, som man også finder hos svenske Tegnell, og som også Kåre Mølbak stod for tilbage i marts, men som regeringen overtrumfede.

Denne protest har som sagt endda nået et dansk mainstream-medium, TV2. hvilket er meget usædvanligt. Her har man så i karakteristisk stil interviewet en dansk ekspert, som mener, at i Danmark er samfundet skam allerede normaliseret. Her får man virkelig udstillet den biopolitiske indstilling hos de danske ”eksperter” og disses helt særlige “samfundssind”.

Jeg har linket til TV2’s dækning, hvorfra man selv kan klikke videre til selve erklæringen.
På websitet punditokraterne.dk kan man se et interview med de tre professorer, som står bag deklarationen. Det er så rørende fornuftigt, hvad der bliver sagt, at man får helt ondt i hjertet. Og det lyder fuldstændig som vores egen sundhedsstyrelse fra før d. 11. marts.

B. Den belgiske protest
I Belgien findes der et lignende initiativ, som er omtalt i Brussel Times. Her har flere hundrede eksperter, læger og videnskabsfolk d. 27. august sendt et åbent brev til myndighederne, hvor Nedlukningen kritiseres kraftigt.

Brussel Times linker til brevene på hollandsk, men hvis nogen har kendskab til en pålidelig engelsk oversættelse, eller som selv er sprogkyndig, hører jeg gerne om det.
Der tales om, at “the current climate of covidophobia is completely unjustified and generates harmful anxiety for a large part of the population”.

Eksperterne mener, at Nedlukningen er blevet ”et narrativ” med et ”life of its own”, som kræver af os, at “we accept to spend the rest of our days in a society of fear.”

Brevskriverne udtrykker en vis psykologisk forståelse for panikken i marts, men mener, at dette “narrativ” er “clearly disproportionate to what we know today”.

Med denne henvisning til proportionalitet, ligger de på linje med den danske sundhedsstyrelse, der så sent som d. 11. marts blev overtrumfet af vores egen regerings “narrativ”, som jo kaldes for ”det ekstreme forsigtighedsprincip”; et princip som har et stærkt totalitært potentiale.

Forskerne/lægerne henviser også – ligesom i den amerikansk/britiske erklæring – til brede sundhedsmæssige temaer og til en række negative sociale konsekvenser.
Og på same måde som i den første erklæring tales der for at normalisere samfundslivet og udelukkende koncentrerer sig om folk i højrisiko. Det kaldes for “en omvendt nedlukning:

“Protect those who need it, and allow the rest of the population to move freely so that the disease can spread naturally. It will eventually weaken the virus.”

Herhjemme har flere læger og sundhedseksperter også været kritiske, men vi mangler nogle samlende initiativer.

Links:
Great Barrington-deklerationen: https://nyheder.tv2.dk/…/2020-10-06-tusinder-af-fagfolk…

Interview med de tre professorer bag deklerationen: http://punditokraterne.dk/…/topforskere-stop-nedlukning/

De belgiske breve:https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/128704/hundreds-of-medical-experts-question-belgiums-coronavirus-policy-in-2-open-letters/

 

5. To Verdener

I sidste uge så vi samtidens to verdener udspille sig på en måde, som på sin vis allerede var annonceret i Weekendavisen fra i fredags:

A. Den ene verden
WA bragte Jesper Vinds flotte interview med den tyske sociolog, professor Hatmut Rosa, som er leder af Max Weber-forskningscentret i Erfurt. Det var Max Weber, som i 1920’erne skrev om ”verdens affortryllelse”, om ”rationalitetens jernbur”, og om en modernitet med ”fagmennesker uden ånd og nydelsesmennesker uden hjerte”.

