Smittede tanker 81: The Great Reset – konspiration eller faktum?

Nogle kritikere af corona-politikken har hæftet sig ved betydningen af det såkaldte Great Reset, som de opfatter som en ideologisk og politisk proces, der vil omdanne vores samfunds grundlæggende opbygning og sammenhæng. Andre mener, at begrebet og kritikken er udtryk for en blanding af konspirationsteori og misinformation. Det gælder f.eks. i stort set alle medier, hvor kritikken enten latterliggøres, eller hvor man helt undlader at gå ind i nærmere undersøgelser af sagen og dens mange forgreninger.

Jeg har derfor undersøgt noget af sagen selv og er indtil videre kommet frem til, at termen The Great Reset bestemt ikke er nogen “konspirationsteori”, men at den derimod er forbundet med den såkaldte transhumanistiske ideologi, som har vundet stærkt fodfæste i dansk politik på forskellige måder, og som diskuteres heftigt i mange videnskabelige og filosofiske sammenhænge. At den coronapolitiske “ekstreme forsigtighed” er forbundet med disse tekno-humane processer, burde i høj grad interessere demokratiske medier efter min mening.

Lad mig lave nogle nedslag i emnet:

 

1. Disruptionsrådet

Der skete nogle vigtige ting i Løkke Rasmussens anden periode fra 2015-19. Hans væsentligste handling var at nedsætte et såkaldt Disruptionsråd, som arbejdede i 2017-18 på den helt store teknologiske, futuristiske og robotificerede klinge. Disruptionsrådet var en slags efterfølger til konkurrencestatens såkaldte Globaliseringsråd og Vækstforum, som afrapporterede i enerådende teknisk-økonomiske formater i hhv. 2006 og 2010, og som ændrede samfundets pædagogik og genskabelse grundlæggende. Og Globaliseringsrådet og Vækstforum blev altså i 2017 suppleret med et Disruptionsråd. Vi fik teknik-økonomi plus data under anti-pædagogikkens måne.

I Disruptionsrådet sad en lang række indflydelsesrige organisationer og personer, heriblandt direktør, André Rogaczewski, hvis firma “Netcompany” stod for den kontroversielle Smitteapp, og som er kraftig fortaler for et elektronisk vaccinepas. Rogaczewski er også formand for en anden indflydelsesrig rådsdannelse, som også stammer fra Løkke Rasmussens regeringstid, nemlig TeknologiPagt-rådet, som skal understøtte en såkaldt Teknologipagt med at udvikle “STEM”-kompetencer, der er en slags anvendt naturvidenskab i globaliseringens tjeneste. Også i TeknologiPagt-rådet sidder der mange indflydelsesrige organisationer og personer.

Disse rådsdannelser har rod i en politisk “Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst” fra 2018, som blev ledsaget af en “digital strategi”, og som blev signeret af den daværende regering (V, K, LA) og DF og RV.

 

2. Singularity University

Danmark var det første land i Europa, hvor Singularity University (SU) etablerede sig som selvstændig enhed, vist nok i 2016. SU har rødder i en moderinstitution i Silicon Valley, som har fuld forbindelse til amerikansk tech-industri. Bevægelsen bygger på amerikanerens Ray Kurzweils transhumanistiske filosofi, hvorefter mennesket i løbet af dette århundrede vil omdannes til teknologiske formater. Hans hovedværk hedder på dansk “Ånden i maskinen”. Herhjemme fik denne filosofi – naturligvis i mere modererede former – indflydelse via bl.a. den daværende forskningsminister, Tommy Ahlers, og direktør Anders Hvid. Begge havde rod i SU’s tankegods, og Hvid var decideret medstifter af den danske SU-kreds. Ida Auken var også begejstret.