Rosa siger i en stærk sociologisk-filosofisk kritik af mundbind, at coronaen har ødelagt vores forhold til åndedrættet og dermed til verden, som rekonstrueres som farlig:

”Jeg har tænkt meget over det. Coronavirussen har i hvert fald undermineret den ontologiske sikkerhed, det vil sige følelsen af eksistentiel sikkerhed. Der er kommet en ny måde, som pludselig bringer os i fare, og det ligger i luften – en sfærisk dimension, hvor man ikke ved, hvad der sker, hvis man går gennem et rum. Måske er der en dødelig virus – måske ikke? Jeg har tidligere skrevet i min første bog om resonans, at det at ånde er grundformen i vores forhold til verden – vi ånder verden ind, og vi ånder den ud. Jeg tænker i dag, at masker og mundbind måske er blevet det tydeligste udtryk for, at menneskers verdensforbindelse er ved at blive ødelagt. Pludselig har vi mistro ved at ånde, vi kan ikke stole på verden. Det er et stort tab af ontologisk sikkerhed. Verden bliver uforståelig og farlig”.

Derudover kritiserer Rosa den omfattende kvantificering af samfundet, som ikke mindst Corona-politikken jo er udtryk for. Interviewets overskrift er ligefrem ”Tilværelsens utålelige talkolonne”.

Rosa er dermed en slags filosofisk-sociologisk udgave af to af dagens mere sundhedsfaglige markeringer.

Første markering: De tre fremtrædende professorer, som står bag den såkaldte Great Barrington Declaration, stod i dag frem i et internationalt interview med en kraftig kritik af nedlukningen. Her fortæller de, at mennesket ikke kun er smitte, men også ”human”, hvilket er fuldt på linje med Rosas første pointe.

Anden markering: Og på det nye medie Free Observer kritiserer Søren Brostrøms og Kaare Mølbaks forgænger, Else Smith, endnu engang hele Nedlukningen. Også hun kritiserer den kraftige kvantificering af hele coronaspørgsmålet, hvilket jo svarer til Rosas anden markering.

Både de tre internationale professorer og Else Smith lægger sig dermed i direkte tråd med Sundhedsstyrelsens indstilling op til d. 11. marts, og Rosas markeringer er en flot filosofisk fortolkning af denne datos biopolitiske nedsmeltning.

B. Den anden verden
Max Webers kvantificerings-jernbur af åndløse teknokrater kom til gengæld til udtryk på dagens pressemøde med sundhedsministeren og hans proselytter. Sproget og diskursen var som en totalitær profylaksisk mur. Jeg er bange ind i marven.

Dette sprog blev – igen i WA fra i fredags – understøttet af journalisten Søren Villemoes, som mener, at det var godt, at regeringen hele tiden har overtrumfet hele ånden fra ”Den første verden” og videreudviklet den profylaktiske totalkontrol. Der er en kreds omkring ham, Mikkel Andersson og Henrik Dahl og nogle ledsagende talknusere, som desværre helt har købt præmissen fra ”den anden verden”.

I dag er der indført generelt maskepåbud i hele Italien, både inde og ude og i små børns klasseværelser. Dødstallet har ellers været stabilt helt i bund siden midten af juni. Italien, dette livsstykke af et land, har solgt sit åndedræt til dødens bogholderi.

Links:
Interview med Hartmut Rosa i WA: https://www.weekendavisen.dk/…/tilvaerelsens-utaalelige…

Interview med forskerne bag “Great Barrington Decleration”: http://punditokraterne.dk/…/topforskere-stop-nedlukning/

Interview med Else Smith: https://freeobserver.org/tidligere-direktoer-for…/

Søren Villemoes’ klumme: https://www.weekendavisen.dk/2020-40/samfund/afkoblet

Situationen i Italien: https://www.berlingske.dk/…/italien-indfoerer…

 

6. Tysk protest

Kloge tyskere gør modstand mod biostatens profylaktiske terror:
https://www.berlingske.dk/internationalt/tusindvis-af-tyskere-demonstrerer-mod-coronaregler

 

7. Nytteløs nedlukning og ufarlig sygdom

A. Ny undersøgelse: Nedlukninger er nytteløse.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, har undersøgt, om Nedlukningerne har haft nogen effekt på coronaens dødelighed. Det har de ikke, kommer han frem til. Nedlukningerne har været ”nytteløse”.