Anders Hvid talte ved Undervisningsministeriets Sorømøde, og han var en central bidragsyder til et stort professionshøjskole-initieret udviklingsprojekt om læreruddannelsen. Hvid sad også i den teknologibegejstrede SIRI-kommission, hvor Ida Auken var formand, og ikke mindst var han direktør for firmaet Dare Disrupt, der stod bag KL’s futuristiske teknologiudspil “Teknologispring” fra 2018. Det var i denne KL-rapport, hvor Dare Disrupt talte positivt om Cambridge Analyticas metoder. Denne radikaliserede symbiose mellem futurisme, KL og pædagogik presser konstant skolens dannelsesprocesser.

 

3. World Economic Forum – aftale med Danmark, den fjerde revolution og ”the great reset”

En anden og overlappende udløber af disruptionsfilosofien har direkte aktuel relevans. Det drejer sig om, at Lars Løkke Rasmussens regering – igen som det første land i Europa – i februar 2018 indgik en aftale med World Economic Forum (WEF), som er en stor og ekstremt magtfuld global interesseorganisation, der arrangerer årlige møder med verdens beslutningstagere og politikere i den Schweiziske by Davos.

Aftalen mellem WEF og Danmark knyttede sig på overfladen til FN’s verdensmål. Går man ind i selve aftalen bliver det dog mere konkret: Her får vi at vide, at WEF står for ”societal and technological transformation”, mens den danske stat angives især at være god på ”flexicurity” og klima. Men Danmark har da en rig tradition for ”social transformation”? Det er en barok arbejdsdeling.

Aftalen refererer også til det globale – men dansk initierede – P4G-initiativ, som minder lidt om WEF, men som har mere eksplicit fokus på Parisaftalerne og verdensmålene. Verdensmålene og FN bliver dermed en slags passage for en dyb teknologificering og konsulentstyring, og det hele finder sted i horisonten af et globalt ’det store vi’, som herefter implementeres i evaluerings-, regnskabs- og datastrukturer med fuldt tilhørende kompetencesæt. Mette Frederiksen ”samfundssind” kan ses som en lokal materialisering af dette nye ”vi”. Vi er meget langt fra traditionel “bæredygtighed” forstået som decentrale, omsorgsfulde og demokratisk initierede udvekslinger mellem mennesker og natur.

WEF/DK-aftalen rammesættes via en teknologisk ”Fourth Industrial Revolution”, som er i gang med at ”forandre naturen af vores globaliserede verden”, som det hedder. Derfor vil WEF og den danske stat ”join forces”. Hele tiden kører FN’s mål og de teknologisk-økonomiske diskurser sammen. Der er ingen henvisning til spørgsmål om rettigheder, dannelse eller traditionel politik.

WEFs stifter og direktør, Klaus Schwab, har direkte skrevet en bog med titlen ”The Fourth Industrial Revolution”, hvor han argumenterer for en dyb integration af menneske, teknologi og biovidenskab. Dermed kommer han tæt på den såkaldte transhumanisme, som også lå til grund for Singularity University, som vil omdanne mennesket til en såkaldt ”cyborg”, dvs. en slags teknificeret kød (Dele af den moderne feminisme og identitetspolitik trækker også på dette “cyborg”-begreb).

Ifølge aftalen deltager Danmark også i det WEF-initierede ”Centre for The Fourth Industrial Revolution”. Går man i dag ind på dette centers hjemmeside under ”about”, indledes der med følgende med direkte henvisning til coronaen:

“As the world undergoes a great reset, our ability to harness and disseminate the new technologies of the Fourth Industrial Revolution (4IR) will play a key role in ensuring our recovery from the pandemic and the avoidance of the future crises.”

Dette “great reset”, som endda har fået sin egen hjemmeside, er simpelthen den corona-initierede betegnelse for en forstærket ”fjerde revolution”. Det er ikke ”konspiration”, men benhård ideologisk og politisk realitet. WEF har også forbundet coronaens reset-muligheder med den såkaldte “internet of bodies”, som er en dyb bioteknologisk overvågningsideologi.

Mere konkret forpligter aftalen mellem WEF og den danske stat til, at der samarbejdes om ”biotechnology” og præcisions-medicin og om det såkaldte ”internet of things”. Desuden samarbejdes om ”digital trade/cross border data, Artificial Intelligence/machine learning, Big Data, data ethics, autonomous vehicles, and blockchain”.

Denne konstellation af begreber peger direkte i transhumanistisk og singularistisk retning.

Dermed forbindes WEF med en teknologisk, sundhedspolitisk og ideologisk tekno-global radikalisering, og coronaen opfattes af WEF som en kraftfuld positiv forstærker af denne proces. Med denne grundlæggende filosofi lægger Klaus Schwab sig på linje med OECD’s direktør Andreas Schleicher, som har været inde på noget lignende for uddannelsesområdets vedkommende, og som roser Kinas skolesystemer i høje toner. Også Schleicher ser coronaen som en anledning til at fremme globalisering og dataficering af pædagogik. Dertil kommer en lang række pædagogiske initiativer, bl.a. udgivelsen ”Firedimensional uddannelse”, hvor der er reference til både Singularity og OECD og til læringsmålsstyringens systemer i det hele taget. The Great Reset støttes også af Den Internationale Valutafond.

OECD, WEF og FN flyder sammen i en ny altomfattende utilitarisme, i et ”samfundssind”, hvor menneskehedens liberale og sociale traditioner langsomt opløses og omdannes til et nyt tekno-vi, hvor biomedicin spiller en central rolle i kroppens og åndens teknificering og uniformering. Bagved arbejder enorme økonomiske interesser, der har rod i det, som den amerikanske professor i i sociologi Shoshana Zuboff har kaldt for “overvågningskapitalismens tidsalder”, og hvis formuer raketerer ud i universet.

 

4. Filosofiske diskussioner

Med disse symbioser af digitalisering, økonomi, globalisering, futurisme og radikaliserede tech-ideologiske indsatser blev forbindelsen mellem den danske læringsstat og en transhumanistisk futurisme etableret, især i perioden 2016-19.

Schwabs styringsmæssige ideer minder faktisk lidt om den slovenske filosof Slavoj Zizeks verdenskommunistiske vision fra hans nye bog ”Pandemi!”, bortset fra at Zizek ikke er så optaget af det teknologiske. Han taler blot om kampen mod coronaen som en moderne ”krigskommunisme”, hvilket han opfatter som noget positivt. Heroverfor står den italienske filosof Georgio Agambens forsvar for social og politisk pluralitet. Agamben er stærkt kritisk over for symbiosen mellem dataficering, smittebæreetik og social atomisering.

Og den nye transhumanisme suppleres endda af en paradoksal transhumanistisk humanisme, som har et nærmest globalt-kommunistisk-teknologisk præg, hvor et abstrakt og kvantificeret ”wellbeing” sikres af data og global utilitarisme, som understøtter teknologiens overtagelse af politik og pædagogik. Tankegangen understøttes filosofisk af f.eks. den britiske transhumanist David Pearce, der ser den nye cyborg som et udtryk for en mere ultimativ menneskelighed, mens klassiske humanister, som f.eks. Roberto Manzocco og Robert Frodeman og faktisk også vores egen Svend Brinkmann, der trækker på britiske og centraleuropæiske åndstraditioner, er oprørte, ligesom jeg selv også er.

 

Referencer:

Disruptionsrådet: https://www.regeringen.dk/partnerskab/

Teknologipagtsaftalerne, februar 2018: https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/samfundsoekonomi-konkurrenceevne-og-digitalisering/teknologipagten/

Om Teknologipagten: https://www.teknologipagten.dk/teknologipagten/om-teknologipagten

SIRI-kommissionen: https://ida.dk/om-ida/temaer/siri-kommissionen, blogindlæg om emnet fra 2018: http://www.thomasaastruproemer.dk/siri-kommissionens-opgoer-demokrati-paedagogik.html

Om aftalen mellem Danmark og World Ecomonic Forum, Januar 2018: Danmark underskriver samarbejdsaftale med World Economic Forum (fm.dk). Pressemeddelelse fra udenrigsministeriet, april 2018: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danmark-indgar-som-det-forste-land-i-europa-unikt-partnerskab-med-world-economic-forum?publisherId=2012662&releaseId=12711237.