Videnskab.dk har bedt nogle af bio-eksperterne om at kritisere Bjørnskov. De finder fire kritikpunkter, som ikke rigtig er noget. Bjørnskov afviser og fastholder sin konklusion: Nedlukningen er nytteløs.

Videnskab.dk er i øvrigt et medie for forskningsformidling, som har en kraftig hældning til den biopolitiske side.

B. Nyt fra hospitalerne: Korte indlæggelser og ingen døde:

På hospitalerne er der flere indlæggelser end tidligere, men patienterne bliver hurtigt udskrevet og langt færre dør.

Sygdommen er ikke mere farlig, hvis den da nogensinde var det. Tyra Grove Krause fra SSI mener alligevel, at Nedlukningen skal fastholdes, fordi nogle får ”senfølger”. Og en anden læge, Nina Weiss, er enig, fordi sygdommen stadig smitter. Med denne forsimplede logik kan nedlukningen fastholdes ud i evigheden, hvilket jo faktisk ligger i logikken fra det ekstreme forsigtighedsprincip.

Jeg synes der er tale om et brud på lægens helt grundlæggende etik, det må jeg indrømme.

Så Nedlukningerne virker ikke, og sygdommen er ikke farlig. Men hele samfundet fastholder den biopolitiske logik. Imens kører indskrænkningerne i Grundlovens frihedsrettigheder nu på 7. måned.

Spørgsmålet er, om vi har en Grundlov mere? Og om Europa har frihedsværdier?

Links:

Christian Bjørnskovs paper: http://covestreetcapital.com/wp-content/uploads/Lockdown.pdf

Videnskab.dk: https://videnskab.dk/…/corona-nedlukninger-var…

Coronaen er mindre farlig: https://www.dr.dk/…/indlagte-coronapatienter-er-mindre…

 

8. Jonas Christoffersens ubehag

Tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, tænkte egentlig først, at Nedlukningen var nødvendig. Men så begyndte Nicolai Wammen at sige, at 300mia. kr. var en slags ingenting, og en anden ungsocialdemokratisk minister, Simon Kollerup, forsøgte decideret at undgå offentlig drøftelse af Nedlukningsaktionerne. Christoffersen synes, at det var ”skræmmende”, hvilket han jo har helt ret i.

Endelig undrede Christoffersen sig over, at regeringen skiftede coronapolitisk målsætning over en nat. Først handlede det om hospitalskapacitet, men da denne aldrig blev truet, så skiftede man over til ”smittestatistikken”. Dermed fik nedlukningen en endnu mere indgribende socialprofylaktisk effekt.

Jonas Christoffersen var allerede i marts uden med sin skepsis, og han har efterfølgende udarbejdet en rapport i juni for Justitia om retstilstanden under det tidlige coronaforløb. Med sine aktuelle markeringer fastholder han sine kritiske markeringer.

Link:

Dagens interview i Berlingske: https://www.berlingske.dk/…/i-over-et-aarti-har-jonas…

Christoffersens Justitia-rapport: https://justitia-int.org/retsstaten-og-covid-19/

 

9. WHO kritiserer Nedlukninger
En centralt placeret WHO-læge, David Nabarro, er nu ude med en omfattende kritik af Nedlukning.

Her er nogle citater, fra artiklen/videoen, samt et par kommentarer:

A.
“We in the World Health Organisation do not advocate lockdowns as the primary means of control of this virus,”

I Danmark har netop Nedlukning været den ”primary means of control”. Og vi er stadigvæk under Nedlukning, dvs. under det ekstreme forsigtighedsprincips kontrol.

B.
“The only time we believe a lockdown is justified is to buy you time to reorganise, regroup, rebalance your resources, protect your health workers who are exhausted, but by and large, we’d rather not do it.”