WEF’s “fjerde industrielle revolution”: https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution

WEF’s “the great reset”: https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

KL’s og Dare Disrupts “Teknologispring”: https://www.kl.dk/politik/teknologispring/

Den Internationale Valutafonds synspunkt: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/sp060320-remarks-to-world-economic-forum-the-great-reset

Roberto Manzocco (2019): “Transhumanism – engineering the human condition”, Springer.

Robert Frodeman (2019): “Transhumanism, nature and the end of science”, Routledge.

Shoshana Zuboff (2019). “Overvågningskapitalismens tidsalder”, Informations forlag.

Svend Brinkmann (2019). “Hvad er et menneske? – en filosofisk dannelsesrejse”, Gyldendal, (kapitel 5: “Fremtidens menneske: Homo futuris”)

Giesen, Klaus-Gerd (2018). “Transhumanism as the dominant ideology of the fourth industrial revolution”, Journal International de Bioethique et d’Ethique des Science, nr. 3-4, s. 189-203. https://www.cairn-int.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=E_JIBES_293_0189&download=1

Eichbert, Henning (2017). “Singularity is near – en transhumanistisk trosretning breder sig”, Dansk Sociologi, nr. 1, s. 87-95. https://rauli.cbs.dk/index.php/dansksociologi/article/view/5598

Tom Green (2022): World Economic Forum og transhumanisme, Steigan.no, d. 1. august. https://steigan.no/2022/08/world-economic-forum-wef-og-transhumanisme-sannhetsskolens-ytre-forgard/

Tidligere indlæg om disruptionstankegangen og dens forbindelse til aktuel velfærdsteori, fra 2018: http://www.thomasaastruproemer.dk/indtryk-fra-match-point-seminar-paa-aarhus-universitet.html

 

15 tanker om “Smittede tanker 81: The Great Reset – konspiration eller faktum?

 1. Superinteressant og rettidigt indlæg.

  Jeg har i min dybe frustration over den tilsyneladende målrettede kvælning af al fornuft i forbindelse med Corona-gate søgt “udveje”, dvs. at jeg har spekuleret over muligheden af, at noget positivt var ved at ske. At kræfter uden for min hverdagsforståelse trak i trådene for at lede mig og resten af verden igennem en vanskelig udvikling. Ja, når enhver, som kan bruge en lommeregner, kan regne ud, at der ingen sundhedskrise er, så må noget andet jo være på spil!

  Jeg har også hørt de mange advarsler, fx om at vi mennesker, via indånding af genetisk materiale udsprayet over os fra fly, ville kunne fjernstyres via 5G-netværket, og noget lignende har været fremsat omkring Corona-vaccinen. Det meste har jeg slået hen som en nedarvet Ragnanok-fantasi i det menneskelige sind – en fremtidsangst for rumvæsner og ny teknologi som går igen i både Klodernes Kamp og Fagre Nye Verden, men dér, i min frustration, måtte jeg indstille mig på, at jo, der findes formodentlig en “elite”.

  Det, i dit indlæg som både ryster og beroliger mig, er henvisningen til de sproglige begreber, som åbenbart benyttes. Jeg har jo et “virksomhedsparti”, som jeg kalder Vi-partiet, hvor jeg, på baggrund af min egen marxismeforståelse, promoverer både humanisme og kommunisme. Det både rystende og beroligende er, at The Great Reset i din forklaring stemmer helt overens med mine egne ideologiske prædikener. Jeg er ved mine egne tankers begrænsede kraft kommet frem til den samme konklusion “eliten”…

  Jeg skal med det samme sige, at jeg ikke bryder mig om løgn og tvang som ledelsesredskaber og robotstyring og vaccinepas lyder absolut inhumant og fascistisk. Imidlertid bekræfter dit indlæg min dybe frygt, nemlig min egen magtesløshed. Jeg er dybt nedslåejt. Jeg føler mig indespærret. Som en ræv med poten i en saks.

  Jeg har flere gange i løbet af mit liv været igennem samme forståelse af dette, og igen og igen kommer jeg frem til det samme: Jeg er i live. Jeg er sund. Jeg har år tilbage af mit liv, men jeg glæder mig over min egen overlevelse, mens jeg har panoramaudsigt til døde yemenistiske børn og udbombede syriske byer.

  Nej, jeg bryder mig ikke om det.

 2. Jeg er taknemmelig for, at se en opmærksomhed på dette brede og vidtrækkende emne og vil blot tilføje følgende link, som er en god introduktion i fald du ikke allerede er bekendt med John Steppling, Cory Morningstar og Wrong Kind of Green. – http://john-steppling.com/2020/12/the-woke-freikorps/?fbclid=IwAR1zsiZ9ffC6T4-Od-_BCzjlVwiKQMXk7bw88O6Dah_SOLtoO_E3jTWVHP0

  Mht til ordet kommunisme, så er dette, det forkerte ord at bruge. Dette er fascisme i nye klæder.

  • Teknokrati – er det rigtige ord, efter min mening (se fx. Patrick Woods bøger/videoer om emnet). Eller, alternativt, som Orwell formulerede det: oligarkisk socialisme.

   • Orwell er dybt problematisk at fremmane her, da han beviseligt førte en underlødig smædekampagne mod kommunismen efter sine oplevelser i Den Spanske Borgerkrig. Neo Feudalt Teknokrati, illiberalisme, neoliberalisme, Firmavælde/Corporate Coup d’etat in slow motion (Wolin, Ralson Saul, Hedges, Hudson) – de dækker over forskellige anskuelser på det samme fænomen, som er den senkapitalistiske fase og kapitalisternes reaktion på den faldende profitrate. Bag ordene finder du de samme mentaliter; socialdarwinisme, hierarkisk verdensanskuelse, eugenik-fantasier både i form af transhumane fatamorganaer og malthusianske forestillinger. Det er overklassens klassebevidsthed, som skinner igennem. Arbejderklassens forsvar mod hegemoniet er som altid en øget klassebevidsthed, og den får man altså ikke ved at læse Orwell – tværtimod fristes jeg til at skrive.

 3. Der er al for megen tvang i det der gennemføres. Og det uhyggelige er at der ingen vej er tilbage når først vi for amok i stråler og kemi/medicin.
  Hvordan skal vi komme tilbage til rene mennesker med sund ånd og egen tankegang? Dejligt lige at få rækkefølgen i aftalerne på plads. Jeg har fulgt med længe i den udvikling og frygter derfor heller ikke corona det mindste.
  Jeg indrømmer at jeg hader det, der er på vej. Hvad kan jeg andet, som et åndeligt selvtænkende menneske?
  Bare man kunne trykke på stop knappen inden det går helt galt for vores menneskehed.
  Andreas Schleicher er det ham opfinderen af Pisa testene?

 4. Jeg har også studeret det her fænomen – The Great Reset. Min udlægning er at det blot er kommunisme. Centralt er at problemet med kommunisme er den manglende prisdannelse, hvor centralstyringen fejler. Klaus Schwab og Davos slænget de ser teknologi som løsningen, citeret fra dem, vil AI løse problemet med prisdannelse og teknologi styrer behovsstyring og prisdannelse. Som altid med kommunisme har vi så en elite der styrer resten af befolkningen – klassekampen er erstattet med klimakampen.

  Venstreorienterede politikere kan ikke holde fingere fra det her. Den måde det bliver implementeret på er at centralbankerne stiller næsten ubegrænsede midler til rådighed, som så bliver politisk styret. Markedskræfter er slet ikke relevant mere. Teknologi er ikke målet i sig selv men et styreværktøj, der i teorien løser de problemer vi normalt har med kommunisme.

  At gå med i det her projekt, vil give næsten uoprettelig skade på udbud af produkter og services i en økonomi fordi alt til sidst vil være afhængig af statsstøtte.

  • Det er ahistorisk og direkte forkert at betegne dette som kommunisme.