I Danmark har der på intet tidspunkt været behov for ekstra tid til at ”reorganise resources”. Sundhedsmyndighederne havde efter eget udsagn styr på sagerne.

Derimod kom regeringen med en masse yderligere hyper-profylaksiske begrundelser, som gik langt ud over ”the only time…”.

C.
Endelig kritiserer David Naborro Nedlukningens konsekvenser, han lægger specielt væk på, at Nedlukning ødelægger økonomier, men kunne have tilføjet mange af de politiske og juridiske effekter, som ligeledes er i gang med at ændre samfundets moralske struktur:

“Just look at what’s happened to the tourism industry in the Caribbean, for example, or in the Pacific because people aren’t taking their holidays”.

“Look what’s happened to smallholder farmers all over the world. … Look what’s happening to poverty levels. It seems that we may well have a doubling of world poverty by next year. We may well have at least a doubling of child malnutrition.”

“Lockdowns just have one consequence that you must never ever belittle, and that is making poor people an awful lot poorer”

D.
I artiklen sættes David Naborros og WHO’s udmelding sættes i forbindelse med den aktuelle Nedluknings-kritiske Great Barrington Declaration, som foreslår en fuld normalisering af det civile liv, alene med profylaktisk fokus på plejehjem. Det var faktisk også de danske myndigheders oprindelige indstilling, som altså blev overtrumfet af Mette Frederiksen, endda med henvisning til selvsamme myndigheder.

På den måde forbindes WHO direkte med proportationalitetsprincippet og dansk sundhedspolitisk tradition, men altså i stik modsætning til Mette Frederiksens og hendes ødelæggende ekstremisme.

Link til artikel: https://www.news.com.au/world/coronavirus/global/coronavirus-who-backflips-on-virus-stance-by-condemning-lockdowns/news-story/f2188f2aebff1b7b291b297731c3da74

 

10. Kritik af permanentgjort hastelov

Læge Henrik Keller kritiserer i dette indlæg regeringens nye forslag til epidemilov. Han siger grundlæggende, at der er tale om, at regeringen vil gøre hasteloven permanent.
Det vil sige, at Nedlukningen gøres permanent, og at Statsministeren gøres til en slags diktator, som ud af intet kan opfinde “samfundskritiske sygdomme”, der uden videre kan begrunde vildt indgribende tiltag.

Henrik Keller nævner de problemer, permanentgørelsen af hasteloven vil give for forholdet mellem læge og patient og dermed for lægens mulighed for at leve op til lægens professionsetik.

Det er især Venstre og Ny Borgerliges Lars Boje Matthiesen, som har kritiseret regeringens forslag, men eftersom de har stemt for nedlukningen, og er bange for at tabe et valg, vil de snart makke ret som lammehaler.

Derimod er LA’s Henrik Dahl fyr og flamme. Han mener, at regeringens udspil fremmer “almenvellet”. Biostaten er åbenbart den rene slikbutik for vores liberalister, som jo egentlig burde beskytte det civile liv mod statslige overgreb. LA har dermed helt udslettet deres relevans i samfundet.

Link til den af Berlingskes omtaler, hvor Henrik Dahl udtaler sig: https://www.berlingske.dk/…/regeringen-vil-goere-det…

Artikel om Venstres kritik: https://politiken.dk/…/Venstre-vil-st%C3%A6kke…
https://www.facebook.com/henrik.keller.1/posts/10223878101281115

 

11. Kritisk indlæg af Christine Stabell Benn

Epidemiolog og professor ved SDU, Christine Stabell Benn, taler for proportioner i stedet for ekstremisme i Biopolitikken. Med disse moderationens vinde lægger hun sig på linje med synspunkterne i Great Barrington Deklarationen.

Link til indlæg, d. 15. oktober: https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/3892-epidemiolog-tillad-corona-smitte-op-til-det-niveau-hvor-hospitalerne-kan-klare-det.html

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.