   Mere korrekte termer er senkapitalisme, monopol-modning i globale nøglesektorer som finans-, medicin- og våbenindustri, neo-feudalt teknokrati og fascisme. – Venstre-Højre aksen er ikke eksisterende i den materielle virkelighed, men reelt en del af det ekstreme politiske centrum i de kapitalistiske regimer, hvor der ikke er velfungerende skodder ml politikere og det private – en nutidig form for antidemokratisk firmavælde, som desværre er et velkendt træk ved fascismen.

   Kommunisme er ikke som, hvad de fleste vestlige borgere går rundt at tror (har fået at vide af hegemonisk ideologi gennem uddannelse og medier). I en kommunistisk styreform er det arbejderklassens diktatur og ejerskab af produktionsmidlerne, der er gældende. Altså et mere reelt demokrati end et diktatorisk system, hvor det er et meget lille mindretal af kapitalister, som sidder med den reelle magt. I nutidens Kina er CPC på 90 millioner aktive medlemmer, som står til ansvar for den kinesiske befolkning – resultatet pt er 850 millioner mennesker løftet ud af fattigdom, verdenshistoriens største infrastrukturelle projekt (ægte internationalisme) og en succesfuld bekæmpelse af korruption. I Europa har man i samme periode set brutale forarmelsespolitikker og fattigdomsskabelse, sideløbende med en afdemokratisering og firmaorienteret føderalisering især i kommissærvældet i EU og integreringen af ECB i det øverste politiske system, manglende offentlige investeringer, øget militarisering og fortsat aktiv krigsførelse og en stigende afmatning/ødelæggelse af lokale regioners produktionsbase (manglende politisk beskyttelse mod de overnationale monopoler og aktivt samarbejde med disse entiteter – skattely, kapitalflugt eller som f.eks DONG sagen og Corydons korte karriere i McKinsey)

   Hvis man tager resten af verden ind, løfter sig over det etnocentriske, racistiske og myopiske og seriøst begynder at anlægge et postkolonialt verdenssyn, så træder ovenstående realiteter stadig tydeligere frem. Til højre og venstre for de vestlige regimers imperialisme ligger der lig. Bare fra 1945 og frem til i dag et sted mellem 95 og 150 millioner af slagsen i mere end 40 invaderede og kuppede lande, alt efter hvilke kilder, man læner sig op ad.

   De samme tal er der intet kommunistisk styre, der har kunnet præstere medmindre man self., som stort set alle vestlige akademikere kun forholder sig til vestligt fabrikerede kilder. Ud fra det du skriver, kan jeg regne ud, at du ikke kan tage dette ind – det er ok. De historisk virkelige begivenheder vil komme for en dag i takt med at den amerikansk ledede imperialisme svækkes. Den falske bevidsthed som præger stort set alle i Vesten, vil smelte bort som de centrale signifiers i den europæiske selvforståelse afsløres som værende meningstomme Madison Avenue genererede propaganda floskler.

 5. En term som The Great Reset, en titel på et udspil fra WEF, kan jo ikke i sig selv være en konspirationsteori, Thomas. Men tolkningen af udspillet, fx som en verdenskommunistisk plan fra Davos kan! Og forskellen på en analyse og en konspirationsteori er vel at man ikke med løs hånd pærer sine yndlingsaversioner sammen som her: “Aftalen refererer også til den dansk initierede P4G-gruppe, som minder lidt om WEF, men som har mere eksplicit fokus på Parisaftalerne og verdensmålene. Verdensmålene og FN bliver dermed en slags passage for en dyb teknologificering og konsulentstyring, og det hele finder sted i horisonten af et globalt ’det store vi’, som herefter implementeres i evaluerings-, regnskabs- og datastrukturer med fuldt tilhørende kompetencesæt. Mette Frederiksen ”samfundssind” kan ses som en lokal materialisering af dette nye ”vi”.”
  Men tak for oplysende referencer! På https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Reset oplyses der fint om brugen af The Great Reset til konspirationsteorier og om hvilket selskab man kommer i, når man gør det.

 6. En kæmpe forbrydelse mod menneskeheden, er under opsejling, – regeringens epidemilov fra helvede, fyldt med tvang, Grundlovsbrud og grove overtrædelser af menneskerettighederne, samt overtrædelse af Nürenbergkonventionen, – har været i 2 behandling i Folketinget og vedtages næste gang.
  Epidemiloven der således ėr 2 behandlet i Folketinget, overtræder alle 10 punkter i Nürenberg konventionen, der omhandler medicinering og medicinske eksperimenter med mennesker, alle 10 punkter overtrædes og kan medfører dødsdom for alle der medvirker, også selv om de henviser til, at de blot modtog ordre.

  The Nuremberg Code aimed to protect human subjects from enduring the kind of cruelty and exploitation the prisoners endured at concentration camps. The 10 elements of the code are:

  1. Voluntary consent is essential

  2. The results of any experiment must be for the greater good of society.

  3. Human experiments should be based on previous animal experimentation

  4. Experiments should be conducted by avoiding physical/mental suffering and injury

  5. No experiments should be conducted if it is believed to cause death/disability

  6. The risks should never exceed the benefits.

  7. Adequate facilities should be used to protect subjects

  8. Experiments should be conducted only by qualified scientists

  9. Subjects should be able to end their participation at any time.

  10. The scientist in charge must be prepared to terminate the experiment when injury, disability, or death is likely to occur.

  Del dette, indtil det belaster Folketinget så meget, at de må stoppe. Læg mærke til hvor travlt alle partier har med muslimer, islam osv. for, i ly af larmen, at vedtage epidemiloven fra helvede, som nazilægen Dr. Mengele, kunne have skrevet, savlende og utålmodig.
  Indgiv gerne en politianmeldelse mod regeringen, for overtrædelse af Nürenberg konventionens 10 punkter vedr. medicinsk behandling og medicinske forsøg med mennesker

 7. Der er overhovedet ingen tvivl mulig, når man først sætter sig ind i tingene.
  Man kan begynde med at læse ‘The Great Reset’ af Klaus Schwab.
  Den blev udgivet i juni 2020. Og her står det hele.

  Det har ALDRIG handlet om begrænsning af udbredelse af en virus. ALDRIG. – Det er nøje planlagt overtagelse af alle lande i hele verden af en lille psykopatisk og magtfuld elite. Det er malet frem som en grøn omstilling, men det er REN FASCISME.

  Og det er af allerstørste vigtighed, at verden nu vågner op og gør modstand.

  Hvis man vil finde yderligere valide informationer, kan man gå ind på http://www.redpilluniversity.org, hvor Edward Griffin har nogle begavede bud på, hvad det er, der sker lige nu.

 8. Sætte meget pris på dit indgående arbejde og research her.
  Vi har et problem i at der udadtil fortælles en myte om at vi lever i demokrati i vesten. Derfor er det bare endnu vigtigere at denne viden deles vidt og bredt, og forhåbentlig kan åbne folks sind lidt.

  Der er for nyligt kommet nogle fine kompilationer til overfladen både ift. Covid, men også små individuelle klip som fx. den Hollandske PM som bliver taget i at lyve om at have læst Klaus Schwabs “The Great Reset” (hvis udgivelse så kort tid efter Covid-19 ankom, jeg er dybt imponeret over…).
  Mark Rutte nægter først at have læst den, og skynder sig at henvise til at han ikke tager konspirationsteorier seriøst osv…. hvorefter Rutte bliver præsenteret for et FOIA udgivelse af hans direkte korrespondance med Schwab, hvori han takker for bogen og at han ser store muligheder i den.

  Det fik mig til at tænke, om Mette Frederiksen på noget tidspunkt selv har begået samme dumhed at tale så direkte om Schwabs bog. For jeg tænker når nu hun har været med i WEF, så må hun også som SM have modtaget bogen.

  Når man reflekterer over Covid-19 forløbet, så er der mange inkonsekvenser, som godt kunne lede en til at tænke på en fælles drejebog. Ikke mindst også fordi vi nu har flere eksempler på at både medier og politikere bruger NØJAGTIG samme ordstilling ift medie indslag og presse konferencer.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.